Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Інтернет як система організації продажу продукції виробничого призначення

Інтернет як система організації продажу продукції виробничого призначення

 

ЗМІСТ

                                                                                                                         стор.

                                                                       

ВСТУП  .........................................................................................................      5  

                                                                                                                                      

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА РОЛІ ІНТЕРНЕТ У ПРОЦЕСІ ПРОДАЖУ......     8                                                                                                                          

1.1.         Продаж в категоріях теорії маркетингу ............................................     8

1.2.         Розвиток Інтернет як каналу прямих продажів ................................   17

1.3.         Інтерактивний маркетинг і електронна торгівля .............................    25

1.4.         Перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні ...................   33

ВИСНОВКИ ..................................................................................................    37 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ

В ІНТЕРНЕТ ..................................................................................................   38

2.1.         Форми організації електронної комерції .........................................    38

2.2.         Класифікація систем електронної комерції ....................................     46

2.2.1.  Електронна комерція  класу «бізнес-споживач» ............................    49

2.2.2.  Електронна комерція класу «бізнес-бізнес» ...................................    52

2.3.         Методика оцінки торгових Інтернет-систем для продажу промислової продукції .................................................................................    54  

ВИСНОВКИ ..................................................................................................    61

 

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРГОВИХ ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМ

НА РИНКУ МЕТАЛІВ ...................................................................................  62

3.1.   Впровадження технологій електронної комерції в металургійній

галузі ..............................................................................................................    62

3.2.   Огляд українських металургійних Інтернет-ресурсів .......................    67

3.3.   Оцінка впливу системи факторів на конкурентоспроможність

торгових Інтернет-ресурсів у металургійній галузі ...................................   73

ВИСНОВКИ ..................................................................................................    79

ЗАКЛЮЧЕННЯ ............................................................................................    80

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .....................................................   82

ДОДАТОК А. Довідка про практичну значимість роботи .........................  84

ДОДАТОК Б. Відгук керівника ..................................................................... 85

ДОДАТОК В. Рецензія на дипломну роботу магістра ................................ 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність дослідження. Всесвітня мережа Інтернет все активніше використовується в бізнесі, в істотному ступені сприяючи підвищенню його ефективності, і сьогодні дуже багато підприємств застосовують Інтернет для рішення різних маркетингових задач. У той же час стрімкий розвиток нових технологій постійно відкриває нові можливості їхнього використання, що повинно враховуватися підприємствами, якщо вони не хочуть втратити свої конкурентні позиції. А оскільки останнім часом спостерігається постійне зростання обсягів продажів, які здійснюються через Інтернет, виникає необхідність проведення дослідження, присвяченого аналізу нового засобу продажу. Значимість дослідження особливо зростає, тому що здійснюється на прикладі такої важливої галузі України як металургія.

Метою дослідження є обґрунтування можливості й основних напрямків використання Інтернет як каналу продажів і розробка методики  оцінки Інтернет-систем, які використовуються для організації продажу металургійної продукції.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних задач:

-   визначити особливості розвитку Інтернет як каналу продажів;

-         проаналізувати основні форми електронних продажів;

- дослідити рівень розвитку електронної торгівлі в металургійній галузі і проаналізувати торгові Інтернет-ресурси на ринку металів України;

- визначити систему факторів, що впливають на показники конкурентоспроможності торгових Інтернет-систем в металургійній галузі, і на основі економіко-математичної моделі, оцінити ступінь впливу визначених факторів .

Об'єкт дослідження – процес продажу.

Предмет дослідження – форми продажу продукції промислового призначення в Інтернет.

Методи дослідження. Методологічною основою проведених досліджень є системний підхід, метод експертних оцінок и метод регресійно-кореляційного аналізу.

В процесі дослідження були використані труди вітчізняних і зарубіжних економістів, інформаційною базою стали статистичні матеріали рейтингових систем Інтернет і матеріали спеціальних обстежень тогових Інтернет-ресурсів металургійної галузі.

Положення, що захищаються

1.                      Доцільність використання Інтернет на ринку товарів виробничого призначення пояснюється зростанням вартості виходу на промислові ринки із залученням торгових агентів, а також у зв’язку з тим, що Інтернет є ефективним інструментом для створення тривалих і стійких стосунків між продавцем і покупцем.

2.                       Визначено, що дослідження торгових Інтернет-систем необхідно проводити на основі аналізу двох груп моделей інтеграції підприємства в електронний бізнес: корпоративних моделей, створених на основі традиційного для підприємства виду діяльності, і віртуальних або некорпоративних, які існують саме в і завдяки Інтернет

3.                      Основними етапами процесу оцінки торгових Інтернет-систем є визначення показників для виміру конкурентоспроможності Інтернет-систем,  побудова системи факторів, які становлять конкурентні переваги, і виявлення ступеню їх впливу на показники конкурентоспроможності.

Результати роботи використано при формуванні маркетингової стратегії інтеграції  підприємства в електронний бізнес ТОВ «Лікрина», м. Дніпрорудне.

Апробація результатів магістерської роботи. Основні положення магістерської роботи оприлюднені на 58 науково-технічній конференції (м. Дніпропетровськ, НГУ, 2003 р.), на П’ятій міжвузівській науковій конференції молодих викладачів і студентів «Україна в світовому розвитку науки, культури і суспільства» (м. Дніпропетровськ, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2003 р.)

Публікації. Грушина Е.В. Использование Інтернет в маркетинговой деятельности предприятия // Крок у XXI століття: Матеріали студентської науково-технічної конференції 2002-2003 рр. – Дніпропетровськ, НГУ, 2003.

Грушина Е.В. Электронная коммерция: особенности и тенденции развития // Україна в світовому розвитку науки, культури, суспільства. Матеріали молодіжної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2003.

Структура і обсяг магістерськой роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, переліку використаних джерел. Загальний обсяг магістерської роботи –  89 сторінки,  10 таблиць,  11 рисунків.

 Размер файла: 175.15 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров