Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Поняття та характеристика організаційної культури

Вступ

Ефективність діяльності компанії значною мірою визначається такими факторами: виробничі потужності, технології, персонал, його кваліфікація, фінансові ресурси, ноу-хау, потенціал розвитку. Поряд з ними до найбільш значущих факторів належить корпоративна (організаційна) культура, що ви- ступає як система, яка складається з набору правил і стандартів, які визнача-ють взаємодію і консенсус членів колективу, управлінських ланок, структур-них підрозділів і ключових факторів розвитку компаній.

З погляду системного аналізу, організаційну культуру варто розглядати як характеристику, що визначає поводження і розвиток компанії як відкритої, цілеспрямованої системи, здатної еволюційно переходити з одного стану до іншого.

Правильно сформульовану і побудовану організаційну культуру варто розглядати як могутній стратегічний інструмент, що дозволяє координувати роботу всіх структурних підрозділів та окремих членів колективу для досяг-нення поставлених цілей у рамках обраної місії.

Відмінною рисою тієї чи іншої культури є порядок, у якому розміщую-ться її базові положення. Він визначає, яка політика і які принципи повинні переважати у випадку виникнення конфлікту між різними наборами припу-щень.

В основі організаційної культури лежать ті ідеї, погляди, основні цін-ності, що розділяються всіма членами компанії. Вони можуть бути абсолют-но різними, в тому числі й залежно від того, що лежить в її основі: інтереси компанії в цілому чи інтереси її окремих членів. Це ядро, що визначає все інше.

 

 

 

 

 

2. Поняття та характеристика організаційної культури

Організаційна культура – це набір найважливіших припущень, які при-ймаються членами організації і виражаються в заявленій організацією систе-мі цінностей, що дають працівникам орієнтири щодо їхньої поведінки і дій. Ці ціннісні орієнтації передаються індивідам через засоби духовного і матері-ального внутрішньо організаційного  оточення.

Існує багато підходів до виділення різних атрибутів, що характеризу-ють та ідентифікують ту чи іншу культуру на макро-, і мікрорівні. Але конк-ретну організаційну культуру найбільш доцільно розглядати на основі таких характеристик:

-         усвідомлення себе і свого місця в організації (одні культури цінують приховування працівником своїх внутрішніх настроїв, а інші заохочують їхнє зовнішнє проявлення; в одних випадках незалежність і творчість проявляються через співробітництво, а в інших – через індивідуалізм, суперництво);

-         комунікаційна система і мова спілкування (використання усної, пись-мової, невербальної комунікації, “телефонного права”) різниться від групи до групи, від організації до організації; жаргон, абревіатура, жес-тикуляції відрізняються залежно від галузевої, функціональної і тери-торіальної належності організації);

-         зовнішній вигляд, одяг і представлення себе на роботі (різноманітність уніформ і спецодягу, ділових стилів, охайність, косметика, зачіска та ін;

-         що і як їдять люди, звички і традиції в цій сфері (організація харчуван-ня працівників, включаючи наявність або відсутність місць для харчу-вання на підприємстві; дотація на харчування; періодичність і трива-лість харчування; їдять працівники різних видів разом або окремо);

-         усвідомлення часу як ресурсу, ставлення до нього і його використання (ступінь точності і відносності часу у працівників; дотримання часово-го розпорядку і заохочення цього; моно хронічне чи полі хронічне використання часу);

-         взаємовідносини між людьми (за віком і статтю, статусом і владою, мудрістю та інтелектом, досвідом і знаннями, рангом і протоколом, ре-лігією та громадянством; ступінь формалізації відносин, шляхи виріше-ння конфліктів);

-         цінності (як набір орієнтирів у тому, що таке добре і що таке погано) і норми (як набір передбачень, очікувань відносно певного типу поведін-ки); що люди цінують у своєму організаційному житті (своє положення титули чи саму роботу) і як ці цінності зберігаються;

-         віра в що-небудь і відношення до будь-чого (віра в керівництво, в успіх в свої сили, у взаємодопомогу, в етичну поведінку, в справедливість); ставлення до колег, до клієнтів і конкурентів, до зла і насильства, агре-сії; вплив моралі;

-         процес розвитку працівників і навчання (бездумне чи усвідомлене ви-конання роботи; покладання на інтелект чи на силу; процедури інфор-мування працівників; визнання чи відмова від примату логіки у мірку-ваннях, ідеях; абстракція і концептуалізація в мисленні чи заучування; підходи до пояснення причин);

-         трудова етика і мотивація (відношення до роботи і відповідальність, поділ роботи, чистота робочого місця; оцінювання роботи і винагорода; індивідуальна чи групова робота; просування по службі);

Перелічені характеристики культури організації разом відображають і надають змісту концепції організаційної культури.

 Размер файла: 72.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров