Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Великоіваненко Г.І., к.ф.-м.н., доцент КНЕУ,

Мамонова К.М., аспірантка КНЕУ

 

Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства”

 

З розвитком ринкових відносин в Україні та появою можливостей залучення грошових ресурсів на світовому ринку капіталу постала гостра проблема оцінювання інвестиційної привабливості об’єктів інвестування. В стратегічних планах багатьох вітчизняних підприємств і всієї країни є, зокрема, завдання стосовно підвищення інвестиційної привабливості.

Слід зауважити, що всі сучасні заходи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості орієнтовані на інвестиції в грошовій формі. Проте, згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. А отже, використовувати кредитний рейтинг, що зосереджений в основному на аналізі кредитного ризику, не зовсім доречно при оцінюванні інвестиційної привабливості [2] .

Окрім цього, хоча зараз інвестиційна привабливість та її оцінювання і є актуальною проблемою, проте чітко й однозначно не встановлено, якими саме характеристиками визначається інвестиційна привабливість, які її рівні (ступені) існують, як з’ясувати (обчислити) чи відповідає інвестиційна привабливість підприємства, регіону тощо достатньому рівню чи ні.

В Україні досить довгий час оцінкою інвестиційної привабливості ретельно займається Інститут Реформ [10]. Проте його дослідження зосереджені на регіоні в цілому, в той час як інвестиції залучаються під проекти конкретних підприємств чи фінансових установ, що розташовані в цьому регіоні. Так, сприятливий інвестиційний клімат в регіоні – це додатковий позитивний фактор, який допомагає інвестору прийняти рішення стосовно надання інвестицій тому чи іншому об’єкту, але він не дає повного уявлення про підприємство. У той же час, оцінка привабливості підприємства лише на основі його фінансової звітності без врахування зовнішнього середовища, зокрема, [9] галузі, до якої воно належить, ринку та регіону, де воно функціонує, є не повною та односторонньою. Тож аналіз інвестиційної привабливості підприємства необхідно проводити у комплексі з аналізом інвестиційної привабливості ринку, галузі та регіону, до яких воно належить. До того ж, слід зазначити, що всі елементи цієї складної системи є однаково важливими.

Отже, зараз в усьому світі і в Україні, зокрема, гостро постало питання створення універсальної моделі оцінки інвестиційної привабливості, яка б враховувала кількісні та якісні характеристики об’єкта інвестування, давала об’єктивну, прозору та більш-менш однозначну оцінку, нівелювала розбіжності в методах та параметрах аналізу інвестиційної привабливості експертами з різних країн світу. Перелічені неузгодженості ускладнюють процес залучення інвестицій, оскільки особа яка прагне отримати інвестиції, не знає до яких норм прагнути.

Першим кроком на шляху вирішення зазначеної проблеми є формування групи показників, аналіз яких давав би якомога більш повну та об’єктивну інформацію про інвестиційну привабливість підприємства, ринку, галузі та регіону. Крім того, ці показники мають бути універсальними для неоднорідних об’єктів тієї чи іншої групи (наприклад підприємств, ринків тощо).

Зважаючи на особливості української економіки та політики, а також на все вищенаведене, аналіз інвестиційної привабливості галузей економіки України можна здійснити на основі таких груп агрегованих показників:

-        рівень прибутковості діяльності галузі;

-        рівень перспективності розвитку галузі;

-        рівень інвестиційних ризиків, характерних для галузі.

Аналіз зазначених груп агрегованих показників дозволяє оцінити ефективність використання капіталу, який зосереджений в галузі, її роль в економіці країни, забезпеченість висококваліфікованою робочою силою, визначити основні джерела фінансування галузі та її чутливість до політичних змін.

Під час оцінювання інвестиційної привабливості ринку необхідно проаналізувати його складові, а саме: попит, пропозицію, ціну і конкуренцію. Отже, інвестиційну привабливість того чи іншого ринку можна оцінити на основі таких показників:

-        різниця між попитом та пропозицією;

-        різниця між собівартістю та ринковою ціною товару чи послуги;

-        сезонність;

-        кількість конкурентів;

-        бар’єри для виходу на ринок.

Аналіз цих показників дозволяє визначити, на якому етапі життєвого циклу знаходиться ринок, наскільки він насичений продукцією. Інформація про кількість конкурентів дозволяє визначити, наскільки сильною є конкурентна боротьба на ринку, яку саме тактику слід обрати для успішної діяльності на цьому ринку тощо.

В аналізі інвестиційної привабливості регіону, як найскладнішого елемента системи оцінки інвестиційної привабливості підприємства, зазвичай враховуються такі основні характеристики:

-        загальноекономічний розвиток регіону;

-        розвиток інвестиційної інфраструктури;

-        демографічна ситуація;

-        розвиток комерційної інфраструктури.

Кожна з цих характеристик формується групою показників [4]. Важливість вищенаведених груп агрегованих показників для аналізу інвестиційної привабливості регіону пояснюється тим, що саме вони характеризують такі важливі базові елементи виробництва, як робоча сила, капітал та земля, які в свою чергу беруть безпосередню участь у створенні товарів чи послуг.

В аналізі інвестиційної привабливості конкретного підприємства пріоритетне значення має аналіз таких сторін його діяльності як оборотність активів, прибутковість капіталу, фінансова стійкість, ліквідність активів, які зазвичай оцінюються за допомогою ряду коефіцієнтів [1]. Але для значної кількості експертів узагальненим показником ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства служить рентабельність власного капіталу. Саме він покладений в основу моделі оцінки інвестиційної привабливості підприємства, яка розглядається в цій статті.

Отже, з огляду на те, що на інвестиційну привабливість підприємства впливає багато факторів, які визначаються ринком, галуззю та регіоном, у якому функціонує підприємство, доцільним є використання для її оцінки моделі аналізу ієрархій. А так як частину елементів цієї ієрархії досить складно кількісно оцінити, то доречним буде використовувати елементи нечіткої логіки [6,7].Размер файла: 253 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров