Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Кримінально-виконавчий кодекс України

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДIЛ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 КРИМIНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ
Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України
1. Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання
та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави
шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.
2. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є визначення принципів
виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав,
законних інтересів та обов’язків; порядку застосування до них заходів впливу з метою
виправлення і профілактики асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання
покарань, їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням кримінальних
покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також регламентація порядку і умов
виконання та відбування кримінальних покарань; звільнення від відбування покарання,
допомоги особам, звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними.
Стаття 2. Кримінально-виконавче законодавство України
Кримінально-виконавче законодавство України складається з цього Кодексу, інших актів
законодавства, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі
1. До засуджених, які відбувають покарання на території України, застосовується
кримінально-виконавче законодавство України.
2. Порядок і умови виконання та відбування покарань визначаються та забезпечуються
відповідно до законодавства, яке діє на час виконання та відбування кримінального покарання.
Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання
Підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який набрав законної сили,
інші рішення суду, а також закон України про амністію та акт помилування.
Стаття 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і
відбування покарань
Кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування покарань ґрунтуються на
принципах невідворотності виконання і відбування покарань, законності, справедливості,
гуманізму, демократизму, рівності засуджених перед законом, взаємної відповідальності
держави і засудженого, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального
застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки, поєднання
покарання з виправним впливом, участі громадськості в передбачених законом випадках у
діяльності органів і установ виконання покарань.
Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби
1. Виправлення засудженого — процес позитивних змін, які відбуваються в його
особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.
2. Ресоціалізація — свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі
повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого
соціально-нормативного життя в суспільстві.

Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення засудженого.
3. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок
виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна
робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив.
4. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням виду
покарання, особистості засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів
вчиненого злочину та поведінки засудженого під час відбування покарання.
Глава 2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ
Стаття 7. Основи правового статусу засуджених
1. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує
необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх
особисту безпеку.
2. Засуджені користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень,
визначених законами України та цим Кодексом і встановлених вироком суду.
3. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без громадянства визначається законами
України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
4. Правовий статус засуджених визначається законами України, а також цим Кодексом,
виходячи із порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання.
Стаття 8. Основні права засуджених
1. Засуджені мають право:
на отримання інформації про свої права і обов’язки, порядок і умови виконання та
відбування призначеного судом покарання;
на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої людській особистості;
звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до
адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а
також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є
Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури,
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян;
(Абзац четвертий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3166-IV
від 01.12.2005)
давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, заявами і
скаргами рідною мовою. Відповіді засудженим даються мовою звернення. У разі відсутності
можливості дати відповідь мовою звернення вона дається українською мовою з перекладом
відповіді на мову звернення, який забезпечується органом або установою виконання покарань;
на охорону здоров’я. Охорона здоров’я забезпечується системою медико-санітарних і
оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і платних форм медичної
допомоги. Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю,
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів,
можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від вказаних захворювань;
на соціальне забезпечення, у тому числі й на отримання пенсій, відповідно до законів
України.
2. Засудженому гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової
допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі
права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи.Размер файла: 563.29 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров