Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (18)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Історія логічних вчень

Логіка зародилася й розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а то й ототожнювалося з буттям, виявити перші зародки логічної науки непросто.

Під логікою розуміли (і розуміють) передусім упорядкованість, тому поняття давньоіндійської філософії, яке сягає епохи Вед, - “ріта” – належить і до логічних понять. Звичайно, як універсальний космічний закон, що упорядковує Всесвіт, ріта є об’єктом уваги насамперед онтології. Проте ріта наділялась і такими властивостями, які не можуть бути байдужими для логіки, зокрема здатністю упорядковувати, виконувати роль істини. Подібне характерне і для понять “дао”, яке посідало істотне місце у філософії Давнього Китаю, та “логос” Геракліта (сам термін “логос” засвідчує свій статус).

Розвиток логіки впродовж багатьох століть відбувався у двох світових центрах зародження цієї науки – в Давній Індії та Давній Греції. Причому логічні традиції складалися в цих країнах незалежно одна від одної. На основі досягнень логіки в Індії розвивалася логіка в Китаї, Тибеті, Монголії, Кореї, Японії, Індонезії. Грецька логіка впливала на розвиток цієї науки в Давньому Римі, Візантії, Вірменії, Грузії, в арабомовних країнах Близького Сходу, Західній Європі.

1. Логіка Давньої Індії

Уже в давніх упанішадах йдеться про існування кількох самостійних видів знання, в переліку яких крім Вед і різних магічних мистецтв згадуються хронологія, логіка (риторика), етимологія, граматика, наука чисел, військова наука, астрономія.

Виникненню логіки в Індії сприяли філософські диспути, на яких представники різних течій відстоювали свої погляди і спростовували думки опонентів. Тому логіка тривалий час була повязана з риторикою – теорією ораторського мистецтва.

В історії індійської логіки виділяють три основних періоди:

- перший період (рання буддистська логіка) – 6-5 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.;

- другий період (діяльність шкіл вайкшешика і ньяя) – 3 – 5 ст.;

- третій період (розквіт буддистської логіки) – 6 – 8 ст.

Перший період. Уже в ранній буддистський період були написані трактати про те, як ефективно вести диспути. При цьому в центрі уваги стояло питання про сутність, види та місце виголошення промови… Щодо власне логічного змісту промови (“базису”, або “опори” учасників дискусії), в останній розрізняли два елементи: те, що необхідно довести, і саме доведення. Доказуване може бути або субєктом, сутністю, або атрибутом, якістю. В першому випадку стверджується чи заперечується існування чогось (йдеться про судження, які зараз називають екзистенційними), а в другому – стверджується чи заперечується, що певна властивість або якість належить чи не належить субєкту (сучасні атрибутивні судження).

Доведення складається з восьми складових (їх перелік і визначення дещо відрізняються в різних джерелах): речення, основа (підстава), приклад, однорідність, різнорідність, пряма (безпосередня) перцепція. висновок, авторитет.

Речення – теза, в якій висловлюється певна точка зору на те. що має бути доведене.

Основа – логічна підстава, яка випливає з прикладу, однорідності, різнорідності прямої перцепції, висновку і авторитету.

Приклад – наведення загальновизначених або прийнятих наукою положень.

Однорідність – складова доведення, що виявляється в подібності сутності, атрибутів, причини і наслідку.

Різнорідність – скаладова доведення, що полягає у взаємному розрізненні сутності, атрибутів, причини і наслідку.

Пряма перцепція – безпосереднє сприйняття відповідного предмета. Її відмітними рисами є очевидність, незалежність від уяви і помилок. До таких помилок відносили:

- ототожнення одного предмета з іншим (наприклад, міраж – з дійсністю);

- схильність вбачати в елементарному якийсь комплекс (так, уві сні людина може бачити два місяці замість одного);

- надання в уявленні предметові певної форми, тоді як насправді він її не має (наприклад, бачити вогняне колесо при швидкому обертанні предмета, що горить);

- помилка сприймання (при розладі органів чуття);

- приписування невластивої дії чому-небудь (наприклад. уявний рух дерев, коли швидко повз них проїжджаєш).

Висновок – розпізнавання обєкта за умови, що він безпосередньо не сприймається. При цьому називали такі види висновку:

- висновок про наявність обєекта на підставі наявності його ознаки (наприклад, про наявність вогню на підставі наявності диму);

- висновок про існування несприйнятого з існування сприйнятого або із частини якоїсь сутності про несприняту частину (скажімо, виводити минуле з теперішнього або існування воза з існування його частини, наприклад, колеса тощо);

- висновок через виведення із дії її причини (наприклад, якщо предмет, який ми бачимо здалеку, нерухомий, то робимо висновок, що це – дерево, а якщо він рухається, то це - людина);

- висновок про існування лдних речей з наявності інших, коли ми знаємо про їх взаємозвязок (наприклад, з факту народження робимо висновок про смерть);

- висновок-виведення понять, які співвідносяться як причина і наслідок.

Висновок виражає наше переконання у чомусь понад те, що випливає з безпосередньої перцепції.

Авторитет – вчення мудреців, положення, викладені у священних книгах.

З усього скаазаного випливає, що ранньобуддистська логіка була вплетена в загальнофілософські концепції, залежала від їх ьзасад. До того ж, навіть у системі теорії ораторського мистецтва елементи логіки були незначними епізодичними вкрапленнями.

Другий період. Логіка школи ньяя.

До другого періоду розвитку індійської логіки відносять діяльність споріднених філософських шкіл вайшешика і ньяя. Перша займалася переважно натурфілософськими проблемами, а друга – логікою.

Джерело походження системи ньяя вбачають у поміченій ще з часів упанішад схильності індусів до дискусій, яка підсилилася за умов розпаду індійської філософії та виникнення численних шкіл. Внаслідок цього зявилась потреба у загальноприйнятому каноні, на який можна було б посилатися, обгрунтовуючи правильність своїх і помилковість протилежних міркувань.

Таким каноном логіки була система ньяя. Найдавнішою памяткою логіки ньяя, що дійшла до нас, є зібрання 538 сутр Готами в пяти книгах. У першій викладається вчення про девять категорій, в який розкриваються структура суперечки і аослідовність таких її складових:

- “засвічення своєї зброї”, тобто знання канону логіки;

- розгляд обєкта суперечки;

- спростування опонентом тези пропонента (за сучасною термінологією);

- проголошення мотиву спростування;

- орієнтація на приклад і досягнення згоди про те, що зазделегідь визнається учасниками суперечки чітко встановленим;

- формулювання положення, що визначає предмет дискусії;

- доведення пропонентом своєї тези за всіма правилами відповідного мистецтва;

- спростування пропонентом протилежного твердження шляхом доведення, що з нього випливають неможливі наслідки;

- одержання доведеної істини.

У другій частині першої книги наводяться ще сім категорій, в яких розглядають помилки, що трапляються в словесному змаганні. Чотири наступні категорії повязували з підбором хибних доказів.

Умовиводи в школі ньяя поділяли на три види:

- умовивід від попереднього до наступного, від причини до наслідку;

- умовивід від наступного до попереднього, від наслідку до причини (наприклад, від констатаціїфакту наявності великої кількості води в гірському потоці до висновку про зливу, що пройшла в горах);

- умовивід за аналогією.Размер файла: 121.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров