ࡱ> }FHwut%`bjbjٕ,/= T >>>?PA s2L2O4FOFOFOaNRanabdddddd$h 8 ~a`"`"~a~aFOFOz-:::~a+FOp 8FOb:~ab::>Pt XFOL +T> ^S^\TwC0sTEEXX\E Y ~a~a:~a~a~a~a~ad~a~a~as~a~a~a~a  !+d  +  V=VAB5@AB2> >A2VB8 V =0C:8, <>;>4V B0 A?>@BC >;B02AL:89 =0FV>=0;L=89 B5E=VG=89 C=V25@A8B5B V<5=V .@VO >=4@0BN:0 0D54@0 DV=0=AV2, 10=:V2AL:>W A?@028 B0 45@602=>3> C?@02;V==O "' 4> 28:>=0==O :C@A>2>W @>1>B8 7 48AF8?;V=8 @>5:B=5 DV=0=AC20==O 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>AB59 $V=0=A8 V 10=:V2AL:0 A?@020 CAVE D>@< =02G0==O >;B020 2010 5B>48G=V 2:07V2:8 4> 28:>=0==O :C@A>2>W @>1>B8 7 48AF8?;V=8 @>5:B=5 DV=0=AC20==O 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>AB59 $V=0=A8 V 0=:V2AL:0 A?@020 CAVE D>@< =02G0==O. >;B020: >;"#, 2010 47 A. #:;040GV: .. 078=8G, :0=4840B B5E=VG=8E =0C:, 4>F5=B; .. (B5?5=:>, 0A8AB5=B V4?>2V40;L=89 70 28?CA:: .. =8I5=:> 702V4C20G :0D54@8 DV=0=AV2, 10=:V2AL:>W A?@028 B0 45@602=>3> C?@02;V==O, 4.5.=., ?@>D5A>@. 0B25@465=> G5=>N @04>N C=V25@A8B5BC @>B>:>; ! 7 2V4 31 3@C4=O 2010 @. >@5:B>@ .. AB><V=0 !" EV4=V ?>;>65==O 4 !B@C:BC@0 :C@A>2>W @>1>B8 9 5B>48G=V 2:07V2:8 4> 7<VABC >:@5<8E @>74V;V2 :C@A>2>W @>1>B8 10 1@C=BC20==O =5>1EV4=>ABV, 20@B>ABV B0 V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 11 @30=V70FVO DV=0=AC20==O V @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 17 FV=:0 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> B0 A>FV0;L=>3> 5D5:BC 2?@>20465==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 V @53V>=C 28 030;L=V 28A=>2:8 35 " 36 VB5@0BC@0 46 EV4=V ?>;>65==O 3V4=> 7V 7<VAB>< =02G0;L=8E ?;0=V2 ?V43>B>2:8 D0EV2FV2 70 A?5FV0;L=>ABO<8 $V=0=A8 B0 0=:V2AL:0 A?@020 @>74V;8 >A2VB=L>-:20;VDV:0FV9=>3> @V2=O <03VAB@ B0 A?5FV0;VAB ?5@5410G0NBL 282G5==O 48AF8?;V=8 @>5:B=5 DV=0=AC20==O 7 28:>=0==O< V 70E8AB>< :C@A>2>W @>1>B8 B0 A:;040==O< VA?8BC. # :><?;5:AV 48AF8?;V= ?@>D5AV9=>3> A?@O<C20==O ?V43>B>2:8 D0EV2FV2 DV=0=A>2>3> C?@02;V==O 4;O ?V4?@8T<AB2 B0 :@548B=>-10=:V2AL:8E CAB0=>2 206;825 <VAF5 =0;568BL =02G0;L=><C :C@AC @>5:B=5 DV=0=AC20==O. &5 ?>2 O70=> 7 =86G5707=0G5=8<8 FV;O<8 V 70240==O<8 DV=0=A>2>3> C?@02;V==O 2 @50;L=><C A5:B>@V 5:>=><V:8 B0 2 :@548B=>-10=:V2AL:V9 A8AB5<V. @87=0G5==O< DV=0=A>2>3> <5=546<5=BC O: ?V4?@8T<AB2 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8, B0: V CAB0=>2 :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8 T 70157?5G5==O WE 4>23>AB@>:>2>3> DV=0=A>2> AB01V;L=>3> @>728B:C. @8 FL><C =091V;LH 206;82V >1 T:B8 DV=0=A>2>3> C?@02;V==O 3@>H>2V ?>B>:8, ?@81CB:8, :0?VB0;, V=25AB8FVW. # @50;L=><C A5:B>@V 5:>=><V:8 >A=>2=8<8 D0:B>@0<8 5D5:B82=>3> 3>A?>40@N20==O T B0:V: 28A>:89 @V25=L B5E=VG=>W 1078 ?V4?@8T<AB2; ACG0A=89 <5=546<5=B 28@>1=8G>-:><5@FV9=>W 4VO;L=>ABV; =0O2=VABL 28A>:>:20;VDV:>20=8E D0EV2FV2 C 2AVE AD5@0E 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB2. "5E=VG=89 ?>B5=FV0; ?V4?@8T<AB20 D>@<CTBLAO 2V4?>2V4=> 4> 7<VABC 9>3> V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 2 ?@>F5AV @50;V70FVW V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 4>23>AB@>:>2>3> @>728B:C ?V4?@8T<AB2. C<>20E 6>@AB>:>W :>=:C@5=FVW =0 B>20@=8E, @5AC@A=8E, V=D>@<0FV9=8E @8=:0E V=25AB8FV9=V ?@>5:B8 ?>28==V 2?@>2046C20B8 C 2AV AD5@8 3>A?>40@N20==O =>2VB=V =0C:>2>-B5E=VG=V 4>AO3=5==O, 1CB8 70 7<VAB>< V==>20FV9=8<8. 50;V70FVO ?>BC6=8E V=25AB8FV9=>-V==>20FV9=8E ?@>5:BV2, O: ?@028;>, ?>2 O70=0 V7 2:;045==O< 25;8:8E >1AO3V2 V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2, :0?VB0;V2. A=>2=8<8 465@5;0<8 DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 @>728B:C ?V4?@8T<AB2 B@048FV9=> T 2;0A=89 :0?VB0; V=VFV0B>@V2 ?@>5:BV2 V7 70;CG5==O< =57=0G=8E >1AO3V2 ?>78G:>2>3> :0?VB0;C. "0:V AE5<8 DV=0=AC20==O <0;>?@840B=V 4;O @50;V70FVW 7=0G=8E 70 >1AO30<8 70;CG5=>3> :0?VB0;C V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. /: ?>:070;0 ?@0:B8:0 :@0W= 0E>4C B0 V=4CAB@V0;L=> @>72820NG8EAO :@0W= V245==>W 7VW, 206;828< 465@5;>< DV=0=A>28E @5AC@AV2 4;O @50;V70FVW ?>BC6=8E V=25AB8FV9=>-V==>20FV9=8E <530?@>5:BV2 <>65 1CB8 :0?VB0; 2VBG87=O=>W B0 <V6=0@>4=>W :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8. @8 287=0G5==V AE5< 70;CG5==O :0?VB0;C :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8 =5>1EV4=> 2@0E>2C20B8 DV=0=A>2V <>6;82>ABV, 5:>=><VG=V, DV=0=A>2V B0 V=HV V=B5@5A8 :@548B>@V2 ?@>5:BC. >23>AB@>:>2V V=25AB8FV9=V ?@>5:B8, O:V ?>B@51CNBL 2:;045==O 7=0G=8E >1AO3V2 :0?VB0;C, ?>2 O70=V 7 25;8:>N :V;L:VABN @878:V2 WE ?@0:B8G=>3> 2?@>20465==O V 4>AO3=5==O ?@>5:B=>3> @V2=O ?>:07=8:V2 5D5:B82=>ABV. # 72 O7:C V7 F8< 4;O CAB0=>2 :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8 206;828<8 T ?>;>65==O, ?>2 O70=V 7 30@0=BVTN ?>25@=5==O C 287=0G5=V ?5@V>48 G0AC =040=8E :@548BV2 B0 >B@8<0==O C73>465=8E AC< ?@>F5=B=8E 4>E>4V2. @8 FL><C =5>1EV4=> 2@0EC20B8, I> 5D5:B82=> ?@0FNNG89 @50;L=89 A5:B>@ 5:>=><V:8 T >A=>2=8< 465@5;>< D>@<C20==O DV=0=A>28E @5AC@AV2 CAB0=>2 :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8. "0:8< G8=><, @50;V70FVO ?5@A?5:B82=8E V=25AB8FV9=>-V==>20FV9=8E ?@>5:BV2 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8, I> 35=5@CNBL ?>BC6=V 4>EV4=V 3@>H>2V ?>B>:8, T ?@54<5B>< A?V;L=8E V=B5@5AV2 ?V4?@8T<AB2-V=VFV0B>@V2 ?@>5:BC, CAB0=>2 10=:V2AL:>W A8AB5<8 :@548B>@V2 ?@>5:BC V >@30=V2 45@602=>W B0 @53V>=0;L=>W 2;048. # <5B>48G=><C 9 >@30=V70FV9=><C ?;0=0E =091V;LH A:;04=>N ?@>1;5<>N @50;V70FVW 28:;045=>W V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 T <>1V;V70FVO 7=0G=8E 70 >1AO30<8 V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2. 4=VTN 7 ?5@A?5:B82=8E AE5< 70;CG5==O 7 @V7=><0=VB=8E 465@5; =5>1EV4=8E >1AO3V2 DV=0=A>28E @5AC@AV2 4;O @50;V70FVW 28A>:>20@BVA=8E DV=0=A>2> 5D5:B82=8E V=25AB8FV9=>-V==>20FV9=8E ?@>5:BV2 T ?@>5:B=5 DV=0=AC20==O. @>5:B=5 DV=0=AC20==O F5 D>@<0 @50;V70FVW DV=0=A>2>-:@548B=8E 2V4=>A8= V7 ?@82>4C >@30=V70FVW B0 ?@>2545==O DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V7 28:>@8AB0==O< @V7=><0=VB=8E DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2 70 C<>28, I> 465@5;>< A?;0B8 701>@3>20=>ABV T 35=5@>20=V ?@>5:B>< 3@>H>2V ?>B>:8, 0 70157?5G5==O< 1>@3C 0:B828 CG0A=8:V2 DV=0=AC20==O. VAB>@8G=><C 0A?5:BV ?@>5:B=5 DV=0=AC20==O 1C;> 70?>G0B:>20=5 2 ?5@HV9 ?>;>28=V XX AB>;VBBO 4;O DV=0=AC20==O 35>;>3>@>72V4C20;L=8E @>1VB B0 5:A?;C0B0FVW =0DB>28E @>4>28I !(. 0 2V4ACB=>ABV C ?V4?@8T<FV2 =5>1EV4=8E >1AO3V2 V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2 DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 2V41C20;>AO, 3>;>2=8< G8=><, 70 @0EC=>: :0?VB0;V2 10=:V2AL:>W A8AB5<8, 0 A?;0GC202AO 1>@3 ?>?5@54=L> 287=0G5=8< >1AO3>< 284>1CB>W =0DB8. $V=0=A>289 @878: 10=:V2AL:>W A8AB5<8 ?@8 FL><C 1C2 ?>2 O70=89 7 V<>2V@=8< E0@0:B5@>< 35>;>3VG=8E 70?0AV2 =0DB8 B0 WE <>6;82>N =54>AB0B=VABN 4;O A?;0B8 >A=>2=>W AC<8 :@548B=>3> 1>@3C B0 ?@>F5=BV2 ?> =L><C. 07>< 7 B8< AE5<8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O >B@8<0;8 @>7?>2AN465==O V A?@8O;8 V=B5=A82=><C @>728B:C B0:8E =0?@O<V2 ?V4?@8T<=8FL:>W 4VO;L=>ABV, O: @>72V4:0 B0 @>7@>1:0 @>4>28I =0DB8 V 307C, 3V@=8G>-4>1C2=>W A?@028, 5=5@3>?>AB0G0==O, B>1B> B8E 284V2 4VO;L=>ABV, O:V ?>B@51CNBL 4;O A2>3> @>728B:C 7=0G=8E 70 >1AO3>< DV=0=A>28E @5AC@AV2, 0 28@>1;5=0 =8<8 ?@>4C:FVO <0T 28A>:89 @V25=L :>= N=:BC@8 71CBC V D>@<CT ?>BC6=V 3@>H>2V =04E>465==O 2V4 WW @50;V70FVW. # =0ABC?=V ?5@V>48 ?@>5:B=5 DV=0=AC20==O >B@8<0;> ?>H8@5==O 2 >@30=V70FV9=8E AE5<0E @>728B:C 28A>:>B5E=>;>3VG=8E V==>20FV9=8E 30;C759 28@>1=8G>-:><5@FV9=>W 4VO;L=>ABV, 7030;L=>5:>=><VG=>W V=D@0AB@C:BC@8 (B@0=A?>@B=V <03VAB@0;V, =0DB>2V 307>?@>2>48, ;V=VW 5;5:B@>?5@540G), BC@8AB8G=>3> 1V7=5AC, V=4CAB@VW 2V4?>G8=:C 9 >74>@>2;5==O B0 V=H5. 0 AL>3>4=V G0AB:0 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 2 @>728B:C @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 :@0W= 0E>4C B0 =>28E V=4CAB@V0;L=8E :@0W= A2VBC A:;040T 1V;LH5 20% 2V4 7030;L=8E >1AO3V2 V=25AB8FV9. #:@0W=V DV=0=AC20==O @50;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 70 AE5<0<8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 7=0E>48BLAO =0 ?>G0B:>28E 5B0?0E A2>3> AB0=>2;5==O. A=>2=V ?@8G8=8 B0:>3> AB0=C: 2VBG87=O=89 :@548B=89 @8=>: =5 <0T ;V:2V4=8E 70A>1V2, 4>AB0B=VE 4;O DV=0=AC20==O 25;8:><0AHB01=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V7 B@820;8<8 B5@<V=0<8 ?>25@=5==O ?>78:; 2V4ACB=VABL 70:>=>402G>W 1078 =040==O 30@0=BV9 V 28:>=0==O 7>1>2 O70=L 7 @>7?>4V;C >B@8<0=>W ?@>4C:FVW, ?@81CB:V2 <V6 CG0A=8:0<8 V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, =54>AB0B=O ?>;VB8G=0 AB01V;L=VABL, =5=04V9=VABL AE5< @>7?>4V;C B0 AB@0EC20==O @878:V2; =54>AB0B=V9 4>A2V4 2VBG87=O=8E CAB0=>2 V >@30=V70FV9 @>7@>1;5==O B0 @50;V70FVW ?>BC6=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2, 2V4ACB=VABL =5>1EV4=>W :V;L:>ABV A?5FV0;VABV2, O:V 740B=V CA?VH=> 28:>=C20B8 DC=:FVW C?@02;V==O @50;V70FVTN ?>BC6=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 70 AE5<0<8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O. >4=>G0A V=B53@0FVO #:@0W=8 C A2VB>289 5:>=><VG=89 ?@>ABV@, C4>A:>=0;5==O 70:>=>402G>W 1078 I>4> =040==O =5>1EV4=8E V=25AB>@0< 30@0=BV9 <>6CBL AD>@<C20B8 C<>28 V=25AB8FV9=>W ?@8201;82>ABV 70;CG5==O V=>75<=>3> :0?VB0;C 70 AE5<0<8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 4;O @50;V70FVW 28A>:>5D5:B82=8E V <0AHB01=8E 70 >1AO30<8 :0?VB0;>2:;045=L V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. !5@54 =87:8 C<>2 CA?VH=>3> 2?@>20465==O AE5< ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 #:@0W=8 206;828<8 T 70240==O ?V43>B>2:8 A?5FV0;V7>20=8E :04@V2, 740B=8E 28:>=C20B8 DC=:FVW DV=0=AC20==O V @50;V70FVW <0AHB01=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. 5B>N =02G0;L=>W 48AF8?;V=8 @>5:B=5 DV=0=AC20==O T D>@<C20==O C D0EV2FV2 DV=0=A>2>3> C?@02;V==O :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8 B0 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 B5>@5B8G=8E 7=0=L V ?@0:B8G=8E =028:V2 >@30=V70FVW DV=0=AC20==O V @50;V70FVW 28A>:>5D5:B82=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V7 B@820;8< B5@<V=>< ?>25@=5==O :@548BV2. 06;82>N A:;04>2>N =02G0;L=>3> ?@>F5AC 48AF8?;V=8 T 28:>=0==O ABC45=B0<8 :C@A>2>W @>1>B8. 5B>N 28:>=0==O :C@A>2>W @>1>B8 T @>7H8@5==O V ?>3;81;5==O 7=0=L V7 B5>@VW DV=0=A>2>-:@548B=8E 2V4=>A8= >@30=V70FVW DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 B0 D>@<C20==O ?@0:B8G=8E =028:V2 28:>@8AB0==O (>1@C=BC20==O) @0FV>=0;L=8E AE5< DV=0=AC20==O ?@>5:BV2, C?@02;V==O 157?>A5@54=L> ?@>F5A0<8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V 70157?5G5==O C<>2 28A>:>5D5:B82=>W 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB2 B0 =04V9=8E AE5< ?>25@=5==O :@548B=8E 1>@3V2. # ?@>F5AV 28:>=0==O :C@A>2>W @>1>B8 ABC45=B8 <0NBL >1@C=BC20B8 =5>1EV4=VABL V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2, 287=0G8B8 >A=>2=V DV=0=A>2V ?0@0<5B@8 28B@0B V @57C;LB0BV2, >1AO38 <091CB=VE 3@>H>28E =04E>465=L C ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20, I> 30@0=BCNBL 2G0A=5 ?>25@=5==O :@548B=8E ?>78: B0 D>@<C20==O =5>1EV4=>3> @V2=O 5D5:B82=>ABV CG0A=8:V2 V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. V4 G0A 4>A;V465==O ?5@54V=25AB8FV9=8E C<>2 V 70E>4V2 ABC45=B8 ?>28==V ?@>0=0;V7C20B8 AB0= 70:>=>402G>W 1078 70;CG5==O 7 @V7=8E 465@5; :@548B=8E @5AC@AV2, >1@C=BC20B8 7<VAB 7>1>2 O70=L V 30@0=BV9 >@30=V2 45@602=>W V @53V>=0;L=>W 2;048 7 D>@<C20==O A?@8OB;82>3> V=25AB8FV9=>3> :;V<0BC 2V4?>2V4=>W 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV. 0 @57C;LB0B0<8 28:>=0==O :C@A>2>W @>1>B8 ?@8 D>@<C20==V 28A=>2:V2 V ?@>?>78FV9 ABC45=B8 <0NBL 287=0G8B8 =0?@O<8 CA?VH=>3> @>728B:C ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O, @0FV>=0;L=V AE5<8 >@30=V70FV9=>W B0 DV=0=A>2>W 270T<>4VW CAB0=>2 :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8, AC1 T:BV2-V=25AB>@V2 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 9 >@30=V2 45@602=>W V <VAF52>W 2;048. ;O D>@<C20==O =5>1EV4=8E ?@0:B8G=8E =028G>: B5E=V:>-5:>=><VG=>3> >1@C=BC20==O, AE5< DV=0=A>2>3> 70157?5G5==O ?@>5:BV2 B0 >FV=N20==O V=25AB8FV9=8E @57C;LB0BV2 ABC45=B8 28:>=CNBL :C@A>2C @>1>BC =0 <0B5@V0;0E DV=0=A>2>W V=D>@<0FVW 4VNG>3> ?V4?@8T<AB20 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8. @8 28:>=0==V :C@A>2>W @>1>B8 ABC45=B8 ?>28==V 28O28B8 =028:8 ?@>2545==O =0C:>2>-4>A;V4=8FL:>W @>1>B8 7 ?@>1;5< ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 5:>=><VG=> V A>FV0;L=> 4>FV;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. !B@C:BC@0 :C@A>2>W @>1>B8 ;O 4>AO3=5==O <5B8 B0 @>72 O70==O >A=>2=8E ?@>3@0<=8E 70240=L D>@<C20==O B5>@5B8G=8E 7=0=L V ?@0:B8G=8E =028:V2 ABC45=BV2 ?@>?>=CTBLAO =0ABC?=0 AB@C:BC@0 :C@A>2>W @>1>B8 7 48AF8?;V=8 @>5:B=5 DV=0=AC20==O. ABC? >74V; I 1@C=BC20==O =5>1EV4=>ABV, 20@B>ABV B0 V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 >74V; II @30=V70FVO DV=0=AC20==O V @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC >74V; III FV=:0 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> B0 A>FV0;L=>3> 5D5:BC 2?@>20465==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 V @53V>=C 8A=>2:8 VB5@0BC@0 >40B:8 0?@>?>=>20=0 AB@C:BC@0 :C@A>2>W @>1>B8 <>65 1CB8 4>?>2=5=0 G8 70<V=5=0 V=H8<8 @>74V;0<8, 28E>4OG8 7 >A>1;82>AB59 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20-V=VFV0B>@0 ?@>5:BC, 3>;>2=>W :@548B=>-10=:V2AL:>W CAB0=>28, V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 >@30=V2 <VAF52>W B0 45@602=>W 2;048. =D>@<0FV9=>N 107>N @>7@0EC=:V2 :C@A>2>W @>1>B8 T 40=V @VG=>W 72VB=>ABV B0 ?;0=V2 ?@>3=>7V2 4>23>AB@>:>2>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20-V=VFV0B>@0 ?@>5:BC, 7>:@5<0 40=V B0:8E 4>:C<5=BV2: D>@<0 !1 0;0=A ?V4?@8T<AB20; D>@<0 !2 2VB ?@> DV=0=A>2V @57C;LB0B8; D>@<0 !3 2VB ?@> @CE 3@>H>28E :>HBV2; D>@<0 !4 2VB ?@> 2;0A=89 :0?VB0;; D>@<0 !5 @8<VB:0 4> @VG=>W DV=0=A>2>W 72VB=>ABV; 2545=89 :>HB>@8A=89 @>7@0EC=>: 20@B>ABV 1C4V2=8FB20; V4><>ABV @5AC@AV2 4> 72545=>3> :>HB>@8A=>3> @>7@0EC=:C 20@B>ABV 1C4V2=8FB20; B0 V=HV. 5B>48G=V 2:07V2:8 4> 7<VABC >:@5<8E @>74V;V2 :C@A>2>W @>1>B8 # 2ABC?V 4> :C@A>2>W @>1>B8 =5>1EV4=> 28A2VB;8B8 0:BC0;L=VABL ?8B0=L >=>2;5==O B5E=VG=>W 1078 ?V4?@8T<AB2 =0 ACG0A=V9 =0C:>2>-B5E=VG=V9, V==>20FV9=V9 >A=>2V O: >1>2 O7:>2>W C<>28 5D5:B82=>3> DC=:FV>=C20==O @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8. >73;O=CB8 >A=>2=V ?@>1;5<8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8, O:V ?>2 O70=V 3>;>2=8< G8=>< V7 =54>AB0B=V<8 >1AO30<8 2;0A=8E DV=0=A>28E @5AC@AV2. O:>ABV >4=>3> 7 =0?@O<V2 @>72 O70==O 40=>W ?@>1;5<8 @>7:@8B8 ACB=VABL ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O O: ?5@A?5:B82=>W D>@<8 70;CG5==O :@548BV2 10=:V2AL:>W A8AB5<8 =0 DV=0=AC20==O 28A>:>5D5:B82=8E, 0;5 V 28A>:>20@BVA=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 7 B@820;8< B5@<V=>< ?>25@=5==O :@548B=8E 1>@3V2. 3V4=> 7 ?@>3@0<=8<8 28<>30<8 D0E>28E 7=0=L V =028:V2 ?@0FV2=8:V2 DV=0=A>2>3> C?@02;V==O CAB0=>2 :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8 B0 ?V4?@8T<AB2 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 D>@<CTBLAO <5B0 9 >A=>2=V 70240==O :C@A>2>W @>1>B8. 87=0G0TBLAO >1 T:B B0 V=D>@<0FV9=V 465@5;0, 7 28:>@8AB0==O< O:8E 1C4CBL ?@>2>48B8AO 0=0;VB8G=V @>7@0EC=:8 V 28A2VB;NNBLAO AD>@<>20=V ?8B0==O ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV :>=:@5B=>3> AC1 T:B0 3>A?>40@N20==O. 02>4OBLAO >A=>2=V <5B>48 4>A;V465==O, I> 1C4CBL 28:>@8AB0=V 2 :C@A>2V9 @>1>BV. 1AO3 2ABC?C 2 3 AB>@V=:8. 1@C=BC20==O =5>1EV4=>ABV, 20@B>ABV B0 V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 # ?5@H><C @>74V;V :C@A>2>W @>1>B8 @>73;O40TBLAO ?8B0==O AB0=C B0 ?@>1;5< ?>B>G=>W V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 45@6028, =5>1EV4=>ABV 0:B82V70FVW 2?@>20465==O 2 @50;L=89 A5:B>@ 5:>=><V:8 V==>20FV9=8E 70 7<VAB>< V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 @>728B:C ?V4?@8T<AB2. 3V4=> 7 <5B>N V 70240==O< :C@A>2>W @>1>B8 2 ?5@H><C WW @>74V;V ?>B@V1=> B0:>6 74V9A=8B8 0=0;VB8G=V @>7@0EC=:8 >FV=:8 V=25AB8FV9=>W ?@8201;82>ABV :>=:@5B=>3> ?V4?@8T<AB20, >1@C=BC20B8 ?>?5@54=N 20@BVABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 9>3> ?>40;LH>3> @>728B:C, @>73;O=CB8 C<>28 B0 <>6;82V AE5<8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O :0?VB0;L=8E @>1VB 9>3> @50;V70FVW. V4?>2V4=> >@VT=B>2=0 AB@C:BC@0 ?5@H>3> @>74V;C :C@A>2>W @>1>B8 <>65 <0B8 B0:89 283;O4: E0@0:B5@8AB8:0 AB0=C 9 >A=>2=8E B5=45=FV9 V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 45@6028; ACB=VABL V =5>1EV4=VABL V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 @>728B:C ?V4?@8T<AB2 @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8; >FV=:0 V=25AB8FV9=>W ?@8201;82>ABV ?V4?@8T<AB20 B0 ?>?5@54=T >1@C=BC20==O 20@B>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC V AE5< ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 9>3> @50;V70FVW. 030;L=V B5=45=FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>F5AC 2 5:>=><VFV 45@6028 287=0G0NBL C<>28 V <>6;82>ABV @50;V70FVW 2V4?>2V4=>W V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 =0 @V2=V >:@5<8E AC1 T:BV2 3>A?>40@N20==O. >73;O40NG8 F5 ?8B0==O, =5>1EV4=> 2@0E>2C20B8, I> >A=>2=>N C<>2>N 5D5:B82=>3> @>728B:C 5:>=><V:8 T WW 28A>:0 V=25AB8FV9=0 0:B82=VABL. >=0 >FV=NTBLAO H8@>:8< :>;>< ?>:07=8:V2, A5@54 O:8E 206;828<8 T 01A>;NB=V >1AO38 V=25AB8FV9 2 5:>=><V:C, I>@VG=V B5<?8 WE 7@>AB0==O, B5E=>;>3VG=0, 30;C7520, B5@8B>@V0;L=0 B0 V=HV 2848 AB@C:BC@ V=25AB8FV9 DV=0=AC20==O :0?VB0;L=8E 2:;045=L. 8:>@8AB>2CNG8 40=V I>@VG=8E AB0B8AB8G=8E 71V@=8:V2, A?5FV0;L=>W ?5@V>48G=>W ;VB5@0BC@8, internet A09B8 2 :C@A>2V9 @>1>BV =5>1EV4=> 45B0;L=> ?@>0=0;V7C20B8 V=25AB8FV9=89 ?@>F5A 2 5:>=><VFV 2 FV;><C 2 >:@5<8E A5:B>@0E 5:>=><V:8, =0 @V2=V >:@5<8E @53V>=V2. 0 @57C;LB0B0<8 0=0;V7C =5>1EV4=> >FV=8B8 ?>78B82=V B0 =530B82=V B5=45=FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>F5AC 2 5:>=><VFV #:@0W=8. >:@5<0, @>73;O40NG8 48=0<V:C 28B@0B=8E V @57C;LBCNG8E ?>:07=8:V2 5:>=><V:8, 40B8 >FV=:C 2?;82C V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 =0 D>@<C20==O V=B5=A82=>W, V==>20FV9=>W 70 7<VAB>< <>45;V WW DC=:FV>=C20==O. # =0ABC?=V9 G0AB8=V ?5@H>3> @>74V;C :C@A>2>W @>1>B8 =5>1EV4=> @>73;O=CB8 ?8B0==O ACB=>ABV, E0@0:B5@8AB8:8 B0 =5>1EV4=>ABV @50;V70FVW V==>20FV9=8E 70 7<VAB>< V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 @>728B:C >:@5<8E ?V4?@8T<AB2 V @50;L=>3> A5:B>@0 5:>=><V:8 2 FV;><C. D5:B82=VABL DC=:FV>=C20==O 5:>=><V:8, >:@5<>W 30;C7V, ?V4?@8T<AB20 70;560BL 2V4 AB0=C, O:>ABV D0:B>@V2 28@>1=8G>W 4VO;L=>ABV B0 2 ?5@HC G5@3C 2V4 AB0=C B5E=V:8 V B5E=>;>3VW. !B0= B0 B5<?8 24>A:>=0;5==O B5E=V:8 V B5E=>;>3VW 157?>A5@54=L> 70;568BL 2V4 >A2VB8, =0C:8 B0 A8AB5<8 2?@>20465==O C AD5@8 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV =0C:>28E 2V4:@8BBV2. 5E0=V7<>< WE C?@>20465==O T V=25AB8FV9=0 ?>;VB8:0, V=25AB8FV9=V ?@>5:B8. # ACG0A=><C @>7C<V==V V==>20FV9=89 @>728B>: F5 <0B5@V0;V70FVO =0C:>28E 4>AO3=5=L 2 5;5<5=B8 =>28E B5E=VG=8E 70A>1V2, B5E=>;>3V9 B0 WE C?@>20465==O 2 5:>=><VG=C 4VO;L=VABL. 7 FVTW B>G:8 7>@C 2 ?5@HC G5@3C 284V;ONBL ?@>4C:B>2C V B5E=>;>3VG=C V==>20FVN. ==>20FV9=89 @V25=L 70E>4V2 V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC E0@0:B5@87CTBLAO 25;8:>N :V;L:VABN ?>:07=8:V2 =0C:>2>3>, B5E=VG=>3>, B5E=>;>3VG=>3> B0 V=H>3> 7<VABC. =B53@0;L=>N E0@0:B5@8AB8:>N V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC T 70157?5G5==O 28?5@5460;L=8E B5<?V2 7@>AB0==O DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 2V4=>A=> B5<?V2 7@>AB0==O @5AC@AV2 V 28B@0B 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. ">1B> ?>28==0 28B@8<C20B8AL 70;56=VABL ?>:07=8:V2. EMBED Equation.3 , 45 EMBED Equation.3  V=45:A 7@>AB0==O >?5@0FV9=>3> ?@81CB:C; EMBED Equation.3  V=45:A 7@>AB0==O G8AB>3> 4>E>4C 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW; EMBED Equation.3  V=45:A 7@>AB0==O 20@B>ABV >A=>2=8E 70A>1V2; EMBED Equation.3  V=45:A 7@>AB0==O >?5@0FV9=8E 28B@0B. >7@0EC=:>2>-0=0;VB8G=0 G0AB8=0 :C@A>2>W @>1>B8 ?>2 O70=0 7 >1@C=BC20==O< B0 ?@89=OBBO< @VH5=L DV=0=AC20==O V 2?@>20465==O< V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C :>=:@5B=>3> ?V4?@8T<AB20. =25AB8FV9=89 ?@>5:B O: <5E0=V7< @50;V70FVW V=25AB8FV9=>W ?>;VB8:8 ?V4?@8T<AB20 O2;OT A>1>N 71V@=8: 4>:C<5=BV2, O:V 287=0G0NBL A8AB5<C 270T<>?>2 O70=8E C G0AV 9 ?@>AB>@V B0 C73>465=8E V7 @5AC@A0<8 70E>4V2 V 4V9, A?@O<>20=8E =0 @>728B>: 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. 4=8< V7 287=0G0;L=8E ?@8=F8?V2 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O, B>1B> 70;CG5==O 7=0G=8E >1AO3V2 DV=0=A>28E @5AC@AV2 :@548B=>-10=:V2AL:>W A8AB5<8, T O:VA=0 V 45B0;L=0 @>7@>1:0 B5E=V:>-5:>=><VG=>3> >1@C=BC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. "5E=V:>-5:>=><VG=5 >1@C=BC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC F5 >1@C=BC20==O B5E=VG=8E, 5:>=><VG=8E, 5:>;>3VG=8E, <0@:5B8=3>28E, DV=0=A>28E @VH5=L 2V4=>A=> 4>FV;L=>ABV B0 <>6;82>ABV @50;V70FVW 2V4?>2V4=>3> V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. AB@C:BC@V >1@C=BC20==O 206;828<8 4;O ?@89=OBBO @VH5=L 2V4=>A=> 4>FV;L=>ABV 9 <>6;82>ABV 9>3> @50;V70FVW T B0:V @>74V;8: >A=>2=0 V45O ?@>5:BC; 0=0;V7 @8=:C 71CBC ?@>4C:FVW B0 AB@0B53VO <0@:5B8=3>2>W ?>;VB8:8; 3@0DV: @50;V70FVW ?@>5:BC; DV=0=A>289 0=0;V7 V >FV=:0 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. >74V; DV=0=A>2>3> 0=0;V7C 2:;NG0T ?V4@>74V;8: >1@C=BC20==O >1AO3V2 V=25AB8FV9=8E 28B@0B =0 @50;V70FVN ?@>5:BC; 287=0G5==O AE5< DV=0=AC20==O ?@>5:BC 70 @0EC=>: 2;0A=8E V ?>78:>28E 70A>1V2; >FV=:0 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; @>7@0EC=>: ?@>3=>7=8E DV=0=A>28E B0 5:>=><VG=8E ?>:07=8:V2 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 9>3> 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV. 3V4=> 7 287=0G5=8<8 70240==O<8 B5E=V:>-5:>=><VG=>3> >1@C=BC20==O 2 ?5@H><C @>74V;V :C@A>2>W @>1>B8 =5>1EV4=> 4>A;V48B8 AB0= V=25AB8FV9=>W ?@8201;82>ABV ?V4?@8T<AB20 9 >1@C=BC20B8 >1AO38 :0?VB0;L=8E 28B@0B =0 9>3> @50;V70FVN. =25AB8FV9=0 ?@8201;82VABL ?V4?@8T<AB20 4>A;V46CTBLAO 7 C@0EC20==O< =0ABC?=8E ?>;>65=L 9>3> 4VO;L=>ABV. # ?5@HC G5@3C 0=0;V7CTBLAO 71CB ?@>4C:FVW B0 287=0G0NBLAO ?>;>65==O <0@:5B8=3>2>W AB@0B53VW ?V4?@8T<AB20 =0 <091CB=V ?5@V>48 9>3> 4VO;L=>ABV. =25AB8FV9=89 ?@>5:B 22060TBLAO 4>FV;L=8< BV;L:8 70 C<>28 A?@8OB;82>W :>= N=:BC@8 71CBC ?@>4C:FVW B0 >B@8<0==O 2 <091CB=VE ?5@V>40E 4>AB0B=VE 3@>H>28E =04E>465=L ?V4?@8T<AB20. 0 =0ABC?=8E 5B0?0E 4>A;V465==O V=25AB8FV9=>W ?@8201;82>ABV ?@>2>48BLAO DV=0=A>20 5:A?5@B870 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 2 ?>?5@54=V ?5@V>48. !B0= V=25AB8FV9=>W ?@8201;82>ABV ?V4?@8T<AB20 287=0G0TBLAO 70 @V2=5< V 48=0<V:>N B0:8E 3@C? ?>:07=8:V2: >FV=:8 <09=>2>3> AB0=C V=25AB8FV9=>3> >1 T:B0; >FV=:8 DV=0=A>2>W ABV9:>ABV (?;0B>A?@><>6=>ABV) V=25AB8FV9=>3> >1 T:B0; ;V:2V4=>ABV 0:B82V2 V=25AB8FV9=>3> >1 T:B0; >FV=:8 4V;>2>W 0:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> >1 T:B0; >FV=:8 ?@81CB:>2>ABV V=25AB8FV9=>3> >1 T:B0; >FV=:8 @8=:>2>W 0:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> >1 T:B0. @V< B>3>, V=25AB8FV9=0 ?@8201;82VABL <>65 B0:>6 >FV=N20B8AO 70 @V2=5< :>@?>@0B82=>W :C;LBC@8 9 5D5:B82=>ABV C?@02;V==O ?V4?@8T<AB2>< V 70 AB0=>< =>@<0B82=>-70:>=>402G>W 1078 2V4=>A=> V=25ABC20==O :>=:@5B=8E =0?@O<V2 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV. 0?@8:;04, ?V4?@8T<AB2>, 72VB=V 40=V O:>3> =02545=V 2 4>40B:0E, CB@8<CT AB01V;L=V ?>78FVW =0 @8=:0E 71CBC A2>TW ?@>4C:FVW B0 <0T ?5@A?5:B828 71V;LH5==O >1AO3V2 @50;V70FVW 2 <091CB=V ?5@V>48. V25=L V 48=0<V:0 >A=>2=8E DV=0=A>28E ?>:07=8:V2 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 T 4>AB0B=L> 28A>:8<8 B0 ?V4B25@46CNBL ?@8201;82VABL 2:;045==O V=25AB8FV9 C ?>40;LH89 9>3> @>728B>:. "0:, C 72VB=><C ?5@V>4V 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 :>5DVFVT=B 4V;>2>W 0:B82=>ABV A:;0402 EMBED Equation.3 ; @5=B015;L=VABL ?@>406 ?@>4C:FVW 1C;0 =0 @V2=V EMBED Equation.3 ; @5=B015;L=VABL 0:B82V2 EMBED Equation.3 . >78B82=V 7=0G5==O <0;8 48=0<V:0 B0 A?V22V4=>H5==O B0:8E ?>:07=8:V2 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20: V=45:A G8AB>3> 4>E>4C 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW EMBED Equation.3 ; V=45:A A>1V20@B>ABV @50;V7>20=>W ?@>4C:FVW EMBED Equation.3 ; V=45:A >?5@0FV9=>3> ?@81CB:C EMBED Equation.3 . "0:8< G8=><, @V25=L B0 48=0<V:0 ?>:07=8:V2 4V;>2>W 0:B82=>ABV, ?@81CB:>2>ABV 9 >?5@0FV9=8E 28B@0B T ?@8201;828<8 4;O 2:;045==O V=25AB8FV9 C @>728B>: B5E=VG=>W 1078 FL>3> ?V4?@8T<AB20. A>1;82> A?@8OB;828< T A?V22V4=>H5==O 48=0<V:8 ?>:07=8:V2 DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 V 28B@0B 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV. "0:, V=45:A >?5@0FV9=>3> 4>E>4C 7=0G=> ?5@528ICT V=45:A 7@>AB0==O G8AB>3> 4>E>4C B0 >?5@0FV9=8E 28B@0B. 1AO38 V=25AB8FV9=8E 28B@0B =0 @50;V70FVN ?@>5:BC >1@C=BCNBLAO 2 ?@>F5AV 7?V2AB02;5==O 28@>1=8G8E ?>BC6=>AB59 ?V4?@8T<AB20 7 ?>B>G=8<8 V ?@>3=>7>20=8<8 7=0G5==O<8 T<=>ABV @8=:C ?@>4C:FVW, O:C 283>B>2;OT :>=:@5B=5 ?V4?@8T<AB2>. 0 C<>28 =54>AB0B=>ABV 28@>1=8G8E ?>BC6=>AB59 ?V4?@8T<AB20 287=0G0NBLAO ?>?5@54=V >1AO38 V=25AB8FV9=8E 28B@0B =0 @50;V70FVN :>=:@5B=>3> ?@>5:BC. @8 @>72 O70==V FL>3> ?8B0==O ?5@54V=25AB8FV9=8E 4>A;V465=L ?@>2>48BLAO B0:>6 >FV=:0 B5E=VG=>3> AB0=C ?V4?@8T<AB20 7 @>7@0EC=:0<8 :>5DVFVT=BV2 7=>AC B0 ?@840B=>ABV 9>3> >A=>2=8E 70A>1V2. "0:, C ?@8:;04V, I> @>73;O40TBLAO, :>5DVFVT=B 7=>AC >A=>2=8E 70A>1V2 =0 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>4C A:;0402 EMBED Equation.3 V 7=0E>482AO =0 @V2=V, I> 4>72>;OT ?@>2>48B8 5D5:B82=C 28@>1=8G>-3>A?>40@AL:C 4VO;L=VABL. 07>< V7 B8< ?V4?@8T<AB2> ?@0:B8G=> =5 <0T C A2>T<C @>7?>@O465==V =5704VO=8E C 28@>1=8G><C ?@>F5AV >A=>2=8E 70A>1V2. 0 B0:8E C<>2 4;O >A2>T==O =570?>2=5=8E T<=>AB59 @8=:C 71CBC ?@>4C:FVW =0 ?V4?@8T<AB2V =5>1EV4=> @50;V7C20B8 V=25AB8FV9=89 ?@>5:B V 225AB8 2 4VN 28@>1=8GV ?>BC6=>ABV 20@BVABN 500 <;=. 3@=. 0 5B0?V ?5@54V=25AB8FV9=8E 4>A;V465=L ?>?5@54=L> 287=0G0NBLAO AE5<8 DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. =VFV0B>@8 ?@>5:BC V ?@54AB02=8:8 3>;>2=>W :@548B=>W CAB0=>28 ?VA;O 45B0;L=>3> 282G5==O 7<VABC B5E=V:>-5:>=><VG=>3> >1@C=BC20==O ?>?5@54=L> @>73;O40NBL <>6;82V 20@V0=B8 >@30=V70FVW DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 70 @0EC=>: O: DV=0=A>28E @5AC@AV2 V=VFV0B>@V2 ?@>5:BC, B0: V :@548B=8E ?>78: 10=:V2AL:8E CAB0=>2. 1@C=BC20==O< @VH5=L I>4> >1AO3V2 V=25AB8FV9=8E 28B@0B B0 AE5< DV=0=AC20==O ?@>5:BC 7025@HCTBLAO D070 ?5@54V=25AB8FV9=8E 4>A;V465=L F8:;C 70E>4V2 7 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. @30=V70FVO DV=0=AC20==O V @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC VA;O ?@89=OBBO C73>465=8E @VH5=L 2V4=>A=> =5>1EV4=>ABV 2?@>20465==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC =0 ?V4?@8T<AB2V @>7?>G8=0TBLAO @>1>B8 7 9>3> @50;V70FVW. # @0<:0E 70240=L 40=>3> 5B0?C 70<>2=8:(V=VFV0B>@) ?@>5:BC C:;040T 4>3>2>@8 V7 ?@>5:B=>N CAB0=>2>N V 3>;>2=>N ?V4@O4=>N 1C4V25;L=>N >@30=V70FVTN =0 ?@>5:BC20==O >1 T:BV2 V=25ABC20==O B0 28:>=0==O 2V4?>2V4=8E 1C4V25;L=>-<>=B06=8E @>1VB V 740G5N 2 5:A?;C0B0FVN 3>B>28E >1 T:BV2 28@>1=8G>-:><5@FV9=>3> ?@87=0G5==O. 0 @57C;LB0B0<8 28:>=0==O ?>2=>3> :><?;5:AC ?@>5:B=>W 4>:C<5=B0FVW 287=0G0TBLAO 72545=0 :>HB>@8A=0 20@BVABL >1 T:BV2 V=25ABC20==O, 20@BVABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. @>5:B=V @VH5==O ?>28==V 107C20B8AO =0 28:>@8AB0==V =091V;LH 5D5:B82=8E =0C:>2>-B5E=VG=8E 4>AO3=5=L C :>=:@5B=V9 30;C7V 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV. VA;O @>7@>1:8 ?@>5:B=>W 4>:C<5=B0FVW <>65 1CB8 287=0G5=0 B5E=>;>3VG=0 AB@C:BC@0 :0?VB0;L=8E 2:;045=L. "0:, 4;O ?@8:;04C, I> @>73;O40TBLAO, 2>=0 <0T 283;O4, 2V4>1@065=89 C B01;8FV 1. "01;8FO 1 "5E=>;>3VG=0 AB@C:BC@0 :0?VB0;L=8E 2:;045=L ! 7/?;5<5=B8 28B@0B!C<0 28B@0B, B8A. 3@=8B><0 2030 C 7030;L=V9 AC<V :0?VB0;>2:;045=L, %1>?5@54=V >@30=V70FV9=V 28B@0B81000022@>5:BC20==O >1 T:BV2 V=25ABC20==O4500093C4V25;L=V B0 <>=B06=V @>1>B81350002740@BVABL B5E=>;>3VG=8E <0H8= V A8;>2>3> >1;04=0==O155000315!8AB5<8 02B><0B87>20=>3> C?@02;V==O B5E=>;>3VG=8<8 ?@>F5A0<8130000266=HV :0?VB0;>2:;045==O250005AL>3> :0?VB0;>2:;045=L500000100=0;V7CNG8 B5E=>;>3VG=C AB@C:BC@C :0?VB0;L=8E 2:;045=L, <>6=0 7@>18B8 ?>?5@54=V 28A=>2:8 2V4=>A=> ?@>3@5A82=>ABV ?@89=OB8E ?@>5:B=8E @VH5=L. "0:, ?8B><0 2030 0:B82=>W G0AB8=8 <091CB=VE >A=>2=8E 70A>1V2 ?V4?@8T<AB20, I> D>@<CTBLAO V=25AB8FV9=8< ?@>5:B>< (20@BVABL B5E=>;>3VG=8E <0H8=, A8;>2>3> >1;04=0==O B0 A8AB5< 02B><0B87>20=>3> C?@02;V==O B5E=>;>3VG=8<8 ?@>F5A0<8), A:;040T 57%. &5 <>65 1CB8 A2V4G5==O< B5E=>;>3VG=>W, 5:A?;C0B0FV9=>W 4>A:>=0;>ABV >A=>2=8E 70A>1V2, I> 22>4OBLAO 2 4VN 70 @0EC=>: @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. V;LH B>G=> >FV=8B8 V==>20FV9=89 7<VAB V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC <>6=0 ?V4 G0A 0=0;V7C B5E=VG=8E, 5:A?;C0B0FV9=8E E0@0:B5@8AB8: >1 T:BV2 V=25ABC20==O, 7>:@5<0 ?@>4C:B82=>ABV B5E=>;>3VG=>3> >1;04=0==O, @V2=O 5:A?;C0B0FV9=8E 28B@0B <0B5@V0;V2, 5=5@3>@5AC@AV2 =0 >48=8FN ?@>4C:FVW B>I>. >7@>1;5=0 ?@>5:B=0 4>:C<5=B0FVO =040TBLAO 3>;>2=V9 ?V4@O4=V9 1C4V25;L=V9 >@30=V70FVW 4;O <0B5@V0;V70FVW ?@>5:B=8E @VH5=L 2 5;5<5=B8 B5E=VG=>W 1078 ?V4?@8T<AB20. # 72 O7:C V7 F8< 206;82>N A:;04>2>N ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O T ?@>F5A C?@02;V==O @50;V70FVTN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. #?@02;V==O V=25AB8FV9=8< ?@>5:B>< F5 :><?;5:A FV;L>28E 70E>4V2, @50;V70FVO O:8E 4>72>;OT B@0=AD>@<C20B8 V45N ?@>5:BC 2 7025@H5=89 <0B5@V0;L=>-B5E=VG=89 :><?;5:A, 28@>1=8G>-:><5@FV9=5 28:>@8AB0==O O:>3> 70157?5GCT D>@<C20==O =5>1EV4=8E >1AO3V2 3@>H>28E =04E>465=L ?V4?@8T<AB20. 50;V70FVO V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, 7>:@5<0 ?@>2545==O 1C4V25;L=>-<>=B06=8E @>1VB B0 740G0 3>B>28E >1 T:BV2 2 5:A?;C0B0FVN, AC?@>2>46CTBLAO 7<V=0<8 C ?@>AB>@V 1C4V25;L=>3> <0940=G8:0, O:V 2V41C20NBLAO C 2V4?>2V4=V ?5@V>48 G0AC. 4=8< 7 5D5:B82=8E <5E0=V7<V2 C?@02;V==O @50;V70FVTN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC T >1 T<=>-:0;5=40@=5 ?;0=C20==O. 0;5=40@=5 ?;0=C20==O 4>72>;OT 287=0G8B8 AB@>:8 ?>G0B:C V 7025@H5==O >:@5<8E @>1VB, WE 7030;L=V >1AO38, =5>1EV4=V 28@>1=8GV B0 DV=0=A>2V @5AC@A8 =0 28:>=0==O >:@5<8E @>1VB C 2V4?>2V4=V ?5@V>48 G0AC. #?@02;V==O @50;V70FVTN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 7 28:>@8AB0==O< :0;5=40@=>3> ?;0=C20==O ?>;O30T 2 @>7?>4V;V @>1VB C G0AV (70 :0;5=40@=8<8 2V4@V7:0<8 G0AC) V 2 ?@>AB>@V (?@82 O7:0 >1AO3V2 >:@5<8E @>1VB =0 1C4V25;L=><C <0940=G8:C 4> :>=:@5B=8E 28:>=02FV2). "0:0 <>45;L C?@02;V==O 4>72>;OT 70157?5G8B8 157?5@5@2=5 28:>=0==O, @V2=><V@=5 7020=B065==O 28:>=02FV2, 4>B@8<0==O AB@>:V2 28:>=0==O V A2>TG0A=C 740GC >1 T:BV2 V=25ABC20==O 2 5:A?;C0B0FVN. 06;82>N A:;04>2>N @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, :@V< :0;5=40@=>3> ?;0=C20==O, T @>7@>1;5==O V 28:>=0==O :0;5=40@=>3> 1N465BC. 0;5=40@=89 1N465B F5 G0A>20 45B0;V70FVO :>HB>@8AC ?@>5:BC B0 ?;0= ?>AB0G0==O =5>1EV4=8E 4;O @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC <0B5@V0;L=>-B5E=VG=8E @5AC@AV2: <0H8=, <5E0=V7<V2, >1;04=0==O 1C4V25;L=8E <0B5@V0;V2, A8@>28=8 B0 V=H>3>. 3V4=> 7 287=0G5=8<8 ?>;>65==O<8 :0;5=40@=>3> ?;0=C20==O =0 @8A. 1 =02545=89 C:@C?=5=89 :0;5=40@=89 ?;0= @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 20@BVABN 500 <;=. 3@=. #@0E>2CNG8 28<>38 70<>2=8:V2 V=25AB>@V2 ?@>5:BC, 9>3> B@820;VABL AB0=>28BL 420 @>:8. #:@C?=5=89 :0;5=40@=89 ?;0= 2V4>1@060T 7<VAB V ?>A;V4>2=VABL 28:>=0==O >:@5<8E @>1VB, WE :>HB>@8A=C 20@BVABL B0 45B0;V7>20=V C :20@B0;L=8E 2V4@V7:0E G0AC ?>B@518 C DV=0=A>28E @5AC@A0E. 0;5=40@=89 ?;0= 287=0G0T 22545==O 2 5:A?;C0B0FVN 28@>1=8G8E >1 T:BV2 C 42V G5@38. 2545==O< 2 5:A?;C0B0FVN 28@>1=8G8E >1 T:BV2 ?5@H>W G5@38 70157?5GCT >A2>T==O 60% ?5@5410G5=8E ?@>5:B>< >1AO3V2 7@>AB0==O 28@>1=8G8E ?>BC6=>AB59 ?V4?@8T<AB20, B0 70?;0=>20=> =0 H>AB89, :20@B0; 7030;L=>3> B5@<V=C 28:>=0==O V=25AB8FV9=8E @>1VB. 0;5=40@=89 ?;0= 287=0G0T =5>1EV4=V >1AO38 DV=0=A>28E @5AC@AV2 C :>>@48=0B0E :20@B0;L=8E 2V4@V7:V2 G0AC 7030;L=>3> B5@<V=C 28:>=0==O V=25AB8FV9=8E 70E>4V2. /: A2V4G0BL 40=V C:@C?=5=>3> :0;5=40@=>3> ?;0=C, =091V;LHV >1AO38 V=25AB8FV9=8E 28B@0B ?>2 O70=V 7 28:>=0==O< 70E>4V2 B@5BL>3>, G5B25@B>3> V ? OB>3> G0A>28E :20@B0;V2 7030;L=>3> B5@<V=C @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. @>BO3>< FL>3> ?5@V>4C G0AC 70<>2=8: ?>28=5= ?@>DV=0=AC20B8 28:>=0==O :0?VB0;L=8E @>1VB 20@BVABN 2 366300 B8A. 3@=., 01> 73% :>HB>@8A=>W 20@B>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. EMBED Excel.Sheet.8 8A.1. #:@C?=5=89 :0;5=40@=89 ?;0= @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC # F59 G0A @50;V70FVO @V7=><0=VB=8E V=25AB8FV9=8E 70E>4V2 <0T =0928IC IV;L=VABL, I> 287=0G0T =5>1EV4=VABL H8@>:>3> 28:>@8AB0==O ?@8=F8?C ?0@0;5;L=>ABV, >4=>G0A=>ABV 28:>=0==O 287=0G5=>3> >1AO3C @>1VB. >@30=V70FV9=><C B0 DV=0=A>2><C 0A?5:B0E 40=89 ?5@V>4 :0;5=40@=>3> ?;0=C T =091V;LH A:;04=8< V 2V4?>2V40;L=8< C :><?;5:AV 70E>4V2 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. # =0ABC?=V9 G0AB8=V 4@C3>3> @>74V;C :C@A>2>W @>1>B8 =5>1EV4=> >1@C=BC20B8 AE5<C DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 70 @0EC=>: 2;0A=8E V ?>78:>28E DV=0=A>28E @5AC@AV2. 0 ?5@H><C 5B0?V ?@>2>4OBLAO ?@>3=>7=V @>7@0EC=:8 D>@<C20==O <>6;828E >1AO3V2 2;0A=8E DV=0=A>28E @5AC@AV2 ?V4?@8T<AB20 ?@>BO3>< ?5@V>4C @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. ;0A=V DV=0=A>2V @5AC@A8, 2;0A=89 3@>H>289 ?>BV: ?V4?@8T<AB20 D>@<CTBLAO 70 @0EC=>: >1AO3V2 G8AB>3> ?@81CB:C ?V4?@8T<AB20 B0 =0@0E>20=8E AC< 0<>@B870FVW >A=>2=8E 70A>1V2. V4 G0A ?@>3=>7=8E @>7@0EC=:V2 >1AO3V2 G8AB>3> ?@81CB:C 2@0E>2CNBLAO @57C;LB0B8 DV=0=A>2>3> 0=0;V7C ?5@54V=25AB8FV9=>3> ?5@V>4C 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. "0:, C 72VB=><C (107>2><C) ?5@V>4V 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 @VG=V >1AO38 ?@81CB:C 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV A:;040;8 581158 B8A. 3@= (01> 2 A5@54=L><C 145396 B8A. 3@=, =0 G0A>289 :20@B0;). # @>7@0EC=:0E :C@A>2>W @>1>B8 ?>40B>: =0 ?@81CB>: ?@89<0TBLAO =0 @V2=V 25% 2V4 AC<8 ?@81CB:C. @0E>2CNG8 D0:B8G=V 40=V 48=0<V:8 7@>AB0==O ?@81CB:C 2 ?5@54V=25AB8FV9=89 ?5@V>4 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20, >1@C=B>2CNBLAO B5<?8 9>3> 7@>AB0==O 2 ?@>3=>7=><C ?5@V>4V, 70 G0A>28<8 :20@B0;0<8 B5@<V=C @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. ;O ?V4?@8T<AB20, I> @>73;O40TBLAO 2 ?@8:;04V, 2>=8 ?@89<0NBLAO =0 @V2=V ? OB8?@>F5=B=>3> 7@>AB0==O I>:20@B0;L=>. 0 40=8<8 B01;8FV II ;5<5=B8 >?5@0FV9=8E 28B@0B D>@<8 ! 2 2VBC ?@> DV=0=A>2V @57C;LB0B8 ?V4?@8T<AB20 ?@8:;04C 287=0G0NBLAO A5@54=V >1AO38 0<>@B870FV9=8E 2V4@0EC20=L C @>7@0EC=:C =0 G0A>289 :20@B0; (30734 B8A. 3@=.). V4?>2V4=> 287=0G5=8E 2EV4=8E ?>;>65=L C B01;8FV 2 =02545=V @57C;LB0B8 ?@>3=>7=8E @>7@0EC=:V2 <>6;828E >1AO3V2 2;0A=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20 2 V=25AB8FV9=89 ?5@V>4 9>3> 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV. "01;8FO 2 @>3=>7=V 7=0G5==O ?>:07=8:V2 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20 2 ?5@V>4 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, B8A. 3@=. ! ?/?>:07=8:807>289 @V:'0A>2V :20@B0;8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC123456781?5@0FV9=89 ?@81CB>:5811581453961526661603001683141767301855671948452045882>40B>: =0 ?@81CB>: (0,25)14529036349381664007542078441824639148711511473'8AB89 ?@81CB>:4358681090471145001202251262361325481391761461341534414<>@B870FV9=V 2V4@0EC20==O12293930734310403135231665319823230232625329505'8AB89 3@>H>289 ?>BV: ?V4?@8T<AB2055880713978114554015157715790116485017147817875918630160?VB0;V70FVO ' (15%)2096721831227362368524727257212681427958 #@0E>2CNG8 =5>1EV4=VABL >4=>G0A=>3> DV=0=AC20==O V=H8E 70E>4V2 A5@54=L>AB@>:>2>3> ?;0=C @>728B:C ?V4?@8T<AB20, 2 ?@>2545=8E @>7@0EC=:0E =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC A?@O<>2CTBLAO 15% ?@>3=>7=8E >1AO3V2 9>3> G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C. :C@A>28E @>1>B0E ?@8 @>73;O4V :>=:@5B=8E 20@V0=BV2 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>3> @>728B:C ?V4?@8T<AB20 @V25=L :0?VB0;V70FVW G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C <>65 ?@89<0B8AO 2 4V0?07>=V 7=0G5=L 2V4 10 15% 4> 75 80% 9>3> ?@>3=>7=8E >1AO3V2. 0 @57C;LB0B0<8 @>7@0EC=:V2 B01;8FV 2 2AB0=>2;5=>, I> ?@>3=>7=V >1AO38 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20, O:V <>6CBL 1CB8 A?@O<>20=V =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 20@BVABN 500000 B8A. 3@=, A:;040NBL 194439 B8A. 3@=. =H0 G0AB8=0 V=25AB8FV9=8E 28B@0B >1AO3>< 305561 B8A. 3@= ?>28==0 1CB8 ?@>DV=0=A>20=0 70 @0EC=>: ?>78G:>2>3> :0?VB0;C. 04E>465==O >1AO3V2 ?>78G:>2>3> :0?VB0;C 70 G0A>28<8 :20@B0;0<8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 287=0G0NBLAO 2 ?@>F5AV 7VAB02;5==O 2V4?>2V4=8E 7=0G5=L 7030;L=8E ?>B@51 C DV=0=A>28E V=25AB8FV9=8E @5AC@A0E V7 ?@>3=>7=8<8 25;8G8=0<8 2;0A=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20. V4?>2V4=V @>7@0EC=:8 =02545=V 2 B01;8FV 3. "01;8FO 3 87=0G5==O >1AO3V2 ?>78G:>2>3> :0?VB0;C =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, B8A. 3@=. ! 7/?>:07=8:8'0A>2V :20@B0;8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC12345678#AL>3> DV=0=A>28E @5AC@AV21030;L=V >1AO38 DV=0=A>28E @5AC@AV2 =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC23500585001737008961510298522890188101000050000021AO38 2;0A=8E DV=0=A>28E @5AC@AV2 =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC209672183122736236852472725721268142795819443935>1EV4=V >1AO38 70?>78G5==O :0?VB0;C =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC (2-1) (-)-2533-36669-150964-65930-78258+2831+8004+17958305561/: ?>:07CNBL 40=V @>7@0EC=:>2>W B01;8FV 3, ?@8 7030;L=8E >1AO30E 28B@0B V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 2 500000 B8A. 3@=. ?8B><0 2030 2;0A=8E DV=0=A>28E @5AC@AV2 A:;040T 39%, 0 ?>78G:>2>3> :0?VB0;C 61%. ">1B> 70 >7=0:>N 465@5; DV=0=AC20==O @50;V70FVO V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC ?@>2>48BLAO 70 AE5<>N ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 70 ?5@52060NG>W G0AB8=8 ?>78G:>2>3> :0?VB0;C 2 9>3> 7030;L=8E >1AO30E. @8 FL><C =091V;LHV >1AO38 70?>78G5==O :0?VB0;C (295152 B8A. 3@=) <0NBL <VAF5 C 3-<C,4-<C B0 5-<C G0A>28E :20@B0;0E ?5@V>4C @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. 06;82>N A:;04>2>N >@30=V70FVW DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC T 287=0G5==O 3@0DV:V2 =04E>465==O B0 ?>25@=5==O ?>78G:>2>3> :0?VB0;C, >1@C=BC20==O @V2=O ?@>F5=B=8E AB02>: 70 :>@8ABC20==O ?>78G:>28< :0?VB0;><, @>7?>4V; V AB@0EC20==O @878:V2, ?>2 O70=8E V7 ?>25@=5==O< 1>@3>2>3> :0?VB0;C B0 A2>TG0A=>N 28?;0B>N ?@>F5=B=8E ?;0B56V2. 0=V ?8B0==O @>73;O40NBLAO 2 ?@>F5AV ?V43>B>2:8 9 C:;045==V 4>3>2>@V2 <V6 70<>2=8:0<8 V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC B0 :@548B=>-10=:V2AL:8<8 CAB0=>20<8. # :C@A>2V9 @>1>BV <>6CBL @>73;O40B8AO @V7=><0=VB=V AE5<8 9 V=AB@C<5=B8 70?>78G5==O :0?VB0;C 70;56=> 2V4 :>=:@5B=8E, V=482V4C0;L=8E >A>1;82>AB59 V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC B0 E0@0:B5@C 270T<>2V4=>A8= 70<>2=8:V2 ?@>5:BV2 V :@548B=8E CAB0=>2. # ?@8:;04V, I> =02>48BLAO 2 <5B>48G=8E 2:07V2:0E 4> :C@A>2>W @>1>B8, @>73;O40NBLAO AE5<8 >1A;C3>2C20==O 1>@3C V7 70AB>AC20==O< ?@>AB>W B0 A:;04=>W AB02>: ?@>F5=B0 ?@8 WE @V2=V 28% @VG=8E. @8 28:>@8AB0==V ?@>AB>W AB02:8 ?@>F5=B0 ?5@5410G0TBLAO, I> =04E>465==O ?>78:>2>3> :0?VB0;C 70<>2=8:>2V ?@>5:BC 1C45 74V9A=N20B8AO 42><0 B@0=H0<8 70 B0:>N AE5<>N: 1-9 :20@B0; @50;V70FVW ?@>5:BC 190166 B8A. 3@=; 4-9 :20@B0; 115395 B8A. 3@=. >25@B0B8AO >A=>2=0 AC<0 1>@3C 1C45 ?VA;O 22545==O 2 5:A?;C0B0FVN II G5@38 28@>1=8G8E >1 T:BV2: 2 9-<C B0 12-<C G0A>28E :20@B0;0E. @>H>2V ?>B>:8, ?>2 O70=V 7 =04E>465==O< V ?>25@=5==O< ?>78G:>2>3> :0?VB0;C B0 28?;0B>N ?@>F5=B=8E =0@0EC20=L, =02545=V 2 B01;8FV4. "01;8FO 4 @0DV:8 =040==O V ?>25@=5==O :@548BC B0 =0@0EC20==O ?@>F5=B=8E ?;0B56V2, B8A. 3@=. ! 7/?>:07=8:8'0A>2V :20@B0;8 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20#AL>3>1234567891011121@0DV: =040==O :@548BC1901661153953055612@>F5=B=V =0@0EC20==O 70 :@548B13121,4526242,939364,452485,865607,278728,791850,1104971,6118093109959120954,5131950,81106037,67272,25514544,521816,752908936361,2543633,53@0DV: ?>30H5==O :@548B=>3> 1>@3C146200159361305561#AL>3>13121,4526242,939364,459758,0580151,7100545,45120939141332,85307926,5109959120954,5291311,81411598,6>:07=8:8 B01;8FV @>7@0E>20=V 2V4?>2V4=> 4> B0:8E ?>;>65=L: :@548B8 =040NBLAO 70<>2=8:>2V ?@>5:BC ?5@H>3> G8A;0 2V4?>2V4=>3> :20@B0;C, 0 ?>25@B0NBLAO 2 >AB0==V9 45=L :20@B0;C. >7@0EC=:8 ?@>F5=B=8E ?;0B56V2 74V9A=NNBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , 45  AC<0 ?@>F5=B=8E =0@0EC20=L 2V4?>2V4=>3> ?5@V>4C; EMBED Equation.3  =5?>25@=5=0 AC<0 =040=>3> :@548BC; EMBED Equation.3  @VG=0 ?@>F5=B=0 AB02:0 70 :@548B C 4>;OE >48=8FV; EMBED Equation.3  B5@<V= G0AC 2V4 =040==O :@548BC 4> 40B8 =0@0EC20==O ?@>F5=B=8E ?;0B56V2. /: ?>:07CNBL @>7@0EC=:8 B01;8FV 4, 70 :@548B C AC<V 305561 B8A. 3@=. ?@8 @VG=V9 AB02FV 28%, 73V4=> 7 C:070=>N AE5<>N =040==O B0 A?;0B8 ?>78:8 V=25AB>@ 7>1>2 O70=89 A?;0B8B8 ?@>F5=B8 2 >1AO7V 1106037,6 B8A. 3@=, B>1B> AC<C 3@>H>28E 70A>1V2, I> 2 3,6 @07C ?5@528ICT AC<C =040=>3> :@548BC. &5 ?>2 O70=> 7 B@820;8< B5@<V=>< G0AC ?>25@=5==O ?>78:8 B0 28A>:>N @VG=>N ?@>F5=B=>N AB02:>N 70 :@548B. >73;O=CB0 AE5<0 =040==O V A?;0B8 ?>78:8 T DV=0=A>2> >1 T:B82=>N 4;O V=25AB>@0 B0 @878:>2>N 4;O :@548B=>-10=:V2AL:>W CAB0=>28 V =5 <>65 22060B8AO >?B8<0;L=>N. @8 28:>@8AB0==V A:;04=>W AB02:8 ?@>F5=B0 2AO AC<0 :@548B=C >1AO3>< 305561 B8A. 3@=. =040TBLAO 70<>2=8:C =0 ?>G0B:C ?5@V>4C @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. 1A;C3>2C20==O ?>78:8 (28?;0B0 ?@>F5=B=8E ?;0B56V2 B0 A?;0B0 >A=>2=>W AC<8 1>@3C) ?@>2>48BLAO 70 AE5<>N 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 I>:20@B0;L=8<8 0=CWB5B=8<8 2=5A:0<8 3@>H>28E 70A>1V2 ?@>BO3>< 3-E @>:V2 (12 - B8 G0A>28E :20@B0;V2). !C<0 0=CWB5B=8E 2=5A:V2 =0 >1A;C3>2C20==O :@548B=C 287=0G0TBLAO B0:: EMBED Equation.3 45  @V2=>25;8:89 0=CWB5B=89 ?;0BV6 =0 >1A;C3>2C20==O :@548BC; EMBED Equation.3  AC<0 ?>78:8 =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; EMBED Equation.3  :>5DVFVT=B ?@82545==O 0=CWB5B=8E ?;0B56V2 4> C<>2 ?>B>G=>3> G0AC. ;O C<>2 ?@8:;04C :>5DVFVT=B ?@82545==O 0=CWB5BC <0T 283;O4 EMBED Equation.3 & 7%, 12n, 45 7% :20@B0;L=0 ?@>F5=B=0 AB02:0 70 :@548B (28%/4 = 7%); ? = 12 :V;L:VABL ?5@V>4V2 :20@B0;L=8E =0@0EC20=L ?@>BO3>< 3-E @>:V2. 0 40=8<8 DV=0=A>2>W B01;8FV ! 4 287=0G0T<> 25;8G8=C :>5DVFVT=B0 ?@82545==O 0=CWB5BC 0 Vn, 7 %, 12n = 7,9427. 0 B0:8E C<>2 0=CWB5B=89 ?;0BV6 =0 >1A;C3>2C20==O ?>78:8 1C45 A:;040B8 = EMBED Equation.3 "01;8FO 5 <>@B870FV9=89 3@0DV: >1A;C3>2C20==O :@548B=>W ?>78:8, B8A. 3@=. 5@V>48 0=CWB5B=8E ?;0B56V20;8H>: =5A?;0G5=>W AC<8 :@548BC =0 ?>G0B>: ?5@V>4C=CWB5B=89 ?;0BV6@>F5=B=V ?;0B56V, 3@. 2*0,07>30H5==O >A=>2=>W AC<8 :@548B=>3> 1>@3C 3@.3-3@.4Z\8 : p x | $ & @ ( N ۷wogog_gh=~CJaJhMhCJaJhR'kCJaJh=~h=~;CJaJh=~;CJaJhr;CJaJmH sH hMh;CJaJhk-hr;CJaJhr5CJ,aJ,h0Ehr5CJ,aJ,hrCJaJhYCJaJh0ECJaJhrhrCJaJh0 h0 CJaJmHsHh0 h0 CJaJ \: l n p r t v x z | B $a$gdMh$a$gdr, @ B D $`a$gd xgd0E$a$gdr  F P V 46XZ\v Ѻٺٲ٣ٺٲяٲshPhP5CJaJhXCJaJhYCJaJhlCJaJh0 CJaJmH sH h:nh:nCJaJmHsHh:nCJaJhSCJaJh xh xCJaJmHsHh xCJaJhVKCJaJhrCJaJhMhCJaJh=~h=~CJaJmHsH-D F H J L N P R T V \^`bdfhjlnprtv^gd:n $`a$gd x$a$gdr :PT$dh`a$gd0 $dh-DM `a$gd'TE$dh`a$gd'TE $dha$gdPgdVK^gdVK egd:nL^LgdVK ^ `gd:n*8jl2N>Rvȸȭȡᡖzqhz_S_h$ h$ ;CJ aJ hX;CJ aJ h !;CJaJh0 ;CJaJhh0 ;CJaJh !CJaJh'TECJaJhhCJaJhh;CJaJh'TE;@ CJaJhh;@ CJNHaJhh;@ CJaJhhPCJaJh'TE;CJaJhhP;CJaJhVK5CJaJ jl!813F<\@AAgdX$dh`a$gd x$dh`a$gdVK $dha$gdX $dha$gd$ .\`jl @hj ln<x z L"N""6#L#N#$$"(&(((:((()))))****,--X--- ..㸨h CJaJhWvCJaJhBCJaJhc:CJaJhmRPCJaJhEyCJaJh,@CJaJh,@h,@CJaJhVKCJaJh xCJaJhPhVK;CJ aJ ?.:.<.V.X.0012181b111\2^223"3$3~44485>5v66667777D8P8^88$9@999F<H<>>??AAAABBCCD·hv7=CJaJhXhVKCJaJhXhXCJaJhXCJaJhaCJaJhg!hVKCJaJhVKCJaJmH sH h hVK5>*CJaJhYhVK5CJaJhWvCJaJhBCJaJhVKCJaJ6AAABDGKNRLXZ"]^^^^^^^`$dh`a$gd=$dh`a$gdVK$dh`a$gdVK$dh`a$gdv7=$ & F dha$gdx+ /gdXgdXDDTE^E`EdEFFG0GVGXGGGGGGGIIJ KKK0M2MPMMMM|QQQQQRRdTfTUUXVpVtVWWWW^YYYYZZZZ[[2\X\d\f\r\t\]]p^r^^^^^^^^h-CJaJhfCJaJhc'CJaJhCJaJhCJaJh$7CJaJhVKCJaJhv7=CJaJJ^^^_(_``aaaaabbbbbPff*iTiVifihiiik llmmmo.oppqqqq@sbssss(t߸߸߬ߤߜߔߔ߀th:nh;CJaJh:nhVK;CJaJh4 CJaJhE:CJaJh#ECJaJhuCJaJhR'khVK;CJaJh1$CJaJhUhVKCJaJhVKCJaJmH sH hzCJaJhVKCJaJhR'khR'k;CJaJhPhVK;CJaJ-``vab cc2cBcFeffJgggNhhVihiii@szs|s~s$dh`a$gdE:$dh`a$gdVK $dha$gdVK$dh`a$gd=~ssssssss`tbtyLz8{n|:|||$ & F &dh-DM ]a$gdN$ &dh-DM ]`a$gdVK$ &dh-DM ]a$gdR'k$ &dh-DM ]a$gd$dh`a$gdVK(t*t`tbtxttTv`vvwyyyy^z`z}}~~rځ܁ށNR&(*.@BTVƒ̶̶̫̫̠̠̠̊̊̊̊̊̊̊̕th:nh+CJaJh:nhRCJaJh:nh1CJaJh:nh!CJaJh:nhNCJaJh:nh=QCJaJh:nh4 CJaJh:nhuCJaJh:nhVKCJaJhR'khR'k;@ CJaJh:nhVK;CJaJh:nhVK;CJNHaJ*FH:<(,>Bnpjlz|Ƌʋ ",.TVXZ\^|th{4,CJaJ!jZhehVKCJEHUaJj&O hVKCJUVaJ!jhehMhCJEHUaJ%jdP hMhCJUVaJmHsHhVKCJaJjhVKCJUaJh:nh{4,CJaJh:nhRCJaJh:nhVKCJaJh:nheCJaJ*:j&`zЗR֜pȝ$ & F &dh-DM ]a$gd{4,$ &dh-DM ]`a$gd{4,$ &dh-DM ]`a$gd+$ &dh-DM ]`a$gdVK\^hj$&(*,.vxHؔ&(26xph=CJaJ!j~hMhhMhCJEHUaJ%jdP hMhCJUVaJmHsH!jrhMhVKCJEHUaJjb&O hVKCJUVaJh{4,CJaJ!jfhMhVKCJEHUaJj&&O hVKCJUVaJjhVKCJUaJhVKCJaJh+CJaJ, 46rz02z|Z^ҥNP68Z\ln>īҫԫZ4rtվթ!j hthtCJEHUaJ(j (O hthtCJUaJmHsHjhthtCJUaJh2CJaJhthtCJaJh9BCJaJh~CJaJhVKCJaJh{4,CJaJ<T<`FītԮܯ<$ & Fdha$gdt$dh`a$gdt$dh`a$gdt$ &dh-DM ]`a$gdVK$ & F &dh-DM ]a$gd~tvҮԮ֮4lv8<>dfhj°İưп墑l[!jhthtCJEHUaJ(jD(O hthtCJUaJmHsHh[zCJaJh2CJaJ!jBhthtCJEHUaJ(j(O hthtCJUaJmHsHh~CJaJ!jv hthtCJEHUaJ(j(O hthtCJUaJmHsHhthtCJaJjhthtCJUaJ <nİ0btN$dh`a$gdt$dh`a$gdt$ & Fdha$gdt $dha$gdt.02XZ\^8x "ܶ .|Zwwoooh8eCJaJh[zCJaJh^CJaJhth~CJaJ!jhthtCJEHUaJ(j"(O hthtCJUaJmHsHh~CJaJhthtCJaJjhthtCJUaJ!jhthtCJEHUaJ(j(O hthtCJUaJmHsH(мҼx6v RTXZ~DT`B󼴼wooohKaCJaJhFzCJaJhthtCJ aJ h2h8e;CJaJh2ht;CJaJhb;CJaJh2;CJaJh8eCJaJhthtCJaJ!j0hMhh)FCJEHUaJ%jdP h)FCJUVaJmHsHhMhCJaJjhMhCJUaJ+RT.2:Zt $$Ifa$gdt $$Ifa$gdt$ D% dh^ `a$gdc$dh`a$gdt$dh`a$gdt B|.24rt|~bd02rt@DFTbd<>HJ`htxBDXZhjXZhFhtCJaJhFCJaJhthtCJaJmH sH hFhch8e h0E#ht hchKa hchth8eCJaJhthtCJaJhKaCJaJ@.:>\MA22$dh$Ifa$gdt dh$Ifgd8e$dh$Ifa$gdtkd$$Ifl\#RI t0644 la>@D^OC44$dh$Ifa$gdt dh$Ifgd8e$dh$Ifa$gdtkd$$Ifl\#RI t0644 la^OC44$dh$Ifa$gdt dh$Ifgd8e$dh$Ifa$gdtkd($$Ifl\#RI t0644 la\jp^OF77$dh$Ifa$gdt $Ifgd8e$dh$Ifa$gdtkd$$Ifl\#RI t0644 laprv^OF77$dh$Ifa$gdt $Ifgd8e$dh$Ifa$gdtkdJ $$Ifl\#RI t0644 la 8DH^OC44$dh$Ifa$gdt dh$Ifgd8e$dh$Ifa$gdtkd $$Ifl\#RI t0,6718914,1819556,49250646,04250646,038470,6717545,2220925,45229720,565229720,5638470,6716080,4422390,23207330,336207330,3338470,6714513,1223957,55183372,787183372,7838470,6712836,1025634,57157738,218157738,2138470,6711041,6727429,0130309,219130309,2138470,679121,6529349,0100960,1910100960,1938470,677067,2131403,4669556,731169556,7338470,674868,9733601,735955,01235955,038470,672516,8535954 EMBED Equation.3 00 07>< 461648156087 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 /: ?>:07CNBL @57C;LB0B8 @>7@0EC=:V2 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 >1A;C3>2C20==O :@548BC 2 305561 B8A. 3@=., ?@8 @VG=V9 2V4A>B:>2V9 AB02FV 28 % AC<0 ?@>F5=B=8E ?;0B56V2 A:;040T 156087 B8A. 3@=. 01> 51 % 2V4 AC<8 =040=>W ?>78:8. 0 B0:>3> 6 ?5@V>4C >1A;C3>2C20==O :@548B=>3> 1>@3C (12-B8 G0A>28E :20@B0;V2) V @V2=O @VG=>W ?@>F5=B=>W AB02:8 (28 % @VG=8E) C ?>?5@54=V9 AE5<V >@30=V70FVW :@548BC20==O AC<0 ?@>F5=B=8E ?;0B56V2 A:;040;0 1106037,6 B8A. 3@=. B>1B> 1C;0 2 7 @07V2 28I>N, =V6 70 AE5<8 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0. B>G:8 7>@C V=B5@5AV2 O: V=25AB>@V2, B0: V :@548B=>-10=:V2AL:8E CAB0=>2 AE5<C 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 >1A;C3>2C20==O :@548BC <>6=0 22060B8 >?B8<0;L=>N. 0=0 AE5<0 =5 T 70=04B> DV=0=A>2> >1BO6;82>N 4;O ?>78G0;L=8:V2 V 4>72>;OT ?@>BO3>< GVB:> 287=0G5=8E :>@>B:8E 2V4@V7:V2 G0AC D>@<C20B8 7=0G=V >1AO38 DV=0=A>28E @5AC@AV2 C 10=:V2AL:8E CAB0=>20E, 4;O WE 28:>@8AB0==O 2 V=H8E :@548B=8E >?5@0FVOE. >?5@54=L>N C<>2>N CA?VH=>3> 28:>@8AB0==O AE5<8 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 >1A;C3>2C20==O :@548BC T 2V4?>2V4=5 DV=0=A>25 70157?5G5==O ?>78G0;L=8:0 2G0A=> ?@>2>48B8 0=CWB5B=V 28?;0B8. FV=:0 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> B0 A>FV0;L=>3> 5D5:BC 2?@>20465==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 V @53V>=C # B@5BL><C @>74V;V :C@A>2>W @>1>B8 @>73;O40NBLAO ?8B0==O >FV=:8 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3>, A>FV0;L=>3> B0 V=H8E 5D5:BV2, I> ?@>O2;ONBLAO 2 @57C;LB0BV @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 2 :>=:@5B=><C @53V>=V B0 C 2V4?>2V4=V9 30;C7V 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV. # A8AB5<V V=B53@0;L=8E >FV=>G=8E ?>:07=8:V2 4>FV;L=>ABV @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 287=0G0;L=5 <VAF5 =0;568BL 3@C?V ?>:07=8:V2, I> E0@0:B5@87CNBL 9>3> DV=0=A>2>-5:>=><VG=C 5D5:B82=VABL. =25AB>@8, :@548B=>-10=:V2AL:V CAB0=>28 B0 V=HV CG0A=8:8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O ?@8 ?@89=OBBV @VH5=L 2V4=>A=> @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 2 ?5@HC G5@3C >FV=NNBL @V25=L V ?@>3=>7=C 48=0<V:C DV=0=A>2>-5:>=><VG=8E ?>:07=8:V2 C ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. &5 ?>2 O70=> 7 B8<, I> @50;V70FVO V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 28<030T ?>?5@54=L>3> 2:;045==O 25;8:8E >1AO3V2 :0?VB0;C =0 24>A:>=0;5==O G8 D>@<C20==O =>28E >A=>2=8E 70A>1V2 ?V4?@8T<AB20. @>BO3>< ?5@V>4C V=25AB8FV9=>3> F8:;C 20@BVABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC ?>28==0 1CB8 ?>2=VABN 2V4H:>4>20=0 V, :@V< B>3>, ?V4?@8T<AB2> ?>28==> >B@8<0B8 4>40B:>2V 4>E>48 2 >1AO30E, I> 4>72>;ONBL 9><C CA?VH=> 28:  $ & * , > @ B  $`bJLN`~Ĺ|tthB,CJaJhthtB*CJaJphhFCJaJh]CJaJh&CJaJh@Bh&CJaJhpZh&CJaJhAh&CJaJ hpZh&h& h&h& hpZh]h&CJaJh@BCJaJhwuCJaJhthtCJaJ-xz|~T>>($dh$+&`#$/Ifa$gd&$dh$+&`#$/Ifa$gd&kdP$$Ifl4\% T t 6`+0d&44 layt/,5lxtFfrU$+&`#$/Ifgd&Ff8R$dh$+&`#$/Ifa$gd& N$dh`a$gd@BFf[$+&`#$/Ifgd&FfX$dh$+&`#$/Ifa$gd&(*&, :<F\jltv  $ r t  !"!T!h!!!""""h&htCJaJ hzhS/ hzht h`h`h`CJaJhJCJaJh0EhtCJaJhthtCJaJmH sH h&CJaJhzGCJaJhthtCJaJhFCJaJ7N^T!h!"""."""$dh$Ifa$gdt$dh`a$gd`$dh`a$gd`$dh`a$gdt """""""""""""(#,#:#J#X#Z#^#v$x$z$$$$$6%F%T%X%t%v%x%f&h&j&x&z&&&ŶԶ꜍꜍꜍łzozoghc{CJaJhthtCJaJh+uHCJaJhAhS/CJaJhAhtCJaJmHsHhAhtCJaJh`htCJaJmHsHh`htCJaJmHsHh`h&CJaJmHsHh`htCJaJh`hS/CJaJh&htCJaJh&hS/CJaJ(""""""""TEEEEEE$dh$Ifa$gdtkd<^$$IfTl4j\W#&NT t0644 la5yt;r,T""""""""""""#(#*#,#:#<#>#@#B#D#F#H#$qqdh$If]q^qa$gd` $IfgdJFf0`$dh$Ifa$gdtH#J#X#Z#^#######$$"$0$>$P$b$v$x$z$|$~$$Ff,i $IfgdJ$dh$Ifa$gdtFf_d$qqdh$If]q^qa$gd`$$$$$$$$$$$$$$6%8%:%<%>%@%B%D%F%T% $IfgdJ$dh$Ifa$gdtFfgn$qqdh$If]q^qa$gd`T%V%X%f%t%v%%%%%%%%%& &.&@&R&f&h&Ff#wqqdh$If]q^qgd`$dh$Ifa$gdtFfs$qqdh$If]q^qa$gd`&&&&&&&&''4''((8(:(`(b(d(f(p(v((((())) ) )))&)6)T)V)X)vc%jhthtCJUaJmHsH!j|hthtCJEHUaJ(jg(O hthtCJUaJmHsHh&CJaJhtht6CJaJ!jyhthtCJEHUaJ(jg(O hthtCJUaJmHsHjhthtCJUaJhthtCJaJhc{CJaJh+uHCJaJ%h&8(j((V))*/222D3345$ Xhdh`ha$gdb$ Xdh`a$gdt$ Xdh`a$gdt$ Xhdh`ha$gdt$ Xdha$gdt$dh`a$gdt$dh`a$gdtX)~))))))))))***** *****+ +++++2+4+>+Ǵud\T\TLTTTh#CJaJh} CJaJhXCJaJ!jhthtCJEHUaJ(jg(O hthtCJUaJmHsHjhthtCJUaJh&CJaJhthtCJaJh+uHCJaJ%jhthtCJUaJmHsH)j~hthtCJEHUaJmHsH(jlg(O hthtCJUaJmHsHhthtCJaJmHsH>+D+l+x+~++++,,0,N,P,V,,,,-B-R----.,.D.t/v/////00,1j1112 2j2l22222222222D3htht6CJaJ!jhthtCJEHUaJ(j*l(O hthtCJUaJmHsHjhthtCJUaJhzCJaJhthtCJaJmHsHh#CJaJhthtCJaJh} CJaJ3D3F3l3n3p3r3v333444 4 44 5556585:5<5ȳ쫠݋v젫nYD)jhthtCJEHUaJmHsH(jl(O hthtCJUaJmHsHh#CJaJ)jhthtCJEHUaJmHsH(j:l(O hthtCJUaJmHsHhthtCJaJhbCJaJ)j+hthtCJEHUaJmHsH(jk(O hthtCJUaJmHsHhthtCJaJmHsH%jhthtCJUaJmHsH<5>5J5L5\5^555555555V666777 777.70777777778 8ʶʶpi^hzhzmHsH hzh Z!j̊hJhbCJEHUaJ%jn$P hbCJUVaJmHsHjh ZCJUaJh ZCJH*aJmH sH h ZCJH*aJh ZCJaJhtht6CJaJhbCJaJhthtCJaJmH sH hthtCJaJ%h0EhtB*CJaJmHphsH!5P55V672777 888.9R9z9999 $$Ifa$gd# $dha$gd Z $dha$gd Z$dh`a$gd Z$dh`a$gd Z dh`gd Z$ Xhdh`ha$gdEy$ Xdh`a$gd# 8 888888.9:99"&z|ʼ̼ڼܼ(*8:JLNRbdtv½ĽԽֽ &(8:JL\^ƿƿƿƿƿƿh Z h{h Zh ZCJaJUh8cCJaJhzhbCJaJhzh ZCJaJ hzh Zhzh ZmHsHJ0;8H>: =5A?;0G5=>W AC<8 :@548BC =0 :V=5FL ?5@V>4C 3@.2-3@.5123456130556138470,6721389,2717081,1288479,62288479,638470,6720193,5718277,1270202,53270202,538470,6718914,1819556,49250646,04250646,038470,6717545,2220925,45229720,565229720,5638470,6716080,4422390,23207330,336207330,3338470,6714513,1223957,55183372,787183372,7838470,6712836,1025634,57157738,218157738,2138470,6711041,6727429,0130309,219130309,2138470,679121,6529349,0100960,1910100960,1938470,677067,2131403,4669556,731169556,7338470,674868,9733601,735955,01235955,038470,672516,8535954 EMBED Equation.3 00 07>< 461648156087 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 /: ?>:07CNBL @57C;LB0B8 @>7@0EC=:V2 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 >1A;C3>2C20==O :@548BC 2 305561 B8A. 3@=., ?@8 @VG=V9 2V4A>B:>2V9 AB02FV 28 % AC<0 ?@>F5=B=8E ?;0B56V2 A:;040T 156087 B8A. 3@=. 01> 51 % 2V4 AC<8 =040=>W ?>78:8. 0 B0:>3> 6 ?5@V>4C >1A;C3>2C20==O :@548B=>3> 1>@3C (12-B8 G0A>28E :20@B0;V2) V @V2=O @VG=>W ?@>F5=B=>W AB02:8 (28 % @VG=8E) C ?>?5@54=V9 AE5<V >@30=V70FVW :@548BC20==O AC<0 ?@>F5=B=8E ?;0B56V2 A:;040;0 1106037,6 B8A. 3@=. B>1B> 1C;0 2 7 @07V2 28I>N, =V6 70 AE5<8 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0. B>G:8 7>@C V=B5@5AV2 O: V=25AB>@V2, B0: V :@548B=>-10=:V2AL:8E CAB0=>2 AE5<C 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 >1A;C3>2C20==O :@548BC <>6=0 22060B8 >?B8<0;L=>N. 0=0 AE5<0 =5 T 70=04B> DV=0=A>2> >1BO6;82>N 4;O ?>78G0;L=8:V2 V 4>72>;OT ?@>BO3>< GVB:> 287=0G5=8E :>@>B:8E 2V4@V7:V2 G0AC D>@<C20B8 7=0G=V >1AO38 DV=0=A>28E @5AC@AV2 C 10=:V2AL:8E CAB0=>20E, 4;O WE 28:>@8AB0==O 2 V=H8E :@548B=8E >?5@0FVOE. >?5@54=L>N C<>2>N CA?VH=>3> 28:>@8AB0==O AE5<8 0<>@B870FV9=>3> 3@0DV:0 >1A;C3>2C20==O :@548BC T 2V4?>2V4=5 DV=0=A>25 70157?5G5==O ?>78G0;L=8:0 2G0A=> ?@>2>48B8 0=CWB5B=V 28?;0B8. FV=:0 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> B0 A>FV0;L=>3> 5D5:BC 2?@>20465==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 V @53V>=C # B@5BL><C @>74V;V :C@A>2>W @>1>B8 @>73;O40NBLAO ?8B0==O >FV=:8 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3>, A>FV0;L=>3> B0 V=H8E 5D5:BV2, I> ?@>O2;ONBLAO 2 @57C;LB0BV @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 2 :>=:@5B=><C @53V>=V B0 C 2V4?>2V4=V9 30;C7V 5:>=><VG=>W 4VO;L=>ABV. # A8AB5<V V=B53@0;L=8E >FV=>G=8E ?>:07=8:V2 4>FV;L=>ABV @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 287=0G0;L=5 <VAF5 =0;568BL 3@C?V ?>:07=8:V2, I> E0@0:B5@87CNBL 9>3> DV=0=A>2>-5:>=><VG=C 5D5:B82=VABL. =25AB>@8, :@548B=>-10=:V2AL:V CAB0=>28 B0 V=HV CG0A=8:8 ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O ?@8 ?@89=OBBV @VH5=L 2V4=>A=> @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 2 ?5@HC G5@3C >FV=NNBL @V25=L V ?@>3=>7=C 48=0<V:C DV=0=A>2>-5:>=><VG=8E ?>:07=8:V2 C ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. &5 ?>2 O70=> 7 B8<, I> @50;V70FVO V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 28<030T ?>?5@54=L>3> 2:;045==O 25;8:8E >1AO3V2 :0?VB0;C =0 24>A:>=0;5==O G8 D>@<C20==O =>28E >A=>2=8E 70A>1V2 ?V4?@8T<AB20. @>BO3>< ?5@V>4C V=25AB8FV9=>3> F8:;C 20@BVABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC ?>28==0 1CB8 ?>2=VABN 2V4H:>4>20=0 V, :@V< B>3>, ?V4?@8T<AB2> ?>28==> >B@8<0B8 4>40B:>2V 4>E>48 2 >1AO30E, I> 4>72>;ONBL 9><C CA?VH=> 28:>=C20B8 ?>B>G=V B0 4>23>AB@>:>2V ?;0=8 A2>3> @>728B:C. # 72 O7:C V7 F8< 70:;NG=>N V 287=0G0;L=>N G0AB8=>N V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC T DV=0=A>2>-5:>=><VG=0 >FV=:0 9>3> 5D5:B82=>ABV. @>F5A >FV=N20==O 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 2:;NG0T B0:V @>7@0EC=:>2>-0=0;VB8G=V 5B0?8: 87=0G5==O 20@B>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. @>3=>7 >1AO3V2 <091CB=VE 3@>H>28E =04E>465=L B0 =0:>?8G5=L (3>;>2=8< G8=>< cash flow) C ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. 1@C=BC20==O <>6;82>3> @V2=O @878:C 4>AO3=5==O ?@>3=>7>20=8E >1AO3V2 3@>H>28E =04E>465=L ?V4?@8T<AB20 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 9>3> 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV. V4?>2V4=> 4> >1@C=B>20=>3> @V2=O @878:C (25;8G8=8 :>5DVFVT=BV2 48A:>=BC20==O) 287=0G0TBLAO ?>B>G=0 20@BVABL >GV:C20=8E <091CB=VE 3@>H>28E =04E>465=L ?V4?@8T<AB20. ?V2AB02;5==O ?>B>G=>W 20@B>ABV >GV:C20=8E <091CB=VE 3@>H>28E =04E>465=L 7 >1AO30<8 V=25AB8FV9=8E 28B@0B. # ?@>F5AV B0:>3> 7?V2AB02;5==O 7 28:>@8AB0==O< 2V4?>2V4=8E <5B>48: >FV=NNBLAO DV=0=A>2>-5:>=><VG=0 5D5:B82=VABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. 0=0;VB8G=V9 ?@0:B8FV =091V;LH G0AB> 28:>@8AB>2CNBLAO B0:V <5B>48 >FV=N20==O 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2: 70 ?5@V>4>< >:C?=>ABV 28B@0B >1AO30<8 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C; 70 25;8G8=>N G8AB>W ?>B>G=>W 20@B>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; 70 V=45:A>< ?@81CB:>2>ABV (:>5DVFVT=B>< =0?@0FN20==O G8AB>3> DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> 5D5:BC); 70 25;8G8=>N 2=CB@VH=L>W =>@<8 ?@81CB:C V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. 5@V>4 >:C?=>ABV 287=0G0TBLAO O: >GV:C20=0 :V;L:VABN @>:V2, =5>1EV4=8E 4;O 2V4H:>4C20==O V=25AB8FV9=8E 28B@0B AC<0<8 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20. ">: = "=2 + (=2 / n+1), 45 "=2 FV;V 7=0G5==O @>:V2 ?5@V>4C =52V4H:>4>20=8E 28B@0B; =2 G0AB8=0 =52V4H:>4>20=8E V=25AB8FV9=8E 28B@0B >AB0==L>3> ?>2=>3> @>:C ?5@V>4C 2V4H:>4C20==O 28B@0B; n+1 AC<0 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C =0ABC?=>3> @>:C. '8AB0 ?>B>G=0 20@BVABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC F5 AC<0 ?>B>:>28E G8AB8E DV=0=A>28E 5D5:BV2 ?@>5:BC. 87=0G0TBLAO 2 ?@>F5AV 7VAB02;5==O V=25AB8FV9=8E 28B@0B V7 @VG=8<8 AC<0<8 G8AB>3> 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 9>3> 4VO;L=>ABV. '? = CFo + EMBED Equation.3 , 45 '? AC<0 G8AB>W ?>B>G=>W 20@B>ABV ?@>5:BC; CFo V=25AB8FV9=V 28B@0B8 ?@>5:BC, AC<0 :0?VB0;>2:;045=L; CFn >GV:C20=V <091CB=V G8ABV 3@>H>2V =04E>465==O ?V4?@8T<AB20; k 20@BVABL :0?VB0;C V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC (:>5DVFVT=B8 48A:>=BC20==O); n :V;L:VABL @>:V2 ?>ABV=25AB8FV9=>3> ?5@V>4C 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. =45:A ?@81CB:>2>ABV V=25AB8FV9 O2;OT A>1>N 2V4=>H5==O G8AB>W ?>B>G=>W 20@B>ABV ?@>5:BC 4> >1AO3V2 :0?VB0;>2:;045=L. V= ?>:07CT, A:V;L:8 G8AB>3> ?@82545=>3> 4>E>4C D>@<CTBLAO =0 1 3@=. :0?VB0;>2:;045=L ?@>BO3>< ?5@V>4C ?>ABV=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. >7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N =.5. = EMBED Equation.3 , 45 =.5. :>5DVFVT=B =0?@0FN20==O G8AB>3> DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> 5D5:BC, 01> V=45:A ?@81CB:>2>ABV ?@>5:BC. =25AB8FV9=89 ?@>5:B 22060TBLAO 4>AB0B=L> DV=0=A>2> 5D5:B82=8<, O:I> V=45:A 9>3> ?@81CB:>2>ABV <0T 7=0G5==O =5 <5=H5 =V6 1,5 2 3@=/3@=. =CB@VH=O =>@<0 ?@81CB:C F5 B0:0 20@BVABL ?@81CB:C V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC (01> B0:0 48A:>=B=0 AB02:0), O:0 ?@8@V2=NT ?>B>G=C 20@BVABL V=25AB8FV9=8E 28B@0B V7 G8AB>N ?>B>G=>N 20@BVABN >GV:C20=8E <091CB=VE 3@>H>28E =04E>465=L ?V4?@8T<AB20. ">1B> G8AB0 ?>B>G=0 20@BVABL V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 4;O B0:>W 70;56=>ABV ?>:07=8:V2 4>@V2=NT =C;N. '? = CFo + EMBED Equation.3 = 0. =25AB8FV9=89 ?@>5:B 22060TBLAO DV=0=A>2> 5D5:B82=8<, O:I> 9>3> 2=CB@VH=O =>@<0 ?@81CB:C ?5@528ICT 7=0G5==O 20@B>ABV :0?VB0;C V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. ;O 287=0G5==O ?>:07=8:V2 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>W 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC =5>1EV4=> ?>?5@54=L> 74V9A=8B8 ?@>3=>7=V @>7@0EC=:8 >GV:C20=8E 7=0G5=L G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. 8EV4=8<8 40=8<8 B0:8E @>7@0EC=:V2 T ?@89=OB0 B@820;VABL ?>ABV=25AB8FV9=>3> ?5@V>4C A5@54=L>@VG=V B5<?8 7@>AB0==O ?>:07=8:V2, WE 01A>;NB=89 @V25=L =0 7025@H5==O V=25AB8FV9=>W D078 ?@>5:BC. >2=0 B@820;VABL ?5@V>4C ?>ABV=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20, O: ?@028;>, 287=0G0TBLAO B@820;VABN 0<>@B870FVW 0:B82=>W G0AB8=8 >A=>2=8E 70A>1V2, I> 22>4OBLAO 2 5:A?;C0B0FVN, 70 @57C;LB0B0<8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC V <>65 A:;040B8 10,12,15 @>:V2. # @>7@0EC=:0E 7=0G5=L ?>:07=8:V2 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C B@820;VABL ?@>3=>7=>3> ?5@V>4C ?@89<0TBLAO =0 @V2=V G0AB8=8 ?>ABV=25AB8FV9=>3> ?5@V>4C 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20, O:5 =5 <>65 1CB8 <5=H5 =V6 5 @>:V2. @8 >1@C=BC20==V B5<?V2 7@>AB0==O ?>:07=8:V2 3@>H>2>3> ?>B>:C <>6CBL @>73;O40B8AO 45:V;L:0 AF5=0@VW2 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20: >?B8<VAB8G=89 (B5<?8 7@>AB0==O 28IV, =V6 C ?5@54V=25AB8FV9=89 ?5@V>4); ?><V@:>20=89 (B5<?8 7@>AB0==O, 265 4>AO3=CBV 2 ?5@54V=25AB8FV9=89 ?5@V>4); ?5A8<VAB8G=89 (B5<?8 7@>AB0==O =86GV, =V6 C ?5@54V=25AB8FV9=89 ?5@V>4). 3V4=> 7 28:;045=8<8 ?>;>65==O<8 2 B01;8FV 6 =02545=V @57C;LB0B8 ?@>3=>7=8E @>7@0EC=:V2 7=0G5=L G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20, I> @>73;O40TBLAO 2 ?@8:;04V <5B>48G=8E 2:07V2>: 4> :C@A>2>W @>1>B8. 8EV4=V 40=V ?@>3=>7=8E @>7@0EC=:V2: B@820;VABL ?@>3=>7=>-@>7@0EC=:>2>3> ?5@V>4C 10 @>:V2; A5@54=L>@VG=V B5<?8 7@>AB0==O G8AB>3> ?@81CB:C 35%; A5@54=L>@VG=V B5<?8 7@>AB0==O 0<>@B870FV9=8E 2V4@0EC20=L 1%. # @>7@0EC=:0E ?>:07=8:V2 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>W 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 4C65 206;828< V 2V4?>2V40;L=8< T ?@89=OBBO V=AB@C<5=BV2 C@0EC20==O DV=0=A>28E @878:V2 ?@>5:BC, 7>:@5<0 @878:C >B@8<0==O 2 <091CB=VE ?5@V>40E ?@>3=>7>20=8E 7=0G5=L G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20. /: :0B53>@VN =5287=0G5=>ABV @878:8, WE :>=:@5B=89 7<VAB V <0AHB018 WE ?@>O2C, ?>2=VABN ?5@5410G8B8 =5<>6;82>. 030;L=0 B5=45=FVO ?@8 FL><C B0:0: G8< B@820;VH89 ?5@V>4 ?@>3=>7C20==O, B8< 28I89 @V25=L =5287=0G5=>ABV AB0=C V 2V4?>2V4=> B8< 28I89 @V25=L @878:C >B@8<0==O 2 <091CB=VE ?5@V>40E ?@>3=>7>20=8E 7=0G5=L ?>:07=8:V2. "01;8FO 6 @>3=>7=V 7=0G5==O ?>:07=8:V2 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 9>3> 4VO;L=>ABV, B8A. 3@=. ! 7/?>:07=8:8 >:8 ?>ABV=25AB8FV9=>3> ?5@V>4C123456789101'8AB89 ?@81CB>:6137648285811118584151010020386212752138371538650157716771291914124320?VB0;V7>20=89 G8AB89 ?@81CB>: :=15%92064124287167787226515305793412821557308752365101563313711863<>@B870FV9=V 2V4@0EC20==O1730001753601784001802001821501838001856001875001893001913004'8AB89 728G09=89 3@>H>289 ?>BV:26600029988634618640671548794359662174290893986512049331562486 # :C@A>2V9 @>1>BV @V25=L DV=0=A>28E @878:V2 C@0E>2CTBLAO 25;8G8=0<8 :>5DVFVT=BV2 48A:>=BC20==O G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20: 25;8G8=8 :>5DVFVT=BV2 48A:>=BC20==O 7@>AB0NBL ?@>?>@FV9=> B@820;>ABV @>:V2 ?@>3=>7=>3> ?5@V>4C. 57C;LB0B8 ?@>3=>7=8E @>7@0EC=:V2 G8AB>3> 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20 =02545=V 2 B01;8FV 7. "01;8FO 7 @>3=>7=V 7=0G5==O G8AB>3> 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 2 ?>ABV=25AB8FV9=89 ?5@V>4 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20, B8A. 3@=. ! 7/?>:07=8:8 >:8 ?>ABV=25AB8FV9=>3> ?5@V>4C123456789101=25AB8FV9=V 28B@0B8 (-500000 B8A. 3@=)228G09=89 G8AB89 3@>H>289 ?>BV:26600029983634612640671548794359662174297893686512049331562486@>4>265==O B01;. 73 V25=L @878:C ?@>5:BC :>5DVFVT=B8 48A:>=BC20==O5%7%10%12%15%20%24%24%28%28%4=0G5==O :>5DVFVT=BV2 48A:>=BC20==O0,95240,87340,75130,63530,49720,33490,22180,17890,10840,084758A:>=B>20=89 G8AB89 3@>H>289 ?>BV:2533382618762600442584672426051998081647921681591233851323426!C:C?=89 ?@82545=89 G8AB89 3@>H>289 ?>BV:-246662+152142752585337257763309761381140930130908914324741564816 8:>@8AB>2CNG8 40=V B01;8FV 7, ?@>2545<> @>7@0ECT<> ?>:07=8:8 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>W 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. "@820;VABL ?5@V>4C >:C?=>ABV V=25AB8FV9=8E 28B@0B AC<0<8 48A:>=B>20=>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?V4?@8T<AB20. ">: = 1@ + EMBED Equation.3 1A>;NB=0 AC<0 G8AB>W ?>B>G=>W 20@B>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. '? = 1564816 B8A. 3@=. >5DVFVT=B =0?@0FN20==O G8AB>3> DV=0=A>2>3> 5D5:BC ?@>5:BC (V=45:A ?@81CB:>2>ABV ?@>5:BC). =.5. = EMBED Equation.3 "0:8< G8=><, 70 @V2=5< ?>:07=8:V2 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>W 5D5:B82=>ABV <>6=0 22060B8, I> V=25AB8FV9=89 ?@>5:B >=>2;5==O B5E=VG=>W 1078 ?V4?@8T<AB20 =0 V==>20FV9=V9 =0C:>2>-B5E=VG=V9 >A=>2V <>65 1CB8 @5:><5=4>20=8< 4> 2?@>20465==O. 5@V>4 >:C?=>ABV V=25AB8FV9=8E 28B@0B C 500 <;=. 3@=. A:;040T <5=H5 =V6 2 @>:8 V <>65 2V4?>2V40B8 28<>30< 70<>2=8:V2 B0 :@548B>@V2 ?@>5:BC ?> B5@<V=0E ?>25@=5==O 2:;045=8E 7=0G=8E DV=0=A>28E @5AC@AV2. @8 @>7@0EC=:>2V9 B@820;>ABV ?@>3=>7>20=>3> ?5@V>4C ?>ABV=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV 2 10 @>:V2 01A>;NB=0 AC<0 ?@82545=>3> G8AB>3> 4>E>4C ?V4?@8T<AB20 <>65 A:;040B8 1564816 B8A. 3@=. @8 FL><C V=45:A ?@81CB:>2>ABV ?@>5:BC <>65 1CB8 =0 @V2=V 3,13 3@=/3@=., B>1B> =0 :>6=C 3@82=N V=25AB8FV9=8E 28B@0B ?V4?@8T<AB2> <>65 >B@8<0B8 3,13 3@825=L G8AB>3> 4>E>4C, I> 1C45 4>AB0B=V< 4;O CA?VH=>3> @>72 O70==O 70240=L 9>3> ?>B>G=>W B0 4>23>AB@>:>2>W 4VO;L=>ABV. # 70:;NG=V9 G0AB8=V @>74V;C :C@A>2>W @>1>B8 =5>1EV4=> =025AB8 3@0DVG=C V=B5@?@5B0FVN G0A>28E V 20@BVA=8E E0@0:B5@8AB8: V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 70 AE5<>N, =02545=>N =0 @8A. 2. SHAPE \* MERGEFORMAT 8A.2. @0DVG=0 V=B5@?@5B0FVO G0A>28E V 20@BVA=8E E0@0:B5@8AB8: V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 030;L=V 28A=>2:8 57C;LB0B8 :C@A>2>W @>1>B8 <0NBL 1CB8 72545=V 4> C7030;L=5=8E 28A=>2:V2 V @5:><5=40FV9. <VAB 28A=>2:V2 ?>28=5= <0B8 GVB:89 72 O7>: V7 <5B>N B0 70240==O<8 :C@A>2>W @>1>B8, AD>@<C;L>20=8<8 C 2ABC?V. 8A=>2:8 <0NBL >E>?;N20B8 O: ?@>1;5<=V, >@30=V70FV9=>-<5B>48G=V ?8B0==O 70AB>AC20==O ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O V==>20FV9=8E =0?@O<V2 @>728B:C 5:>=><V:8, B0: V :>=:@5B=V, 28:>@8AB0=V 2 :C@A>2V9 @>1>BV 70E>48 7 >@30=V70FVW DV=0=AC20==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC 70 AE5<>N ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O. 1AO3 7030;L=8E 28A=>2:V2 AB0=>28BL 2 3 AB>@V=:8. >40B:8 <VABOBL D>@<8 !1, !2 @VG=>W 72VB=>ABV ?V4?@8T<AB20 V B01;8FV :>5DVFVT=BV2 =0@0EC20==O, 48A:>=BC20==O, =0@>I5==O B0 ?@82545==O 0=CWB5BV2. " 0;0=A:B82>4 @O4:00 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C0 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>4C1234 !. 5>1>@>B=V 0:B8285<0B5@V0;L=V 0:B828:- 70;8H:>20 20@BVABL01015624064- ?5@2VA=0 20@BVABL01140637274- =0:>?8G5=0 0<>@B870FVO012(2501)(3210)57025@H5=5 1C4V2=8FB2>020271149381357A=>2=V 70A>18:- 70;8H:>20 20@BVABL03011406381282159- ?5@2VA=0 20@BVABL03121618992396352- 7=>A032-1021261-1114193>23>AB@>:>2V 0:B828:- A?@0254;820 (70;8H:>20) 20@BVABL03500- ?5@2VA=0 20@BVABL03600- =0:>?8G5=0 0<>@B870FVO037(0)(0)>23>AB@>:>2V DV=0=A>2V V=25AB8FVW:- O:V >1;V:>2CNBLAO 70 <5B>4>< CG0ABV 2 :0?VB0;V V=H8E ?V4?@8T<AB20406917888017- V=HV DV=0=A>2V V=25AB8FVW045216544190160>23>AB@>:>20 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL050358343V4AB@>G5=V ?>40B:>2V 0:B8280602312322337=HV =5>1>@>B=V 0:B82807000#AL>3> 70 @>74V;>< 08017225521968437. 1>@>B=V 0:B8288@>1=8GV 70?0A8100177083247620>B>G=V 1V>;>3VG=V 0:B8280057025@H5=5 28@>1=8FB2>1201160113697>B>20 ?@>4CHFO1302788315637">20@81408838925:A5;V >45@60=V150485051VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8, ?>A;C38:- G8AB0 @50;V70FV9=0 20@BVABL160143999246187- ?5@2VA=0 20@BVABL161144763249321- @575@2 AC<=V2=8E 1>@3V2162(764)(3134)51VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @0EC=:0<8:- 70 1N465B><170209664271720- 70 2840=8<8 020=A0<81805228145099- 7 =0@0E>20=8E 4>E>4V2190102660- V7 2=CB@VH=VE @>7@0EC=:V220000=H0 ?>B>G=0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL210304841436>B>G=V DV=0=A>2V V=25AB8FVW2201555060572@>H>2V :>HB8 B0 WE 5:2V20;5=B8:- 2 =0FV>=0;L=V9 20;NBV230758836535- 2 V=>75<=V9 20;NBV240508967873=HV >1>@>B=V 0:B828250450115383#AL>3> 70 @>74V;>< 260743164962651(. 8B@0B8 <091CB=VE ?5@V>4V227048660;0=A28024657642931154 0A82>4 @O4:00 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C0 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>4C1234. ;0A=89 :0?VB0;!B0BCB=89 :0?VB0;3001149384114938409>289 :0?VB0;31000>40B:>289 2:;045=89 :0?VB0;32000=H89 4>40B:>289 :0?VB0;3303220732128 575@2=89 :0?VB0;3409755168405@>7?>4V;5=89 ?@81CB>: (=5?>:@8B89 718B>:)3503141066288885>?;0G5=89 :0?VB0;360(0)(0)8;CG5=89 :0?VB0;370(0)(0)#AL>3> 70 @>74V;>< 38015054521827240. 0157?5G5==O =0ABC?=8E 28?;0B B0 ?;0B56V20157?5G5==O 28?;0B ?5@A>=0;C4002494530114=HV 70157?5G5==O41000!C<0 AB@0E>28E @575@2V241500!C<0 G0AB>: ?5@5AB@0E>28:V2 C AB@0E>28E @575@20E41600&V;L>25 DV=0=AC20==O42000#AL>3> 70 @>74V;>< 4302494530114(. >23>AB@>:>2V 7>1>2'O70==O>23>AB@>:>2V :@548B8 10=:V244022072513018=HV 4>23>AB@>:>2V DV=0=A>2V 7>1>2'O70==O450149526696513V4AB@>G5=V ?>40B:>2V 7>1>2'O70==O46000=HV 4>23>AB@>:>2V 7>1>2'O70==O4704181516#AL>3> 70 @>74V;>< (480370669711047IV. >B>G=V 7>1>2'O70==O>@>B:>AB@>:>2V :@548B8 10=:V25001017510>B>G=0 701>@3>20=VABL 70 4>23>AB@>:>28<8 7>1>2'O70==O<851033431837275:A5;V 2840=V52010732179@548B>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8, ?>A;C385307625287923>B>G=V 7>1>2'O70==O 70 @>7@0EC=:0<8:- 7 >45@60=8E 020=AV25404391514- 7 1N465B><55075539336- 7 ?>701N465B=8E ?;0B56V256000- 7V AB@0EC20==O57037284916- 7 >?;0B8 ?@0FV580821510811- 7 CG0A=8:0<859012456222944- V7 2=CB@VH=VE @>7@0EC=:V260000=HV ?>B>G=V 7>1>2'O70==O610925421403#AL>3> 70 @>74V;>< IV620564698362753V. >E>48 <091CB=VE ?5@V>4V2630000;0=A64024657642931154 2VB ?@> DV=0=A>2V @57C;LB0B8 . $! #,""!B0BBO>4 @O4:00 72VB=89 ?5@V>40 ?>?5@54=V9 ?5@V>41234>E>4 (28@CG:0) 2V4 @50;V70FVW VD>4C:=VW (B>20@V2, @>1VB, ?>A;C3)1029400312406113>40B>: =0 4>40=C 20@BVABL15-127599-83094:F87=89 71V@20002500=HV 28@0EC20==O 7 4>E>4C3000'8AB89 4>E>4 (28@CG:0) 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW (B>20@V2, @>1VB, ?>A;C3)3528124322323019!>1V20@BVABL @50;V70FVW ?@>4C:FVW (B>20@V2, @>1VB, ?>A;C3)40-1673177-14814890;>289 ?@81CB>::- ?@81CB>:0501139255841530- 718B>:055(0)(0)=HV >?5@0FV9=V 4>E>4806074630437484<V=VAB@0B82=V 28B@0B8070( 128280)( 102697 )8B@0B8 =0 71CB080(406428 )(364888 )=HV >?5@0FV9=V 28B@0B8090( 97592 )(79433 )$V=0=A>2V @57C;LB0B8 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV:- ?@81CB>:100581585338260- 718B>:105(0)(0)>E>4 2V4 CG0ABV 2 :0?VB0;V1103288272=HV DV=0=A>2V 4>E>4812022304338=HV 4>E>48130131160428948$V=0=A>2V 28B@0B8140(98816)(122296 )B@0B8 2V4 CG0ABV 2 :0?VB0;V150(0)( 1207 )=HV 28B@0B8160( 161242 )(425244)$V=0=A>2V @57C;LB0B8 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV 4> >?>40B:C20==O:- ?@81CB>:170458205223071- 718B>:175(0)(0)>40B>: =0 ?@81CB>: 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV180(117400)(81442)>EV4 7 ?>40B:C =0 ?@81CB>: 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV18500$V=0=A>2V @57C;LB0B8 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV:-?@81CB>:190340805141629- 718B>:1950004728G09=V:- 4>E>4820000- 28B@0B8205(0)(0)>40B:8 7 =04728G09=>3> ?@81CB:C210(0)(0)'8AB89:- ?@81CB>:220340805141629- 718B>:225(0)(0) II. " &% " "09<5=C20==O ?>:07=8:0>4 @O4:00 72VB=89 ?5@V>40 ?>?5@54=V9 ?5@V>412340B5@V0;L=V 70B@0B8230137815111882868B@0B8 =0 >?;0BC ?@0FV240221716198916V4@0EC20==O =0 A>FV0;L=V 70E>482508120173793<>@B870FVO260122939109104=HV >?5@0FV9=V 283@0B8270464481412704 07><28022684881982803 III. %#  #"!" &0720 AB0BBV>4 @O4:00 72VB=89 ?5@V>40 ?>?5@54=V9 ?5@V>41234!5@54=L>@VG=0 :V;L:VABL ?@>AB8E 0:FV9300115400000112781370!:>@83>20=0 A5@54=L>@VG=0 :V;L:VABL ?@>AB8E 0:FV9310115400000112781370'8AB89 ?@81CB>:, (718B>:) =0 >4=C ?@>ABC 0:FVN3202.9531.256!:>@83>20=89 G8AB89 ?@81CB>:, (718B>:) =0 >4=C ?@>ABC 0:FVN3302.9531.25682V45=48 =0 >4=C ?@>ABC 0:FVN34000.077 "01;8FO 1 >5DVFVT=B8 =0@>I5==O 4;O A:;04=8E AB02>: ?>78G:>2>3> ?@>F5=B0 ==(1+VA)nn1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%12%15%20%24%28%32%36%11,01001,02001,03001,04001,05001,06001,07001,08001,09001,10001,12001,15001,20001,24001,28001,32001,360021,02011,04041,06091,08161,10251,12361,14491,6641,18811,211,25441,32251,441,53761,63841,74241,849631,03031,06121,09271,12491,15761,1911,2251,25971,2951,3311,40491,52091,7281,90662,09722,32,515541,04061,08241,12551,17@. 1,21551,26251,31081,36051,41161,46411,57351,7492,07362,36422,68443,0363,42151,05101,10411,15931,21671,27631,33821,40261,46931,53861,61051,76232,01142,48832,93163,43604,00754,652661,06151,12621,19411,26531,34011,41851,50071,58691,67711,77161,97382,31312,9863,63524,3985,28996,327571,07211,14871,22991,31591,40711,50361,60581,71381,8281,94872,21072,663,58324,50775,62956,98268,605481,08291,17171,26681,36861,47751,59381,71821,85091,99262,14362,4763,0594,29985,58957,20589,21711,70391,09371,19511,30481,42331,55131,68951,83851,9992,17192,35792,77313,51795,15986,9319,223412,16615,917101,10461,21901,34391,48021,62891,79081,96722,15892,36742,59373,10584,04566,19178,594411,80616,0621,647111,11571,24341,38421,53951,71031,89832,10492,33162,58042,85313,47854,65247,430110,65715,11221,19929,439121,12681,26821,42581,6011,79592,01222,25222,51822,81273,13843,8965,35038,916113,21519,34327,98340,037131,13811,29361,46851,66511,88562,13292,40982,71963,06583,45234,36356,152810,69916,38624,75936,93754,451141,14951,31951,51261,73171,97992,26092,57852,93723,34173,79754,88717,075712,83920,31931,69148,75774,053151,16101,34591,55801,80092,07892,39662,75903,17223,64254,17725,47368,137115,4125,2040,5764,36100,71161,17261,37281,60471,87302,18292,54042,95223,42593,97034,59506,13049,357618,4931,2451,9284,95136,97171,18431,40021,65281,94792,29202,69283,15883,70004,32765,05456,866010,76122,18638,74166,461112,14186,28181,19611,42821,70242,02582,40662,85433,37993,9964,71715,55997,6912,37526,62348,03985,071148,02253,34191,20811,45681,75352,10682,5273,02563,61654,31575,14176,11598,612814,23231,94859,568108,89195,39344,54201,22021,48591,80612,19112,65333,20713,86974,6615,06446,72759,646316,36738,33873,864139,38257,92468,57211,23241,51571,86032,27882,7863,39964,14065,03386,01887,400210,80418,82246,00591,592178,41340,45637,26221,24471,54601,91612,36992,92533,60354,43045,43656,65868,140312,121,64555,206113,57228,36449,39866,67231,25721,57691,97362,46473,07153,81974,74055,87157,25798,954313,55224,89166,247140,83292,3593,21178,7241,26971,60842,03282,56333,22514,04895,07246,34127,91119,849715,17928,62579,497174,63374,14783,021603251,28241,64062,09382,66583,38644,29195,42746,84858,623110,8351732,91995,396216,54478,91033,62180,1261,29531,67342,15662,77253,55574,54945,80747,39649,399211,91819,0437,857114,48268,516131364,32964,9271,30821,70692,22132,88343,73354,82236,12397,988110,24513,1121,32543,535137,37332,95784,641800,94032,3281,32131,74102,28792,99873,92015,11176,64888,627111,16714,42123,88450,066164,84412,861004,32377,25483,9291,33451,77582,35663,11874,11615,14847,11439,317312,17215,86326,7557,575197,81511,951285,63137,97458,1301,34781,81142,42733,24344,32195,74357,612310,06313,26817,44929,9666,212237,38634,821645,54142,110143401,48892,2083,2624,80107,040010,28614,97421,72531,40945,25993,051267,861469,85455,91942766521.501,64462,69164,38397,106711,46718,420029,45746,90274,358117,392891083,79100,446890..."01;8FO 2 >5DVFVT=B8 48A:>=BC20==O 4;O A:;04=8E AB02>: ?>78G:>2>3> ?@>F5=B0 g=1/(1+ic)nn1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%12%15%20%24%28%32%36%10,99010,98040,97090,96150,95240,94340,93460,92590,91740,90910,89290,86960,83330,80650,78130,75760,735320,98030,96120,94260,92460,90700,89000,87340,85730,84170,82640,79720,75610,69440,65040,61040,57390,540730,97060,94230,91510,88900,86360,83960,81630,79380,77220,75130,77180,65750,57870,52450,47680,43480,397540,96100,92380,88850,85480,82270,79210,76290,73500,70840,68300,63550,57180,48230,42300,37250,32940,292350,95150,90570,86260,82190,78350,74730,71306,68060,64990,62090,56740,49720,40190,34110,29100,24950,214960,94200,88800,83750,79030,74620,70500,66630,63020,59630,56450,50660,43230,33490,27510,22740,18900,158070,93270,87060,81310,75990,71070,66510,62270,58350,54700,51320,45220,37590,27910,22180,17760,14320,116280,92350,85350,78940,73070,67680,62740,58200,54030,50190,46650,40390,32690,23260,17890,13880,10850,085490,91430,83680,76640,70260,64460,59190,54390,50020,46040,42410,36060,28430,19380,14430,10840,08220,0628100,90530,82030,74410,67560,61390,55840,50830,46320,42240,38550,32200,24720,16150,11640,08470,06230,0462110,89630,80430,72240,64960,58470,52680,47510,42890,38750,35050,28750,21490,13460,09380,06620,04720,3400120,88740,78850,70140,62460,55680,49700,44400,69710,35550,31860,25670,18690,11220,07570,05170,03570,0250130,87870,77300,68100,60060,53030,46880,41500,36770,32620,28970,22920,16250,09350,06100,04040,02710,0184140,87000,75790,66110,57750,50510,44230,38780,34050,29920,26330,20460,14130,07790,04920,03160,02050,0135150,86130,74300,64190,55530,48100,41730,36240,31520,27450,23940,18270,12290,06490,03970,02470,01550,0099160,85280,72840,62320,53390,45810,39360,33870,29190,25190,21760,16310,10690,05410,03200,01930,01180,0073170,84440,71420,60500,51340,43630,37140,31660,27030,23110,19780,14560,09290,04510,02580,01500,00890,0054180,83600,70020,58740,49360,41550,35030,29590,25020,21200,17990,13000,08080,03760,02080,01180,00680,0039190,82770,68640,57030,47460,39570,33050,27650,23170,19450,16350,11610,07030,03130,01680,00920,00510,0029200,81950,67300,55370,45640,37690,31180,25840,21450,17840,14860,10370,06110,02160,01350,00720,00390,0021210,81140,65980,53750,43880,35890,29420,24150,19870,16370,13510,09260,05310,02170,01090,00560,00290,0016220,80340,64680,52190,42200,34180,27750,22570,18390,15020,12280,08260,04620,01810,00880,00440,00220,0012230,79540,63420,50670,40570,32560,26180,21090,17030,13780,11170,07380,04020,01510,00710,00340,00170,0008240,78760,62170,49190,39010,31010,24700,19710,15770,12640,10150,06590,03490,01260,00570,00270,00130,0006250,77980,60950,47760,37510,29530,23300,18420,14600,11600,09230,05880,03040,01050,00460,00210,00100,0005260,77200,59760,46370,36070,28120,21980,17220,13520,10640,08390,05250,02640,00870,00370,00160,00070,0003270,76440,58590,45020,34680,26780,20740,16090,12520,09760,07630,04690,02300,00730,00300,00130,00060,0002280,75680,57440,43710,33350,25510,19560,15040,11590,08950,06930,04190,02000,00610,00240,00100,00040,0002290,74930,56310,42430,32070,24290,18460,14060,10730,08220,06300,03740,01740,00510,00200,00080,00030,0001300,74190,55210,41200,30380,23140,17410,13140,09940,07540,05730,03340,01510,00420,00160,00060,00020,0001330,30390,30000,35540,25340,18130,13010,09370,06760,04900,03560,01890,00750,00170,00050,00020,0001.400,67170,45290,30660,20830,14200,09720,06680,04600,03180,02210,01070,00370,00070,00020,0001..450,63910,41020,26440,17120,11130,07270,04760,03130,02070,01370,00610,00190,00030,0000...500,60800,37150,22810,14070,08720,05430,03390,02130,01340,00850,00350,00090,0001...k<0,0001"01;8FO 3 >5DVFVT=B8 =0@>I5==O 0=CWB5BV2 kV,n=[(1+VA)n-1]/VAn1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%12%15%20%24%28%32%36%11,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,00001,000022,01002,02002,03002,04002,05002,06002,07002,08002,09002,100099,00002,15002,20002,24002,283,32002,360033,03013,06043,09093,12163,15253,18363,21493,24643,27813,31003,37443,47253,643,77763,91844,06244,209644,06044,12164,18364,24654,31014,37464,43994,50614,57314,64104,77934,99345,3685,68426,01566,36246,725155,10105,20405,30915,41635,52565,63715,75075,86665,98476,10516,35286,74247,44168,04848,69999,398310,146066,1520 6,30816,46846,63306,80196,97537,15337,33597,52337,71568,11528,75379,929910,980012,13613,40614,79977,21357,43437,66257,89838,14208,39388,65408,92289,20049,487210,08911,06712,91614,61516,53418,69621,12688,28578,58308,89239,21429,54919,897510,26010,63711,02811,43612,30013,72716,49919,12322,16325,67829,73299,36859,754610,15910,58311,02711,49111,97812,48813,02113,57914,77616,78620,79924,71229,36934,89541,4351010,46210,95011,46412,00612,57813,18113,81614,48715,19315,93717,54920,30425,95931,64338,59347,06257,3521111,56712,16912,80813,48614,20714,97215,78416,64517,5618,53120,65524,34932,15040,23850,39863,12278,9981212,68313,41214,19215,02615,91716,8717,88818,97720,14121,38424,13329,00239,58150,89565,5184,320108,4401313,80914,68015,61816,62717,71318,88220,14121,49522,95324,52328,02934,35248,49764,11084,853112,30148,471414,94715,97417,08618,29219,59921,01522,55024,21526,01927,97532,39340,50559,19680,496109,61149,24202,931516,09717,29318,59920,02421,57923,27625,12927,15229,36131,77237,28047,58072,035100,820141,3198,00276,981617,25818,63920,15721,82523,65725,67327,88830,32433,00335,95042,75355,71787,442126,010181,87262,36377,691718,43020,01221,76223,69825,84028,21330,84033,75036,97440,54548,88465,075105,93157,25233,79347,31514,661819,61521,41223,41425,64528,13230,90633,99937,45041,30145,59955,75075,836128,12195,99300,25459,45700,941920,81122,84125,11727,67130,53933,7637,37941,44646,01851,15963,44088,212154,74244,03385,32607,47954,282022,01924,29726,8729,77833,06636,78640,99545,72651,16057,27572,052102,440186,69303,60494,21802,861298,802123,23925,78328,67631,96935,71939,99344,00650,42356,76564,00281,699118,810225,03377,46633,591060,81767,42224,47227,29930,53734,24838,50543,39249,00655,45762,87371,40392,503137,630271,03469,06812,001401,22404,72325,71628,84532,45336,61841,43046,99653,43660,89369,53279,543104,60159,28326,24582,631040,401850,63271,32426,97330,42234,42639,08344,50250,81658,17766,76576,79088,497118,16184,17392,48723,461332,702443,84450,02528,24332,0336,45941,64647,72754,86563,24973,10684,70198,347133,33212,79471,98898,091706,803226,86053,02629,52633,67138,55344,31251,11359,15668,67679,95493,324109,18150,33245,71567,381114,62185,74260,48233,12730,82135,34440,71047,08454,66963,70674,48487,351102,72121,10169,37283,57681,851383,12798,75624,8111982832,12937,05142,93149,96858,40368,52880,69895,339112,97134,21190,70327,10819,221716,13583,37425,7152302933,45038,79245,21952,96662,32373,6487,347103,97124,14148,63214,58377,17984,072129,04587,79802,9207143034,78540,56847,57556,08566,43979,05894,461113,28136,31164,49241,33434,751181,902640,95873,212941281724048,88660,40275,40195,026120,80154,76199,64259,06337,88442,59767,091779,107343,9022 729 69 377 **5064,46384,579112,80152,67209,35290,34406,53573,77815,081163,92400,07217,745497,00*** :V,n>999996081,670114,05163,05237,99353,58533,13813,521253,21944,83034,87471,629220***** "01;8FO 4 >5DVFVT=B8 ?@82545==O 0=CWB5BV2 0i,n=1/ic-1/[ic*(1+ic)n]n1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%12%15%20%24%28%32%10,99010,98040,97090,96150,95240,94340,93460,92590,91740,90910,89290,86960,83330,80650,78130,757621,97041,94161,91351,88611,85941,83341,8081,78331,75911,73551,69011,62571,52781,45681,39161,3315832,9412,88392,82862,77512,72322,6732,62432,57712,53132,48692,40182,28322,10651,98131,86841,766343,9023,80773,71713,62993,5463,46513,38723,31213,23973,16993,03732,8552,58872,40432,2412,095754,85344,71354,57974,45184,32954,21244,10023,99273,88973,79083,60483,35222,99062,74542,5322,345265,79555,60145,41725,24215,07574,91734,76654,62294,48594,35534,11143,78453,32553,02052,75942,534276,72826,4726,23036,00215,78645,58245,38935,20645,0334,86844,56384,16043,60463,224232,9372,677587,65177,32557,01976,73276,46326,20985,97135,74665,53485,33494,96764,48733,83723,42123,07582,78698,5668,16227,78617,43537,10786,80176,51526,24695,99525,7595,32824,77164,0313,56553,18422,8681109,47138,98268,53028,11097,72177,36017,02366,71016,41776,14465,65025,01884,19253,68193,26892,93041110,36769,78689,25268,76058,30644,88697,49877,1396,80526,49515,93775,23374,32713,77573,33512,97761211,255110,57539,9549,38518,86338,38387,94277,53617,16076,81376,19445,42064,43923,85143,38683,01331312,133711,348410,6359,98569,39368,85278,35777,90387,48697,10346,42355,58314,53273,91243,42723,04041413,003712,106211,296110,56319,89869,2958,74558,24427,78627,36676,62825,72454,61063,96163,45873,06091513,865112,849311,937911,118410,37979,71229,10798,55958,06077,60616,81095,84744,67554,00133,48343,07641614,717913,577712,561111,652310,837810,10599,44668,85148,31267,82376,9745,95424,72964,03333,50263,08821715,562314,291913,166112,165711,274110,47739,76329,12168,54368,02167,11966,04724,77464,05913,51773,09711816,398314,99213,753512,659311,689610,827610,05919,37198,75568,20147,24976,1284,81224,07993,52943,10391917,22615,678514,323813,133912,085311,158110,33569,60368,95018,36497,36586,19824,84354,09673,53863,1092018,045616,351414,877513,590312,462211,469910,5949,81819,12858,51367,46946,25934,86964,11033,54583,11292118,85717,011215,41514,029212,821211,764110,835510,01689,29228,64877,5626,31254,89134,12123,55143,11582219,660417,65815,936914,451113,16312,041611,061210,20079,44248,77157,64466,35874,90944,133,55583,1182320,455818,292216,443614,856813,488612,303411,272210,37119,58028,88327,71846,39884,92454,13713,55923,11972421,243418,913916,935515,24713,798612,550411,469310,52889,70668,98477,78436,43384,93714,14283,56193,1212522,023219,523517,413115,622114,093912,783411,653610,67489,82269,0777,84316,46414,94764,14743,5643,1222622,795220,12117,876815,982814,375213,003211,825810,819,9299,16097,89576,49064,95634,15113,56563,12272723,559620,706918,32716,329614,64313,210511,986710,935210,02669,23727,94266,51354,96364,15423,56693,12332824,326421,281318,764116,663114,898113,406212,137111,051110,11619,30667,98446,53354,96974,15663,56793,12372925,065821,844419,188516,983715,141113,590712,277711,158410,19839,36968,02186,55094,97474,15853,56873,1243025,800722,396519,600417,29215,372513,764812,40911,257810,27379,42698,05526,5664,97894,16013,56933,12423529,408624,998621,487218,664616,374214,498212,947711,654610,56689,64428,17556,61664,99154,16443,57083,12484032,834727,355523,114819,792817,159115,046313,331711,924610,75749,77918,24386,64184,99664,16593,57123,1254536,094529,490224,518720,7217,774115,455813,605512,108410,88129,86288,28256,65434,99864,16643,57143,1255039,196131,423625,729821,482218,255915,761913,800712,233510,96179,91488,30456,66054,99954,16663,57143,125 !" !" !" # # "!, &, "%' # !"" . / ". $ $!, !, ! "  # / / 4> 28:>=0==O :C@A>2>W @>1>B8 7 48AF8?;V=8 @>5:B=5 DV=0=AC20==O !BC45=B0 _______________________________3@C?8 _______________________ 0B0 2840GV 70240==O _____________ 0B0 740GV @>1>B8_____________________ "5<0 B5>@5B8G=>W G0AB8=8 _____________________________________________ ____________________________________________________________________ 0 <0B5@V0;0E _______________________________________________________ ABC? >74V; I 1@C=BC20==O =5>1EV4=>ABV, 20@B>ABV B0 V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 >74V; II @30=V70FVO DV=0=AC20==O V @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC >74V; III FV=:0 DV=0=A>2>-5:>=><VG=>3> B0 A>FV0;L=>3> 5D5:BC 2?@>20465==O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC @>728B:C ?V4?@8T<AB20 V @53V>=C 8A=>2:8 VB5@0BC@0 >40B:8 0240==O 28402 ___________________________________________ 078=8G .. " VB5@0BC@0 0:>= #:@0W=8 @> V=25AB8FV9=C 4VO;L=VABL ! 1560-12 2V4 18 25@5A=O 1991 @. // V4><>ABV 5@E>2=>W 048. 1991. ! 47. A. 646. 0:>= #:@0W=8 @> @568< V=>75<=>3> V=25ABC20==O ! 93/96-13 2V4 19 15@57=O 1996 @. // V4><>ABV 5@E>2=>W 048. 1996. !19. A. 80. 0@48H .. @>5:B=5 DV=0=AC20==O: ?V4@CG=8:. .: %09-"5: @5A, 2008. 463 A. >30B8= ..., (20=45@ .. =25AB8F8>==K9 0=0;87. .: .", 2000. 0A8;5=:> .. =25AB8FV9=89 <5=546<5=B. .: &#, $5=V:A, 2003. 5@10 ., 03>@>4=VE . @>5:B=89 0=0;V7: V4@CG=8:. .: #, 2000. 322 A. >@>=F>2A:89 .., =25AB8F88 8 D8=0=A8@>20=85: <5B>4K >F5=:8 8 >1>A=>20=8O. !1: 74-2> !.-5B5@1C@3.C=-B0, 1998. =4>28FL:89 .., >@>159=8:>2 .!., !8A>T20 .$. @0:B8:C< ?> V=25AB8FV9=><C 0=0;V7C. .: $V=0=A8 V AB0B8AB8:0, 2001. C:>2 .. @>5:B=5 DV=0=AC20==O: 02G0;L=89 ?>AV1=8:. 3-T 284., AB5@5>B8?. %.: , 2006. 248 A. >18;OFL:89 .!. #?@02;V==O ?@>5:B0<8. .: #, 2000. >20;52 .. 5B>4K >F5=:8 8=25AB8F8>==KE ?@>M:B>2. .: $8=0=AK 8 AB0B8AB8:0, 2000. C@8;5=:> ".. @>5:B=5 DV=0=AC20==O. V4@CG=8:. .: >=4>@, 2006. 205 A. 09>@>20 ".. =25AB8FV9=0 4VO;L=VABL: 02G0;L=89 ?>AV1=8:. .: &5=B@ =02G0;L=>W ;VB5@0BC@8, 2004. 375 A. =8I5=:> .., 54:V= .. #?@02;V==O ?@>5:B0<8: B5>@VO V ?@0:B8:0. 02G0;L=89 ?>AV1=8:.: >;B020: "#. 2008. 638 A. 5@5A040 .., 09>@>20 ".. @>5:B=5 DV=0=AC20==O: ?V4@CG=8: .: #, 2007. 767 A. !02GC: .., @8;8?:> !.., 5;8G:> .. =0;87 8 @>7@>1:0 8=25AB8F8>==KE ?@>M:B>2. #G51=>5 ?>A>185. .: 1A>;NB , -;L30, 1999. 304 A. !<8@=>2 .. @30=870F8O D8=0=A8@>20=8O 8=25AB8F8>==KE ?@>M:B>2. .: >=A0;B10=:8@, 1993. =8I5=:> .., 078=8G ..: 5B>48G=V ?V4E>48 4> >FV=:8 V==>20FV9=>3> 7<VABC V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 @>728B:C AC1 T:BV2 3>A?>40@N20==O // $V=0=A8 #:@0W=8. 2006. !7. A. 30 38.   PAGE PAGE 19 PAGE 46 5@V>4 >:C?=>ABV V=25AB8FV9=8E 28B@0B 5@V>4 =0?@0FN20==O G8AB>3> 5:>=><VG=>3> 5D5:BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1C4V2=8FB2> >1 T:B0 =0C:>2V @>7@>1:8, ?@>5:BC20==O B@820;VABL V=25AB8FV9=>3> F8:;C @81CB>: ?V4?@8T<AB20 9fz|,kd{$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la $$Ifa$gd#|$dh$Ifa$gd8)))$dh$Ifa$gdkd2$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la̼ܼ)kd$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gd*:L$dh$Ifa$gdLNRdv8)))$dh$Ifa$gdkd$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 lav)kdW$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gdĽֽ$dh$Ifa$gd(:8)))$dh$Ifa$gdkd$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la:L^rt)kdő$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gd^prtx¾Ծ־ؾܾ$&8:<@RTdfvxƿȿֿؿ(*8:JL\^`fvxhbCJaJhb h{hbh ZCJaJ h{h Zh ZTtx¾־$dh$Ifa$gd־ؾܾ8)))$dh$Ifa$gdkd|$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la&:<)kd3$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gd<@Tfx$dh$Ifa$gdȿ8)))$dh$Ifa$gdkd$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 laȿؿ)kd$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gd*:L^$dh$Ifa$gd^`fx8)))$dh$Ifa$gdkdX$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la)kd$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gd4$dh$Ifa$gd(*,.246FRT`bd|~FHN\8Ȉwkbh A;CJaJh Ah Z;CJaJh A5CJ aJ h)CJaJh ZCJaJjhFhbEHUjZ'O hbCJUVaJjhFhbEHUjk'O hbCJUVaJhbCJaJ h{hbjƖhFhbEHUj'O hbCJUVaJhbjhbU"46DFT8)))$dh$Ifa$gdkdߘ$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 laTb)kd5$$Iflֈ 6^$#5* (6 t0644 la$dh$Ifa$gdBDFHJLNPRTVXZ\LNd($ & Fdha$gd Z $dha$gd A$dh`a$gd Z$dh`a$gd Z $dha$gd Z8:JLNPDF$&vx $vxz"$,24 ȵȪȞȋȋȋȃȋȋh;CJaJh<CJaJh;h ZCJaJh ZCJaJmH sH h? h ZCJaJhQ1%h ZCJaJh<CJaJh ZCJaJh)CJaJh Ah A;CJaJh Z;CJaJh A;CJaJh8c;CJaJ3&~4z0$dh`a$gd $dh`a$gd $dha$gd Z$dh`a$gd;$ & F 8dh^`a$gd$dh`a$gd Z$ & Fdh^`a$gd A&(zx~ DH|>D "&h CJH*aJhs1^h Z6CJaJh CJH*aJmH sH h ZCJH*aJhACJaJh;CJaJh<CJaJh ZCJaJFfjl^`b ƺ~rereƲrƲ]rUUhACJaJh ACJaJh ZCJH*aJmH sH h ZCJaJmH sH h ZCJH*aJh6h ZCJaJ!jhrh ZCJEHUaJj'O h ZCJUVaJh ZCJaJjh ZCJUaJhrQhh ZCJaJhrQhh ZCJH*aJ"hs1^h Z6CJH*aJmH sH hs1^h Z6CJaJmH sH !f^ $dha$gd; $dha$gd $dh`a$gd4K$dh`a$gd`.$dh`a$gd $dh`a$gd $dh`a$gd Zp|<tdR"hs1^h Z6CJH*aJmH sH hs1^h Z6CJaJmH sH hs1^h Z6CJH*aJhs1^h Z6CJaJh CJaJhbe$h ZCJaJ!j#hQdh ZCJEHUaJj'O h ZCJUVaJjh ZCJUaJh ZCJH*aJh^h Z6CJH*aJh^h Z6CJaJh ZCJaJhACJaJZV.>TVX\^rtŴԨyyqqyyqqqiyih`.CJaJh:(LCJaJh;CJaJhbe$h ZCJaJhnCJaJh6h ZCJaJh;6CJaJho]h Z6CJaJ!jhrh ZCJEHUaJj'O h ZCJUVaJh ZCJaJjh ZCJUaJhrQhh ZCJaJhrQhh ZCJH*aJ'$lpz|HJLT02408:n,.&*,.L"LfhfnzҺҺʪh84h:EZCJaJh:EZCJaJh;CJaJhisCJaJh CJaJh ZCJaJh84h ZCJaJh8CJaJh`.CJaJhbe$h ZCJaJhpCJaJ> NP.vxLh F̶̶̢̓̓wlwldhPCJaJh84h ZCJaJhS =CJaJh ACJaJh:EZB* CJaJph3fh;h B* CJaJph3fh Ah CJH*aJh:EZCJaJh;h CJaJh Ah`.CJaJh Ah CJaJ h;h h;h8h4KCJaJh:EZCJaJh84h:EZCJaJ'<>@BFJNRVakdɦ$$Ifl4Fy&``. t06  44 la$dh$Ifa$gd VZ^bflnr.04Ff$qqdh$If]q^qa$gd; $Ifgd;Ff+$dh$Ifa$gdLZhvFfM $Ifgd;$dh$Ifa$gdFf$qqdh$If]q^qa$gd;,:HVdr~X l ^ $dha$gd A$dh`a$gd A$dh`a$gd A$dh`a$gd[Ff$qqdh$If]q^qa$gd; $Ifgd;FHRB X j F H ^ ` h  8 : X Z  . 0 X Z \ ^   ϽzrjhY CJaJh ZCJaJh:EZCJaJh:EZhY CJaJ h4Kh4Kh4KCJaJh:EZh:EZCJaJh:EZh4KCJaJh:EZhS =CJaJh:EZh[CJaJ h AhS = h Ah[ h AhY h ACJaJh(CJaJhPCJaJh84h ZCJaJ(^ j ~     \kd*$$Ifl4F S%`] t0$6  44 la yt;r,$dh$Ifa$gd     D F H J L N P R T V X Z ^  Ff$qqdh$If]q^qa$gd:EZ $Ifgd:EZFf$dh$Ifa$gd     . 0 X $$Ifa$gd4KFfk$qqdh$If]q^qa$gd:EZ X Z ^     ww```````$qqdh$If]q^qa$gd:EZ $Ifgd:EZ$dh$Ifa$gdokd$$Ifl4]S%$ t0$644 la f4yt;r,   \ j x      6DR`nFf $Ifgd:EZ$dh$Ifa$gdFf-$qqdh$If]q^qa$gd:EZn|,:HVdr$dh`a$gdS =FfY $Ifgd:EZ$dh$Ifa$gdFf$qqdh$If]q^qa$gd:EZ.0x@D $,24Z\^`xzVX PR蜋{h:CJaJhCJaJ!jthhS =CJEHUaJ%j$P hS =CJUVaJmHsH!jhi{hS =CJEHUaJ%jQ$P hS =CJUVaJmHsHjh ZCJUaJh ZCJH*aJh ZCJaJhY CJaJhS =CJaJ0v:l"b<$dh^`a$gd Z$dh`a$gd ! $dha$gdu$dh^`a$gd Z$dh`a$gdS =$ & Fdh^`a$gdS =$dh`a$gdS =<>&,T^ d!h!"""2"6"N"ƾyh85CJ0aJ0hCJaJhh ZCJaJh Ah A;CJaJh Z;CJaJh Ah:;CJaJh !CJaJhuCJaJ h !h Z h !hjhuUhujhuUhY CJaJh ZCJaJh:CJaJ, """"""" """$"&"("*","."0"2"4"6"$dh^`a$gd Z$dh`a$gd:$dh`a$gdS =$dh`a$gdS =6"8":"<">"@"B"D"F"H"J"L"N"^"`"b"d"f"h"j"l"n"p"r"t"v"x"z"$a$gd8$a$gdVKN"\"^"t"|"""""""""""### #"#$#&#(#*#2#Z###$ $$$$$%*%,%:%n%|%~%%%%%%%*&.&>&@&ƽͷͱ͙͙͙ͫͥͥͥ͟͟h&Kh&K@\h&Kh&K@ h&K@ h&K@ h&K@ h&K@ h&K@ h&K@h&K5@\ h&K5\h&Kh&KCJaJh&KCJaJh85CJ0aJ0h5CJ0aJ0h8h85CJ0aJ02z"|""""""yY$^d!$-DIfM ]^`a$gd&K$^d$-DIfM ]`^a$gd&KIkd$$If(## 4 (a(p $$-DIfM a$gd&K$a$gdVK"## #@*$-DIfM ^gdbOkd7$$If(f\#cu) (4 (a(p($d$-DIfM ]a$gd&K #$#(#0#2#,kdI$$If(\#cu) (4 (a(p( V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO2#\#^###AIkd$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbOIkdU$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbO#####$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbO###$\F0d$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOkde$$If(\#cu) (4 (a(p($$$$0kdq$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO$L$T$b$p$$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOp$r$$$\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd}$$If(\#cu) (4 (a(p($$$$0kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO6$-DIfM ^6gdbO$$$%%,%<%t^Hz$-DIfM ^zgdbO$-DIfM ^gdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOIkd$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbO<%>%f%n%\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(n%~%%%0kdE$$If(\#cu) (4 (a(p(]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbO%%%%%$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbO%%%\F$-DIfM ^gdbOkdm$$If(\#cu) (4 (a(p(%%@&H&L&P&t^$-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOIkdy$$If(## 4 (a(p @&F&"'r''''' ((($(((x(((0)X)Z)`)b)p)r))))))))(*,*p*z*|********++++++.,:,<,H,,,-(-*-6-p-z---.l.v. h&K@ h&K@h&K6@] h&K@ h&K@h&K5@\h&K5@\ h&K5\ h&K@ h&K@ h&K@ h&K@h&K h&K6]@P&R&z&&\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(&&&&0kd $$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbO&&&&&$-DIfM ^gdbOV$-DIfM ^VgdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbO&& '\F$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p( '"'''''mW&$-DIfM ^&gdbO$-DIfM ^gdbO]$-DIfM ^]gdbOd$-DIfM ]^gdbOIkd%$$If(## 4 (a(p ''( (\F0d$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p( ((&(((0kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbOD$-DIfM ^DgdbO((z(((($-DIfM ^gdbOr$-DIfM ^rgdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbO((((\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(((((0kd$$If(\#cu) (4 (a(p(&$-DIfM ^&gdbO$-DIfM ^gdbO()&)*).)$-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO.)0)Z)b)\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(b)r)))0kd$$If(\#cu) (4 (a(p(k$-DIfM ^kgdbO$-DIfM ^gdbO)))))))t^H$-DIfM ^gdbOK$-DIfM ^KgdbOk$-DIfM ^kgdbO$-DIfM ^gdbOIkd$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbO))(*.*\F0k$-DIfM ^kgdbO$-DIfM ^gdbOkd}$$If(\#cu) (4 (a(p(.*2*6*8*0kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbO8*h*p*|**<$-DIfM ^<gdbO$-DIfM ^gdbOz$-DIfM ^zgdbO$-DIfM ^gdbO****\F0k$-DIfM ^kgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(****0kd$$If(\#cu) (4 (a(p(<$-DIfM ^<gdbO$-DIfM ^gdbO*****$-DIfM ^gdbOk$-DIfM ^kgdbOr$-DIfM ^rgdbO$-DIfM ^gdbO**++&+\F00k$-DIfM ^kgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(&+*+,++F0$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO++++++t^$-DIfM ^gdbOD$-DIfM ^DgdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOIkd$$If(## 4 (a(p ++&,.,\F0d$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOkdM$$If(\#cu) (4 (a(p(.,<,J,L,0kdY$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbOD$-DIfM ^DgdbOL,,,,,$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOz$-DIfM ^zgdbO$-DIfM ^gdbO,,,\F$-DIfM ^gdbOkde$$If(\#cu) (4 (a(p(,,--*-8-t^$-DIfM ^gdbO6$-DIfM ^6gdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOIkdq$$If(## 4 (a(p 8-:-h-p-\F0d$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(p-|---0kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO-----$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOr$-DIfM ^rgdbO$-DIfM ^gdbO-- ..\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(....0kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbO.n.v...$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbON$-DIfM ^NgdbO$-DIfM ^gdbOv....f/n/p/z////00:0<0B0D0P0R0^0b00000000000000000000111&181F1H1|1111111111111122&2ԧ h&K6]h&K5@\h&KCJaJh&K5@\h&K56\]h&K5@\h&K5@\ h&K5\ h&K@ h&K@ h&K@h&K h&K@?....\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd)$$If(\#cu) (4 (a(p(....0kd5$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO.,/./^/f/p/|/t^$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbON$-DIfM ^NgdbOIkdA$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbO|/~///\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(////0kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO///00.$-DIfM ^.gdbO$-DIfM ^gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO00<0D0\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(D0R0`0b00kd$$If(\#cu) (4 (a(p($-DIfM ^gdbO=$-DIfM ^=gdbOb00000?$-DIfM ^?gdbO$-DIfM ^gdbON$-DIfM ^NgdbO$-DIfM ^gdbO0000\J4N$-DIfM ^NgdbO$-DIfM gdbOkd$$If(\#cu) (4 (a(p(000000($a$gdVKkd$$If(\#cu) (4 (a(p(N$-DIfM ^NgdbO$-DIfM ^gdbO0001H1~1v$ d$-DIfM ] ^a$gd&K#$VHd!$-DIfM ]V^H`a$gd&K#$^d!$-DIfM ]^`^a$gd&K$$-DIfM ^a$gd&K$a$gdVK~11111\F00$-DIfM ^gdbO{$-DIfM ^{gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(1111F0$-DIfM ^gdbOkd#$$If(\g#3M (4 (a(p(V$-DIfM ^VgdbO111112t^z$-DIfM ^zgdbO$-DIfM ^gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOIkd/$$If(## 4 (a(p 22(202\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(&2(2.22233333d3~33334D4F4L4N4\4^4l4p44555&55555H6J6R6z6|666666667*7,767:7D77777777h888888888h&K5@\h&K6@]h&K6@]h&K6@] h&K@h&K5@\ h&K5\ h&K@ h&K@ h&K@ h&K6]h&KB024282:20kd$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbO:2t2|222$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO2222\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd $$If(\g#3M (4 (a(p(22220kd $$If(\g#3M (4 (a(p(.$-DIfM ^.gdbO$-DIfM ^gdbO22333<$-DIfM ^<gdbO$-DIfM ^gdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbO33f3v3~3\FF0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd $$If(\g#3M (4 (a(p(~33330kd $$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO6$-DIfM ^6gdbO33333$-DIfM ^gdbON$-DIfM ^NgdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbO334 4\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd $$If(\g#3M (4 (a(p( 44440kd $$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbON$-DIfM ^NgdbO4F4N4^4n4k$-DIfM ^kgdbO$-DIfM ^gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOn4p44\F$-DIfM ^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(44555(5t^5$-DIfM ^5gdbO$-DIfM ^gdbOd$-DIfM ^dgdbO$-DIfM ^gdbOIkd#$$If(## 4 (a(p (5*5N5V5\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(V5Z5^5`50kd$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbO`55555$-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO556 6\?)d$-DIfM ^dgdbODd$-DIfM ]D^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p( 66660kd$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO5$-DIfM ^5gdbO6@6H6L6P6$-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOP6R6|66\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(66660kd$$If(\g#3M (4 (a(p(.$-DIfM ^.gdbO$-DIfM ^gdbO66677,787t^C$-DIfM ^CgdbO=$-DIfM ^=gdbO]$-DIfM ^]gdbOIkd$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbO87:777\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd{$$If(\g#3M (4 (a(p(77770kd$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbOK$-DIfM ^KgdbO7788 8$-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO 8 8L8T8\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(T8\8f8h80kd$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbOk$-DIfM ^kgdbOh88888$-DIfM ^gdbO=$-DIfM ^=gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbO888\F$-DIfM ^gdbOkd$$If(\g#3M (4 (a(p(88829>9F9999: ::d:::^;f;;;&<.<d<n<p<|<<======D=H=J=P=R=^=`=l=p=v==================6>:>ꫡh&K@CJaJh&KCJaJh&K5@\h&K6@] h&K6] h&K@ h&K@ h&K@ h&K@ h&K@h&K h&K5\h&K5\mH sH <88*929@9D9t^$-DIfM ^gdbOK$-DIfM ^KgdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOIkd$$If(## 4 (a(p D9F999\?)]$-DIfM ^]gdbOed$-DIfM ]e^gdbOkd?$$If(\g#3M (4 (a(p(99990kdK$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO=$-DIfM ^=gdbO99: ::$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbO::::\?)d$-DIfM ^dgdbOd!$-DIfM ]^gdbOkdW $$If(\g#3M (4 (a(p(::::0kdc!$$If(\g#3M (4 (a(p(.$-DIfM ^.gdbO$-DIfM ^gdbO::: ;(;0;:;t^$-DIfM ^gdbOd$-DIfM ^dgdbOV$-DIfM ^VgdbOIkdo"$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbO:;<;V;^;\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd"$$If(\g#3M (4 (a(p(^;h;r;t;0kd$$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOt;;;;;$-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbO]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbO;;;;\F0V$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbOkd%$$If(\g#3M (4 (a(p(;;;;0kd&$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO;<&<0<<<5$-DIfM ^5gdbO$-DIfM ^gdbON$-DIfM ^NgdbO$-DIfM ^gdbO<<><\<d<\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkd''$$If(\g#3M (4 (a(p(d<p<~<<0kd3($$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbO<<<<<$-DIfM ^gdbO&$-DIfM ^&gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO<<<=\F0N$-DIfM ^NgdbO$-DIfM ^gdbOkd?)$$If(\g#3M (4 (a(p(====0kdK*$$If(\g#3M (4 (a(p(&$-DIfM ^&gdbO$-DIfM ^gdbO=J=R=`=n=$-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbON$-DIfM ^NgdbO$-DIfM gdbOn=p===\F0]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOkdW+$$If(\g#3M (4 (a(p(====0kdc,$$If(\g#3M (4 (a(p($-DIfM ^gdbO.$-DIfM ^.gdbO=====]$-DIfM ^]gdbO$-DIfM ^gdbOV$-DIfM ^VgdbO$-DIfM ^gdbO=====8>\TTT;$$-DIfM ^a$gd@$a$gdVKkdo-$$If(\g#3M (4 (a(p(8>:>j>l>z>>T0#$ed$-DIfM ]^`ea$gd&KIkd /$$If(## 4 (a(p $$-DIfM ^a$gd@Ikd{.$$If(## 4 (a(p :>h>l>x>z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>B?z????????z@@A A"A0A4AxAAAAAB(B*B6BBBBBCClCtCCCFDѹh@ h&K@ h&K@ h&K@ h&K@h@h&K5@\h@h&K5@\ h@h&Kh@h&K5\h@h&K5\] h&K5\h&Kh&KCJaJ>>>>>>>>$d$-DIfM a$gd&K$ed$-DIfM ^ea$gd&K>>>>>\F00$-DIfM ^gdbO$-DIfM ^gdbOkd/$$If(\]B#]nw (4 (a(p(>>>t?F)d$-DIfM ]^gdbOkd0$$If(\]B#]nw (4 (a(p($-DIfM ^gdbOt?z???$$-DIfM ^a$gd@$$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@????\F-$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOkd1$$If(\]B#]nw (4 (a(p(????*kd2$$If(\]B#]nw (4 (a(p($9$-DIfM ^9a$gd@$$-DIfM ^a$gd@?@@@"@$$-DIfM ^a$gd@$5$-DIfM ^5a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbO"@$@&@,@\J1$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM gdbOkd3$$If(\]B#]nw (4 (a(p(,@0@4@6@*kd4$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@$&$-DIfM ^&a$gd@6@j@p@t@x@$$-DIfM ^a$gd@$.$-DIfM ^.a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOx@z@ AA\?&$w$-DIfM ^wa$gd@ad!$-DIfM ]a^gdbOkd5$$If(\]B#]nw (4 (a(p(A"A2A4A*kd6$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@$$-DIfM ^a$gd@4AAAAA$h$-DIfM ^ha$gd@$$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@d$-DIfM ]^gdbOAAA\F$-DIfM ^gdbOkd7$$If(\]B#]nw (4 (a(p(AABB*B8Bnn$$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOIkd 9$$If(n## 4 (a(p 8B:BLBTB\F-$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOkd9$$If(\]B#]nw (4 (a(p(TB\BdBfBBC-$-DIfM ^gdbOkd:$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@BBBBB*kd;$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@BBBCC$$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOCC:CBC\F-$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOkd<$$If(\]B#]nw (4 (a(p(BCVCjClCCC-$-DIfM ^gdbOkd=$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@CCCCC*kd>$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@C.D0DFDND\DjDqXX$$-DIfM ^a$gd@$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOIkd?$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbOFDNDZD\DhD~DDDDDDDE E(E6EVEbEdEpErEtEEEF F"F$FFFF\F-$w$-DIfM ^wa$gd@$-DIfM ^gdbOkdF$$If(\]B#]nw (4 (a(p(FF\FnFpFFC-$-DIfM ^gdbOkdG$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@FFGGG,Grr$$-DIfM a$gd@$$-DIfM ^a$gd@$-DIfM ^gdbOIkdH$$If(## 4 (a(p ,G.G@GHG\F-$$-DIfM ^a$gd@$-DIfM ^gdbOkdII$$If(\]B#]nw (4 (a(p(HGPGXGZGGG& 9d$-DIfM ]9^`gdbOkdUJ$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM a$gd@GGGG$$-DIfM ^a$gd@$$-DIfM a$gd@$$-DIfM ^a$gd@GGJHRHVH\?**$$-DIfM a$gd@<d$-DIfM ]<^gdbOkdaK$$If(\]B#]nw (4 (a(p(VHZH\HHG1$-DIfM ^gdbOkdmL$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM a$gd@HHHHHHHp[[B$$-DIfM ^a$gd@$$-DIfM a$gd@$-DIfM ^gdbOgkdyM$$If(0L#L 4 (a(p$-DIfM gd@HH II\F1$$-DIfM a$gd@$-DIfM ^gdbOkdWN$$If(\]L#]c (4 (a(p(IIII*kdO$$If(\]B#]Y (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@$\$-DIfM ^\a$gd@I6I8IJIRIVIZIuuu$$-DIfM a$gd@$-DIfM ^gdbOIkd%Q$$If(## 4 (a(p $-DIfM ^gdbOZI\IpIxIII\F111$$-DIfM a$gd@$-DIfM ^gdbOkdQ$$If(\]B#]nw (4 (a(p(IIIIII\F111$$-DIfM a$gd@$-DIfM ^gdbOkdR$$If(\]B#]nw (4 (a(p(IIIIIII JJJJ"J$J0J2J4J8JDJFJLJVJ\J^J`JbJfJnJJJJJJJJJJK KKKK(K*K6K8K>K@KBKDKFKȽ}} hh@hh@\h@h@@\h@h@@\h@h@\h@h@\]h@ h@h@h@h@CJaJh@h@CJaJmH sH h@CJaJh&KCJaJ h@h&Kh@h&K\ h&K@h&K1III\J$-DIfM gdbOkdS$$If(\]B#]nw (4 (a(p(IIJJ$J2JqX$$-DIfM ^a$gd@$$-DIfM ^a$gd@.$-DIfM ^.gdbO$-DIfM ^gdbOIkdT$$If(## 4 (a(p 2J4JFJNJ\J4'$-DIfM ^'gdbO$-DIfM gdbOkdYU$$If(\]B#]nw (4 (a(p(NJVJ^J`J*kdeV$$If(\]B#]nw (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd@$6$-DIfM ^6a$gd@`JbJdJfJJJJJJ}e$d!$-DIfM a$gd@$d!$-DIfM ]a$gd@IkdqW$$If(*## 4 (a(p $$-DIfM a$gd@$a$gdVKJKK*K8K$d!$-DIfM a$gd@$ld!$-DIfM ]la$gd@8K:K>KBK\F-$j$-DIfM ^ja$gd$-DIfM ^gdbOkdW$$If(\jV#jq{ (4 (a(p(BKFKJKLK.kdY$$If(\jV#jq{ (4 (a(p($ $-DIfM ^ a$gd$$-DIfM a$gdFKHKJKLKtKKKK4L6LXLpLLLLLLLL"M$M*M.MtMvMMMMMMMMMMMMMMNNNNN N NNNNN^NhNzN|NNṈ h@@ h@@ h@5\hh@@\hh@@\hhCh@CJaJh@CJaJmH sH h@CJaJhh@] hhhh@@h@ hh@hh@\6LKtK|KKK$$-DIfM ^a$gd$$-DIfM ^a$gd$$-DIfM a$gd$-DIfM ^gdbOKKKKK\J55$$-DIfM a$gd$-DIfM gdbOkdZ$$If(\jV#jq{ (4 (a(p(KKK6LC1$-DIfM gdbOkd)[$$If(\jV#jq{ (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd6L>LJLVLXLpLG1$-DIfM ^gdbOkd5\$$If(\jV#jq{ (4 (a(p($$-DIfM a$gdpLxLLLL.kdA]$$If(\jV#jq{ (4 (a(p($$-DIfM ^a$gd$$-DIfM a$gdLLLLLL1kdM^$$If(\jV#jq{ (4 (a(p($$-DIfM a$gd$-DIfM ^gdbOLLMM M$$-DIfM ^a$gd$$-DIfM a$gd$-DIfM gdbO M"M$MM\T;$$-DIfM ^a$gd$a$gdVKkdY_$$If(\jV#jq{ (4 (a(p(MMMMMMyY=$d$-DIfM ^a$gd$d$-DIfM ]^a$gd#$ed$-DIfM ]^`ea$gd$$-DIfM ^a$gdIkde`$$If(`## 4 (a(p MNNN>($-DIfM ^gdbOkd`$$If(\bC#w (4 (a(p($Vd$-DIfM ]V^a$gdN NNNN`NE/$-DIfM ^gdbOkdb$$If(\bC#w (4 (a(p($5$-DIfM ^5a$gd`NhN|NNNEkdc$$If(\bC#w (4 (a(p($5$-DIfM ^5a$gdNNNOO$O(OlOOOOOOO(P2PBP~PPPPPPPPPFQHQRQTQVQXQ\QQQRRSSTTUU|V~VlWnWZX\XHYĺ~~~~~~~~h# Hhh`CJaJhh`CJaJh# Hhh`5CJaJh hh`5H*\h hh`5H*\ hh`5\h hh`5\hxB]hh`5\h&KCJaJh@CJaJ h@@ h@@ h@@ h@@h@ h@@1NNNO&O$5$-DIfM ^5a$gd 6d!$-DIfM ]6^`gdbO&O(OOOO^A(($5$-DIfM ^5a$gdd$-DIfM ]^gdbOkdd$$If(\bC#w (4 (a(p(OOO P(PE(d$-DIfM ]`gdbOkde$$If(\bC#w (4 (a(p($5$-DIfM ^5a$gd(P4P@PBPPPE/$-DIfM ^gdbOkdf$$If(\bC#w (4 (a(p($5$-DIfM ^5a$gdPPPPPPPE===$a$gdVKkd)g$$If(\bC#w (4 (a(p($5$-DIfM ^5a$gdPPPPPPPPZQ\Q`QfQlQrQxQ~QQQQ $Ifgdh`Fkd0h$$Ifl2:'F:F:644 laXp $$Ifa$gdh`$a$gdVKQQQQQQQQQQQQQQRR"R0R>RLRZRhRvRRRRR $Ifgdh`Ffj $$Ifa$gdh`RRRRRRRRSS$S2S>SLSVSdSrS|SSSSSSSSSSFfv $Ifgdh`Ffp $$Ifa$gdh`SST TT&T2T>TLTZTfTtTTTTTTTTTTTTUUU,UFf| $Ifgdh` $$Ifa$gdh`,U:UFUTUbUpU|UUUUUUUUUUUU VV(V6VDVRV`VnV|V $Ifgdh`Ff $$Ifa$gdh`|V~VVVVVVVVVVWWW*W6WDWPW^WlWnWrWWWWWWFf $Ifgdh` $$Ifa$gdh`FfWWWWWW XX"X0X>XLXZX\X`XnX|XXXXXXXXXXYFf $$Ifa$gdh` $Ifgdh`YY Y.Y:YHYJYNY\YjYxYYYYYYYYYYZZZ*Z8Z:Z@ZFf $Ifgdh`Ff $$Ifa$gdh`HYJY8Z:Z,[.["\$\]] ^ ^____``aabbccddeeffggthvh`ibiNjPjBkDk8l:l,m.mn nnooooooooopprpvpxppppppʸʸʭh hh`5H*\h hh`5H*\ hh`5\h hh`5\hh`5CJ\aJh# Hhh`5CJ\aJh# Hhh`CJaJhh`CJaJ@@ZNZ\ZjZxZZZZZZZZZZ[[[,[.[4[B[P[^[l[z[[[Ff $Ifgdh` $$Ifa$gdh`[[[[[[[[\\"\$\*\8\F\T\`\n\|\\\\\\\\\ $Ifgdh`Ff $$Ifa$gdh`\\]]]]*]8]F]T]b]p]~]]]]]]]]]] ^ ^^ ^.^Ff $Ifgdh`Ff $$Ifa$gdh`.^<^J^X^f^t^^^^^^^^^^____$_2_@_N_\_j_x__Ff $Ifgdh` $$Ifa$gdh`___________`` `.`<`J`X`f`t```````` $Ifgdh`Ffz $$Ifa$gdh``````aaa*a8aFaTabapa~aaaaaaaaaaabbFfn $Ifgdh`Fft $$Ifa$gdh`b b.b $Ifgdh` $$Ifa$gdh`iiijjj*j2j@jNjPjVjdjrjjjjjjjjjjj kk&k $Ifgdh`Ff8 $$Ifa$gdh`&k4kBkDkJkXkfktkkkkkkkkkklll*l8l:l@lNl\ljlFf, $Ifgdh`Ff2 $$Ifa$gdh`jlxllllllllllmmm,m.m4mBmPm^mlmzmmmmmmFf& $Ifgdh` $$Ifa$gdh`mmmmmnnn n&n4n@nLnZnhnvnnnnnnnnnnno $Ifgdh`Ff $$Ifa$gdh`oo oo&o4oBoPo`ono|ooooooooooopFf* $Ifgdh` $$Ifa$gdh`Ff$ppppppppppppppppppq q $$Ifa$gdh`Fkd-$$Ifl;:'):F:644 laXp p qft0<Pʑ̑БJư̰ʱ̱  "$&(.JLپ뮤٤٤٤ƙƤƤƤƤ땋 h;r,h;r,h;r,h;r,5CJh;r,hxB]hh`5H*\hxB]hh`5\ h5\hh`CJH*aJhh`5H*\hh`5H*\hh`5\mH sH hh`5\hh`5CJ\aJhh`CJaJhhh`5CJaJ2 q qqq,q:qHqVqdqrqqqqqqqqqqqrrr r.rsLsZshsvssssssFf< $$Ifa$gdh`ssssssstt$t2t@tNt\tjtxtttttttttttt uFfHFfB $$Ifa$gdh` uu&u4uBuPu^uluzuuuuuuuuuuuu vv(v6vDvRv`vnvFfN $$Ifa$gdh`nv|vvvvvvvvvvvwww*w8wFwTwbwpw~wwwwwwwFf)[FfU $$Ifa$gdh`wwwwwxxx,x:xHxVxdxrxxxxxxxxxxxxyy yFf?a $$Ifa$gdh` y.y}Ffy $$Ifa$gdh`>}L}Z}h}v}x}~}}}}}}}}}} ~~&~4~B~P~^~l~n~t~~~FfÅFf $$Ifa$gdh`~~~~~~~~*8FTbdjxFfً $$Ifa$gdh` .<JXZ`n|€Ѐހ$2@NPFfFf $$Ifa$gdh`PVdrƁԁ (6DFLZhvFf $$Ifa$gdh`ʂ؂,:<BP^lz΃܃Ff1 $$Ifa$gdh`"028FTbp~Ą҄ &(.<JXfFf]FfG $$Ifa$gdh`ftȅօ$2@N\jx̆Ffs $$Ifa$gdh`̆چ(6DR`n|‡Їއ FfFf $$Ifa$gdh`,:HVdrƈԈ"0>LZhvFf $$Ifa$gdh`ʉ؉ &4BP^lzΊ܊Ff $$Ifa$gdh`*8FTbp~ċҋ .<Ff $$Ifa$gdh`Ff<JXftȌ֌،ތ$2@N\jxFf $$Ifa$gdh`̍΍ԍ (6DR`n|Ύ܎Ff9Ff# $$Ifa$gdh`"0>LZhv̏ڏ .<FfO $$Ifa$gdh`<JXfjnrtzΐܐ"048<NPΑFf{Ffe $$Ifa$gdh`ΑБԑڑ "*2:BJ $$Ifa$gdh`Fkd6$$Ifl,9'9F:644 laXp JLP^lzΒܒ"0>@DR`n|FfD $$Ifa$gdh`Ff“Г "026DR`n|”ДޔFfv $$Ifa$gdh` "&4BP^lzΕڕ&4BFfFf $$Ifa$gdh`BP^lzΖܖ .<JXftFf % $$Ifa$gdh`ȗؗ$2@N\jx̘ژFfp1Ff>+ $$Ifa$gdh` &4BP^lzΙܙ (6DR`Ff7 $$Ifa$gdh``n|šКޚ,:HVdrƛFf= $$Ifa$gdh`ƛԛ֛ܛ"0>LXftȜʜМޜFf8JFfD $$Ifa$gdh`"0>LZhvĝҝ &4BP^lzFfjP $$Ifa$gdh`zȞ֞*8FTbp~̟Ff\FfV $$Ifa$gdh`̟ڟ .<JXfv Рޠ$2Ffc $$Ifa$gdh`2@N\lzȡ֡*8FTbp~FfdoFf2i $$Ifa$gdh`̢ڢ .<JXft£УܣFfu $$Ifa$gdh`"0>LZhvx~¤Фޤ&4BPFf{ $$Ifa$gdh`P^npvʥإ .<JXfhn|Ff,Ff $$Ifa$gdh`¦Цަ&4BP^`ftȧ֧Ff^ $$Ifa$gdh`*:HVX^lzΨܨ"2@NPVdFfšFf $$Ifa$gdh`dp~ĩҩ (6DFLZhvʪFf $$Ifa$gdh`ʪت,:<BP^lzΫܫ".Ff& $$Ifa$gdh`.06DR`n|¬Ьެ"$*8FTbp|Ff $$Ifa$gdh`FfX|­Эޭ*8FTbp~ĮԮFf $$Ifa$gdh` ,:HVdrʯܯ (Ff Ff $$Ifa$gdh`(6DR`n|ڰܰ (6DR`n|Ff\ $$Ifa$gdh`,.28>DJPV\bhFkd$$Ifl,9'9F:644 laXp Ff^ $$Ifa$gdh`hpx²в޲$2@N\jxFfFf $$Ifa$gdh`ijҳ$2@N\lnr~´д޴Ff $$Ifa$gdh`$2@NPT`n|εܵ,.2Ff0FfX $$Ifa$gdh`2@N\jx̶ڶ$2@N\jxFf $$Ifa$gdh`̷ڷ $2@N\jvʸظڸ޸FfFf $$Ifa$gdh`޸$2@N\jx¹ιܹ"0>Ff $$Ifa$gdh`>JXfrκܺ"0>LZhvFf@Ffh $$Ifa$gdh`ƻԻ &4BP^lntʼؼFf $$Ifa$gdh`,:HVX^n~Ľҽ &4BDJFf$Ff $$Ifa$gdh`JZjzξܾ"028HXhxFf* $$Ifa$gdh`οܿ"$*:JZjzFfP6Ffx0 $$Ifa$gdh`,<L\l| .>N^n~Ff(< $$Ifa$gdh` 0@P`p~FfGFfB $$Ifa$gdh`$4DTbp~$4DTdrFfM $$Ifa$gdh`r&6FVdrFf`YFfS $$Ifa$gdh`(8HVdr.>LFf8_ $$Ifa$gdh`LZhv$4BN\jxFfjFfe $$Ifa$gdh` ,:HVdr"Ffp $$Ifa$gdh`"0>LZhv *8FTbp~Ffp|Ffv $$Ifa$gdh`$2@N\jvx~ FfH $$Ifa$gdh` &2@N\jlr,:HVdflFfFf $$Ifa$gdh`l| &4BP\^dtFfГ $$Ifa$gdh` (6DPRXhx .<HJFfFf $$Ifa$gdh`JL :<>@`x $dha$gd;r,$a$gd;r,$a$gd;r,gd;r, $dha$gd;r, dh^gd;r,$a$gd;r,6:<x "  <>VX\jl|ȓߏvk`kh8h/,5CJaJh Ah/,5CJaJh/,5;CJaJh Ah/,5;CJaJhhTz4hCh;r,CJh;r,h;r,CJmHsHhUh;r,CJaJh;r,CJaJmH sH h;r,CJaJ hTz4CJh;r,h;r,CJ\ h;r,CJ\ h;r,CJ"h;r,h;r,56CJ(OJQJ^Jh;r,h;r,CJ"XZ\l@J$ & F Udh^`a$gd/,5$hdh`ha$gd/,5$a$gdTz4gdTz4gd;r,$dh`a$gd;r,|>@$bl@4:*,.248:>@DFRTVZެެޡhTz4 hTz40JjhTz40JUhjhUh/,5h/,5mHsHh/,5CJaJmHsHh8h/,5CJaJh/,5B*CJaJphh Ah/,5B*CJaJphh Ah/,5CJaJmHsHh Ah/,5CJaJh/,5CJaJ/Jd@4*,0268<>$a$gdTz4+$ & F Udh-D1$7$8$H$M ^`a$gd/,5$ & F Udh^`a$gd/,5>BDVXZrtvxz|~gdye hh]h`hgdDLh]hgdth]hgdX &`#$gdAt hh]h`hgdA &`#$gd/,5Z\hjnprvxz|~`bfhlnrtxz~ƵࠕhTz46CJaJhTz46CJaJhhyehTz4mH sH jhyeUmHnHu h)FhTz4h# H0JmHnHu hye0Jjhye0JUhDLhAhvlhthTz4h@M0JmHnHu h:n0Jjh:n0JU2`bfhlnrtxz~gdu$a$gduZ\h/,5h/,5mHsHhvlhye hthyeh0. hTz46hTz46CJaJhTz4hTz46CJaJZ\$a$gdTz4gdtgdu$a$gdu < 001hP:p0 . A!n"n#n$n% <01h0P:pY\A .!n"n#n$n% 901hP:pY\. A!n"n#n$n% < 0&P 1h0:p@MA .!5"#n$n% 5 01h:p;r,. A!n"n#n$n% ZDd hb c $A? ?3"`?2 ڄO.;h Du`!x ڄO.;h j @ |Fxcdd``6ed``baV d,FYzP1n:&&N! KA?H1Z8 ㆪaM,,He`HI? 01d++&1X +8|-NT T 4}v=ga|'fX=?h2a{+ *!*ߍGw( P 27)?KgG!q#3@F|̂sAc s`!n`` #RpeqIj.n @ ]` bg!0a<1 Dd Thb c $A? ?3"`?2VfNeY?K 2u`!*fNeY?K @XJ|xcdd``> @c112BYL%bpu1*)?P^~'-ZHq=`|rһg#7эsA]!#t] `021)W2epehIv] `7 @c112BYL%bpu1*)?P^'ZHq=`|r'g#7эpA]!#t] `021)W2epehIv] `%OR Dd @hb c $A? ?3"`?2V@g: 3b/2u`!*@g: 3b/@ |xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpub廸Yt9W '{1y12ps@&lzu=؇`!v 0y{@8Ĥ\Y\ː2C 2kP0Dd b c $A? ?3"`?29Ff,{% u`! Ff,{%` ;$dxcdd``$d@9`,&FF(`TI%A\RcgbR v8 fĒʂT @_L ĺE\xXA,a +D)"4 &;#7S?-@; ZZsy"+8|-MZ F\=oD^axm*D$]y/Xd +(||c#~Hn&px~ꂘ{I d#0~8Ap\>{&򱁉Q*GAQ` 74R8A,3K SKnh@E- LC4Wb=,j+ssҸ> =o> #l-`|vT3\|ԏ `P8Ĥ\Y\P C icDd b c $A? ?3"`?22 5yaPQx u`!2 5yaPQxj $dxڝR+DQ>1( R-?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~~{zRoot EntryN F`F+T@Data WordDocumentM,ObjectPoolP*@*T`F+T_1348735702HF0*T0*TOle CompObjfObjInfo !"#&)*+-./03678;>ADGJKLMPSVYZ]`abdefghiklmnp FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39ql7| >? *# G4 *# >7 *# >2Equation Native _1327946717 F0*T0*TOle CompObj f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q:X)L& >? FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo Equation Native :_1327946790 4F0*T0*TOle CompObj fObjInfoEquation Native :_1327946850F0*T0*T:8Z&& G4 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q:)& >7 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle CompObjfObjInfoEquation Native :_1348735741F0*T0*TOle CompObjfObjInfouation Equation.39q09 >2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q 7< =Equation Native :_1348736133F0*T0*TOle CompObj fObjInfo!Equation Native _1348580880$ F0*T0*TOle $ ! ! =11141933@=23963523@==0,463@=3@= F Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Sheet.89q EPRINT#&ЅCompObj%hObjInfo%('Workbook@s   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy|lEa^= EMFЅpx `F, EMF+@XXF\PEMF+"@ @ $@ 0@?!@ @   !" !" ! " ! M" ! MRpTimes New Roman0? xxz0&J&,ښ0 (0 N0 ]Ej0Arial Cyr0 & ! M&dv% RpTimes New Roman0? xxz0&Z&,ښ0 (0 N0^Ej0Arial Cyr0 9& 9!M&dv% % % " !%  E% %  TTfݗ@@fLP1\*% % % % TT> fg ݗ@@> fLP2s*% % % % TT f ݗ@@ fLP3D*% % % % TT f ݗ@@ fLP42*% % % % TT-fVݗ@@-fLP51*% % % % TTfݗ@@fLP6C*% % % % TTwfݗ@@wfLP7\*% % % % TTfEݗ@@fLP8s*% % % " !%  M% " !%  E% %  TTApjݗ@@ApLP1o*% % % % Tpݗ@@pL>?5@54=V >@30=V70FV9=V 70E>48<*,%*%*,**"%,!%,,,!%)**,% % % % Tlpݗ@@pLX10000o*****% % % % Tlpݗ@@pLX10000N*****% % % " !%  M% " !%  &E(% %  TTAzjݗ@@AzLP2\*% % % % TzLݗ@@zL >7@>1:0 ?@>5:B=>W 4>:C<5=B0FVW\/*!***(%,**%($,***((5%,$%,% % % % Tlztݗ@@zLX13500N*****% % % % Tlz] ݗ@@zLX31500y*****% % % % Tlzݗ@@zLX45000W*****% % % " !%  M% " !%  0E2% %  TTAjݗ@@ALP3NZ*% % % % Tݗ@@LC4V25;L=V @>1>B8 1 V 2 G5@380(*'%)&,****$,***%*",% % % % TlH ݗ@@H LX27000&*****% % % % Tl ` ݗ@@ LX54000*****% % % % Tl c ݗ@@ LX18000*****% % % % Tl ݗ@@ LX36000*****% % % % Tpݗ@@LX135000******% % % " !%  M% " !%  :E<% %  TTAjݗ@@ALP4*% % % " !%  :<% % % % % %  TDYݗ@@Y)L@8410==O B0 4>AB02:0 >1;04=0==O 1 G5@38 <*,**%,,&$%**%$%'(%**)%*,%,,&**%*",TlQ ݗ@@LX(0,6)>**% % % " !%  :E<% %  Tl ` ݗ@@ LX65100>*****% % % % Tlݗ@@LX65100B*****% % % " !%  M% " !%  DEF% %  TTAjݗ@@ALP5*% % % " !%  DF% % % % % %  Tc,ݗ@@cL@8410==O B0 4>AB02:0 A8AB5<8 <*,**%,,&$%**%$%'(%%,%$%5,T8>*ݗ@@'LB5E=>;>3VG=>3> C?@02;V==O 1 G5@38 (0,6)$%),*)*"*,*"*(,*%'),,&**%*",**% % % " !%  DEF% %  Tl ` ݗ@@ LX54600*****% % % % Tlݗ@@LX54600*****% % % " !%  M% " !%  NEP% %  TTAjݗ@@ALP6*% % % " !%  NP% % % % % %  T$m=ݗ@@m$L>=B06, ?CA:>=0;03>46C20;L=V @>1>B8 J*,$%9,(%(*,%)%"**9('%)&,****$,T,4ݗ@@%L>1;04=0==O 1 G5@38, ?V43>B>2:0 :04@V2**)%*,%,,&**%*",,*"*$*'(%(%**'% % % " !%  NEP% %  Tl ݗ@@ LX28215*****% % % % Tl{ Lݗ@@{ LX23085*****% % % % Tlݗ@@LX51300*****% % % " !%  M% " !%  XEZ % %  TTAj ݗ@@ALP7*% % % " !%  XZ % % % % % %  T,w ݗ@@w%L8?@>1C20==O, >A2>T==O B0 22545==O 2 8,,***('%,,&*%'*$,,&$%''%*%,,&'T> ݗ@@L5:A?;C0B0FVN >1'T:BV2 1 G5@38%(%,)(%$%,>**$($'**%*",% % % " !%  XEZ % %  Tda ݗ@@aLT7500****% % % % Td ݗ@@ LT7500****% % % % Tl ݗ@@LX15000*****% % % " !%  M% " !%  b Ed % %  TTA j ݗ@@A LP8*% % % " !%  b d % % % % % %  TD ݗ@@ )L@8410==O B0 4>AB02:0 >1;04=0==O 2 G5@38 <*,**%,,&$%**%$%'(%**)%*,%,,&**%*",Tl QH ݗ@@ LX(0,4)**% % % " !%  b Ed % %  Tl4  ݗ@@4 LX43400*****% % % % Tl ݗ@@ LX43400*****% % % " !%  M% " !%  l En % %  TTA j ݗ@@A LP9*% % % " !%  l n % % % % % %  T ݗ@@ L@841==O B0 4>AB02:0 A8AB5<8 <*,**,,&$%**%$%'(%%,%$%5,T8 >R ݗ@@ 'LB5E=>;>3VG=>3> C?@02;V==O 2 G5@38 (0,4)$%),*)*"*,*"*(,*%'),,&**%*",**% % % " !%  l En % %  Tl ݗ@@ LX36400*****% % % % Tl ݗ@@ LX36400*****% % % " !%  M% " !%  v Ex % %  TX, ' ݗ@@, LP10**% % % " !%  v x % % % % % %  T$ = ݗ@@ $L>=B06, ?CA:>=0;03>46C20;L=V @>1>B8 J*,$%9,(%(*,%)%"**9('%)&,****$,T, \ ݗ@@ %L>1;04=0==O 2 G5@38, ?V43>B>2:0 :04@V2**)%*,%,,&**%*",,*"*$*'(%(%**'% % % " !%  v Ex % %  Tl~ O' ݗ@@~ LX15390*****% % % % Tl# ' ݗ@@# LX18810*****% % % % Tl ' ݗ@@ LX34200*****% % % " !%  M% " !%  E % %  TX, 1 ݗ@@, LP11**% % % " !%   % % % % % %  T, ݗ@@ %L8?@>1C20==O, >A2>T==O B0 22545==O 2 8,,***('%,,&*%'*$,,&$%''%*%,,&'T f ݗ@@ L5:A?;C0B0FVN >1'T:BV2 2 G5@38V%(%,)(%$%,>**$($'**%*",% % % " !%  E % %  Tl 1 ݗ@@ LX10000*****% % % % Tl 1 ݗ@@ LX10000*****% % % " !%  M% " !%  % % % % % %  T0 &ݗ@@ &L5>1EV4=V >1AO38 DV=0=A>28E @5AC@AV2, <%**)*,**%&",6,%,%*',)*%%(*%'T|pݗ@@L\B8A.3@=.$,%"*,% % % " !%  E% %  TlE ;ݗ@@E LX23500=*****% % % % Tl ;ݗ@@ LX58500*****% % % % Tpz u ;ݗ@@z LX173700******% % % % Tl4 ;ݗ@@4 LX89615*****% % % % Tp ;ݗ@@ LX102985******% % % % Tl~ O;ݗ@@~ LX22890*****% % % % Tl# ;ݗ@@# LX18810*****% % % % Tl ;ݗ@@ LX10000*****% % % % Tp ;ݗ@@ LX500000******% % % " !%  M% % % % % " !%  % %  TT/}:ݗ@@/LP!O% % % % % % % " !%  % %  T8:ݗ@@'LB0?8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC3$%,,*%%)!%,,'%%$,,,,*"*,**%($(% % % % % % % % % % % % % % % % " !%  % %  T= Nݗ@@= NL|20@B0;8 28:>=0==O @>1VBC/,2,,26/6126,66.223,% % % % % % % % % % % % % % % % " !%  :% % % % % % % % % %  Tsݗ@@s L`0@BVABL 8%*$%$&Ti:ݗ@@i L`28:>=0=8E ',(*,%,,)T'G5ݗ@@'GLl@>1VB, B8A.3@=. ***$$,%"*,% % % " !%  M% " !%  F'%  Ld !??&% 6% Ld |!??% 6% Ld |!??% 6% Ld |!??Ld: E: !??% y6y% Ldyyv !??% 6 % Ld % v !??% 6 % Ld  v !??% h 6h % Ldh o h v !??% 6 % Ld v !??% 6% Ldv !??% W6W% LdW^Wv !??Ld E >!??% 6 % Ld ( !??% 6:% Ld 9 .!??% 6:% Ld 9% .!??% (6:(% Ld (9/ (.!??% 26:2% Ld 299 2.!??% <6:<% Ld <9C <.!??% F6:F% Ld F9M F.!??% P6:P% Ld P9W P.!??% Z 6:Z % Ld Z 9a Z .!??% d 6:d % Ld d 9k d .!??% n 6:n % Ld n 9u n .!??% x 6:x % Ld x 9 x .!??% 6: % Ld 9 .!??Ld E >!??% ( % " !%  M% " !%  n. 0 F(GDICV|FEMF+*@$??@8,BA@$@ii@!b K$$>>_888,% % W$T}6D>_888,% % W$@2 i<P% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDIC X ~FEMF+*@$??@8,BA@$@1 k k@!b K$$>>_888,% % W$ V IT#L^T#% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDIC FEMF+*@$??@8,BA@$@% @!b K$$>>_888,% % W$ ~ $Q,^,% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDIC z FEMF+*@$??@8,BA@ $@% g @ !b K$$>>_888,% % W$ { $Q44[4% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDICh RxFEMF+*@$??@ 8,BA@ $@{ ee@ !b K$$>>_888,% % W$f Pyc$#,x$#% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDIC aFEMF+*@$??@ 8,BA@ $@ N@ !b K$$>>_888,% % W$ bL^>_888,% % W$9lrD\~D% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDIC j FEMF+*@$??@8,BA@$@ W @!b K$$>>_888% % W$ k 2<:/ZI:/% % $$@@( " FEMF+@ FGDICF(GDIC FEMF+*@$??@8,BA@$@ u @!b K$$>>_888,% % W$ ^MkM% % $$AA( " FEMF+@ FGDICF(GDICU FEMF+*@$??@8,BA@$@h @!b K$$>>_888,% % W$S >_888% % W$I vI2O2% % $$@@( " FEMF+@ FGDICK@0 n.n. % % % ( ( " F4(EMF+*@$??!b LdC Cl )??" FEMF+@ \pSamsung Ba= =--a54&<X@"1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1"$ Arial Cyr1.Times New Roman1.Times New Roman/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-#"0";"0";"5B"5"AB8=0";"AB8=0";">6L")":;";":;";"K:;"Y*[$ -2]\ ###,000_);[Red]\([$ -2]\ ###,000\)         , *  + ) 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8!@ @ 8@ @ 8!@ 8@ @ 8!@ @ 8!@ @ 8!@ @ 8!@ @ 8!!@ @ `$8AB1k8AB2l8AB3"ZR 3 A@@ !'B0?8 @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC20@B0;8 28:>=0==O @>1VB>?5@54=V >@30=V70FV9=V 70E>48C4V25;L=V @>1>B8 1 V 2 G5@38I>=B06, ?CA:>=0;03>46C20;L=V @>1>B8 >1;04=0==O 1 G5@38, ?V43>B>2:0 :04@V2B8?@>1C20==O, >A2>T==O B0 22545==O 2 5:A?;C0B0FVN >1'T:BV2 1 G5@38.@8410==O B0 4>AB02:0 >1;04=0==O 2 G5@38 (0,4)D@841==O B0 4>AB02:0 A8AB5<8 B5E=>;>3VG=>3> C?@02;V==O 2 G5@38 (0,4)I>=B06, ?CA:>=0;03>46C20;L=V @>1>B8 >1;04=0==O 2 G5@38, ?V43>B>2:0 :04@V2B8?@>1C20==O, >A2>T==O B0 22545==O 2 5:A?;C0B0FVN >1'T:BV2 2 G5@38.5>1EV4=V >1AO38 DV=0=A>28E @5AC@AV2, B8A.3@=.#0@BVABL 28:>=0=8E @>1VB, B8A.3@=. >7@>1:0 ?@>5:B=>W 4>:C<5=B0FVW.@8410==O B0 4>AB02:0 >1;04=0==O 1 G5@38 (0,6)E@8410==O B0 4>AB02:0 A8AB5<8 B5E=>;>3VG=>3> C?@02;V==O 1 G5@38 (0,6)  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?M Canon LBP2900( 4dXA4Canon CCanon LBP2900ddd   d d d d d dd@@d d d dd d"edd   dd !"#$%&'()*d   "d  d   d!d d!  d @8 4 3)^ 1 4 3)^ 1XXd2 Arial Cyr\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC $&,$&,HArial Cyr0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X" dXU} m} "} 0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @              6?@@@@@@ @ ! ~ "? ~ @ ~ #@ ~ "@ ^@@ ~ #@ ~ "@ ^@^@@@ ~ #zA ~ "@ ~ @ ~ #@ ~ "@ ~ @ ~ #@ ~ "@ @@@ ~ # @ ~ "@ L@L@ ~ #L@ ~ " @ ~ 1@ ~ #1@ ~ ""@ ~ @ ~ #@ ~ "$@  @^@ ~ #@ ~ "&@  @#@  $ % 6 &@&@& 4A&@&$@&Z@&^@&@ # 'A % !          Da lZVZ`pddjjddhT""""""""""""""""" ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl"""""""""""""""""""""""""""""""@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl"""""""""""""""""""""""""""""""` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ Dl"""""""""""""""""""""""""""""""                                Dl"""""""""""""""""""""""""""""""                                Dl"""""""""""""""""""""""""""""""                                Dl"""""""""""""""""""""""""""""""                                Dl"""""""""""""""""""""""""""""""                                     Dl""""""""""""""""""""""""""""""" ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / $`,"""""""""""""""X @( dB s *D@>QQ]`tldB s *D@>44]`XldB s *D@>@@]`ldB s *D@>]]]` ldB s *D@>] ]]` ldB  s *D@>::] ` ldB  s *D@>L0L] `< ldB s *D@>0FF]` ldB s *D@> ] ]]`d ldB s *D@>0 F F]` ldB s *D@> L L]` ldB s *D@> @ @]` >@ " 7  dMbP?_*+%"?? U>@7  dMbP?_*+%"?? U>@7 dB  s *D@>::] ` ldB  s *D@> L0 L] `< ldB s *D@>0 F F]` ldB s *D@> ] ]]`d ldB s *D@>0 F F]` ldB s *D@> L L]` ldB s *D@> @ @]` >@ *  7  dMbP?_*+%"?? U>@7  dMbP?_*+%"?? U>@7 SummaryInformation(')(DocumentSummaryInformation8,_1344594798,F0*T0*TOle 1Oh+'0HP`p SamsungSamsungMicrosoft Excel@$S@PZS@᱒k՜.+,0 PXh px R20plus 123 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qN¦0 305561B8A.3@=7,9427=38470,67B8A.3@=.U3xb-,}\R?[b08;fuA{服qv.Њnl;F/Dd b  c $A? ?3"`?2"#_"wF]_u`!#_"wF]_~ $dxڝR;HA$3T"bqZXĘS"XE,QA!Ka)A쬴ZK-B"b⹳{0X y ta2! <AKub&GFhr V9^Lӥ54̠df2AR|i{unrf|eR饂nME+ZȯK1Ϸ5ZΫFnAB(3|>RYaJEM(Buq7גp_feߖQYYc(!.z1iD'4hOMϥ-D(L2{>DAx[1U*̭.356A $37X/\!(?71!bD VpZɛlWn aPQ:pN~А_26260d1BE- L +ss!͕Qۘaɍ@FZQۘ | aEϐ&{򰘱}! (?0dA/iw \32ɍMG) I `3LLJ% Y {:@Dg!0`-ZDd P b  c $A ? ?3"`? 2nqlw;Rxu`!nqlw;Rx.`Pxcdd``$d@9`,&FF(`T)A@RcgbR UXRY( t!f0)0%2X@$V;LL '0`bM-VK-WMc<@aot%Cc(8 740[&@dc43`q W&00Tr}XQۘaɍ?x@Fؚ,l|e&b@3 ^&<,Y@>󐱗VA3/>B/iw tf~#c> lG\ДN}$ {v0og+KRs @2u(2t5=ÀN+CDd @ b  c $A ? ?3"`? 2Z7ee%1ou`!Z7ee%1o*`PxڕR=OPﶂUjq0ơ80/!&:h"HpĸXtv D&W#.0b&!:rɽw(5L[Ct+!$EhLH/N /S`)QtCwmF4Ǎ`=[ϔm SE[4戨=&e=-x(+_"z g dns#غ햲tRG3Q:R2+5+G*U)(Ŭ.Ik +n ԛG__|X<'\K!| t}z[ccoUZE]HWpX_w }U*yE?g,NgB΁|f'ck $ 3Dd 'b  c $A ? ?3"`? 2ztj8s)_e䔯tu`!ztj8s)_e䔯@`%PxڝRM+DQ~{/A$B)Ό) ee deP3f7Vd![($eca#)25HS;eφ?J ϳrn(,Y׫Sko7~sS_Gd_{\F6_Rɖ"G=?{.pg4Pu]aaFo u_֟&k~*ѥ|Prje kY|쀖`D҈Ch%@kJRDG_ $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5R555I #vR#v#v#vI :Vl t6,5R555I $$If!vh5I555I #vI#v#v#vI :Vl t6,5I555I EDd 5#b c $A ? ?3"`? "nXPXYk"u@=cnXPXYcj~!Y1xlW߼]8qp.n┄⠵I8?Bk(rYr\X * KuGuNwmhτB%0TJJz)|۷oggvm׹<潝|~̼cgf/Ͼ2ֽ~,?1\8S>p ]I:/K38 Nv+m.oۯ\) MyN;loc%!iJݳ9ݔOs, il5AXE(!]{[w,A">"\\|n$n9>߸sX9 ZޱWKq|sfef- p(s6%o}z[Al6+^uOq7;O%m:G{%qa8/$^u]`gXfb,c?c ?pa'`{l1Ϡc7AIV~JW=qSV2}sC9#d#+يW(TxL=Qo$ُ쑩r9]_;~M*ϣYxmA ۃyY<7AC,no/}9rI* ɀ }r0<?"KT2"2l\<@T}r0 0Ug4 OdT2 `M}~~: rPd*L;@\0> ` 8i)g xwnla{/a||' ;xMVDƛRF5¾GT^"-#I%prm핿.ei`kwtu"'5uvB3],GɇaPvzP/76wB}<R;p|CNqlRr\񘦮ƕ:"46zues*H\OmQ:|?a; ٗd_ؗ l)"˿ѹ"ڗɾ/<ppf]ѵT{dK߷xb_ <*HT7n]pj.dkT~/em@^Y`5l"-9ۣ8l{KDZ<Kj{3:7d_5zu='njo ^30->r۟LO. tۦs۟}ZE?2{,un-US|LFU냭i[lQ>OŹU*LkqyͶC2̦1oǩcZA55&Am4mz5 ns"ugZ6xUZ`n:`1zwil U n 'pF]dHv}ac6j#rCfF E:lsL3!jۧT>}AT |s iA2|@ei`kt_0@z0/x[/ _0U'_ll5ӶThwF}#`wGnߝ}82@`jn=4^~59>F9q|H"-sFU?z5A;N&IxZ$*t ļ xMco9uHR^Fߛuh Ab͟1Kن׈{|&*hVrܣ}&i}Xo}^;Q^߹ukou͹ ﷝{sYaZ-6mDX-^ZE^,׋?"xN60I6p^c[+b APQ1u: y?qcnG٢أ2NSM/M[4u:3>R ;dLvZ#/Lkq z+ۘVKw:m}3{*J |gg4ldpdsTW5l"dC m-3W 4|n=5~ eɽGx)H/}wֲ{f4|"rsg߈g5l7^oiخfK{?U6hKF}3lۣV,,Zf1Jz_o yku{ѢK0=3ok$*kqr{ܖ P~\]`sGlZDbK^d)]oIVSMoSscALF9w<޵Xg-Wv{kz':}掷]q{b@xc3BViEki>#7)-Ҿ'~>66զg5+Cizql/{"Gq?Otmڡ]\o)i8g]P^ڟFg]T{Cݫpvljmw=%[/}mvG{+Wܭ8 Ncziܺ8Fzօ~Gס yA)'g{.V^&7\[0[*fxP6]clf`k&;V9ʯ.: ƽu֣O]ä9YOmV&u4eBe \͕CmnXl2 [&[0[Na˅`ưۥ*)wؗ쑮US/~3{hI}M䝢l2M-(l >l IJM]2fʆiSGbK)l)))mʇmX)YmևmXf)–aK*b[T}e*bgHe6R Ӧ(76(/GeS,9 mlᵿ~1#,s< ^<t[*fx96'x!n |;b96wDv`(l67Cll9-&-g |;bY}ueP&|D b0̖Q2>l"o2r [·M[0[Vova7vMoXJ9kߎ(C9zQsg;\i^&|0e AwMM(l!& eLa– 3̆~Hx}Ma6a-eBe \aBll tilǔvq^?cܠ)'[aIm2ۤa l +l! -(l ! c}ul͖Y– 26M`26͆`5̖Uز!زl1>c:vþ~Ta 6jv*۩ڳJ==YdW@mY4ւc'W_] Cط} aߓֺ, iqNl?+1\ad&Ms1)EӜlqn1uskᙓs;&dn{NIe$/v=0o#Rll>2<=zl?Oeͬcr&I7 M:纲YXڧ(z\уN!xzВ׃%@貄̬nY٨zK/"كDzЪՃ_[_aW _8za\k~kbo${J=h1k#{Ж׃eK@Auw=j^}ՍRil$=X^u+z| 17>JzpSoͮmT=ߚ=,lIګԃZ=r<=X׃%zDXܖMs=ÛUـ/BXn^VUZ=x9҃Zz"{]33U7,x-Rh m^z^_ۉ]]aۉ[ 2lQ`mzNNxquy=Xډpۅu/\<>O[h[Z~cüCy! _zO\r1t?͉b$$If!vh5555#v#v#v#v:Vl4 t%6+++,5555 ayt;r,TJ$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl4 t%6+++, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TYkd7$$IfTl4 )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T<$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl t%6, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TZkd,;$$IfTl  )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T8$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl t%6, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TVkd>$$IfTl )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T8$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl t%6, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TVkdXB$$IfTl )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T8$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl t%6, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TVkdE$$IfTl )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T8$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl t%6, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TVkd|I$$IfTl )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T8$$If!v h555505<5S5G5W5 I5 B5 0#v#v#v#v0#v<#vS#vG#vW#v I#v B#v 0:Vl t%6, 555505>5X5J5\5 L5 D5 ayt;r,TVkdM$$IfTl )|c #0>XJ\LD t0%6,,,,44 layt;r,T$$If!vh5 5T55#v #vT#v#v:Vl4 t 6`+d&++,5 5T55yt/,5$$If!v h5 5T5555555 5 5 #v #vT#v#v :Vl4 t 6`+d&++, 5 5T55 yt/,5]kdPQ$$Ifl4 \ dlt"% T t 6`+0d&,,,,44 layt/,5$$If!v h5 5T5555555 5 5 #v #vT#v#v :Vl t 6`+d&, 5 5T55 yt/,5ZkdT$$Ifl \ dlt"% T t 6`+0d&,,,,44 layt/,5$$If!v h5 5T5555555 5 5 #v #vT#v#v :Vl t 6`+d&, 5 5T55 yt/,5ZkdW$$Ifl \ dlt"% T t 6`+0d&,,,,44 layt/,5$$If!v h5 5T5555555 5 5 #v #vT#v#v :Vl t 6`+d&, 5 5T55 yt/,5Zkd[$$Ifl \ dlt"% T t 6`+0d&,,,,44 layt/,5$$If5!vh5555#v#v#v#v:Vl4j t6+++,55N5T5a5yt;r,T<$$If5!vh555D5D5E5E5E5W5 W5 X5 X5 X5 X5 E5#v#v#vD#vE#v W#v X#v E#v:Vl4 t6+++,55N5O5 i5 j5 O5a5ytATkd^$$IfTl4N 5 z[ b!W#&NOOOOOiijjjjO t06<<<<44 la5ytAT6$$If5!vh555D5D5E5E5E5W5 W5 X5 X5 X5 X5 E5#v#v#vD#vE#v W#v X#v E#v:Vl4 t6)v,55N5O5 i5 j5 O5a5f4ytATkd'c$$IfTl4N 5 z[ b!W#&NOOOOOiijjjjO t06<<<<44 la5f4ytAT$$If5!vh555D5D5E5E5E5W5 W5 X5 X5 X5 X5 E5#v#v#vD#vE#v W#v X#v E#v:Vl4 t6)v++++++ + + +,55N5O5 i5 j5 O5a5pnytATfkdYg$$IfTl4N 5 z[ b!W#&NOOOOOiijjjjO t06<<<<44 la5pnytAT$$If5!vh555D5D5E5E5E5W5 W5 X5 X5 X5 X5 E5#v#v#vD#vE#v W#v X#v E#v:Vl4" t6)v++++++ + + +,55N5O5 i5 j5 O5a5pnytATfkdl$$IfTl4"N 5 z[ b!W#&NOOOOOiijjjjO t06<<<<44 la5pnytAT6$$If5!vh555D5D5E5E5E5W5 W5 X5 X5 X5 X5 E5#v#v#vD#vE#v W#v X#v E#v:Vl4 t6)v,55N5O5 i5 j5 O5a5f4ytATkdq$$IfTl4N 5 z[ b!W#&NOOOOOiijjjjO t06<<<<44 la5f4ytAT $$If5!vh55D5D5E5E5E5W5W5 X5 X5 X5 X5 E5 #v#vD#vE#vW#v X#v E#v :Vl4< t6)v,5:5O5i5 j5 O5 a5f4ytATkdv$$IfTl4<8 5 z[ b!W#&:OOOOOiijjjjO t06888844 la5f4ytATDd b c $A? ?3"`? 2-ƫ 쁚 r;zu`!-ƫ 쁚 r @Pdxcdd``` 2 ĜL0##0KQ* WärWRcgbR 6q/efĒʂT/&`b]F"LL 0u L !*'031d++&1Dl\ _˟ ˈٚUb^?c\Ng+9d063MEw)#.wq3o3,!s/3^ =$(s JK{Wp̽h ?0Xb +ssy|"?`h3Q?@|[7Vk n{Id\м_KF&&\U s:@ĞB ~dR= Dd 0b c $A? ?3"`?2jq0\_9ǴIoeF|u`!>q0\_9ǴIoekh xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu;F0q*T0q*TOle ECompObj:<FfObjInfo=HEquation Native I _1328003560@F0q*T0q*TOle Nte CF 1 1+k() 1 +CF 2 1+k() 2 +& +CF n 1+k() n FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObj?AOfObjInfoBQEquation Native Rk_1344599121EF0q*T0q*Tuation Equation.39qO}m ' ? " CF 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle TCompObjDFUfObjInfoGWEquation Native XNž 246668B8A.3@=261876B8A3@==1,94@>:8. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qN¶ 156481_1344599193C"JF0q*T0q*TOle [CompObjIK\fObjInfoL^Equation Native _1TableSummaryInformation(OcDocumentSummaryInformation8j46B8A.3@=500000B8A.3@==3,133@=/3@=.Oh+'0d  , 8DLT\UserNormalFIN70Microsoft Office Wor   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~,He`(I? @aabM-VK-WMc<I`*F\P 1y12ps@^䂺 CF=09Ĥ\Y\`2C v<bb#3Xl.MDd Tb c $A? ?3"`?2R\Mz`"Fh#.u`!&\Mz`"Fh# XJxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu7 *1&f"t.Zf`X4c0s"\A h֦;w]8|H>x|B(!#qeȂA2ƼUA2 wϬxFp"Pwi ,I]:qs'(̻a_2/SPkGFU2&L:3aYCIxOג(t=|(W=\ cO[y=b}'c|NҕUyPĺ&Ixռ"p5[(7'%[1UHt` kyE$gYIdͳZ۸Ry:@J;CE PpkU<JSn0Ƽ+pH'1]$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(56Dd b c $A? ?3"`?2cv O 5,w? u`!7v O 5,w Hxcdd``> @c112BYL%bpuQ4apŊw*H–L H xcdd``> @c112BYL%bpu-N Hq%01YfXdBܤG\p?uq@Ͷbۀ ./N_ 3LLJ% < sATdhB 0Cbd`q|KS$$If!vh5#555*5 5(56#v##v5#v*#v #v(#v6:Vl t65#555*5 5(567Dd D b c $A? ?3"`?2A*0C'3W]0u`!UA*0C'3WV`kP#xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* WÔ@XRcgbR q0P% PT obIFHeA*ݿX=aR& Ma`(gJ^XAk5GZ@]j mu9Uy?عp? 2B% dMf!O)u# :lDMߘ&qB$ӸC*)~xGH/ K?.J]! ~ AyDyخJ!JAbO?Ayf{P{O򃲛L,0odBfȣK;|$6N3K І 9U- |7#ŝ>?C=Ul >zza0</#=Op ٙ3# #3;P ׊Dv.eO #ݸ%0{Z 0y{@ #RpeqIj.C\E.B ~f>oDd b c $A? ?3"`?2\Q+nvAݣgu`!\Q+nvAݣ ~ (+[xcdd``Na 2 ĜL0##0KQ* WôEMRcgbR vHĒʂT @_L TȠ1[)I?DFz&br<??bii3vqci5f#I1nC`qvbR 1 C@s2221YJELFwWF^Vߟ{/R2@penR~P+AC}2y.hs8 v 0y{@AvI)$5!d.P"CXHAg!t?07Dd D b c $A? ?3"`?2A*0C'3W]֣u`!UA*0C'3WV`kP#xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* WÔ@XRcgbR q0P% PT obIFHeA*ݿX=aR& Ma`(gJ^XAk5GZ@]j mu9Uy?عp? 2B% dMf!O)u# :lDMߘ&qB$ӸC*)~xGH/ K?.J]! ~ AyDyخJ!JAbO?Ayf{P{O򃲛L,0odBfȣK;|$6N3K І 9U- |7#ŝ>?C=Ul >zza0</#=Op ٙ3# #3;P ׊Dv.eO #ݸ%0{Z 0y{@ #RpeqIj.C\E.B ~f>$$If!vh555#v#v#v:Vl4 t6++555.$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v :Vl4 t6++5555 5 qkdK$$Ifl4 yn cXND:0& #&  t06000044 la$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v :Vl4n t6)v , 5555 5 f4xkd$$Ifl4n yn cXND:0& #& t06000044 laf4$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v :Vl4n t6)v , 5555 5 f4xkd$$Ifl4n yn cXND:0& #& t06000044 laf4$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v :Vl4n t6)v , 5555 5 f4xkdd$$Ifl4n yn cXND:0& #& t06000044 laf4$$If!v h555555555 5 5 5 #v#v#v#v :Vl4n t6)v , 5555 5 f4xkdǴ$$Ifl4n yn cXND:0& #& t06000044 laf4$$If !vh55 5#v#v #v:Vl4 t$6++,55] 5a yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4 t$6++,55] 5 a yt;r,{kd$$Ifl4  $we "S% ] t0$6000044 la yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4p t$6)v , 55] 5 a f4yt;r,~kd#$$Ifl4p  $we "S%] t0$6000044 la f4yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4 t$6)v , 55] 5 a f4yt;r,~kd$$Ifl4  $we "S%] t0$6000044 la f4yt;r,\$$If !vh5$#v$:Vl4] t$65$a f4yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4 t$6)v , 55] 5 a f4yt;r,~kdI$$Ifl4  $we "S%] t0$6000044 la f4yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4b t$6)v , 55] 5 a f4yt;r,~kd$$Ifl4b  $we "S%] t0$6000044 la f4yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4r t$6)v , 55] 5 a f4yt;r,~kd$$Ifl4r  $we "S%] t0$6000044 la f4yt;r,$$If !v h55 5v5w5w5w5w5w5 w5 w5 w5 w#v#v #vv#v w:Vl4, t$6)v , 55] 5 a f4yt;r,~kdu$$Ifl4,  $we "S%] t0$6000044 la f4yt;r,Dd b c $A? ?3"`?2UR̦R&Lſ=u`!UR̦R&Lſ= dxcdd``a 2 ĜL0##0KQ* Wä (d3H1)fY;A3PT obIFHeA*/&`b]F"L L`0uL *'031d++&1Dl\ __2ˈ+H^% $燀&\`~s#efhanQ6ӌ ʏ1133@w7#If.N{"^dۧx u*v`3Dn0CUa I`3W&00X s.(3$!.b[{@qNb%F&&\ s:@ |b@=3X?d\Dd b c $A? ?3"`?2â_c(<4vzu`!â_c(<4vz` dxcdd``c 2 ĜL0##0KQ* Wä "d3H1)fY;XA3PT obIFHeA*/&`b]F"L L`0UroB2sSRs"6~.ObBi63vq%0=iիUA|}8{0C=̳sA؀,Sc|Qc 005304c@#I>c.N o&0K|"=_ETYA"^|1qc,XbMa`[Qgl@̄./ p10EF&&\ @ ]` {> 13X?Dd&!D 3 @@"?$$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V (f (,55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p &$$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ / / 44 (a(p(&$$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ / / 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p( $$If(!vh55c5u5)#v#vc#vu#v):V ( (55c5u5)/ 44 (a(p($$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (,55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p( $$If(!vh55355M#v#v3#v#vM:V ( (55355M/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( ,5#/ 44 (a(p $$If(!vh5##v#:V ( ,5#/ 44 (a(p $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (,5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V (n 5#/ 44 (a(p $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p($$If(!vh5L5#vL#v:V ( 5L5/ / / / 44 (a(p^$$If(!vh5]55c5#v]#v#vc#v:V ( (5]55c5/ / / / / / / 44 (a(p(l$$If(!vh5]55Y5#v]#v#vY#v:V ( (5]55Y5/ / / / / / / / 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V ( 5#/ 44 (a(p $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p( $$If(!vh5]5n5w5#v]#vn#vw#v:V ( (5]5n5w5/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V (* ,5#/ 44 (a(p $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (,5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p( $$If(!vh5j5q5{5#vj#vq#v{#v:V ( (5j5q5{5/ 44 (a(p($$If(!vh5##v#:V (` ,5#/ 44 (a(p $$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (,55w55/ 44 (a(p($$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (55w55/ 44 (a(p($$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (55w55/ 44 (a(p($$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (55w55/ 44 (a(p($$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (55w55/ 44 (a(p( $$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (,55w55/ 44 (a(p($$If(!vh55w55#v#vw#v#v:V ( (55w55/ 44 (a(p(q$$IfX!vh5F:#vF::V lF:6,5F:9/ aXp /$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / aXpִkdh$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdn$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdt$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdz$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd}$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdw$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdq$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdk$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkde$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd_$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdY$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdS$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdM$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdG$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkdA$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd;$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd5$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd/$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd)$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd#$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd $$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd $$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd!$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִ=$$IfX!vh5X5%5%5%5U5{5b55 5 5 %5 %5 %5 %5%5%5%5%#vX#v%#vU#v{#vb#v#v #v #v %:V lF:6,5X5%5U5{5b55 5 5 %9/ / / / aXpִkd'$$Ifl֐Di } !/$T'y*-03 72:'X'%'%'%'U'{'b''''%'%'%'%'%'%'%'%F:6HHHH44 laXpִq$$IfX!vh5):#v)::V l;F:6,5):9/ aXp K$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / aXpִkdB.$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdJ4$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd`:$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdv@$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdF$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdL$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdR$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdX$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd^$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdk$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd&q$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~'/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdh$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd~$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd֡$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd.$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdD$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdZ$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkdp$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd$$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd $$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִY$$IfX!vh55/5/5/55{5b55 5 <5 m5 /5 /5 /5/5/5/5U#v#v/#v#v{#vb#v#v #v <#v m#v /#vU:V lF:6,55/55{5b55 5 <5 m5 /5U9/ / / / aXpִkd $$Ifl֐N} 9"%)3,b/25:''/'/'/''{'b'''<'m'/'/'/'/'/'/'UF:6HHHH44 laXpִq$$IfX!vh59#v9:V l,F:6,599/ aXp g$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd $$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd1$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdc$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd"$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd($$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd.$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd+5$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd];$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdA$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdG$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdM$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd%T$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdWZ$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd`$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdf$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdl$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkds$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdQy$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdK$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd}$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdE$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkdw$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִu$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִ$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 559/ / / / / / / aXp֪kd$$Iflz B$'+j/29'' ' ' ' '''<'''''''''F:6DDDD44 laXp֪u$$IfX!vh55 5 5 5 555<5 5 5 5 5 5 555 5#v#v #v#v#v<#v #v #v #v #v #v#v #v:V lF:6,55 555<5 5 5 5 5 55 59/ / / / aXpִkd$$Ifl֐ B$'+j/259'' ' ' ' '''<''''''''' 'F:6HHHH44 laXpִq$$IfX!vh59#v9:V l,F:6,599/ aXp B$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdV$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd.$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdf$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd>$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd $$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdv"$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdN($$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd&.$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd3$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd9$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd?$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdE$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd^K$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd6Q$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdW$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd\$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdb$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdh$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdnn$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdFt$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdz$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd΅$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd~$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kdV$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪P$$IfX!vh55555555p5 p5 5 <5 <5 <5 <55<5#v#v#v#v#v#v#v p#v #v <#v#v<#v:V lF:6,5555t55t5 b5 5 /55/59/ / / / aXp֪kd.$$Iflzr: L>v"%(*,f/.3j62:'''''t''t'b'b''/'/'/'/''/'F:6DDDD44 laXp֪!#$8<>@AZ^bfg8<@DEbflrs/39?@PTZ`ahlptu !;?ELMvw 26<AB_ciop$+,JNQTU\`hpqrsy59;=>W[aghz~ "*23`a!#$9=CIJhiB@B 1KG=K9CJ_HaJmH"sH"tHV@V h` 03>;>2>: 1$$@&^a$5B*CJphh@h h` 03>;>2>: 2$<@&(56CJOJQJ\]^JaJmHsHBA@B A=>2=>9 H@8DB 0170F0Xi@X 1KG=0O B01;8F04 l4a .k@. 5B A?8A:0p@p t !5B:0 B01;8FK7:V0R @R Z86=89 :>;>=B8BC; E$mHsH4)@4 Z><5@ AB@0=8FKL@"L "5@E=89 :>;>=B8BC; E$lC@2l h`A=>2=>9 B5:AB A >BABC?><$`a$5B*CJphDB@BD h`A=>2=>9 B5:ABxmHsHNP@RN h`A=>2=>9 B5:AB 2 dxmHsH-^adgjmpsvy}0VWXYZ[\]^_`abcehij-^adgjmpsvy} 0rrR!$0>|.]stuvwx!PcdefghijklmnopqrstuvIJKLMNO./0123456789:;ag(5 #.o!#W%&(y)*R+S+T+U+V+p+q+B,H,,-----.Z/z////'0]000005555555555506168&997:>5ACDXDDD=EG)JkJJJqKN*OrOOOO0P#QQRR S:SSSjSSST7TbT{TTTEVWZ'\\\\\\\\\\\\\\\)]*]``aaa-a:aCatauawaaaaaaaaaaaaaaaa.b5b8b9b;bxbbbbbbbbbbbbbbe%hkemnrrrrrPtez1{;{{{{{{||||| | | ||||||||/|6|=|D|K|R|Y|`|g|n|o|q|||||||||||||||||||}}}}}}3}:}@}F}L}R}X}^}d}j}k}m}}}}}}}}}}}}}}}}}}~ ~~~~~~ ;<=>?ACEGIKMOjkmƒɃσփ܃:@FLRX^djqrtɄτքބ' MTUVWY[]_acegilorstvύ؍(1;<=>?@AJR[ajrstuvwyŽˎӎێ )345nZIaJ+GcȘ.89;=?ACEFHOXairsu~șљҙԙݙ!*457AJS\fgis|ɚʚ֚̚ߚ!*+.7@HPXY\dmu{ۛܛݛޛ !"#$%&'();ȦixsU8UGW}*tޯkHrioyļ˼Ҽڼ <BIPW^els{Ľ˽ҽٽ &-4;BJRST:*0:Z[\]_acegikmorsu '(*@\_bfjnrvz~$+29@GNU\]_O1@ABCUV>r !"*+,-./0123456789@AGQm!%,34LPW^_op!%)./DHOVWpq=AGMNtu )-3:;W[]_`z~018BEMTWbijlnprs 03578!%)-.EIOUVnr|")01:>BFGcglpq )23st $&()XYZdhovw "&*+,-.NOfps &'37>EF^bipqw{+/9CDvz ;?AGHIJKLMNOPQR !(/6=DKRY`acjqx!(.5<@GHJQX_gnu|$+29:<CJQX_fmt{ !()+29@GNU\cjqw} ")07>ELSZahov} %+29@GNU[bipw~ '.5<CJQX_fmt{| '.5<CJPV\bijmt{ &-29@GNU\]`gnu| &-4;BIPQT[bipv} '.5<CDGNU\cjqx ")0569@GNU\cjqx "#&-4;BIPW^ekry ")07>ELSZagnu| !(/6=DKRY`gntz|}BCEHKNQTWZ]`dhlptx| '.5<CJQX_fmtuw~ ")07>ELSZahikry$+29@GNU\]_fmt{ &-4;BIPQSZahov} ")07>EFIPW^elsz &-4;<?FMT[bipw~#*125<CJQX_fmt{ '(+29@GNU\cjqx!(/6=DKRY`gnu| %,3:AHOV]dkry ")07>ELSZahov} &-4;BIPW^elsz{~#*18?FMT[bipqt{ '.5<CJQX_fgjqx$+29@GNUWX[bipw~ '.02458?FMT[bipw~ !#*18?FMT[bipw~ $+29@GNU\cjov}#*18?FMT[bipw ")07>ELSZahovwy$+29@GNU\cjknu|  ! ' . 5 < C J Q X _ ` c j q x             # * 1 8 ? F M T U X _ f m t {             ' . 6 < C J K N U \ c j q x             % , 3 : A B E L S Z a h o v }             ! ( / 6 7 : A H N U \ c j q x            './29@GNU\cjqx &'*18?FMT[bipw~!(/6=DKRY`gnu| $+29@GNU\cjqx %,3:AHOV]elsy$+29@GNWY[hilsz #&),/37;?CGKLNU\cjqx ")124:AHOV\cjqx ")07>ELSZahov| ")06=DKRZ`ghjqx '.4;BIJMT[bipw~#*125=EKRY`gnu| (08@GMT[bipw~  (08@GNU\bipw~ "*2:AHOV\cjqxy| %,3:AHOV]dklov~&-4;BINU[\_gow !(/6=DKQRU]emu}    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~  & - 4 ; B C F N V ] e l t |          ! !!!!%!,!3!:!;!>!F!N!V!^!f!n!v!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""")"0"1"4"<"D"L"T"\"d"l"t"|"""""""""""""""""""#######)#*#-#5#=#E#K#S#[#c#k#s#z####################$ $$$$ $!$E$t$$$$$$$$%%%%a%%%7&}&~&&&>''''''''((()(1(<(=((J))) *p**_++ ,_,,---}..//////////////////////////////+0,0.0/0102040507080:0;0=0>0@0A0C0D0F0G0J0K0N0O0R0S0g0h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 00000000000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00000000000 00 00 000000000000000000000000000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000 0 0 0 0 00 0 0 0 00000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0|0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0,0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000!$0!$0!$0!$0!$0!$0!$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0$ 0$ 0$0$@0H00@0H00@0H00@0H00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0H0000000000000000000000000000000000000000000.]stuvwxcdefghijklmnopqrstuvIJKLMNO./0123456789:;ag(5 #.o!#W%&(y)*R+S+T+U+V+p+q+B,H,,-----.Z/z////'0]000005555555555506168&997:>5ACDXDDD=EG)JkJJJqKN*OrOOOO0P#QQRR S:SSSjSSST7TbT{TTTEVWZ'\\\\\\\\\\)]*]``aaa-aCatauawaaaaaaaaaaaaaaaa.b5b8b9b;bxbbbbbbbbbbbbbbe%hkemnrrrrPtez1{;{{{{{{||||| | | ||||||||/|6|=|D|K|R|Y|`|g|n|o|q|||||||||||||||||||}}}}}}3}:}@}F}L}R}X}^}d}j}k}m}}}}}}}}}}}}}}}}}}~ ~~~~~~ ;<=>?ACEGIKMOjkmƒɃσփ܃:@FLRX^djqrtɄτքބ' MTUVWY[]_acegilorstvύ؍(1;<=>?@AJR[ajrstuvwyŽˎӎێ )345nZIaJ+GcȘ.89;=?ACEFHOXairsu~șљҙԙݙ!*457AJS\fgis|ɚʚ֚̚ߚ!*+.7@HPXY\dmu{ۛܛݛޛ !"#$%&'();ȦixsU8UGW}*tޯkHrioyļ˼Ҽڼ <BIPW^els{Ľ˽ҽٽ &-4;BJRST:*0:Z[\]_acegikmorsu   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|}~ '(*@\_bfjnrvz~$+29@GNU\]_O1@BCUV>r !"*+,-./0123456789@AGQm!%,34LPW^_op!#$8<>@AZ^bfg8<@DEbflrs/39?@PTZ`ahlptu !;?ELMvw 26<AB_ciop$+,JNQTU\`hpqrsy59;=>W[aghz~ "*23`a!#$9=CIJhi!%)./DHOVWpq=AGMNtu )-3:;W[]_`z~018BEMTWbijlnprs 03578!%)-.EIOUVnr|")01:>BFGcglpq )23st $&()XYZdhovw "&*+,-.NOfps &'37>EF^bipqw{+/9CDvz ;?AGHIJKLMNOPQR !(/6=DKRY`acjqx!(.5<@GHJQX_gnu|$+29:<CJQX_fmt{ !()+29@GNU\cjqw} ")07>ELSZahov} %+29@GNU[bipw~ '.5<CJQX_fmt{| '.5<CJPV\bijmt{ &-29@GNU\]`gnu| &-4;BIPQT[bipv} '.5<CDGNU\cjqx ")0569@GNU\cjqx "#&-4;BIPW^ekry ")07>ELSZagnu| !(/6=DKRY`gntz|}BCEHKNQTWZ]`dhlptx| '.5<CJQX_fmtuw~ ")07>ELSZahikry$+29@GNU\]_fmt{ &-4;BIPQSZahov} ")07>EFIPW^elsz &-4;<?FMT[bipw~#*125<CJQX_fmt{ '(+29@GNU\cjqx!(/6=DKRY`gnu| %,3:AHOV]dkry ")07>ELSZahov} &-4;BIPW^elsz{~#*18?FMT[bipqt{ '.5<CJQX_fgjqx$+29@GNUWX[bipw~ '.02458?FMT[bipw~ !#*18?FMT[bipw~ $+29@GNU\cjov}#*18?FMT[bipw ")07>ELSZahovwy$+29@GNU\cjknu|  ! ' . 5 < C J Q X _ ` c j q x             # * 1 8 ? F M T U X _ f m t {             ' . 6 < C J K N U \ c j q x             % , 3 : A B E L S Z a h o v }             ! ( / 6 7 : A H N U \ c j q x            './29@GNU\cjqx &'*18?FMT[bipw~!(/6=DKRY`gnu| $+29@GNU\cjqx %,3:AHOV]elsy$+29@GNWY[hilsz #&),/37;?CGKLNU\cjqx ")124:AHOV\cjqx ")07>ELSZahov| ")06=DKRZ`ghjqx '.4;BIJMT[bipw~#*125=EKRY`gnu| (08@GMT[bipw~  (08@GNU\bipw~ "*2:AHOV\cjqxy| %,3:AHOV]dklov~&-4;BINU[\_gow !(/6=DKQRU]emu}   & - 4 ; B C F N V ] e l t |          ! !!!!%!,!3!:!;!>!F!N!V!^!f!n!v!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""")"0"1"4"<"D"L"T"\"d"l"t"|"""""""""""""""""""#######)#*#-#5#=#E#K#S#[#c#k#s#z####################$ $$$$ $&&>'''''<(=((J))) *p**_++ ,_,,---}..//////000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000H0Q0`H0Q0_@0@0@0@0@0@0@0@00000000000 0 0 000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 00000000000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00000000000 00 00 0000000000000000000000 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 0L 00000@0@0@0@00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000@0@0 @0 @0 @0 @0 `0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0000000 0 0 0 0 `0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0000000000000000000 0 0 0 0 00 0W 0W 0W 0W0000000000000000000000000 0 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 000000000000 0 0 0 0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 00000 00 000000000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00000 00000 00000 00000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0000 00 0 00 000 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00000 000 00 0 0 00 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00000000000000000000000000@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0