ࡱ> qwwybjbjV{{[ 99q)q)q)4)))h *)+)15(66)6f" $2q)lf996)6e  9 6q))6  h5%<Y)6ptJ/90I Yq)Y( B ? :!" !" !" # # "!, &, "%' # !"" . / ". $ $" ! "% # / " % "  4;O ABC45=BV2 >A2VB=L>-:20;VDV:0FV9=>3> @V2=O 6.090304 10:0;02@ @V728I5 B0 V=VFV0;8 ABC45=B0 _________________ @C?0 _________________ V4<VB:0 ?@> 70;V: _________________ " 2003 C@=0; 4;O ;01>@0B>@=8E @>1VB V7 :C@AC 5>;>3VO 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>ABV 6.090304 84>1C20==O =0DB8 V 307C . >;B020: >;B"#, 2003. 31 A. #:;040GV: !..V40, 4>F5=B, :0=4. B5E=. =0C:; ../:>2;T2, 4>F5=B, :0=4. B5E=. =0C:. V4?>2V40;L=89 70 28?CA:: 702V4C20G :0D54@8 =0DB>307>28E ?@><8A;V2 V 35>B5E=V:8 ..>F5=:>, 4>:B>@ B5E=. =0C:, ?@>D5A>@. 5F5=75=B: ...5;8:>4=89, 4>F5=B, :0=4. B5E=. =0C:. 0B25@465=> @04>N C=V25@A8B5BC ?@>B>:>; ! 13 2V4 08.07.2003 @. 540:B>@ ..838;V9 >@5:B>@ ../=:528G !"# C@=0; <VAB8BL 4>2V4:>289, 3@0DVG=89, B01;8G=89 B0 D0:B8G=89 <0B5@V0;, 0 B0:>6 AB8A;V @5:><5=40FVW 4> 28:>=0==O ;01>@0B>@=8E @>1VB V7 :C@AC 5>;>3VO 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>ABV 6.090304 84>1C20==O =0DB8 V 307C 2AVE D>@< =02G0==O. C@=0; A:;045=> =0 >A=>2V B0:8E ?>?5@54=VE <5B>48G=8E @>7@>1>:, O: C@=0; 4;O ;01>@0B>@=KE @01>B ?> 8=65=5@=>9 35>;>388 02B>@ AB. 28:;. ..>70: V C@=0; 4;O ;01>@0B>@=8E @>1VB 7 V=65=5@=>W 35>;>3VW B0 >E>@>=8 =02:>;8H=L>3> A5@54>28I0 02B>@ 4>F5=B, :0=4. 35>;.-<V=5@0;>3VG=8E =0C: ../:8<5=:>. > C2038: 1. 8:>=0==N ;01>@0B>@=8E @>1VB ?5@54CT A;CE0==O ;5:FV9 V7 5>;>3VW , 0 B0:>6 ?>700C48B>@=0 @>1>B0 ABC45=BV2 =04 2V4?>2V4=8<8 @>74V;0<8 :C@AC. 2. 01>@0B>@=V @>1>B8 T 206;82>N D>@<>N =02G0;L=>3> ?@>F5AC, O:0 A?@O<>20=0 =0 70A2>T==O B0 70:@V?;5==O ABC45=B0<8 =02G0;L=>3> <0B5@V0;C V =01CBBO 2<V=L 4;O 28:>=0==O ?@0:B8G=8E 70240=L. 3. ;O >45@60==O 70;V:C 7 ;01>@0B>@=8E @>1VB A;V4 <0B8 AB0@0==> >D>@<;5=89 6C@=0; V7 ;01>@0B>@=8E @>1VB, ?V4?8A0=89 28:;040G5<, 0 B0:>6 ?>2=5 CO2;5==O ?@> 28:>=0=V ?V4 G0A =02G0;L=8E 70=OBL @>1>B8. " " ! 1 ( #" ..'  >@8ABCNG8AL <5B>48G=8<8 2:07V2:0<8 4> 28:>=0==O ;01>@0B>@=>W @>1>B8 093>;>2=VHV ?>@>4>CB2>@NNGV <V=5@0;8 9 3V@AL:V ?>@>48 (C:;040G - 4>F5=B ...8==8:>2), 0 B0:>6 4>?><V6=8< ?@8;044O< V <0B5@V0;0<8, @5B5;L=> >7=09><B5AL V7 2;0AB82>ABO<8 B@L>E 7@07:V2 <V=5@0;V2, I>1 ?VA;O 282G5==O WE 7>2=VH=VE >7=0: 2V4=5AB8 4> 2V4?>2V4=>3> :;0AC V 2AB0=>28B8 =072C. @ 0 7 > : ! 1 7=0:8 1. "25@4VABL ______________ 2. ;8A: ___________________________________ 3. >;V@ _____________________________________________________________ 4. !?09=VABL _________________________________________________________ 5. ;0< ______________________________________________________________ 6. $>@<0 :@8AB0;V2 ___________________________________________________ 7. $>@<0 7=0E>465==O 2 ?@8@>4V _______________________________________ 8. A>1;82V >7=0:8 ____________________________________________________ 9. 8:>@8AB0==O 2 3>A?>40@AB2V _________________________________________ ____________________________________________________________________ 8A=>2>: 1. 09<5=C20==O :;0AC ________________________________________________ 2. 09<5=C20==O <V=5@0;C _____________________________________________ @ 0 7 > : ! 2 7=0:8 1. "25@4VABL ______________ 2. ;8A: ___________________________________ 3. >;V@ _____________________________________________________________ 4. !?09=VABL _________________________________________________________ 5. ;0< ______________________________________________________________ 6. $>@<0 :@8AB0;V2 ___________________________________________________ 7. $>@<0 7=0E>465==O 2 ?@8@>4V _______________________________________ 8. A>1;82V >7=0:8 ____________________________________________________ 9. 8:>@8AB0==O 2 3>A?>40@AB2V _________________________________________ ____________________________________________________________________ 8A=>2>: 1. 09<5=C20==O :;0AC ________________________________________________ 2. 09<5=C20==O <V=5@0;C _____________________________________________ @ 0 7 > : ! 3 7=0:8 1. "25@4VABL ______________ 2. ;8A: ___________________________________ 3. >;V@ _____________________________________________________________ 4. !?09=VABL ________________________________________________________ 5. ;0< ______________________________________________________________ 6. $>@<0 :@8AB0;V2 ___________________________________________________ 7. $>@<0 7=0E>465==O 2 ?@8@>4V _______________________________________ 8. A>1;82V >7=0:8 ____________________________________________________ 9. 8:>@8AB0==O 2 3>A?>40@AB2V _________________________________________ ____________________________________________________________________ 8A=>2>: 1. 09<5=C20==O :;0AC ________________________________________________ 2. 09<5=C20==O <V=5@0;C _____________________________________________ VB5@0BC@0 1. >F5=:> .. B0 V=HV. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. .: 8I0 H:>;0, 1992. !. 13-15. " " ! 2 ( !,  >@8ABCNG8AL <5B>48G=8<8 2:07V2:0<8 4> 28:>=0==O ;01>@0B>@=>W @>1>B8 093>;>2=VHV ?>@>4>CB2>@NNGV <V=5@0;8 9 3V@AL:V ?>@>48 (C:;040G - 4>F5=B ...8==8:>2), 0 B0:>6 4>?><V6=8< ?@8;044O< B0 <0B5@V0;0<8, @5B5;L=> >7=09><B5AL V7 2;0AB82>ABO<8 B@L>E 7@07:V2 <03<0B8G=8E, <5B0<>@DVG=8E B0 >A04>28E 3V@AL:8E ?>@V4, I>1 ?VA;O 282G5==O WE 7>2=VH=VE >7=0: 2V4=5AB8 4> 2V4?>2V4=>W 3@C?8 V 2AB0=>28B8 =072C. @ 0 7 > : ! 1 7=0:8 1. >;V@ _____________________________________________________________ 2. !B@C:BC@0 _________________________________________________________ 3. "5:ABC@0 __________________________________________________________ 4. V=5@0;L=89 A:;04 _________________________________________________ 5. A>1;82V >7=0:8 ____________________________________________________ 6. A>1;82V 2;0AB82>ABV ________________________________________________ 7. 8:>@8AB0==O C 3>A?>40@AB2V _________________________________________ ____________________________________________________________________ 8A=>2>: 1. 09<5=C20==O 35=5B8G=>W 3@C?8 ?>@V4 _________________________________ 2. 09<5=C20==O 3V@AL:>W ?>@>48 _______________________________________ @ 0 7 > : ! 2 7=0:8 1. >;V@ _____________________________________________________________ 2. !B@C:BC@0 _________________________________________________________ 3. "5:ABC@0 __________________________________________________________ 4. V=5@0;L=89 A:;04 _________________________________________________ 5. A>1;82V >7=0:8 ____________________________________________________ 6. A>1;82V 2;0AB82>ABV ________________________________________________ 7. 8:>@8AB0==O C 3>A?>40@AB2V _________________________________________ ____________________________________________________________________ 8A=>2>: 1. 09<5=C20==O 35=5B8G=>W 3@C?8 ?>@V4 _________________________________ 2. 09<5=C20==O 3V@AL:>W ?>@>48 _______________________________________ @ 0 7 > : ! 3 7=0:8 1. >;V@ _____________________________________________________________ 2. !B@C:BC@0 _________________________________________________________ 3. "5:ABC@0 __________________________________________________________ 4. V=5@0;L=89 A:;04 _________________________________________________ 5. A>1;82V >7=0:8 ____________________________________________________ 6. A>1;82V 2;0AB82>ABV ________________________________________________ 7. 8:>@8AB0==O C 3>A?>40@AB2V _________________________________________ ____________________________________________________________________ 8A=>2>: 1. 09<5=C20==O 35=5B8G=>W 3@C?8 ?>@V4 _________________________________ 2. 09<5=C20==O 3V@AL:>W ?>@>48 _______________________________________ VB5@0BC@0 1. >F5=:> .. B0 V=HV. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. - .: 8I0 H:>;0, 1992. !. 15-21. " " ! 3 # ' # 0 35>;>3VG=>N :0@B>N (@8A. 1) ?>1C4C20B8 35>;>3VG=89 @>7@V7 4V;O=:8. @8 ?>1C4>2V 28:>@8AB>2C20B8 B0:V <0AHB018: 3>@87>=B0;L=89 1:2500; 25@B8:0;L=89 1:5000. ;O ?>1C4>28 @>7@V7C =5>1EV4=> =0 :0@BV =0=5AB8 ;V=VN 7 ;V2>3> 25@E=L>3> :CB0 :0@B8 (=><5@ B>G:8 2V4?>2V40T ?5@54>AB0==V9 F8D@V H8D@C) C ?@0289 =86=V9 :CB :0@B8 (=><5@ B>G:8 2V4?>2V40T >AB0==V9 F8D@V H8D@C). >7@V7 28:>=CTBLAO =0 <V;V<5B@>2><C ?0?5@V. >7@V7 ?>G8=0NBL V7 ?>1C4>28 ?@>DV;N <VAF52>ABV, 2V4:;040NG8 B>G:8 ?5@5B8=C ;V=VW @>7@V7C 7 3>@87>=B0;O<8. >BV< =0 ;V=VN ?@>DV;N 28=>AOBL B>G:8 28E>4C =0 ?>25@E=N ?V4>H28 :>6=>3> 35>;>3VG=>3> 5;5<5=B0. ">G:8, I> =0;560BL >4=8< 35>;>3VG=8< 5;5<5=B0<, 7 T4=CNBL. ;5<5=B8 ?>7=0G0NBL C<>2=8<8 ?>7=0G5==O<8 V ?@8A2>NNBL 35>;>3VG=89 V=45:A. " " ! 4 # -' # 1. =65=5@=>-35>;>3VG=V @>7@V78 T 206;828<8 4>:C<5=B0<8 V=65=5@=>-35>;>3VG=8E 4>A;V465=L. >=8 40NBL =0>G=5 CO2;5==O ?@> E0@0:B5@ 70;O30==O @C=BV2 V 3V4@>35>;>3VG=V C<>28. C4CNBL V=65=5@=>-35>;>3VG=V @>7@V78 70 @>72V4C20;L=8<8 28@>1:0<8 (HC@D8 9 A25@4;>28=8), O:V @>7<VICNBL =0 4V;O=FV 7 2V4AB0==N <V6 =8<8 2V4 20 4> 100 <. >1C4>2C V=65=5@=>-35>;>3VG=>3> @>7@V7C 28:>=CNBL =5 <5=H5 =V6 70 B@L><0 @>72V4C20;L=8<8 28@>1:0<8. 2. 0 @8AC=:C 2 ?>:070=> @>7B0HC20==O 28@>1>:, 0 2 B01;8FV 1 =02545=V ?>7=0G:8 3>@87>=B0;59 B0 2V4AB0=L <V6 A25@4;>28=0<8 (4;O 10 20@V0=BV2). "01;8FO 1 ! ?/?>7=0G:0 3>@87>=B0;59, <V4AB0=L <V6 A25@4;>28=0<8, < abc!1!2 172,0072,5073,0030,030,6 268,2568,0067,7525,825,5 362,0062,5063,0033,233,2 481,0081,5081,0035,035,0 539,0039,2539,5031,431,4 675,5075,0074,5029,329,3 775,0075,5075,0039,239,2 848,5048,0047,5041,141,1 953,0053,5053,0040,840,8 059,0059,5060,0032,732,7 3. >1C4>2C V=65=5@=>-35>;>3VG=>3> @>7@V7C 28:>=CNBL =0 <V;V<5B@>2><C ?0?5@V. 4. 8:>@8AB>2CNG8 40=V B01;8FV 2, 287=0G0NBL B>2I8=C B@L>E @C=B>28E H0@V2 B0 3;818=C ?V475<=8E 2>4 (10 20@V0=BV2). "01;8FO 2 ! ?/?!25@4;>28=8;818=0 ?V475<=8E 2>4, < ! 1! 2! 3 ">2I8=0 H0@C @C=BC, < (-2-3 (-2-3 (-2-3 10,352,256,200,402,306,100,432,356,052,1520,502,856,450,452,905,850,552,756,052,50 30,452,956,350,302,805,950,553,855,952,70 40,653,156,000,603,106,100,653,056,202,80 50,753,205,950,703,256,050,653,306,103,00 60,253,105,850,353,055,900,303,006,052,85 70,352,956,300,302,906,100,403,056,302,40 80,452,756,200,502,956,300,552,006,202,30 90,652,656,050,702,706,250,752,756,152,35 00,552,856,150,502,806,100,452,906,102,20 5. # <0AHB01V 1:100 1C4CNBL ;V=V9:C ?>7=0G>:. 6. 0 V=65=5@=>-35>;>3VG=><C @>7@V7V ?>:07CNBL C<>2=V ?>7=0G5==O: 7. V4 V=65=5@=>-35>;>3VG=8< @>7@V7>< @>7<VICNBL B01;8FN 3. #<>2=V ?>7=0G5==O "01;8FO 3 ! A25@4;>28=812 3 ?>7=0G:0 CABO A25@4;>28=871,0071,25 71,50 2V4AB0=L <V6 A25@4;>28=0<830,0030,00 ?>7=0G:0 @V2=O ?V475<=8E 2>468,2068,30 68,10 8A. 2. !E5<0 @>7B0HC20==O 28@>1>: 030;L=V 28A=>2:8 ______________________________________________ ___________________________________________________________________ VB5@0BC@0 1. >F5=:>.., >20;5=:>.., %V;>1>:.., /:>2;T2.. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. .: 8I0 H:., 1992. !. 115. " " ! 5 # " % #"% # !% 1. V4><>ABV ?@> >A>1;82>ABV @5;LTDC 4V;O=:8, 3;818=C @>7B0HC20==O @V2=O @C=B>28E 2>4 ( ), 2V4AB0=L <V6 A25@4;>28=0<8, 45 28O2;5=> , <0AHB018 ?>1C4>28 :0@B8, 0 B0:>6 :>5DVFVT=B DV;LB@0FVW 2>4>2<VICNG8E ?>@V4 =02545=V 2 B01;8FV 4 (4;O 10 20@V0=BV2). 2. >1C4>2C ?>G8=0NBL V7 :@5A;5==O =0 0@:CHV <V;V<5B@>2>3> ?0?5@C AVB:8 7 452 OB8 A25@4;>28=, I> 7=0E>4OBLAO C :CB0E :204@0BV2 =0 2V4AB0=V ! (482. AE5<C @8A. 3). 3. V;O :>6=>W A25@4;>28=8 ?>:07CNBL WW =><5@, 01A>;NB=C ?>7=0G:C CABO (?>25@E=V 75<;V) 2 G8A5;L=8:C 9 01A>;NB=C ?>7=0G:C (O: @V7=8FN <V6 ?>7=0G:>N ?>25@E=V 75<;V V 3;818=>N 70;O30==O ) C 7=0<5==8:C. >7@0EC=:8 @>1;OBL 70 2V4?>2V4=8< 20@V0=B>< B01;8FV 4. 4. 0 4>?><>3>N ?0;5B:8 01> 70 V=B5@?>;OFVTN A?>G0B:C 7=0E>4OBL =0 AB>@>=0E :204@0BV2 B0 =0 >4=V9 V7 4V03>=0;59 FV;V (G5@57 1 <) 7=0G5==O ?>7=0G>: ?>25@E=V, 0 40;V, 7'T4=CNG8 >4=0:>2V 70 25;8G8=>N ?>7=0G:8 ?;02=>N :@82>N ;V=VTN >;V2F5<, >45@6CNBL A8AB5<C 3>@87>=B0;59. >BV< 70 4>?><>3>N BVTW 6 ?0;5B:8 =0 AB>@>=0E :204@0BV2 B0 =0 >4=V9 V7 4V03>=0;59 7=0E>4OBL FV;V (G5@57 1 <) 7=0G5==O ?>7=0G>: , 0 40;V, 7'T4=CNG8 >4=0:>2V 70 25;8G8=>N ?>7=0G:8 ?;02=>N :@82>N ;V=VTN ?0AB>N 1;0:8B=>3> :>;L>@C, >45@6CNBL A8AB5<C 3V4@>V7>3V?A. 5. !CFV;L=8<8 AB@V;:0<8 =0 :0@BV ?>:07CNBL =0?@O<>: 35=5@0;L=>3> ?>B>:C @C=B>2>W 2>48. 6. 87=0G0NBL 3V4@02;VG=89 =0?V@ 70 ?>7=0G:0<8 =0 :V=FOE 4V03>=0;V 2 =0?@O<:C 35=5@0;L=>3> ?>B>:C 70 28@07>< EMBED Equation.3 . (5.1) 7. 87=0G0NBL >1AO3 2>48, O:89 DV;LB@CTBLAO 70 >48=8FN G0AC G5@57 >48=8FN ?;>IV ?5@5@V7C ?>B>:C (=1 <2): EMBED Equation.3 . (5.2) 8. 87=0G0NBL 28B@0BC ?;>A:>3> ?>B>:C @C=B>2>W 2>48 1 < 702H8@H:8 ?@8 A5@54=V9 B>2I8=V 2>4>=>A=>3> H0@C (=h1,0): EMBED Equation.3 . (5.3) 9. 0@BC 2:;5NNBL 4> 6C@=0;C. VB5@0BC@0 1. >F5=:>.., >20;5=:>.., %V;>1>:.., /:>2;T2.. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. .: 8I0 H:., 1992. !. 60-62. 8A. 3. !E5<0 @>7B0HC20==O A25@4;>28=. 0AHB01 1: . " " ! 6 '/ $&" $," & !# . 0 >@VT=B>2=>N D>@<C;>N %075=0 7 28:>@8AB0==O< @57C;LB0BV2 287=0G5==O >4=>@V4=>ABV ?VA:C: EMBED Equation.3 , </4>1C, (6.1) 45 ! 5<?V@8G=89 :>5DVFVT=B, O:89 4;O >4=>@V4=>3> ?VA:C ?@89<0NBL @V2=8< 1000, 0 4;O =5>4=>@V4=>3> 600; d10 - 4V0<5B@ G0AB8=>:, O:89 CAB0=>2;NNBL 70 :@82>N 3@0=C;><5B@8G=>3> A:;04C ?VA:C (482. @>1>BC ! 4);  B5<?5@0BC@=89 :>5DVFVT=B, O:89 287=0G0NBL 70 28@07>< EMBED Equation.3 , (6.2.) t B5<?5@0BC@0 2>48 2 !. . 0 4>?><>3>N C=V25@A0;L=>W B@C1:8 $ : 1. 0?>2=NNBL @V6CG89 F8;V=4@ ?VA:>< V ?VA;O 2AB0=>2;5==O <5B0;52>W AVB:8 70:@820NBL :@8H:>N. 2. AB0=>2;NNBL B5;5A:>?VG=5 ?@8AB>AC20==O =0 ?>7=0G:C 0,6 (I> 2V4?>2V40T 3V4@02;VG=><C 3@04VT=BC =0,6) 9 >?CA:0NBL C A5@548=C @V6CG89 F8;V=4@. 3. 0;820NBL C A:;O=89 <V@=89 F8;V=4@ (?>AC48=C 0@V>BB0) 2>4C B0 >15@56=> 2AB0=>2;NNBL 9>3> >B2>@>< C=87 =0 AVB:C. ;O 70157?5G5==O 2>4>=0A8G5==O ?VA:C 4>A;V4 @>7?>G8=0NBL G5@57 2-5 E28;8= ?VA;O B>3>, O: 4> <V@=>3> F8;V=4@0 ?>G=CBL ?@>@820B8AO 1C;L10H:8 ?>2VB@O. V@=89 F8;V=4@ ?5@V>48G=> ?>?>2=NNBL 2>4>N. 4. 87=0G0NBL G0A ", :>;8 70 H:0;>N <V@=>3> F8;V=4@0 ?@>DV;LB@CTBLAO 25-50 A<3 2>48. ;O 3@04VT=B0 =0,6 4>A;V4 ?>2B>@NNBL 42VGV, 0 @57C;LB0B8 70=>AOBL C B01;8FN 5. 5. V4=V<0NBL 25@E=N G0AB8=C B5;5A:>?VG=>3> ?@8AB>AC20==O =0 3@04VT=B =0,8 V 28:>=CNBL 0=0;>3VG=> 420 4>A;V48. >BV< B5 6 A0<5 28:>=CNBL ?@8 =1,0. 6. >5DVFVT=B DV;LB@0FVW ?@8 7040=V9 B5<?5@0BC@V 2>48 t 287=0G0NBL 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (</4>1C), (6.3) 45 Q >1AO3 2>48, O:0 ?@>DV;LB@C20;0AO 70 G0A ", A<3; 864 @>7<V@=89 :>5DVFVT=B 4;O ?5@52545==O kf 7 A</A5: 4> </4>1C; " G0A DV;LB@0FVW;  ?;>I0 ?5@5@V7C @V6CG>3> F8;V=4@0, =25A<2;  3V4@02;VG=89 3@04VT=B. 7. ;O 287=0G5==O :>5DVFVT=B0 DV;LB@0FVW ?@8 AB0=40@B=V9 B5<?5@0BC@V 2>48 t=10! 28:>@8AB>2CNBL 28@07 EMBED Equation.3 , (</4>1C). (6.4) "01;8FO 5 57C;LB0B8 287=0G5==O EMBED Equation.3 70 4>?><>3>N B@C1:8 $ ! ?/?V4@02-;VG=89 3@04VT=B I1AO3 ?@>DV;L-B@>20=>W 2>48 Q, A<3'0A DV;LB@0FVW ", A>5DVFVT=B DV;LB@0FVW EMBED Equation.3 , </4>1C 4>A;V48A5@54=V9 12>:@5<89A5@54=V9?@8 t=10! 10,6 20,8 31,0 "01;8FO 6 57C;LB0B8 287=0G5==O EMBED Equation.3 CAVE 1@8304 ! ?/?09<5=C20==O ?VA:C>5DVFVT=B DV;LB@0FVW EMBED Equation.3 , </4>1C 0 D>@<C;>N %075=00 @57C;LB0B0<8 4>A;V4V2 1 2 3 VB5@0BC@0 1. !" 25584-83 @C=BK. 5B>4 ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O :>MDD8F85=B0 D8;LB@0F88. 2. >F5=:>.., >20;5=:>.., %V;>1>:.., /:>2;T2.. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. .: 8I0 H:., 1992. !. 80. " " ! 7 '/ $&" $," & /!" #"# 1. #<>=B>2CNBL :V;LF5 7 @C=B>< C :><?@5AV9=89 ?@8;04. (B0B82 V7 ;V9:>N 70:@V?;NNBL =0 28A>BV, ?@8 O:V9 CAB0=>2;NTBLAO 25;8G8=0 3V4@02;VG=>3> =0?>@C H=30-50A<. 2. 8;CG0NBL ?>2VB@O 7 :><?@5AV9=>3> ?@8;04C H;OE>< ?@>?CA:0==O 2>48 G5@57 =L>3> C 2V4:@8B89 >B2V@ C =86=V9 G0AB8=V ?@8;04C. 3. VA;O 28;CG5==O ?>2VB@O 70:@820NBL >B2V@ 70B8A:>< B0 72>;>6CNBL 7@07>: 7=87C. >2=5 72>;>65==O 2V4?>2V40T ?>G0B:C 28BV:0==O 2>48 G5@57 282V4=C 25@E=N B@C1:C ?@8;04C. >;8 @V25=L 2>48 2 ;V9FV V 2 A:;O=V9 B@C1FV ?>=878BLAO, 287=0G0NBL G0A T, (A) 70 O:89 @V25=L 2>48 2 A:;O=V9 B@C1FV ?>=878BLAO =0 25;8G8=C y, (A<). 0?@8:;04, 10 ?>4V;>: 10 A<. 4. >5DVFVT=B DV;LB@0FVW ?@8 7040=V9 B5<?5@0BC@V 287=0G0NBL 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (7.1) 45 EMBED Equation.3  :>5DVFVT=B DV;LB@0FVW ?@8 B5<?5@0BC@V 2>48 t=10!, A</A5:; h B>2I8=0 7@07:0 (28A>B0 :V;LFO h=2 A<); T B@820;VABL 4>A;V4C, A;  ?>?@02:0 =0 B5<?5@0BC@C 2>48 70 D>@<C;>N (6.2); d 2=CB@VH=V9 4V0<5B@ A:;O=>W B@C1:8, d=0,5 A<; D 4V0<5B@ 7@07:0 (4V0<5B@ :V;LFO D=5,65 A<); y ?04V==O @V2=O 2>48 2 B@C1FV, A<, =5>1EV4=> y=7-10 A<; H 3V4@02;VG=89 =0?V@. V4AB0=L 2V4 25@E=L>W @8A:8 A:;O=>W B@C1:8 4> =86=L>W <56V 25@E=L>W 282V4=>W B@C1:8. 5. 57C;LB0B8 4>A;V4V2 70=>AOBL C B01;8FN 7: "01;8FO 7 ! ?/?09<5=C20==O 3;8=OAB>3> @C=BC"@820;VABL 4>A;V4C T, A04V==O @V2=O 2>48 y, A<>5DVFVT=B DV;LB@0FVW EMBED Equation.3 , A</A5:!5@54=V9 :>5DVFVT=B DV;LB@0FVW EMBED Equation.3 , </4>1C 1 2 3 4 56 VB5@0BC@0 1. !" 25584-83. @C=BK. 5B>4 ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O :>MDD8F85=B0 D8;LB@0F88. " " ! 8 87=0G5==O IV;L=>ABV ?CE:8E >A04>28E ?>@V4 <5B>4>< @V6CG8E :V;5FL &59 <5B>4 <>65 1CB8 28:>@8AB0=89 4;O >A04>28E 3V@AL:8E ?>@V4 3;8=, AC3;8=:V2, AC?VA:V2, ?VA:V2, V7 O:8E <>6=0 28@V70B8 7@07>: @V6CG8< :V;LF5<. 1. 0 4>?><>3>N HB0=35=F8@:C;O 28<V@NNBL 2=CB@VH=V9 4V0<5B@ V 28A>BC @V6CG>3> :V;LFO B0 287=0G0NBL 9>3> >1 T< V. 206CNBL :V;LF5 =0 2030E V7 B>G=VABN 4> 0,01 3 9 >B@8<CNBL 203C :V;LFO g1. 2. V;LF5 2AB0=>2;NNBL 703>AB@5=>N AB>@>=>N =0 70G8I5=C B0 28@V2=O=C ?>25@E=N <>=>;VBC 3V@AL:>W ?>@>48. >AB@8< =>65< >15@56=> 28@V70NBL AB>2?G8: 3V@AL:>W ?>@>48, 4V0<5B@ O:>3> =0 1 << 1V;LH5 2V4 2=CB@VH=L>3> 4V0<5B@0 :V;LFO. > <V@V 28@V70==O :V;LF5 ?>ABC?>2> =0A046CNBL =0 AB>2?G8: 3V@AL:>W ?>@>48. 0920 ?>@>40 7@V70TBLAO ?@8 FL><C @V6CG>N :@><:>N :V;LFO. VA;O B>3> O: AB>2?G8: ?>@>48 28ABC?8BL =04 25@E=V< :@0T< :V;LFO, 7092C ?>@>4C 7@V70NBL C@V25=L V7 =86=V< V 25@E=V< :@0T< :V;LFO. 3. V;LF5 7 ?>@>4>N 7206CNBL =0 B5E=VG=8E 2030E 9 >B@8<CNBL 203C g2. 87=0G82H8 203C ?>@>48 g=g2-g1, 287=0G0NBL WW IV;L=VABL EMBED Equation.3 . 4. 57C;LB0B8 287=0G5==O IV;L=>ABV 3V@AL:8E ?>@V4 70=>AOBL C B01;8FN 8: "01;8FO 8 !0A0 ?CAB>3> :V;LFO, g1, 30A0 :V;LFO 7 @C=B><, g2, 30A0 7@07:0 ?>@>48, g, 31 T< :V;LFO, V, A<3)V;L=VABL 7@07:0, , 3/A<3!5@54=O IV;L=VABL ?>@>48, A5@, 3/A<3@8<VB:8123456 " " ! 9 87=0G5==O IV;L=>ABV 3V@AL:8E ?>@V4 <5B>4>< 3V4@>AB0B8G=>3> 7206C20==O 1. 7 <>=>;VBC 28@V70NBL 7@07>: 3V@AL:>W ?>@>48 ?> <>6;82>ABV ?@028;L=>W >20;L=>W D>@<8 >1 T<>< =5 <5=H5 =V6 30 A<3. /:I> ?>@>48 B25@4V A:5;L=V, =0?V2A:5;L=V G8 <5@7;V 01> <VABOBL 2:;NG5==O 30;L:8, I515=N, 7@07>: <>65 <0B8 =5?@028;L=C D>@<C. 87=0G0NBL 9>3> <0AC g, 7206CNG8 =0 B5E=VG=8E 2030E V7 B>G=VABN 4> 0,01 3. 2. @07>: ?>@>48 >12 O7CNBL =8B:>N V 70=C@NNBL C @>7?;02;5=89 ?0@0DV= (B5<?5@0BC@0 1V;O 70!), I>1 ?>:@8B8 9>3> B>=:8< H0@>< ?0@0DV=C. C;L10H:8 ?>2VB@O =0 ?0@0DV=>2V9 >1>;>=FV ?@>:>;NNBL =03@VB>N 3>;:>N V 703;046CNBL. 3. 0?0@0DV=>20=89 7@07>: 7206CNBL =0 B5E=VG=8E 2030E, >B@8<CNBL <0AC g1. 4. 87=0G0NBL >1 T< 70?0@0DV=>20=>3> 7@07:0 V1 70 2B@0B>N 9>3> 2038 ?@8 70=C@5==V C 2>4C. ;O FL>3> 70?0@0DV=>20=89 7@07>: ?>@>48 7206CNBL C 2>4V 9 >B@8<CNBL g3. 5. VA;O 287=0G5==O >1 T<C 70?0@0DV=>20=>3> 7@07:0 9>3> 289<0NBL V7 2>48, ?@>ACHCNBL DV;LB@C20;L=8< ?0?5@>< V 7206CNBL =0 ?>2VB@V 4;O B>3>, I>1 ?5@52V@8B8, G8 =5 ?@>=8:;0 2>40 2 ?>@8 ?>@>48. @07V 71V;LH5==O <0A8 7@07:0 ?>@V2=O=> 7 ?>G0B:>2>N @V7=8FN 2 <0A0E A;V4 2V4=5AB8 4> <0A8 28BVA=5=>W 2>48. 6. 87=0G0NBL <0AC ?0@0DV=C g2, I> 28B@0B8;8 =0 ?0@0DV=C20==O 7@07:0 g2=g1-g; ?>BV< 7=0E>4OBL >1 T< ?0@0DV=C V2, 15@CG8 4> C2038, I> 9>3> IV;L=VABL ?=0,9 3/A<3: V2=g2/?. (9.1) 87=0G0NBL >1 T< 7@07:0 V 157 ?0@0DV=C V=V1-V2 (9.2) V ?>BV< 287=0G0NBL IV;L=VABL 3V@AL:>W ?>@>48 =g/V. (9.3) ;O :>6=>W ?@>18 ?>@>48 A;V4 28:>=C20B8 420 ?0@0;5;L=8E 287=0G5==O. V7=8FO 2 ?0@0;5;L=8E 287=0G5==OE 4>?CA:0TBLAO 4> 0,02 3/A<3. 7. 57C;LB0B8 4>A;V4V2 70=>AOBL C B01;8FN 9: "01;8FO 9 01>@0B>@=89 =><5@0B00A0 7@07:0, 30A0 ?0@0DV=C, g2, 31 T<, A<3)V;L=VABL, , 3/A<3@8<VB:857 ?0@0DV=C g, 37 ?0@0DV=>< g1, 3# 2>4V, g3, 30@0DV=C, V2, A<30?0@0DV=>20=>3> 7@07:0, V1, A<3@07:0, V, A<3:@5<>3> 7@07:0!5@54=O123456 " " ! 10 87=0G5==O IV;L=>ABV <V=5@0;L=8E G0AB8=>: 3V@AL:8E ?>@V4 ?V:=><5B@8G=8< <5B>4>< 1. V:=><5B@ 7206CNBL =0 B5E=VG=8E 2030E V7 B>G=VABN 0,01 3 V >B@8<CNBL <0AC ?V:=><5B@0 g?. 2. @>1C 3V@AL:>W ?>@>48, I> 7=0E>48BLAO C ?>2VB@O=>-ACE><C AB0=V, @>7B8@0NBL C D0@D>@>2V9 ABC?FV V ?@>AVNNBL G5@57 A8B> 7 4V0<5B@>< >B2>@V2 2<<. 3. 7 ?@>AVO=>W B0 @5B5;L=> ?5@5<VH0=>W ?>@>48 2V418@0NBL =0206:C 1V;O 15 3 C A:;O=89 1N:A. >@>4C 28ACHCNBL C ACH8;L=V9 H0DV ?@8 B5<?5@0BC@V 100-105! 4> ?>ABV9=>W <0A8, >E>;>46CNBL 2 5:A8:0B>@V 9 ?5@5A8?0NBL C ?>?5@54=L> 72065=89 ?V:=><5B@. V:=><5B@ V7 @C=B>< 7206CNBL =0 B5E=VG=8E 2030E V7 B>G=VABN 0,01 3. V4 <0A8 ?V:=><5B@0 7 ?>@>4>N 2V4=V<0NBL <0AC ?V:=><5B@0 g? V >B@8<CNBL <0AC ACE>W ?>@>48 g (V7 =02G0;L=>N <5B>N <0A0 ACE>W ?>@>48 <>65 1CB8 287=0G5=0 7 C@0EC20==O< ?>?@02:8 =0 3V3@>A:>?VG=C 2>;>3C 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , 45 EMBED Equation.3  <0A0 ?>2VB@O=>-ACE>W =0206:8 ?>@>48; W 3V3@>A:>?VG=0 2>;>3VABL, C:07CTBLAO 28:;040G5<). 4. ;O 2840;5==O ?>2VB@O 7 ?>@>48 ?V:=><5B@ =0?>2=NNBL 48AB8;L>20: H * j , h":"|((0P0t33R9v90?T?JFFFGGDHFHIKKL LnLLLL{{shmH"sH"hCJNHmH"sH"hNHOJQJmH"sH"h>*CJmH"sH"hEHOJQJmH"sH"h5CJmH"sH"hCJmH"sH"hOJQJmHsHh0OJQJhKHOJQJmH"sH"h5CJ(OJQJmH"sH"hOJQJmH"sH"-HJ& ( * , . 0 2 4 6 8 : H J   " $ $a$$ & (    " $ @ l n . 0 &(J dh^J $a$<>@BDt^068:<>@BDFHJLNPRTVXZ\$a$\^`bdfh "":"H"L'^'z(|(((--..$a$$a$..//0R0r3t3338.8P9R9v99= >.?0?T?b?CC EE$EF$`a$$a$$a$FFFFHFJFFnIIlLnLpLrLtLvLxLzL|L~LLLLLLLLLLL$a$$a$LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$a$LLHMJMPQQQQRNR $d$Ifa$ $$Ifa$ $ @@a$ $ @@da$ @@dd$a$ LFMHMJMPTRbRfRhRlRTTUzVVZXZZZ[\[[]]^^_`0``cch jkkkk˾˾֨ꈀ관|n_j/A hUVmH"sH"jhCJUmH"sH"hhmH"sH"jhUmHnHu#jhEHOJQJUmH"sH"hOJQJmH"sH"hCJmH"sH"h6CJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hEHOJQJmH"sH" hCJhCJmH"sH"h5CJmH"sH"#NRRRTRXR\R`RfRlR $$Ifa$_kd$$IfTF4F^%F     4 Faf4TlRpRtRRRRRRfZZZZZZ $d$Ifa$kd$$IfTF4ֈF ^% F FFFFF 4 Faf4TRRRRRRRRfZZZZZZ $d$Ifa$kd$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TRRRS SS"S,SfZZZZZZ $d$Ifa$kdN$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4T,S0S4S@SLSXSbSlSfZZZZZZ $d$Ifa$kd$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TlSpStSSSSSSfZZZZZZ $d$Ifa$kd$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TSSSSSSSSfZZZZZZ $d$Ifa$kdp$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TSSST TT"T,TfZZZZZZ $d$Ifa$kd&$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4T,T0T4T@TLTXTbTlTfZZZZZZ $d$Ifa$kd$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TlTpTtTTTTTTfZZZZZZ $d$Ifa$kd$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TTTTTTTTTfZZZZZZ $d$Ifa$kdH$$IfTF4ֈF ^%F FFFFF 4 Faf4TTTTUzVVVVf\RRMDD $$Ifa$$a$ @@d $ @@a$kd$$IfTF4ֈF ^%F F F F F F 4 Faf4TVVVVVVVWWckd$$IfTF4F&!^%lll0  4 Faf4T $d$Ifa$ $$Ifa$WW W8W:WRIII $$Ifa$kdm $$IfTF4r&j !^% lD D D l04 Faf4T:W>W@WHWTW`WhWtWWWWWWxooooooooooo $$Ifa$kd $$IfTF4F&!^% l l0  4 Faf4T WWWWWWWWWWWXXX XXXXX#X(X-X2X7XX@XFfFf! $d$Ifa$Ff^ @XEXJXOXTXYX^XcXhXmXrXtXvX{XXXXXXXXXXXXXXXFfjFf $d$Ifa$XXXXXXXXXXXXXXXYY YYYYYY"Y'Y,Y1Y6YFfFf- $d$Ifa$6Y;Y@YEYJYLYNYSYXY]YbYgYlYqYvY{YYYYYYYYYYYYYFfv!Ff $d$Ifa$YYYYYYYYYYYYYYYYVZZX[Z[[[[[$a$$a$ @@1$ $ @@a$Ff&Ff9$ $d$Ifa$[[[\\8\D\\ikd8)$$IfTF4F;Na% 0  4 Faf4T $$Ifa$$If\\\\\xrii $$Ifa$$Ifkd)$$IfTF4F;Na% 0  4 Faf4T\\]]X]xrii $$Ifa$$Ifkdb*$$IfTF4F;Na% 0  4 Faf4TX]\]^]]](^^^_`.`xsnshfn]Xn$a$$`a$`$a$$a$kd*$$IfTF4F;Na% 0  4 Faf4T .`0`~```bceh jjkkl mm6ntnvnnooooooo$`a$ %1$$a$$a$kkkllllllllllmmmmmm n"n$n&nno"p$prppװ׏wcUhEHOJQJmH"sH"&jhEHOJQJUmHnHuhmH"sH"j/hCJEHUmH"sH" j B hUVmHnHuj-hCJEHUmH"sH" jJ B hUVmHnHuhCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"j+hCJEHUmH"sH"oooooooooooooooooooooooppppp p p$a$ pppppppppp p"prpppppqqq,rss@tt $d`a$$da$ %$a$$a$ppppqqq&qbqqqrrr r2r4rsssssBtDtjtltntpttt˲ˡˆˆ{ˆ˲jZOh6CJmH sH j4hCJEHUmH"sH" jOA hUVmHnHuhCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"j1hCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"h>*CJmH"sH"hCJmH"sH"h5CJmH"sH"hCJmH"sH"hmH"sH"hCJOJQJmH"sH"tttuuvvv^yyyyy&z(z8{:{{{{D|F|x|z|||||||||*},}4}6}}scjH6hCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"h6EHOJQJmH"sH"hEHOJQJmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hmH"sH"h6mH"sH"hOJQJmH"sH"h>*CJmH"sH"hCJmH"sH"h0hCJ#ttuuv^yz{x||:}}}D~z~J@DLz~$If $$Ifa$$a$ $^a$ %1$$a$$`a$}}}}}}}2~4~>~@~D~F~z~JLNtvxz @z~ݹݫݚ݆ݫue[[hCJmH"sH"j:hCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHuhj8hCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"hEHOJQJmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hCJmH"sH"h6CJH*mH sH h6CJmH sH €@BDFX\āƁԁrt@BDFX\ꦘwfVjLhCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujJhCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"hCJmH"sH"j<hCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"hCJH*mH"sH"hCJmH"sH"h6CJmH"sH"!ĀX\^`bIkd{>$$IfTF4rG "%/// 04 Faf4T $$Ifa$br6kd8?$$IfTF4ֈG "%///5 04 Faf4T $$Ifa$ԁ؁܁ Ff~CFf@ $$Ifa$ "$&(*,.2FƂX$a$$a$FfH $$Ifa$Ff)FX\^`xoooo $$Ifa$kdrN$$IfTF4F~E% D0  4 Faf4T\ԅn"$&(>@fhjlȌʌ@Bvxލ@B̐ΐ쟏~njwThCJEHUmH"sH" j֑A hUVmHnHujQhCJEHUmH"sH" jБA hUVmHnHujhCJUmH"sH"h6CJmH"sH"h5CJmH"sH"hOJQJmHsHhOJQJmH"sH"hCJmH"sH"hCJmH"sH"+ƒăƃe\\\\ $$Ifa$kd%O$$IfTF4\~E%   04 Faf4Tƃʃ΃Ѓ҃ԃe\\\\ $$Ifa$kdO$$IfTF4\~E%  04 Faf4Tԃ؃܃ރe\\\\ $$Ifa$kduP$$IfTF4\~E%  04 Faf4TԅJnpe`ZQ`````$`a$`$a$kdQ$$IfTF4\~E%  04 Faf4T pf8@vލ@H\h̐֐4t $$Ifa$ $d$Ifa$$a$ %$a$ΐ46\^`bڑܑޑNԓؕڕlnp̚ΚК DFln̼uuuud!j(7A hCJUVmH"sH"h6CJH*mH"sH" hEHh5;CJmH"sH" hCJjGXhCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHuj_VhCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"h6CJmH"sH"hCJmH"sH"$?66666 $$Ifa$kd/Z$$IfTF4ֈ =$FFFF04 Faf4T 6kdZ$$IfTF4ֈ =$FFF`F04 Faf4T $$Ifa$ "6kd[$$IfTF4ֈ =$FFF F04 Faf4T $$Ifa$"$&(,026kd(\$$IfTF4ֈ =$FFF F04 Faf4T $$Ifa$2468:>B6kd\$$IfTF4ֈ =$FFF F04 Faf4T $$Ifa$BDFHJLN6kdx]$$IfTF4ֈ =$FFF F04 Faf4T $$Ifa$NRTVXZ\ $$Ifa$\`vLN?:1::$`a$$a$kd ^$$IfTF4ֈ =$FFF F04 Faf4TNԓ֓tHDv XȜ*x$qq$If]q^qa$ $$Ifa$$a$$a$$a$nprLNP&*`bhtx6ƞؠڠФҤԤjln§ħȧʧΧ^`btvz~̿̿״״̿״ק״ל̿̿ל̿̿̿̿̿״hCJH*mH"sH"h6CJmH sH h5;CJmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"j^hCJEHUmH"sH"9kd`$$Ifl4ִ7Us 9! &0  4 laf4 $$Ifa$ $$Ifa$kda$$Ifl4ִ7Us 9! &``0  4 laf4 $$Ifa$ $$Ifa$kdb$$Ifl4ִ7Us 9! & 0  4 laf4ĝƝ $$Ifa$Ɲȝ̝ $$Ifa$kdjc$$Ifl4ִ7Us 9! & 0  4 laf4̝ΝНҝԝ֝؝ڝ $$Ifa$ڝܝ $$Ifa$kdBd$$Ifl4ִ7Us 9! & 0  4 laf4 $$Ifa$ $$Ifa$kde$$Ifl4ִ7Us 9! & 0  4 laf4 $$Ifa$$a$kde$$Ifl4ִ7Us 9! & 0  4 laf446ƞȞDؤ0zb~$Bl $$Ifa$$qq$If]q^qa$$a$ %$a$$a$~̨Ψbr~`bd~ܫޫ >@BJN`*,.ln\^޸ާ!jA hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"h5;CJmH"sH"hCJH*mH"sH"hCJmH"sH"h6CJmH"sH"h6CJH*mH"sH"=kdf$$Ifl4֞q"&55 5 j504 laf4$qq$If]q^qa$« (*NάެFf6k $$Ifa$FfTh$qq$If]q^qa$ "$&(*,.0246:FfpFfn $$Ifa$:<>@BDFHJLNPRVXZ\^`bdfhjlnrtFfvFfs $$Ifa$tvxz|~`bdF|f i$`a$$a$$a$Ffy $$Ifa$´diiiHjJjLjjjjkk"k$kJkLkNkPkZll,m.m0mmmmmnnfnƶ׫ש׫׫׫ב׀pj׫׫׫׫ hCJjhCJEHUmH"sH"!j~A hCJUVmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJH*mH"sH"Uh6CJmH"sH"j~hCJEHUmH"sH"!jA hCJUVmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"j{hCJEHUmH"sH")=>N 2>4>N =0 0,3-0,5 9>3> T<=>ABV B0 :8? OBOBL =0 ?VI0=V9 10=V (=5 4>?CA:0NG8 @>71@87:C20==O) ?@>BO3>< 30 E28;8= ?@8 4>A;V465==V 3@C1>75@=8AB8E ?>@V4 V 1 3>48=8 ?@8 4>A;V465==V B>=:>75@=8AB8E B0 3;8=8AB8E (V7 =02G0;L=>N <5B>N B@820;VABL :8? OBV==O <>65 1CB8 A:>@>G5=0). 5. VA;O :8? OBV==O ?V:=><5B@ >E>;>46CNBL C 20==V 7 2>4>N V 4>;820NBL 4> @8A:8 48AB8;L>20=>N 2>4>N. V25=L 2>48 2 ?V:=><5B@V 2AB0=>2;NNBL ?> =86=L><C :@0N <5=VA:0. @8 =5>1EV4=>ABV <V:@>?V?5B:>N 4>102;ONBL G8 2V418@0NBL =5>1EV4=C :V;L:VABL 2>48. V:=><5B@ @5B5;L=> 28B8@0NBL, 7206CNBL =0 B5E=VG=8E 2030E V7 B>G=VABN 0,01 3 B0 >B@8<CNBL <0AC ?V:=><5B@0 7 2>4>N 9 ?>@>4>N g2. 6. V:=><5B@ 28<820NBL V =0;820NBL 48AB8;L>20=>N 2>4>N 4> @8A:8. 206CNBL ?V:=><5B@ =0 B5E=VG=8E 2030E V7 B>G=VABN 0,01 3 9 >B@8<CNBL <0AC ?V:=><5B@0 7 2>4>N g1. 7. 0 >A=>2V >B@8<0=8E 40=8E @>7@0E>2CNBL IV;L=VABL <V=5@0;L=8E G0AB8=>: ?>@>48 s, 3/A<3, 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (10.1) 8. 57C;LB0B8 287=0G5==O IV;L=>ABV <V=5@0;L=8E G0AB8=>: 3V@AL:8E ?>@V4 70=>AOBL C B01;8FN 10. VB5@0BC@0 1. !" 5180-84. @C=BK. 5B>4 ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O D878G5A:8E E0@0:B5@8AB8:. "01;8FO 10 !0A0 ?CAB>3> ?V:=><5B@0, g?, 30A0 ?V:=><5B@0 7 ?>@>4>N, 30A0 ?>2VB@O=>-ACE>W ?>@>48, g2 , 3V3@>A:>?VG=0 2>;>3VABL, W0A0 ACE>W ?>@>48, g, 30A0 ?V:=><5B@0 7 ?>@>4>N V 2>4>N, g2, 30A0 ?V:=><5B@0 7 2>4>N, g1, 3)V;L=VABL <V=5-@0;L=8E G0AB8=>:, s, B/<3!5@54=O IV;L=VABL <V=5@0;L=8E G0AB8=>:, s, B/<3123456 " " ! 11 '/ #" ' !# ?VI0=>3> @C=BC 1. @0=C;><5B@8G=89 A:;04 ?VI0=>3> @C=BC 287=0G0NBL H;OE>< ?@>AVN20==O =0206:8 @C=BC :@V7L :>;>=:C A8B (4;O 7@CG=>ABV 4>FV;L=> 25;8G8=C =0206:8 ?@89<0B8 @V2=>N 100 3). /:I> 2;0A=0 <0A0 :>6=>3> 7 A8B =52V4><0, B> ?5@54 ?@>AVN20==O< WE 7206CNBL V7 B>G=VABN 4> 0,013. @>AVN20==O 254CBL 3>@87>=B0;L=8<8 :>;820==O<8 :>;>=:8 =0 AB>;V ?VA;O 70:@8BBO WW :@8H:>N. 0;V A8B> V7 70;8H:>< =0206:8 7206CNBL, 2V4=V<0NBL 2V4 @57C;LB0BC <0AC ?>@>6=L>3> A8B0 V 70?8ACNBL @57C;LB0B 4> B01;8FV 11. 030;L=0 <0A0 2AVE 70;8H:V2 <0T 2V4@V7=OB8AL 2V4 <0A8 =0206:8 =5 1V;LH5 =V6 =0 1%. 52'O7:C 4>40NBL 01> 2V4=V<0NBL 2V4 <0A8 D@0:FV9 ?@>?>@FV9=> WE=V9 G0ABFV B0:, I>1 7030;L=0 AC<0 2<VABC D@0:FV9 AB0=>28;0 100%. 57C;LB0B8 B56 2<VICNBL C B01;8FN 11. "01;8FO 11 >:07=8:V0<5B@8 >B2>@V2 A8B d, <<1,000,500,250,10?V44>= >7<V@8 D@0:FV9, <<>1,001-0,500,50-0,250,25-0,10<0,100A0 D@0:FV9, 3#<VAB D@0:FV9, %!C<0 <0A D@0:FV9 !!C<0 <0A D@0:FV9 ! 2. 0 2V4><>ABO<8 B01;8FV 11 1C4CNBL AC<0@=C :@82C 3@0=C;><5B@8G=>3> A:;04C ?VI0=>3> @C=BC 2 =0?V2;>30@8D<VG=><C <0AHB01V (482. @8A. 4): 3. 0 2V4><>ABO<8 B01;8FV 12 287=0G0NBL =072C ?VA:C "01;8FO 12 VA:8 >7<V@ 75@=8=, G0AB>:, d, <<#<VAB 75@=8=, G0AB>:, %, 70 <0A>N 3@02VN20B89> 2> 25 :@C?=89> 0,5> 50 A5@54=L>W :@C?=>ABV> 0,25> 50 4@V1=89 (<V;:89)> 0,10e" 75 ?8;C20B89> 0,10< 75 B65, 2 ?VI0=><C @C=BV 2<VAB G0AB8=>:, :@C?=VH8E 70 ________________ ____________________________________________________________________ "0:8< G8=><, <0T<> ?VA>: _____________________________________________ 87=0G0NBL d60, d10 4V0<5B@8 G0AB>:, <<, <5=H5 2V4 O:8E C @C=BV <VAB8BLAO 2V4?>2V4=> 60% B0 10% G0AB>: (70 <0A>N), 28:>@8AB>2CNG8 4;O FL>3> 3@0DV: 3@0=C;><5B@8G=>3> A:;04C (@8A. 4). 4. AB0=>2;NNBL ABC?V=L =5>4=>@V4=>ABV 3@0=C;><5B@8G=>3> A:;04C EMBED Equation.3 . (11.1) /:I> !vd"3 ?VA>: >4=>@V4=89, O:I> !v>3 =5>4=>@V4=89. >2=5 =09<5=C20==O ?VA:C ____________________________________ ________________________________________________________________ VB5@0BC@0 1. !"# .2.1-2-96 (!" 25100-95) @C=B8. ;0A8DV:0FVO. 3. "01;. 10. ?.2.2. 2. !" 12536-79. @C=BK. 5B>4K ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O 3@0=C;><5B@8G5A:>3> (75@=>2>3>) 8 <8:@>03@530B=>3> A>AB020. 3. >F5=:>.., >20;5=:>.., %V;>1>:.., /:>2;T2.. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. .: 8I0 H:., 1992. !. 78-80. " " ! 12 '/ 3@0=C;><5B@8G=>3> A:;04C 72 O7=>3> @C=BC <5B>4>< @CB:>2AL:>3> . 87=0G5==O 2<VABC 3;8=8AB8E G0AB8=>: 1. @C=B C ?>2VB@O=>-ACE><C AB0=V >15@56=> @>7B8@0NBL 3C<>28< B>2:0G5< C ?>@>H>: V ?@>AVNNBL G5@57 A8B> 7 >B2>@0<8 0,5 <<. # <V@=89 F8;V=4@ T<=VABN 100 A<3 =0A8?0NBL ?>G0B:>289 >1 T< @>7B5@B>3> @C=BC B0:8< G8=><, I>1 ?VA;O CIV;L=5==O :0CGC:>2>N ?>4CH:>N >B@8<0;8 ?>ABV9=89 >1 T< V0=5 A<3. 2. >7?CHCNBL @C=B C F8;V=4@V 9 4>;820NBL 50-60 A<3 48AB8;L>20=>W 2>48, @5B5;L=> ?5@5<VHCNBL A:;O=>N ?0;8G:>N 7 3C<>28< =0:>=5G=8:><. 5@5<VHC20==O ?@>2>4OBL 4> B8E ?V@, ?>:8 =0 ABV=:0E F8;V=4@0 ?@8 @>7B8@0==V @C=BC =5 ?5@5AB0=CBL CB2>@N20B8AO <07:8 @C=BC. 3. > AB2>@5=>W ACA?5=7VW 4>40NBL 2,5-3,0 A<3 @>7G8=C E;>@8AB>3> :0;LFVN (:>=F5=B@0FVO 5,5 3 CaCl2 =0 100 A<3 2>48) 2 O:>ABV :>03C;OB>@0. 5@5<VH0B8 ACA?5=7VN, 4>;8B8 2>4>N 4> 100 A<3 B0 70;8H8B8 2V4AB>N20B8AO 4> ?>2=>3> >AV40==O 3;8=8AB8E G0AB8=>:. 4. > 70:V=G5==V 2V4AB>N20==O 287=0G0NBL :V=F5289 >1 T< @C=BC V1 V ?@8@VAB >1 T<C @C=BC =0 1 A<3 ?>G0B:>2>3> >1 T<C: EMBED Equation.3 . (12.1) 5. 87=0G0NBL 2<VAB 3;8=8AB8E G0AB8=>: C @C=BV: EMBED Equation.3 . (12.2) 7. 57C;LB0B8 287=0G5==O 2<VABC 3;8=8AB8E G0AB8=>: 70=>AOBL C B01;8FN 13: "01;8FO 13 !>G0B:>289 >1 T< @C=BC, V0, A<31 T< @C=BC ?VA;O =01CE0==O, V1, A<3@8@VAB >1 T<C#<VAB 3;8=8AB8E G0AB8=>:, %@8<VB:8123456 . 87=0G5==O 2<VABC ?VI0=8E G0AB8=>: 1. # <V@=89 F8;V=4@ T<=VABN 100 A<3 =0A8?0NBL ?>G0B:>289 >1 T< @C=BC V0=10 A<3 (2 CIV;L=5=><C AB0=V), ?V43>B>2;5=>3> O: V 4;O ?>?5@54=L>3> 4>A;V4C. 2. @C=B C F8;V=4@V @>7?CHCNBL, C F8;V=4@ 4>;820NBL 48AB8;L>20=>W 2>48 4> 100 A<3 V @5B5;L=> ?5@5<VHCNBL A:;O=>N ?0;8G:>N 7 3C<>28< =0:>=5G=8:><. 3. 0;8H0NBL F8;V=4@ 2V4AB>N20B8AO ?@>BO3>< 90 A5:C=4 4;O >AV40==O ?VI0=8E G0AB8=>:, ?VA;O G>3> 7;820NBL 70-75 A<3, A;V4:CNG8, I>1 =5 7;8B8 ?VI0=V G0AB8=:8. 4. F8;V=4@ 7=>2C 4>;820NBL 2>48 4> 100 A<3, ?5@5<VHCNBL V G5@57 90A5:C=4 7=>2C 7;820NBL 70-75 A<3. ?5@0FVW ?>2B>@NNBL, ?>:8 @V48=0 G5@57 90 A5:C=4 =5 AB0=5 <0965 ?@>7>@>N. VA;O FL>3> 4>;820NBL C F8;V=4@ 2>48 4> 30 A<3, A:>;>GCNBL V 7;820NBL (0;5 265 G5@57 30 A5:C=4). &N >?5@0FVN ?>2B>@NNBL 4> ?>2=>3> >A2VB;5==O @V48=8 =04 >A04><. 5. >;820NBL 2>48 2 F8;V=4@ 4> 100 A<3, 40NBL 2V4AB>OB8AO 9 287=0G0NBL >1 T< ?VI0=8E G0AB8=>: V1, I> 70;8H8;8AO. 6. 87=0G0NBL C<VAB ?VI0=8E G0AB8=>: EMBED Equation.3 . (12.3) 7. 57C;LB0B8 287=0G5==O 2<VABC 3;8=8AB8E G0AB8=>: 70=>AOBL C B01;8FN 14: "01;8FO 14 !>G0B:>289 >1 T< @C=BC, V0, A<31 T< >A04C, V1, A<3#<VAB ?VI0=8E G0AB8=>:, %@8<VB:8123456 . 87=0G5==O 2<VABC ?8;C20B8E G0AB8=>:. #<VAB ?8;C20B8E G0AB8=>: 287=0G0T<> 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (12.4) "0:8< G8=><, 4>A;V46C20=89 72 O7=89 @C=B C<VICT: 3;8=8AB8E G0AB8=>: _______________%, (:@C?=VABN <5=H5 =V6 0,005 <<) ?VI0=8E G0AB8=>: _______________%, (:@C?=VABN 1V;LH5 =V6 0,05 <<) ?8;C20B8E G0AB8=>: _______________%, (:@C?=VABN 2V4 0,05 << 4> 0,005 <<). 072C 3;8=8AB>3> @C=BC 70 A:;04>< 3;8=8AB8E G0AB8=>: <>6=0 287=0G8B8 70 :;0A8DV:0FVTN E>BV=0. " " ! 13 '/ '! !"'!" /!" #"# " "#'!" 1. ;O ?@>2545==O @>1>B8 70740;53V4L 3>BCNBL ?0ABC 7 3;8=OAB>3> @C=BC. ;O FL>3> 28ACH5=89 @C=B @>7B8@0NBL C ABC?FV, ?@>AVNNBL 9>3> G5@57 A8B> 7 >B2>@0<8 2<< V 70<VHCNBL 48AB8;L>20=>N 2>4>N 4> A<5B0=>?>4V1=>3> AB0=C. 0AB>N 70?>2=NNBL <5B0;52V G0H:8, 28@V2=NNBL ?>25@E=N @C=BC H?0B5;5< V 70;8H0NBL C 2>;>3><C 5:A8:0B>@V =0 4>1C. 2. VA;O 4>1>2>3> 28B@8<C20==O ?0AB8 =0 WW ?>25@E=N A?>:V9=> >?CA:0NBL 10;0=A8@=89 :>=CA 0A8;LT20 <0A>N 763. 0=C@5==O :>=CAC 2 @C=B =0 3;818=C 1,0A< (4> ?>7=0G:8) 70 5A 3>2>@8BL 70 B5, I> 2>;>3VABL @C=BC 7=0E>48BLAO =0 <56V B5:CG>ABV WL. /:I> :>=CA 70 F59 G0A 70=C@NTBLAO =0 3;818=C <5=H5 01> 1V;LH5 2V4 1,0 A<, B> 2 @C=B 2V4?>2V4=> 4>40NBL 2>48 01> ACE>3> @C=BC V ?VA;O ?5@5<VHC20==O ?>2B>@NNBL 4>A;V4, ?>:8 :>=CA =5 70=C@8BLAO 4> @8A:8. 3. ;O 287=0G5==O FVTW 2>;>3>ABV 2 1N:AC 2<VICNBL =5 <5=H5 =V6 103 @C=B>2>W ?0AB8 V ?VA;O 7206C20==O 28ACHCNBL C ACH8;L=V9 H0DV ?@8 B5<?5@0BC@V 105! 4> ?>ABV9=>W <0A8. 4. ;O 287=0G5==O 2>;>3>ABV @C=BC =0 <56V @>7:>GC20==O 15@CBL H<0B>G>: @C=BC 9 @>7:>GCNBL 9>3> =0 A:;V 2 463CB 4V0<5B@>< 3 <<. # =02G0;L=8E FV;OE <>6=0 @>7:>GC20==O 28:>=C20B8 =0 ?0?5@V. >;8 @C=B ?@8 G5@3>2><C @>7:>GC20==V @>7?040TBLAO =0 >:@5<V G0AB8=8 (4>268=>N 3-10<<), 22060NBL, I> 9>3> 2>;>3VABL 7=0E>48BLAO =0 <56V @>7:>GC20==O (?;0AB8G=>ABV) WP. 5. ;O 287=0G5==O FVTW 2>;>3>ABV 2 1N:AC 2<VICNBL =5 <5=H5 =V6 103 H<0B:V2 @C=BC V ?VA;O 7206C20==O 28ACHCNBL C ACH8;L=V9 H0DV ?@8 B5<?5@0BC@V 105! 4> ?>ABV9=>W <0A8. >;>3VABL 28@060NBL C 2V4A>B:0E 01> G0AB:0E >48=8FV. 57C;LB0B8 4>A;V4V2 70=>AOBL 4> B01;8FV 15: "01;8FO 15 56V ?;0AB8G=>ABV><5@ 1N:A80A0 1N:A8 EMBED Equation.3 , 30A0 1N:A8 7 2>;>38< @C=B>< EMBED Equation.3 , 30A0 1N:A8 V7 ACE8< @C=B>< EMBED Equation.3 , 3>;>3VABL @C=BC EMBED Equation.3 WL "5:CG>ABV WP >7:>GC20==O 5. 0720 3;8=OAB>3> @C=BC 287=0G0TBLAO 70 G8A;>< ?;0AB8G=>ABV EMBED Equation.3 (C 2V4A>B:0E): EMBED Equation.3 . (13.1) !C?VA>: 1d" EMBED Equation.3 d"7 !C3;8=>: 7< EMBED Equation.3 d"17 ;8=0 EMBED Equation.3 >17 @8 EMBED Equation.3 =__________________ @C=B <0T =072C ______________________ 0?8ACNBL V=HV G8A;0 ?;0AB8G=>ABV, 27OBV 2 V=H8E 1@83040E: 1. IP=_______ ; 2. IP=_______ ; 3. IP=_______ ; 4. IP=_______ ; 5. IP=_______ ; 6. IP=_______ . !5@54=T 7=0G5==O G8A;0 ?;0AB8G=>ABV IP=_______ . @8 EMBED Equation.3 =_______ @C=B <0T =072C ______________________________ 6. >:07=8: B5:CG>ABV 287=0G0NBL 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (13.2) 45 W 203>20 2>;>3VABL @C=BC, 7040TBLAO 28:;040G5<. 848 3;8=OAB8E @C=BV2 70;56=> 2V4 ?>:07=8:0 B5:CG>ABV IL. "01;8FO 16 !C3;8=:8 V 3;8=8>:07=8: B5:CG>ABV!C?VA:8 B25@4VIL <0B25@4V =0?V2B25@4V0d" IL d"0,25?;0AB8G=V BC3>?;0AB8G=V0,25< IL d"0,50 <'O:>?;0AB8G=V0,50< IL d"0,75 B5:CG>?;0AB8G=V0,75< IL d"1,0 B5:CGVIL >1,0B5:CGV 8A=>2>:. @C=B ____________________________________________________ ___________________________________________________________________ VB5@0BC@0 1. !" 5180-84. @C=BK. 5B>4K ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O D878G5A:8E E0@0:B5@8AB8:. 2. !"# .2.1-2-96 (!" 25100-95) @C=B8. ;0A8DV:0FVO. 3. >F5=:>.., >20;5=:>.., %V;>1>:.., /:>2;T2.. =65=5@=0 35>;>3VO. 5E0=V:0 @C=BV2, >A=>28 V DC=40<5=B8. .: 8I0 H:., 1992. !. 79-80. " " ! 14 '/ #"  #!# ) #"# 1. 87=0G0NBL :CB ?@8@>4=>3> C:>AC =0 7@07:0E ?VI0=>3> @C=BC: - ?VA>: :@C?=89 ?>2VB@O=>-ACE89; - ?VA>: 4@V1=89 ?>2VB@O=>-ACE89; - ?VA>: :@C?=89 B0 4@V1=89 ?V4 2>4>N. 2. >A;V465==O ?@>2>4OBL =0 ?@8;040E V7 :><?;5:BC -9. 0 @8AC=:C 7 =02545=0 AE5<0 ?@8;04C. 0?>2=NNBL <0;C :0<5@C ?VA:>< 157 CIV;L=5==O V 48=0<VG=>3> 2?;82C =0 =L>3>. 15@56=> ?V4=V<0NBL 70AC2:C. VA>: G0AB:>2> 70?>2=NT 25;8:C :0<5@C, 0 ?>E8;0 9>3> ?>25@E=O A:;040T 7 3>@87>=B0;L=>N :CB . CB ?@8@>4=>3> C:>AC 287=0G0NBL 70 D>@<C;>N: EMBED Equation.3 . (14.1) ;O ?VA:V2 :CB ?@8@>4=>3> C:>AC >4=>G0A=> T :CB>< 2=CB@VH=L>3> B5@BO . 3. ;O ?@>2545==O 4>A;V4V2 ?V4 2>4>N 70?>2=NNBL <0;C :0<5@C ?VA:><, 0 ?>BV< 25;8:C 2>4>N. VA;O B>3> O: ?V4V9<0NBL C3>@C 70AC2:C, 2>40 ?>28==0 ?>2=VABN ?>:@8B8 @V25=L ?VI0=>3> @C=BC. @8 ?@>2545==V 4>A;V4V2 ?V4 2>4>N, <>6;82>, 2>40 1C45 :0;0<CB=0. @8;04 70;8H0NBL C A?>:>W =0 45:V;L:0 E28;8= 4;O >AV40==O G0AB8=>:. 57C;LB0B8 4>A;V4V2 70=>AOBL 4> B01;8FV 17: "01;8FO 17 !09<5=C20==O @C=BC#<>20 4>A;V4Ch!tg ()!5@54=T 7=0G5==O 1VA>: :@C?=89?>2VB@O=>-ACE89 2 3 4VA>: 4@V1=89?>2VB@O=>-ACE89 5 6 7VA>: :@C?=89?V4 2>4>N 8 9 10VA>: 4@V1=89?V4 2>4>N 11 12  1 :>@?CA 2 70AC2:0 3 <0;0 :0<5@0 4 25;8:0 :0<5@0 5 H:0;0 8A. 5. !E5<0 ?@8;04C 4;O 287=0G5==O :CB0 ?@8@>4=>3> C:>AC 030;L=89 28A=>2>: ________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ " " ! 15 '/ !"!" /!" #"#, !%,  // 1. @C=B0<8, 740B=8<8 4> =01@O:0==O, 22060NBL B0:V, 2 O:8E 72>;>65==O 2>4>N 01> V=H>N @V48=>N A?@8G8=OT 71V;LH5==O >1'T<C, 0 :>5DVFVT=B 2V4=>A=>3> =01@O:0==O 2 C<>20E 2V4ACB=>ABV 7>2=VH=L>3> B8A:C (2V;L=5 =01@O:0==O) EMBED Equation.3 e"0,04. 2. >A;V465==O ?@>2>4OBL C ?@8;040E . 0 @8AC=:C 6 =02545=0 AE5<0 ?@8;04C. 1 :V;LF5 7 @C=B>< 2 V=48:0B>@ 3 ?V4AB02:0 ?V4 V=48:0B>@ 4 ?5@D>@>20=89 48A: 5 ?5@D>@>20=89 HB0<? 6 328=B8 7 <VAB:VABL 4;O ?@8;04C 8 @V25=L 2>48 8A. 6. !E5<0 ?@8;04C 3. :V;LF5 2V418@0NBL 7@07>: @C=BC (h0=10 <<) V 2AB0=>2;NNBL C ?@8;04 =0 ?5@D>@>20=89 48A:, ?>?5@54=L> ?@>:;02H8 DV;LB@C20;L=89 ?0?V@. 25@EC =0 :V;LF5 7 @C=B>< :;04CBL DV;LB@C20;L=89 ?0?V@ B0 2:;040NBL ?5@D>@>20=89 HB0<?. #AB0=>2;NNBL V=48:0B>@. !B@V;:C ;V<10 V=48:0B>@0 AC<VI0NBL V7 =C;5<. # T<=VABL 70;820NBL 2>4C 4> @V2=O, I> =5 ?5@528ICT 28A>B8 ?5@D>@>20=>W ?V4AB02:8. 87=0G0NBL ?>G0B:>2C 2>;>3VABL 7@07:V2 @C=BC EMBED Equation.3 , (15.1) 45 EMBED Equation.3 <0A0 :V;LFO, 3, 15@5BLAO 70 B0@C20;L=8<8 40=8<8; EMBED Equation.3 <0A0 :V;LFO 7 @C=B>< =0 ?>G0B:C 4>A;V465=L, 3, 7206CNBL =0 ;01>@0B>@=8E 2030E; EMBED Equation.3 <0A0 :V;LFO 7 ACE8< @C=B><, 3, 7206CNBL ?VA;O 28ACHC20==O 2 ACH8;L=V9 H0DV. 4. !?>AB5@565==O ?@>2>4OBL G5@57 1, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60 E28;8= V 70=>AOBL 4> B01;8FV 18. 5. >5DVFVT=B 2V4=>A=>3> =01@O:0==O 287=0G0NBL 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (15.3) VA;O ?@>2545==O 4>A;V465=L 1C4CNBL 3@0DV: C :>>@48=0B0E: :>5DVFVT=B 2V4=>A=>3> =01@O:0==O EMBED Equation.3  G0A A?>AB5@565=L T. 87=0G0NBL 2>;>3VABL =01@O:0==O 7@07:V2 @C=BC EMBED Equation.3 , (15.2) 45 EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3  B5 6, I> 9 C D>@<C;V (7.1); EMBED Equation.3  <0A0 :V;LFO 7 @C=B>< ?VA;O 4>A;V465=L, 3, 7206CNBL =0 ;01>@0B>@=8E 2030E. "01;8FO 18 !"@820;VABL A?>AB5@565=L t, E2>G0B:>20 28A>B0 :V;LFO 7 @C=B>< h0, <<5D>@<0FVO =01@O:0==O h, <<>5DVFVT=B 2V4=>A=>3> =01@O:0==O EMBED Equation.3 1110 2310 3510 41010 52010 63010 74510 86010 8A. 7. @0DV: 70;56=>ABV :>5DVFVT=B0 2V4=>A=>3> =01@O:0==O EMBED Equation.3 2V4 G0AC A?>AB5@565=L T 6. 030;L=89 28A=>2>:: @C=B _____________________________________ VB5@0BC@0 1. !" 5180-84. @C=BK. 5B>4K ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O D878G5A:8E E0@0:B5@8AB8:. " " ! 16 87=0G5==O ?@8B>:C 2>48 4> 2>4>701V@=8E A?>@C4 1. 0:@5A;8B8 @>7@0EC=:>2V AE5<8 4>A:>=0;>3> 9 =54>A:>=0;>3> :>;>4O7O (A25@4;>28=8) 7 ?>OA=5==O< ?0@0<5B@V2. 2. 87=0G8B8 ?@8?;82 2>48 4> 4>A:>=0;>W V =54>A:>=0;>W A25@4;>28=8, 2;0HB>20=>W 2 =5=0?V@=8E 2>40E (40=V 2 B01;8FV 19, 20), 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (16.1) 45 kf :>5DVFVT=B DV;LB@0FVW, </4>1C; H ?>BC6=VABL 2>4>=>A=>3> H0@C, <; h 28A>B0 AB>O==O 2>48 2 :>;>4O7V ?VA;O 7=865==O @V2=O, <; R @04VCA 45?@5AVW, <: EMBED Equation.3 , (16.2) S 25;8G8=0 7=865==O @V2=O 2>48 2 :>;>4O7V, <; r @04VCA A25@4;>28=8, <. "01;8FO 19 8EV4=V 40=V 4;O 287=0G5==O ?@8B>:C 2>48 2 4>A:>=0;89 :>;>4O7L ><5@ 20@V0=B0;818=0 2>4>B@82C;818=0 @V2=O @C=B>28E 2>4">2I8=0 2>4>=>A=>3> H0@C, H, <=865==O @V2=O 2>48 2 A25@4;>28=V, S, <;818=0 2>48 2 A25@4;>28=V ?VA;O ?>=865==O, h, <>5DVFVT=B DV;LB@0FVW 2>4>=>A=>3> H0@C, kf, </4>1CV0<5B@ A25@4;>28=8 D, A< 04VCA 45?@5AVW, R, <11043920212531130314637304115212205135482561472530794215208123414259833103001565720 3. 8:@5A;8B8 @>7@0EC=:>2C AE5<C 4>A:>=0;>3> :>;>4O7O (A25@4;>28=8), 2;0HB>20=>3> 2 =0?V@=><C 2>4>=>A=><C H0@V, 7 ?>OA=5==O< ?0@0<5B@V2. 4. 87=0G8B8 ?@8?;82 2>48 2 A25@4;>28=C, 2;0HB>20=C 2 =0?V@=8E 2>40E (40=V 2 B01;8FV 21), 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (16.3) "01;8FO 20 8EV4=V 40=V 4;O 287=0G5==O ?@8B>:C 2>48 2 =54>A:>=0;89 :>;>4O7L ><5@ 20@V0=B0;818=0 2>4>B@82C;818=0 @V2=O @C=B>28E 2>4;818=0 A25@4;>28=8;818=0 AB>O==O 2>48 2 A25@4;>28=V, <;818=0 0:B82=>W 7>=8, H0, <=865==O @V2=O 2>48 2 A25@4;>28=V, S, <#<>2=0 3;818=0 2>48 2 A25@4;>28=V ?VA;O 7=865==O, h0, <>5DVFVT=B DV;LB@0FVW 2>4>=>A=>3> H0@C, kf, </4>1CV0<5B@ A25@4;>28=8 D, A< 04VCA 45?@5AVW, R, <1204103920222512311303246143730421511212205235134825624714253071949215208223124142592038310300256155720 "01;8FO 21 8EV4=V 40=V 4;O 287=0G5==O ?@8B>:C 2>48 2 A25@4;>28=C, 2;0HB>20=C 2 =0?V@=8E 2>40E ><5@ 20@V0=B00?V@ 2>48 C 2>4>=>A-=><C H0@V, H, <=865==O =0?>@C 2>48, S, <0?V@ 2>48 2 A25@4;>28=V ?VA;O 7=865==O, h, <">2I8=0 2>4>=>A=>3> H0@C, a, <>5DVFVT=B DV;LB@0FVW 2>4>=>A=>3> H0@C, kf, </4>1CV0<5B@ A25@4;>28=8 D, A< 04VCA 45?@5AVW, R, <11144223070213561820553103452050412452530805185614206061466102560710448255081567122090917379254001665133075   " " ! 17 87=0G5==O B>2I8=8 @>4NG>3> H0@C 1. 0 <0940=G8:C, 45 =5>1EV4=> 287=0G8B8 B>2I8=C @>4NG>3> H0@C, ?@>1C@NNBL A25@4;>28=C 01> 2V4:>?CNBL HC@D V 2V418@0NBL ?@>18 @C=BC 7 :@>:>< 0,1 < ?> 3;818=V. 2. '0AB8=C @C=BC 7 :>6=>W ?@>18 2V418@0NBL 9 28ACHCNBL C ACH8;L=V9 H0DV. 87=0G0NBL <0AC ?CAB>3> B83;O g1. @C=B =0A8?0NBL C B83;V B0 7206CNBL =0 B5E=VG=8E 2030E V7 B>G=VABN 4> 0,01 3, 287=0G0NG8 <0AC B83;O V7 ACE8< @C=B>< g2. 3. 87=0G0NBL <0AC ACE>3> @C=BC O: @V7=8FN <0A B83;O V7 ACE8< @C=B>< V ?CAB>3> B83;O EMBED Equation.3 . (17.1) 4. "83;V 7 @C=B>< AB02;OBL C <CD5;L=C ?VG V ?@>:0;NNBL ?@8 B5<?5@0BC@V 700! ?@>BO3>< 30-40 E28;8=. 5. VA;O ?@>:0;N20==O B83;V >E>;>46CNBL B0 287=0G0NBL <0AC B83;O 7 ?@>:0;5=8< @C=B>< g3 V <0AC ?@>:0;5=>3> @C=BC g?: EMBED Equation.3 . (17.2) 6. 87=0G0NBL C<VAB >@30=VG=8E @5G>28= 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (17.3) 7. 57C;LB0B8 4>A;V4V2 70=>AOBL C B01;8FN 22: "01;8FO 22 !;818=0 2V41>@C, h, <><5@ B83;O0A0 B83;O, g1, 30A0 B83;O V7 ACE8< @C=B><, g2, 30A0 ACE>3> @C=BC, gA, 30A0 B83;O 7 ?@>:0;5=8< @C=B><, g3, 30A0 @C=BC ?VA;O ?@>:0;N20==O, g?, 3#<VAB >@30=VG=8E @5G>28=, Ir 8. 0 @57C;LB0B0<8 4>A;V465=L 1C4CNBL 3@0DV: 7<V=8 2<VABC >@30=VG=8E @5G>28= V7 3;818=>N. 8A. 11. <V=0 2<VABC >@30=VG=8E @5G>28= V7 3;818=>N 9. 3V4=> 7 !"# .2.1-2-96 @C=B8. ;0A8DV:0FVO @>1;OBL 28A=>2>: ?@> B>2I8=C @>4NG>3> H0@C ___________________________________________ ____________________________________________________________________ VB5@0BC@0 1. !" 23740-79. @C=BK. 5B>4K ;01>@0B>@=>3> >?@545;5=8O A>45@60=8O >@30=8G5A:8E 25I5AB2. "01;8FO 4 ! 20@V-0=B0><5@8 A25@4;>28=V4AB0=L <V6 A25@4;>-28=0<8 !, <0AHB01 ?>1C4>28 :0@B8>5DV-FVT=B DV;LB-@0FVW EMBED Equation.3 , </4>1C!5@54=O B>2I8=0 2>4>=>A-=>3> H0@C h, <123456789192,2 3,991,3 5,690,8 2,793,4 2,892,5 2,092,2 1,695,3 3,294,7 0,993,5 0,31001:10006,78,2292,8 5,390,6 8,587,2 9,185,4 8,782,7 10,380,9 15,794,3 2,296,9 2,098,3 1,52001:200015,24,9388,1 3,390,2 4,389,5 3,886,3 4,786,7 2,487,9 1,384,8 2,683,2 1,586,5 1,4301:5007,97,3470,3 4,269,1 4,368,4 2,670,3 3,869,5 3,473,3 2,372,2 3,672,0 3,271,2 1,34001:500014,15,5578,2 2,577,6 1,677,5 2,079,5 2,479,4 1,879,2 2,581,3 1,780,5 0,880,3 2,3801:100051,46,3688,3 1,590,5 3,294,2 12,192,8 7,596,1 4,399,0 10,094,3 2,296,9 2,098,3 1,51801:200025,39,5769,1 4,368,4 2,667,5 1,670,3 3,469,5 2,369,1 1,572,2 3,271,2 1,370,5 0,2401:5008,311,2857,7 8,653,2 3,855,5 11,453,7 4,751,2 3,446,9 2,040,6 8,545,6 5,045,4 8,7901:10001,57,4961,2 3,460,5 3,263,7 4,764,2 12,165,5 11,462,8 7,563,2 3,866,1 4,367,7 8,64501:500019,36,3083,1 2,882,5 2,082,4 1,785,1 3,284,4 1,183,5 0,488,3 4,288,2 3,187,0 2,0701:100012,15,9   HYPERLINK "http://globalteka.ru/" globalteka.ru - @0<>B=>5 8 :0G5AB25==>5 2K?>;=5=85 2A5E 284>2 =0CG=KE @01>B. !:84:8, >@838=0;L=>ABL, :>=B@>;L ?;0380B0, ?@O<>5 >1I5=85 A 02B>@><. - PAGE 2 - [2548B5 B5:AB] a c !1 !2 !2.1 b !2.2 !2.3 @C=B>2>-@>A;8==89 H0@ VA:8 !C?VA:8 !C3;8=:8 ;8=8 @>A04>G=V 3@C=B8 V25=L ?V475<=8E 2>4 WL !25@4;>28=0 =86G5 2V4 @V2=O ?V475<=8E 2>4 ! ! ! ! 5 6 4 8 9 7 2 3 1 L L L L 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 5,0 10,0 lgd 90 80 70 60 50 100 30 20 10 0 40 8A. 4. !C<0@=0 :@820 3@0=C;><5B@8G=>3> A:;04C ?VI0=>3> @C=BC <VAB G0AB8=>:, % 1 h ! 2 3 4 5 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 20 30 40 50 60 T, E2 EMBED Equation.3 8A. 9. >7@0EC=:>20 AE5<0 ?@8?;82C 2>48 4> =54>A:>=0;>3> :>;>4O7O 2 =5=0?V@=><C 2>4>=>A=><C H0@V: 8A. 8. >7@0EC=:>20 AE5<0 ?@8?;82C 2>48 4> 4>A:>=0;>3> :>;>4O7O 2 =5=0?V@=><C 2>4>=>A=><C H0@V: 8A. 10. >7@0EC=:>20 AE5<0 ?@8?;82C 2>48 4> 4>A:>=0;>3> :>;>4O7O, 2;0HB>20=>3> 2 =0?V@=><C 2>4>=>A=><C H0@V: Ir H 500 600 700 800 900 800 700 600 0?=O:8 ;8=8 AV@V >;><VB8 5@35;V ;8=8 75;5=V !;0=FV VA:>28:8 8A. 1. 5>;>3VG=0 :0@B0 4V;O=:8 1:25000 1 2 3 4 6 5 8 9 7 0 1 2 3 4 0 9 8 5 7 6 iPj kbk l"l8llll,m8mnmtmmmmn nfnrnnn$qqd$If]q^qa$ $$Ifa$$a$$a$ %$a$$`a$fnhnjnnnnnnnooToVoXobofo,ptpppqvv*x,x.xFyzz}}"}&}(},}~~$ݽݞqjhCJUmH"sH"hCJH*mH"sH"&jhEHOJQJUmHnHuhEHOJQJmH"sH"h5CJmH"sH" hEHh5;CJmH"sH"hOJQJhCJH*mH"sH"hCJmH"sH"h6CJH*mH"sH"h6CJmH"sH"%nnoTofoholonoporotovoxozo|o~ooooooooooFf $$Ifa$Ff$If$qqd$If]q^qa$oooooooooooooooooooooooooooFf\FfFf $$Ifa$ooooooooooooooooooooooo*p,ptpp$a$Ff Ff3 $$Ifa$ppqrhsTvjv|vvvvvvvtokd$$Ifl40 ;%/ x04 laf4 $$Ifa$$a$$a$1$$a$ vvvvvw:kd$$Ifl4ֈ # ;% / 04 laf4 $$Ifa$www(w6wJw^wjw $$Ifa$okd8$$Ifl40 ;% / x04 laf4jwlwwwwwwC::::: $$Ifa$kdŗ$$Ifl4ֈ # ;% / 04 laf4wwwwwww=kdR$$Iflֈ # ;%/ 04 la $$Ifa$wwwwwww=kdԘ$$Iflֈ # ;%/ 04 la $$Ifa$wwwwwx x=kdV$$Iflֈ # ;%/ 04 la $$Ifa$ x"x$x&x(x*x,x=:1$kdؙ$$Iflֈ # ;%/ 04 la $$Ifa$,xFyyyyz z8zPzTzlztzckdZ$$IfF4FG a%  0  4 Faf4 $d$Ifa$$a$$a$1$ tz~zzzzzpkdݚ$$IfF4FG a%  0  4 Faf4 $d$Ifa$zzzzz|ppp $d$Ifa$kd`$$IfF4FG a%  0  4 Faf4zz{ {*{|ppp $d$Ifa$kd$$IfF4FG a%  0  4 Faf4*{.{B{P{Z{|ppp $d$Ifa$kdf$$IfF4FG a%  0  4 Faf4Z{^{{v|}x~~<*€|wwwwwpwwwk$a$ %$a$kd$$IfF4FG a%  0  4 Faf4 $&(*FHJPTRTV^ޅچ܆ކVXRTƻƻƨƜƏvgv\ƻQ\\\hCJH*mH"sH"hCJH*mH"sH"h>*EHOJQJmH"sH"hEHOJQJmH"sH"h;CJmH"sH"h5;CJmH"sH"hOJQJmH"sH" hCJh6CJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"jlhCJEHUmH"sH"!jwA hCJUVmH"sH"€fTTVދ ƌ\rvd$If]^ $$Ifa$$a$ %$da$d1$$a$$a$$`a$ $d`a$T҉ԉfhnpr ƌ\v܎wmwhEHOJQJhEHOJQJmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!j޴A hCJUVmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!jϴA hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"h6CJmH"sH"hCJH*mH"sH"hCJH*mH"sH"hCJmH"sH"'&\`r $d$Ifa$ d$If $$Ifa$rtxz|~C::::: $$Ifa$kd$$Ifl4ֈ7b &++,+,04 laf4=kd$$Iflֈ7b &++,+,04 la $$Ifa$=kdg$$Iflֈ7b &++,+,04 la $$Ifa$=kd$$Iflֈ7b &++,+,04 la $$Ifa$=kd$$Iflֈ7b &++,+,04 la $$Ifa$ŽĎ=kdk$$Iflֈ7b &++,+,04 la $$Ifa$ĎȎʎ̎ΎЎҎ $$Ifa$ҎԎ"NtT8FAAAAAA$a$kd$$Iflֈ7b &++,+,04 la܎ hjXZ xzlnԗ֗ؗ:<bdfhꪚyj0hCJEHUmH"sH"!jA hCJUVmH"sH"jèhCJEHUmH"sH"!jA hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hCJH*mH"sH"hCJmH"sH"h>*CJmH"sH".8Ɩ\rvԗ*$qq$If]q^qa$ $$Ifa$$a$ %$a$ *,02468YPPPPP $$Ifa$kdت$$Iflr7 &  04 la8:>@BDFYPPPPP $$Ifa$kd|$$Iflr7 &  04 laFHLNPRTYPPPPP $$Ifa$kd$$Iflr7 &  04 laTVZ\^`bYPPPPP $$Ifa$kd$$Iflr7 &  04 labdhjlnpYPPPPP $$Ifa$kdV$$Iflr7 &  04 laprvxz|~YPPPPP $$Ifa$kd$$Iflr7 &  04 la~֘8z|jYTTTMTTT %$a$kd$$Iflr7 &  04 lajFHxzܜ *Plԩ D $$Ifa$ $d$Ifa$ $da$d$a$`$a$Hxz HJLԧ֧lԩ֩DFlnprڪƹƬufVj.hCJEHUmH"sH"jxA hUVmH"sH"jThCJEHUmH"sH"jxA hUVmH"sH"jhCJUmH"sH"h hCJh6CJH*mH"sH"h6CJH*mH sH h6CJmH"sH" hCJh5CJmH"sH"hmH"sH"hCJmH"sH"hOJQJmH"sH"Dz : $d$Ifa$ $$Ifa$ڪܪު 2468>@Bfhj<>@Bdfʬ̬ȹȞȞ{k\Lj7hCJEHUmH"sH"jxA hUVmH"sH"j^hCJEHUmH"sH"!j A hCJUVmH"sH""h6B*CJEHmH"phsH"h6CJmH"sH"j߶hCJEHUmH"sH"jxA hUVmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"jhCJEHUmH"sH"jxA hUVmH"sH":>XZ\^?3333 $d$Ifa$kd9$$IfTF4ֈ< o_%[ 04 Faf4T^`bf3kd$$IfTF4ֈ< o_%[ 04 Faf4T $d$Ifa$3kd$$IfTF4ֈ< o_%[ 04 Faf4T $d$Ifa$b\­pLZƱ<Rt $$Ifa$$a$ %$a$̬$&LNPR̭έ24vf[N[N[h6CJH*mH sH h6CJmH sH jhCJEHUmH"sH"!j.A hCJUVmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!j"A hCJUVmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!jA hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"jFhCJEHUmH"sH"j7yA hUVmH"sH"hCJmH"sH"46RTVtvx FHJLBDFH468JLNгҳԳfb鿯鞎} hCJh6CJmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!jUA hCJUVmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!jQA hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"h6CJmH sH hCJmH"sH"h6CJH*mH sH 1Ȳֲxooo $$Ifa$kd$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4Tֲڲ xooo $$Ifa$kdK$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4T">\^xooo $$Ifa$kd$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4T^bxooo $$Ifa$kdd$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4Tijxooo $$Ifa$kd$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4Txooo $$Ifa$kd|$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4T.Dbηзxsnnee\snn$`a$$`a$$a$$a$kd$$IfTF4FG a%  0  4 Faf4T bз4:<bdfh@HLNPRXZbdj:vxPRT "$&ꔄvpehCJH*mH"sH" hCJhEHOJQJmH"sH"jfhCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHuh6CJmH"sH"jhCJEHUmH"sH"!j6< hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"h5CJmH"sH"hCJmH"sH"hOJQJmH"sH"'з24@N8z $@DHPV` $$Ifa$$a$ %$a$$a$D;;;;; $$Ifa$kd$$IfF4ִT (] %7  5 5 5 5    4 Facf4;kd$$IfF4ִT (] %7 5555`   4 Facf4 $$Ifa$ $$Ifa$D;;;;; $$Ifa$kd$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4 ;kd$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4 $$Ifa$ @BDFHJ $$Ifa$JNRTVXZD;;;;; $$Ifa$kd$$IfF4ִT (] %7 5555`   4 Facf4Z\^`dhj;kdD$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4 $$Ifa$jlnprtv $$Ifa$vz~D;;;;; $$Ifa$kd^$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4;kd$$IfF4ִT (] %7 5555`   4 Facf4 $$Ifa$ $$Ifa$D;;;;; $$Ifa$kd$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4 ;kd$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4 $$Ifa$ "$&( $$Ifa$(,2468:D;;;;; $$Ifa$kd$$IfF4ִT (] %7 5555`   4 Facf4:<>@DJL;kd$$$IfF4ִT (] %7  5555   4 Facf4 $$Ifa$LNPRTVX $$Ifa$X\^`bfhDBBBB=$a$kd>$$IfF4ִT (] %7   5 5 5 5    4 Facf4h~hj8:PRVXZ0Fz1$$a$$a$$fb0v@VZ" $$Ifa$$`a$$T`Ta$ %$a$$a$&(NPRTln*,.0 繩皊{k\LjhCJEHUmH"sH"j|{A hUVmH"sH"j?hCJEHUmH"sH"jzA hUVmH"sH"jghCJEHUmH"sH"jzA hUVmH"sH"jhCJEHUmH"sH"jzA hUVmH"sH"jJhCJEHUmH"sH"jzA hUVmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"  2468vx|l]Mj%hCJEHUmH"sH"jy{A hUVmH"sH"jNhCJEHUmH"sH"jr{A hUVmH"sH"jthCJEHUmH"sH"jv{A hUVmH"sH"j1hCJEHUmH"sH"jn{A hUVmH"sH"jNhCJEHUmH"sH"j{A hUVmH"sH"jhCJUmH"sH"hCJmH"sH"@Vdf:<nwkZ!jA hCJUVmH"sH"hOJQJmH"sH"h5;CJmH"sH" hCJjhCJEHUmH"sH"j{A hUVmH"sH"jhCJEHUmH"sH" jA hUVmHnHujhCJUmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hmH"sH"hCJmH"sH"!"dtkd$$IfF4r= %7 L u  4 Faf4 $$Ifa$}ttttt $$Ifa$kd$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf4}ttttt $$Ifa$kd$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf4}ttttt $$Ifa$kd$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf4}ttttt $$Ifa$kd$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf4 }ttttt $$Ifa$kds$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf4"&,246}ttttt $$Ifa$kd]$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf46:@FLNP}ttttt $$Ifa$kdG$$IfF4r= %7 Lu  4 Faf4PT,r}tlg^gggYW$a$$`a$$a$$dha$$`a$kd1$$IfF4r= %7 L u   4 Faf4 4rJ` XBLFf$qq$If]q^qa$$a$^ % "4:<>BDrtvJ`hj˾˾˾ˡ˾א׾ˡ˾xmhCJH*mH"sH"hmH"sH"j}hCJEHUmH"sH"!jn@ hCJUVmH"sH"hNHOJQJmH"sH"h6H*OJQJmH"sH"h6OJQJmH"sH"hOJQJmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"jhCJEHUmH"sH"$"$(*.468<BFHLNTZ\^bhlnrtxFfb Ff $$Ifa$x~FfFfFf+ $$Ifa$ "$(*068FfOFf $$Ifa$8:>BFHLNTZ\^bhlnrtx~f %$a$Ff"Ff $$Ifa$Ff^`b$&$&(*dhj"$&\^`ƾƳƨƨƾƨƛƳƳƊzƳƳmh6CJH*mH"sH"j ShCJEHUmH"sH"!jA hCJUVmH"sH"h5;CJmH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hmH"sH"hCJmH"sH"jhCJUmH"sH"j$hCJEHUmH"sH"!jA hCJUVmH"sH"*B`0j.~  $$Ifa$Ff($qq$If]q^qa$$a$$a$ "&,068:>@FLNPTZ^dfhlnFfl.FfA+ $$Ifa$nrxz|Ff4Ff1 $$Ifa$ $*,.2FfC>Ff; $$Ifa$Ff728<BDFJLRXZ\`fjnprvx~FfDFfnA $$Ifa$>xjt@$qq$If]q^qa$$a$$a$FfG $$Ifa$@Lnx$qq$If]q^qa$xzkdI$$Ifl4ִ F<"%5QQ0  4 lalf4z~ $$Ifa$ $$Ifa$kdJ$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal $$Ifa$ $$Ifa$kdK$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal $$Ifa$ $$Ifa$kdL$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal $$Ifa$ $$Ifa$kdRM$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal"&(,28> $$Ifa$>@D $$Ifa$kd#N$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lalDJNPTZ`f $$Ifa$fhl $$Ifa$kdN$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lallrvx| $$Ifa$ $$Ifa$kdO$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal $$Ifa$ $$Ifa$kdP$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal $$Ifa$ $$Ifa$kdgQ$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal $$Ifa$$a$kd8R$$Iflִ F<"%5QQ0  4 lal  "$(,.02bdf %$a$$a$tdP $0jv8Dx~Ff[Z$qq$If]q^qa$ $$Ifa$ %$a$`fh8:<>$&(jln8:<xz|HJsehCJOJQJmH"sH"hOJQJmH"sH"h6CJH*mH"sH"hCJH*mH"sH"h6CJmH"sH"hj4WhCJEHUmH"sH"!jKA hCJUVmH"sH"jUhCJEHUmH"sH"!jeA hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"hCJmH"sH"'Ff_Ff#] $$Ifa$Ff3hFfoeFfb $$Ifa$  FfpFfmFfj $$Ifa$ "$&(*,.02468:<>@BDFH $a$FfvFfCs $$Ifa$ .D0 $$Ifa$$6]6a$ $d`a$d$dha$$a$$a$.Dh0T "xz $.6@HR´£ˆ̄~wwwwwwwwwww h>*CJ hCJhh6CJmH"sH"jwhCJEHUmH"sH"!j@A hCJUVmH"sH"jhCJUmH"sH"hCJmH"sH"hmH"sH"jhUmHnHu hCJhEHOJQJmH"sH"hCJmH"sH".0T&4x $$Ifa$$If =4444 $$Ifa$kdy$$IfTl4ֈ %)-;2``n```n04 laf4T $.6@HFf{ $$Ifa$HRZbpx$,4BFf $$Ifa$$Zdlv~$.6@HRZdlv~"*4<FNX`jr| (2<DNV` hCJ h>*CJ`BLTVZdlv~ FfFfz $$Ifa$ $.6@HRZdlv~Ffb $$Ifa$"*4<FNX`jr|Ff֌ $$Ifa$ (2<DNV`hp~FfJ $$Ifa$ &0blt~0:BLT^fpz (2:DLV^hpz(jhgB* CJ UaJ mH phpsH h"jh"UhCJmH"sH" hCJ h>*CJH &08>JR\^blt~Ff $$Ifa$ "*,0:BLT^fpzFf2 $$Ifa$ (2:DLV^hpzFf $$Ifa$|~$a$$dha$Ff $&*024HJNP^bdprtvz|~ȳ~r~rer~_[WSIhCJmH sH h"hgh hCJhg0JCJmHnHujh0JCJUh0JCJhjhgB*CJ aJ phh~whg0JCJ aJ h~whg0JCJ aJ mH sH (jhgB* CJ UaJ mH phpsH .jƠhgB* CJ UaJ mH phpsH hgB* CJ aJ mH phpsH h~whgB* CJ aJ php&(8:LNZ\  $&*,0268<>BDHJNPTVZ\`bfhlnr^ d f h l p t x | Ǽh6CJmH sH hCJmH sH hmH sH hmH"sH"hCJH*mH sH hCJhCJmH sH hJ&(8:LNZ\ $a$"$(*.046:<@BFHLNRTXZ^`dfjlpprf h n p v x ~         > @ d $a$$a$|         < > @ d f j l p ~                 *j{hEHU jZ< hUVmHnHujhUhCJmH sH hmH sH hCJmH"sH"hmH"sH"hCJmH"sH"hCJmH sH h;d f j l p r v x | ~                J L (*0268@BJLTV^`h$a$$r^ra$*,.08@BJLTV^`hjrt|~prvx|~h" h5CJhmH"sH"hCJmH"sH"hh6CJH*mH sH h6CJmH sH Mhjrt|~prvx|~$a$$a$$dha$$a$ hCJmH"sH"21:pg. A!n"n#n$n% 2 0&P 0A .!n"n#n$n% 5 0 0&P 0A .!n"n#n$n% $$If!vh#vF#v#v :V F4+,5F55 / / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F4+5F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vF:V F45F/ / / / / / / 44 Ff4T$$If!vh#vl#v#vl:V F40)v++,5l55l44 Ff4T$$If!vh#vl#vD #vl:V F40++5l5D 5l44 Ff4T$$If!vh#vl#v#vl:V F40++5l55l44 Ff4T$$If!v h#v l:V F40++ , 5 l44 Ff4T:kd $$IfTF4 & j B!^% llllllllll l0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd $$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd]$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd $$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kdi$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd,$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd $$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kd#$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!v h#v l:V F405 l44 Ff4T:kdu&$$IfTF4 & j B!^%lllllllllll0,,,,4 Faf4T$$If!vh#v#v :V F4055 44 Ff4T$$If!vh#v#v :V F4055 44 Ff4T$$If!vh#v#v :V F4055 44 Ff4T$$If!vh#v#v :V F4055 44 Ff4T3Dd B S A? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~8d9Root Entry" F ytTData ]WordDocument!VObjectPool$t yt_1106582319rFttOle CompObjfObjInfo #&),16;@CDEHMRW\_bgjmpsvy| FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qH(IPI I=H 1 "H 2 L FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native d_1107364426 FttOle CompObj fuation Equation.39qI4(IPI q=I"k f "A FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo Equation Native P_1107364522FttOle CompObj fObjInfoEquation Native `_1106676762FttID(IPI q ? =k f "A"I FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qL(IPI k f =C"d 102 "Ole CompObjfObjInfoEquation Native h_1106678095FttOle CompObjfObjInfo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@hII =0,7+0,03"t FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native \_11066781541FttOle CompObj fuation Equation.39qP,II k f =864"QT"A"I FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo!!Equation Native "l_1106678175$FttOle $CompObj#%%fObjInfo&'Equation Native (d_1106678180",)FttHPII k f10 =)k f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qII k fOle *CompObj(*+fObjInfo+-Equation Native .8_1106678191.FttOle /CompObj-/0fObjInfo02 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qII k fI FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 38_1106678201'E3FttOle 4CompObj245fObjInfo57Equation Native 88_11066782048FttOle 9JI k f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qTIJ k f FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObj79:fObjInfo:<Equation Native =8_11066782246@=FttOle >CompObj<>?fObjInfo?AEquation Native Buation Equation.39qڴTIlJ k f10 =hT"1"d 2 D 2 ["ln(1"yH)] FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1106678230BFttOle FCompObjACGfObjInfoDIuation Equation.39q$IJ k f10 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q$#J@I k f10Equation Native J@_1106678263; GFttOle KCompObjFHLfObjInfoINEquation Native O@_1106678267LFttOle P FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q$II k f10 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjKMQfObjInfoNSEquation Native T@_1106327336TQF?t?tOle UCompObjPRVfObjInfoSXEquation Native Y@$mIyI =gV FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q4(IPI g=2g/(1+W)_1106412415^YVF?tgtOle ZCompObjUW[fObjInfoX]Equation Native ^P_1106412442[FgtgtOle `CompObjZ\af FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qPI?ABCEDFHGIKJLNMOPQSRTVUWXY[Z\^]_a`becfhgikjlmnpostuvwxyz{|}~ 2E]ϋjyy+`!qE]ϋjy* ``P?xcdd``e ĜL 312Ec21BUs30%,41@Nh 7T obIFHeA*[~1AtF]F"LL_@,a ˛L j']pA $37X/\!(?71OL#$F m%Dz~(K6ΗaF`rg= @L`|Ŕh`# @(\<&kх \p#T `PadbR ,.I`uvPDd B S A? 2}rFwSF_T DY.`!QrFwSF_T D %xcdd`` @bD"L1JE `x0)p Yjl R A@v ~T UXRYvo&`0LpA $37X/\!(?71OL#5@%@#0agl 'oBm=@]+ȴ4oZiI9 L0WC3] :Âʟr-4b;g+KRsAs33X7Q$Dd @B S A? 2[.줘gD ^0`!V[.줘gD p$xcdd``fcd``bgV dX,XĐ i A?dm@깡jx|K2B* R. @ΰ01d++&)8W1iFHq-`|r'-G863 [2P[d+#8,>m`2- {d?+ss`w7|6T~)8m!mF-;=9Ĥ\Y\ jQ-Dd |B S A? 2Mjl܀V9 uTs.2`!kMjl܀V9 uT` 9xQJ`ҦMZT!8)8B'lݭQ4mɦo;R} q6w}: Q|EKV0DZ!NT+[S])ʰemKXE*$ lhsd=UuNvyKZZ;`ieo#;D9~1)K ?zӗh^?)uc;ݞ׊|eDd hB S A? 2B;^426pT;`!;^426pTl@|xcdd`` @bD"L1JE `x090 Yjl R A@v6jx|K2B* R.t! v3aabM-VK-WMSp,b8] m%Rϐ5Ł$S~7m%ȴl.Ka)AF&&\mPAdd`D>NDd hB  S A ? 2Ao 1Di <`!o 1Di l@|xOjQ=3WŋbX%ZX15A]>O+cLnsaggΜ!T } ++Kd qeWWoGqSP@ItNRUaܯ{|ZoXd7<-^hNp/7SEZ4")?OUw˅춯ۑPW>i`אy:Pܝ'}6ד3 C<$$If!vh#v/#v #v :V F40++++,5/5 5 44 Ff4T$$If!vh#v/#v#v5#v :V F40+++++,5/5555 44 Ff4T$$If!v h#v/#vS#v5#v :V F40++++, 5/5S555 44 Ff4Tkd@$$IfTF4 G "W%///SS5550$$$$4 Faf4T$$If!v h#v/#vS#v5#v :V F40++5/5S555 44 Ff4TkdB$$IfTF4 G "W%///SS55`5`0$$$$4 Faf4T$$If!v h#v/#vS#v5#v :V F40++5/5S555 44 Ff4TkdnE$$IfTF4 G "W%///SS55 5 0$$$$4 Faf4T$$If!v h#v/#vS#v5#v :V F40++5/5S555 44 Ff4TkdH$$IfTF4 G "W%///SS55 5 0$$$$4 Faf4TDd hB  S A ? 2As%R}\mK`!s%R}\ml@|xOjQ]MS!aa!!ŅJ|B>O{,ov%J(,1YӦ1L^]\7嚠c d:'AN;~J{,"p H 72Gp8dz }4/")8_ޥ{ mǛۆ:P)4k7n=|Cqo 6^)1gjI7սZ_%Nf FJj;K,ݟw ?&$*&ȚQ q4+"Wq_Q)Dd B  S A ? 2RwKDOlI>.T`!&wKDOlI>xcdd`` @bD"L1JE `x0 Yjl R A@> NP5< %! `f: ΰ01d++&)8W1QFHq3J1bhn #0nZS HCM$5j%ȴl.a6Sl;3LLJ%@\ VK<Dd B S A? 2Rzy'5wF.V`!&zy'5wFںxcdd`` @bD"L1JE `x0 Yjl R A@> NP5< %! `f: ΰ01d++&)8W1FHq31bhn #0nZS(HCM$5j%ȴl.a6Sl;3LLJ%@\ VKSDd B S A? 2Rmb*\G+]x$.X`!&mb*\G+]x$xcdd`` @bD"L1JE `x0 Yjl R A@> NP5< %! `f: ΰ01d++&)8W1y r.P 62gc9F"LaܴP>4H2j#4&Ki \PsÆlv0og+KRsM$$If!vh#v#v#vF:V F40,555F44 Ff4T$$If!vh#v#v#vF:V F40+555F44 Ff4T$$If!vh#v#v#vF:V F40+555F44 Ff4T$$If!vh#v#v#vF:V F40+555F44 Ff4T$$If!vh#v#v#vF:V F40+555F44 Ff4T$$If!vh#v#v#vF:V F40+555F44 Ff4T$$If!vh#v#v#vF:V F40+555F44 Ff4TDd B S A? 2~^y`Td:}@Z _`!R^y`Td:}@ xcdd``~$@9@, fbd02,(1dbfaj`y"d3H1ibYx 憪aM,,He`xr /&Pۨ1])ɕDKΰ01d++&)8W1iXLA3ւ`M W&00AaܼL7@3bgĪ ߏ 2\c1S 3LLJ%@_E$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40)v,55555554f4$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40++55555554f4$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40++55555554f4$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40++55555554f4$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40++55555554f4$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40++55555554f4$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v:V l40++55555554f4$$If!vh#v5#v #v5#v #vj#v5:V l40)v)v)v++++,555 555 5j554f4$$If!v h#v 5:V l4 0)v ++++ , 5 54f4\kdg$$Ifl4  3 h <q"&555555555555000004 laf4$$If!v h#v 5:V l40+ + 5 54f4Xkdj$$Ifl4 3 h <q"&5555555555`5`5000004 laf4$$If!v h#v 5:V l40+ + 5 54f4Xkdm$$Ifl4 3 h <q"&5555555555 5 5000004 laf4$$If!v h#v 5:V l40+ + 5 54f4Xkdnp$$Ifl4 3 h <q"&5555555555 5 5000004 laf4$$If!v h#v 5:V l40+ + 5 54f4XkdLs$$Ifl4 3 h <q"&5555555555 5 5000004 laf4$$If!v h#v 5:V l40+ + 5 54f4Xkd*v$$Ifl4 3 h <q"&5555555555 5 5000004 laf4$$If!v h#v 5:V l40+ + 5 54f4Xkdy$$Ifl4 3 h <q"&5555555555 5 5000004 laf4Dd |B S A? 2F&Mf(Dpf.b*|`!ZF&Mf(Dpf. `8>0(xcdd``fcd``bgV dX,XĐ )I[Rcgb .qznĒʂT ~39;an3,L ! ~ Ay ΕE gA*F\ #@.҄#9@p8; ȡ03H>. @(\7d)ՆmY@Ep 0b(_Blc4C.hHrCl& `021)WmC3X,ONDd @|B S A? 2Mԓf6)F~`!!ԓf6^` 0xMOJ`D&rUS' xƈ H^Ga?&w30Bw l)B"tx9etǘ7"2H" wYLH5oUW,e=E /B($z}]8qbQ>5>|e pӯ#泸꼐c`)E7GQDd B S A? 2:յwR<e)`!:յwR<e _]xcdd``Na ĜL 312Ec21BUs30=`i41 @0h 7T obIFHeA*P#- :@@ l.#t&K27Ӂ@9 ZZ\Yp b#6ci0%YA|CpS0 pXܸ@Qf,k~"vFLP @P@penR~.?)Յ@|m(lpbψ|t`c/b.pJa1SJ[g+KRsff:ag$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l4+ 0)v , 55555 5 4f4kd6$$Ifl4+ 7 xX9! &0((((4 laf4$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l40+ , 55555 5 4f4 kd$$Ifl4 7 xX9! &0((((4 laf4$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l40+ 55555 5 4f4 kd$$Ifl4 7 xX9! & 0((((4 laf4$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l40+ 55555 5 4f4 kdĊ$$Ifl4 7 xX9! & 0((((4 laf4$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l40+ 55555 5 4f4 kd$$Ifl4 7 xX9! & 0((((4 laf4$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l4M0+ 55555 5 4f4kdj$$Ifl4M 7 xX9! & 0((((4 laf4$$If!v h#v#v#v#v#v #v :V l40+ 55555 5 4f4 kdE$$Ifl4 7 xX9! & 0((((4 laf4$$If!vh#v/ #vx:V l40+,5/ 5x4f4$$If!vh#v/ #v:V l40+5/ 54f4$$If!vh#v/ #vx:V l40+5/ 5x4f4$$If!vh#v/ #v:V l40+5/ 54f4$$If!vh#v/ #v:V l05/ 54$$If!vh#v/ #v:V l05/ 54$$If!vh#v/ #v:V l05/ 54$$If!vh#v/ #v:V l05/ 54$$If!vh#v :V F405 44 Ff4$$If!vh#v :V F405 44 Ff4$$If!vh#v :V F405 44 Ff4$$If!vh#v :V F405 44 Ff4$$If!vh#v :V F405 44 Ff4$$If!vh#v :V F405 44 Ff46Dd B S A? 262yc# |`!t62yc# X` dBxQJAPA:RXEI,!<<#&(7 <v6)| 3k"{|||: Ad! RY$U)v΂ζe؄RH1qs۸Cd~W_l7Ws5TP%s2UT'v.,~AߙC"N#6Dxmֻ,MrBPoь(K*$es ]BDd B S A? 2IOqts;"t5e`!IOqts;"t5e `NxRJ@n *($୥]E[<[%`آOқ>` | ƙZ&ovfowd_lgQ#HIhiՕ<;`)q+ =q)~}Cބ/J+dUiE: #{'}9!p;tA f޼夠nq n@ʲ9bXHuVMݎ-b+?kfG`e'ۭy:{? KwU{ٯCNFrW"FDVҘѼ_`Dd |B S A? 2@l,Le(`!]@l,LJ `8>0+xcdd``Ved``bgV dX,XĐ )I[Rcgb .qznĒʂT ~3v gXB2sSRs+,FHq 0q\T5Ł$S~7m#3'4o8 WXA|8?ďvP @penR~9@J YYv9 4##.hBCDEFGHJKLMNOPRII q 1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qIĠI q 4CompObjfObjInfoEquation Native 8_1106672505FP*tP*tOle CompObjfObjInfo Equation Native 8 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qtI@I q 3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1106678432JFP*t`QtOle CompObj fObjInfoEquation Native <_1106320539F`Qt`QtOle CompObjfk hIcI sw FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qׄmIyI Q=1,37"k f H 2 "h 2 lgR"lgrObjInfoEquation Native _1084472430F`Qt`QtOle FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qHlI8I R=1,95S H"k f FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObjfObjInfoEquation Native d_1106495411mFpxtpxtOle CompObjfObjInfo!Equation Native "uation Equation.39qpmIyI Q=2,73"k f "aH"hlgR"lgr FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qu 5 54$$If!vh#v#v #v #v:V l055 5 54$$If!vh#v#v #v #v:V l055 5 54$$If!vh#v#v #v #v:V l055 5 54$$If!vh#v#v #v #v:V l055 5 54$$If!vh#v#v #v #v:V l055 5 54$Dd 8 hB S A? 2򔐑da<뷽 jt`!b򔐑da<뷽 @|0xJpǿwim&T(RBYA c$\|7pdpXt1wG'ц|uc6W3D!\#-2{GBDd @|B S A? 2BdžKjt[r`!džKjt[l` 0xO1n@]hRY)]:Ԥ%R8@BE+zBIB ` v5E !ʐ7jcOo|$MTVPEwVl9C^|PV70_Uw)3k\7+jDnA(r{IMokـTU6X =tHTmq 9j4$$If!vh#v#v#v#v[ :V F40,5555[ 44 Ff4T$$If!vh#v#v#v#v[ :V F40,5555[ 44 Ff4T$$If!vh#v#v#v#v[ :V F40,5555[ 44 Ff4TDd T|B S A? 2C o1`! o1l `XJ0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?j熪aM,,He`H7Ӂ`0LpA $37X/\!(?71OL#5@%@ڈKI!jI0nFwi \Pr}6Sl;3LLJ%@۠. V=Dd T|B S A? 2y>Q~c|(gU{`!M>Q~c|(g `0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?Z'T UXRYvoa @Hfnj_jBP~nbseÙ; pi#.&nN|CVgClq F?m[2-̌wg=G @ۂ+ss`_R ׀ۖ r\e C3LLJ%@ߡM;Dd T|B S A? 2C<%8B `!<%8B l `XJ0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?j熪aM,,He`H7Ӂ`0LpA $37X/\!(?71OL#5@%@ڈKI!jI0nFwi \Pr}6Sl;3LLJ%@۠. V@=Dd T|B  S A ? 2CNFd7CxI`c`!NFd7CxI`l `XJ0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?j熪aM,,He`H7Ӂ`0LpA $37X/\!(?71OqktJ8H=CLaܴ <.lv0og+KRsA]1(=Dd T|B ! S A!? 2Ck;6'}<`!k;6'}l `XJ0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?j熪aM,,He`H7Ӂ`0LpA $37X/\!(?71OktJ8H=CLaܴ <.lv0og+KRsA]1=Dd T|B " S A"? !2CٻQ1L_hC`!ٻQ1L_hCl `XJ0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?j熪aM,,He`H7Ӂ`0LpA $37X/\!(?71OWktJ8H=CLaܴ <.lv0og+KRsA]1"?>Dd T|B # S A#? "2C))۔, 8`!))۔, 8l `XJ0xcdd`` @bD"L1JE `x,56~) M @ k;?j熪aM,,He`H7Ӂ`0LpA $37X/\!(?71O_ktJ8H=CLaܴ <.lv0og+KRsA]1+>ADd | B $ S A$? #2ˆ{jӋUC`!ˆ{jӋUCj` MxQAJPMS0jAЅ . T-Bb ;t!^@o .r#`? ;ɼ7f2.%SX6_B4Mgg0c{4ͫҧ}( >ㄭWx2^ƩqwxՉoC!d2ԵbMku%N(16E 8 ~Խ ;J=JeFb|č޿TI񕫯OT;U/tfd&>؍GkFr^Y?:m.QM>dc$0x?3[ -T $$If!vh#v :V F405 44 Ff4T$$If!vh#v :V F405 44 Ff4T$$If!vh#v :V F40+,5 44 Ff4T$$If!vh#v :V F40+5 44 Ff4T$$If!vh#v :V F40+5 44 Ff4T$$If!vh#v :V F40+5 44 Ff4T$$If!vh#v :V F405 44 Ff4T"Dd B % S A%? $2ZJ7Ah`!`ZJ7A .xmPMJPM PE"#4VڀfGpٕt+/!zwqf^P|a^f{p>/9.G$3,9 MUva J!W YYaZЍ$obxO 9mV}H]:(v08ˆWFXm^9f!*Gi|:8·P$V{cUKzJEd?{yz1zTGGuRGUtvZڽ|)fγ9YH$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4,5755555/ / / / / / / 44 Facf4,$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++,5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / 44 Facf4&$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4,$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++,5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / 44 Facf4&$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4,$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++,5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / 44 Facf4&$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4,$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++,5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / 44 Facf4&$$Ifc!vh#v7#v#v#v5#v:V F4+++5755555/ / / / / / / / / / 44 Facf4Dd h|B & S A&? %2N9r‹dxutSP<*`!"9r‹dxutSP<^@`|0xMOAjAnqW!E/ $/r6Pa@aWCV}BnyB~c.9}Ll{ tUՄh|`B^Z5%2,KCni`SIO'M C*(էvԜ.fz?{`a ~kA&Q4nI}=CK!Ai&Bi:g.s<]p#_NЍ<:[h\*OKtPA8>uʓ0#6DDd B ' S A'? &2ŤN2T`/`!ŤN2T`/j %Pxcdd``6e ĜL 312Ec21BUs30=`Q41@a*nĒʂT:F[~1AtF]F"LL= 0uLAN9 @Hfnj_jBP~nbseÙFI @0qei07&P#vT$VD,` E_PKQ03Bv (ʀP 27)? kLp.߄? ][.hٿ'`?=Dd @|B ) S A)? (2B\pl5MO8`]. mۑFP54kٿ'`=)Dd @|B * S A*? )2C@rԿ}Cp(`!@rԿ}Cp(l` 0xOjQ]MF:$`Rka-8M |6 u,ow%}Re֮(!yҡ!]&ϮSץ{y\Ep2R5_*||F9X肬pEQ ǫx ߓodGM*ogRAϻ .Nw_Cݾ]ClÓM?#GDlnf=y6Dd L B + S A+? *2 \b X^,+|\`!t \b X^,+ BxJ@g&hӂ PE)ջPWEl_B b %G,x7_C ࡏY8{I_'Ppz7Y.WS\wʲ;wNs n[m(e9wo\/#cӀ8d7 Ym=4 :XIݽ'y)1'S(`pDixMQ2[(> a\耡t\B:RJhS|vf\NqZ(8_A?K.FW@MNYʃj##)QS 3%xD~Ѿ_UeDd |B , S A,? +2M;yvv;rHOp>F)`!!;yvv;rHOp>F^`0xMOAjAnW$%7g=X\7/>`'MO2C3=EUu5T0p*`y%R8sE^Q!Sn]ܑ_k,Q*nWYrZ,wEiP\| Dd @|B / S A/? .2AMa^ƯS``!Ma^ƯS`l` 0xO;nQ 'Պ tRCX[4){H慚'Y͌DŽP`$Uc튊B!ju5xt :U's*ݗT*xyZ͓],,_ O]nc8t/7Gr@v4}TCRȻ?\ ~nz]ClCŦo?#,9XdwOBx='Dd @|B 0 S A0? /2DE`0q&M e i`!E`0q&M el` 0xO;nQ O‚ jEA@@)O@B{! v4{H,yPIֳG31~0WvEE !ܐ ye*u51!]\GdN;H"j 954YG9X|났p8چ>Xe8J4͋pۤw>\.d=~ Av O6;db< ]=nDd |B 1 S A1? 02LvM*(d((C`! vM*(d(^`0xMOAjAn"B@k`@u%+'^rY{zWqfzjԎ= %R( E&W䅩bpJ7jF)_`!!;yvv;rHOp>F^`0xMOAjAnW$%7g=X\7/>`'MO2C3=EUu5T0p*`y%R8sE^Q!Sn]ܑ_k,Q*nWYrZ,wEiP\| w{w0BL11909ȦLY(.< ka$ P8º 4' [v⟸PEГ;>8c5!,P|;RNs[Rëu ss3M75_HF Kz}\}kE27G4?YY '(t8eۗ x5QTd&:m--G<'O"vxmyOCρ; 1Lo]O>~_`y^Dd \B 4 S A3? 32~W1wXq`!~W1wXq` @0 jxRJ@v6M1CO*T (<؋>"[(|o|\/7 Ɲd0do]`u`c椕=[ "4UM"uLyG 븲 ZaHOһT7/gY'/j ՗ȣ]Ez#'g3l?%G'8&4r]4:{s+<)TEbypzQ:؏o s a@.]|Qd4xmp+W|-5ߎ(?25ߋ|NnU/A(UGGn4Dv< ,PX$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4^0)v , 55>5?5555S5 R4alf4kd$$Ifl4^ B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd $$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kdJ$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kdn$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd7$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4$$Ifl!v h#v#v>#v?#v#v#v#vS#v R:V l4055>5?5555S5 R4alf4kd!$$Ifl4 B }U"%>??SR0$$$$4 lalf4sDd B 5 S A4? 42p *r@t'$`!p *r@t'@`\xKP]b$*(R :U:A) J[[ڂf]]\2Kw ƻvӄݏwKڭ_ dKB˝U1/wQFyItX $=^hMe0& ^>z/ 2WDP}`5CN :`W.N7s\gJf*St;п * H;o.i52/)5k{y/dmx)\W\Йss| *OPS[ӊ v.'9<#teyjFS Qq=<1?wc;emxW`!y=>;emJ `Gxcdd``Ve ĜL 312Ec21BUs30=`Y)d3H1ibY8h|1P5< %!@u@I_L QbSZfK7Ӂ.e8 ZZ\Yp b#6cYr{()O 9@31@lu V&?>mc 2-ʟˎʿ͌?{CvP@penR~̗ۧ 7{ \x#T `PadbR ,.IO`ufBV$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l4 0)v , 5555n55L5{5 |4f4kdoY$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdG\$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kd _$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kda$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdd$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdWg$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdj$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdl$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdo$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kdgr$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4$$If!v h#v#v#v#vn#v#vL#v{#v |:V l405555n55L5{5 |4f4kd+u$$Ifl4 7 f!&nL{|0$$$$4 laf4Dd hB 9 S A8? 82A|=24>6Iv3x`!|=24>6Ivl@|xOjQ]5)aX)%;;Z l8Q%! ~_p^]yavvPr;:ʬ(,1YJ cޘ·*o5Ah"!8鏂ډv,U*z||E%8lAH 7Z2G?3~ZӼ$+p~$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkd$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkd&$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkd$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkd$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkd$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkd$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkdj$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4Tkdޙ$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laT$$If!vh#v#v S#v n#v #v #v n:V l00,55 S5 n5 5 5 n4TkdR$$IfTl08T MF %)-;2SSSSSSSSSnn088884 laTDyK yK Dhttp://globalteka.ru/yX;H,]ą'cDd |B : S A9? 2LN䝒ՍLuiތ(`! N䝒ՍLuiތ^`0xMOAjA5W!%" >@1dٛO A^<}wwgh!ԁ=Ru֮(!yҥ'CzL%W]g-kg* N ܎T413Kpق` M?cD#x _d M&Gy*idޅI,7ǛPGXf -?KPi2b~ǒRx]J?6   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~^ 666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH:`: 1KG=K9_HmHsHtHT@T 03>;>2>: 1$$@&a$5CJ EHmH"sH"uZ@Z 03>;>2>: 2$$@&a$CJ EHOJQJmH sH uX@X 03>;>2>: 3$$@&a$5;CJEHmH"sH"uH@H 03>;>2>: 4$@&CJmH"sH"uB@B 03>;>2>: 5$$@&a$CJP@P 03>;>2>: 6$$@&a$6CJmH"sH"u<@< 03>;>2>: 7$@&CJJ@J 03>;>2>: 8$@&6CJmH sH uN @N 03>;>2>: 9 $$@&a$CJmH"sH"uBA`B A=>2=>9 H@8DB 0170F0\i@\ 1KG=0O B01;8F0 :V 44 la .k . 5B A?8A:0 ^B@^ A=>2=>9 B5:AB $1$a$CJEHOJQJmH sH uNON >4?8AL @8A$da$CJmH"sH"uhR@h A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 2$`a$CJEHRQ@"R A=>2=>9 B5:AB 3$a$CJEHOJQJ`T@2` &8B0B0$qqd]q^qa$CJEHOJQJmH"sH"ulC@Bl A=>2=>9 B5:AB A >BABC?><$^a$CJEHOJQJV"@V 0720=85 >1J5:B0$a$CJmH sH tHuL@bL 05@E=89 :>;>=B8BC; 9r J rJ 86=89 :>;>=B8BC; 9r 4)@4 ><5@ AB@0=8FKF/F g05@E=89 :>;>=B8BC; =0:J@J g0 "5:AB 2K=>A:8CJOJQJ^JaJPoP g0"5:AB 2K=>A:8 =0:CJOJQJ^JaJ:U`: g0 8?5@AAK;:0 >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCWNIA!ޝ}7/݉%BR7Hw9!p<Ǥፉ.EB\ /T*Y>,cy'$gC."Vso+C1OǓt}8>V3mBb%DWs'O''Gw ~lh;UM!DzŬ;C K^ysJJ1KRμ)~.ک/ Y\n9?[]67)qnpJOF$ w;fCLL&׸m%]V%z-{ v8Ҩm-.xo(-ms~ۜ|s>Ͼ%O04h=یщ!eƌ\f :C*OiIA 64HpUa7 UO3 d:(fA@٣>N"Hhp&hA38 )SUUR'V5&HM.6xpyn,ބ!h^^Z4~0#w,,& g"Ic힍Q)˕C6%^+Hk!$A*#.D)irdq8Y^}q~C>Np%uJx?+al|zf[Ux5b>c!:M (MkIVEpYPҍN2$ÿ -.h۴"P6T{T 6]u̒VhVnR+n;)ȔbL X6Y`+qB]( 0H1$6_[s)k8Tm Aa?R d ڒɾ0{eRF& Ī't\{BHuM6`pGϽO+!XoN'^[crh2*tW<{1U+l_QSncX<)Q(wJH ٯ#zCm>nhf6t}M&ʺ6ײ'\gkNS:;\qN-S;kǺ"{DailL`̗/޿ ^o#I&%0]SPV!] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!^}-theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] #;BKU\obfjnrv{ uT(0;gjmpsvy| UY[]_bcdefghiGHIJKLMN   #;BKU\obfjnrv{ uT(0;gjmpsvy| !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijru2V24V2hV Lkpt}\ΐn~fn$T܎ڪ̬4b& `| *[e '1389AXYZej$ \.FLLNRlRRR,SlSSS,TlTTTVW:WW@XX6YY[\\X].`o ptbXƃԃp"2BN\NƝ̝ڝ:t inoopvwjwwww x,xtzzz*{Z{€rĎҎ8*8FTbp~jD:^ֲ^з JZjv (:LXh"6Px8 n2@xz>Dfl 0HB pd h\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&()*+,-./024567:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW[\]^_`abcdfghiklmnopqrstuvwxyz{|}~222Z3n3p33445557(7*70;D;F;<<<<<<===,>@>B>>>>BCCC&C(CEEEEEEJJJ!W5W7W=WQWSW[[[qeeekkk6lJlLl6qJqLqrrrzzz{){+{L{`{b{x{{{{||%|9|;|X|l|n||||||||||~~~~~~$&‰ĉ ^rtauwݎ<PR_suxďYmom-AC::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1?X!u:P0 @pe e(   J( s"*?h` 2*B< # 4 J(yZ 2 5 2 54 2 5TB B C DP2f3TB B C D2f3TB B C D2(f3TB B C D< 2 l3TB B C D 2n l3TB B C D 2 l34 x6 8H2 # n77H2 # 66H2 # 46L6H2 # 0 7H 87H2 # V 7n 7H2 # b7z7H2 # b7 z7H2 # z ^8 v8H2 # r R8 j8H2 # 8 "8H2 # 76 7H2 # R8"j8H2 # >L8Vd8H2 # V7n7H2 # L8d8H2 # 77H2 # h 7 7H2 # 6 6H2 # k66H2 # [7s7Z 3  24 Z 3  x6P8 4 `l6>8Z 9 0< : B<4 9 *<TB B C D9:ZB B S D9.";TB B C D:;ZB B S Dh: 0<TB B C D:J 0<ZB B S D: *<TB C D : *<ZB S Dn ; $<~Z 06#j8 Z2854 66#d8TB B C D66j 6TB B C D66 !\7TB B C D<6!8TB B C D@ 06n"^8TB B C D <6(#j8TB B C D!N6#d8TB C Dz"7#d8TB C DL#7#^8Z 3  :I; TB C DZ686TB C D` 7> 7TB C D`7>7TB C DZ787TB C D`@8>@86Z Z:80< Z:80<4 Z:80<TB C D:*<TB C D:*<TB C Dh:h0<TB C D:*<TB C D:0<TB C Dj:j0<TB C D:0<TB C D:0<TB C Dx:x0<TB C D:*<Z 3 2(&4 Z 3 6$d8 Z 3 :*< Z w  wZ 3  2` z^ # w ?Z 3 *  `B c $DjJz^^^Z t<' t<'H # tTB C DTB C DttZ 3 <' B @ n& s"*? ` %7 # %*Z J p#(5 J 9!p#_7TB C DJ p#TB C DJ *p#*TB C DJ (5p#(5TB C DJ J (5TB C D]](5TB C Dp#p#(5TB C DJ ]*TB C DJ p#(5TB C D]*p#(5TB C DJ J TB C Dj#j# TB C D`` TB B C D #TB B C D z TB B C D0TB B C D:##TB C D#0!%0!TB C D#L,%L,TB C D#\7%\7TB C D% %7TB B C DP%!%Z!TB B C DP%,%p,TB B C DP%27%7x 0nB x 0nB x 0$!& x 0$r &F x 0Qr7F x 0d"rJ$F x 0@ r&F x 0U; x 0h"N$ x 0D * x 0U`;4 x 0h"`N$4 x 0D `*4 x 0C x 0 w x 0! d !x 0" d "42  n 42 b 42  l 42 x"42 #x#"42  #h#42  ,42 242 ##2Z# HH** s"*?Z 3 1( H* 1Z 3 2l 2Z 3 3x4* 3H # Ԕ(2H  # l,fZB  S DԔNNZB  S DԔ28ZB  S D>HH2  # rH~H2 # b8nH2 # R(^H2 # B~NH2 # ZH2 # JH2 # :vH2 # fH2 # `:H2 # P*H2 # @vH2 # 0 fH2 # vjH2 # fZZB S D1<*<ZB S D1,*,ZB S D1*ZB S D1 * ZB S D1*ZB  S D1*ZB ! S D1*ZB " S D1*ZB # S D1*ZB $ S D1*ZB % S D1*ZB & S D1t*tZB ' S D1d*dZB ( S D1T*TZB ) S D1*`B * c $D1ee%`B + c $D1UU%`B , c $D1EE%`B - c $D155%`B . c $D1%%%`B / c $D1%`B 0 c $D1%`B 1 c $D1%`B 2 c $D1%`B 3 c $D1%`B 4 c $D1%`B 5 c $D1%`B 6 c $D1%`B 7 c $D1}}%`B 8 c $D1&`B 9 c $D1&`B : c $D1 &`B ; c $D1!!&`B < c $D1""&`B = c $D1##&`B > c $D1$$&`B ? c $D1nn&`B @ c $D1^ ^ &`B A c $D1N!N!&`B B c $D1>">"&`B C c $D1.#.#&`B D c $D1$$&`B E c $D1%%&`B F c $D1%% `B G c $D1&& `B H c $D1%% `B I c $D1v&v& `B J c $D1f'f' TB K C Dh$TB L C D n *TB M C D|!TB NB C DTB OB C D ! TB P C DDDDtTB QB C D|TB RB C DvTB S C Dt>TB T C D nZ U 3 4U2 x 4 V lBChDEFh *JN'@ 8ZB W S DjJTB X C D&(Z Y 3 5Y( 5TB Z C DvZ [ 3 6[h 6TB \ C D(Z ] 3 7]&' 7TB ^B C D~$"^&Z _ 3 8_~: 8TB ` C D :& X)Z! a s"*?Z b 3 9bhk$ 9Z c 3 :chJ :Z d 3 ;d&( ;Z e 3 <eV <Z f 3 =fJp =Z g 3 >g$%t >Z h 3 ?h$% ?Z i 3 @i$ & @Z L) j dX)Z!4 k L) 4 l (42 m ."4 n F n4 o V| 4 p t#& q BPCDE$F. HPP2<2 @`n#4 r B4 s $%TB t C Dn TB uB C D h. Z v TB w C DpTB x C DFTB y C DTB z C DjTB { C D:TB | C DZ }C 'H # H # %b%TB C D>TB C DDTB C D>TB C D>TB C D>TB C D>TB C D>TB C D>TB C D| >| TB C D > TB C DB!>B!TB C D`!>`!TB C D&">&"TB C DD">D"TB C D#>#TB C D4#>4#TB C DTB C D&(TB C D22TB C D<blbTB C DTB C D<fTB C D'2(2TB C D (bP(bTB C D''TB C D (J(ZB S DLHZ VD VDTB B C DVTB B C D,HVTB C DTB B C DTB C D DTB C D> >DZB S D!"Z F 4 C .&DTB B C DF TB B C D8F TB C DTB B C DTB C D4 TB C D..4 4 : ZB S Dx H2 # X 1TB C D ^TB C DTTB C D^TB C DVTB C DZ TB C DRTB B C Dr!!TB B C DJ""TB C Dl!!TB C DJ""TB C DTB C DTB C DPTB C D *!TB C D!D"TB C D"p#TB C D"Hn%&TB C D~!x$TB C Df!$TB C DpF TB C D V6TB C Dh%`'bTB C D XJTB C DpR2! n;' [ s"*? Z ns;& \ n;'Z v/z# ] nsn.w#Z v/z# ^ v/z#V ` /v# _ # /v#N ` 3 jJ/v# a B@ CDEXF(jJF RZ"rM p @ - p@    $*.v#v b :BG C_DE`FjJXX_I60}_ =:Ss2 b ; 9 9@ ; G = C " @ = ; . ! _ YE}>]N?!f6+I#|R6be )X))r n  H o ^ F l =@@               %v# c JBClDElFjJ[[lXhx.inYL3Y7l("7q u n Cj fEz)]@;Juf'KG' #X}OCa 4IsX*F6 }j Kt @ / ] 1 | _ 0 C V2h4j_?@@                O$v# d JBC?DElFjJ[[O ? 7 // ] [SHgo%X_V-i20VX[ s aztOmB?jET^65;3C+e\J/ C  1 o, B VM q 1&iInEQe1[?@@               7 "v# e B|Cb DEXF(jJ< U? 5b N : s`2 | H w 7kx\9@L|@    4 f BCDEFjJf6'EI@  . ` v(v# g # v(v# h B CYDELF$1Y+4o   j? } vZ o }f R @   t i BCGDEXF(1Gr 0 9 o f ] * N=Pwg@    NF j BNCDE|F41E :H] }|{ 4+ N o E k & l T z xfr +|#^\2N@     ;f k *BCDEF<1%%VWRPcmx ZRZ T ' ` ~ Z ' 2{Pi@<"DZg@      vf>F l B CDE|F41P\ObuFo #Pu * M 2 u u t s  F V @     (v#@ m Bv CDE|F419mr\&dP6W+l* )40,7$ > R .  = b l Jv = 0 @     6$v# n BCHDEF`1@@H:oxZTozqR31 / t \oDdP<|T,v d =XyN#V~N  D $ ]: ^ _ H `Y%;-0@           .!v# o BC5DEFh1FF 5 D eq<7HzT `F6Z =1 [ <"'v4ieWzg4I+2IO hiHy19AW k i Y R #z  ^=eM\ER;{514@            A v#TB p C Dd.d.v#TB q C D--v#TB r C D--v#TB s C Df,f,v#TB t C D++v#TB u C Dh*h*v#TB v C D))v#TB w C D))v#TB x C Dj(j(v#TB y C D' 'v#TB z C D++v#TB { C Dl&l&v#TB | C D%8%v#TB } C D%6%v#TB ~ C Dn$n$v#TB  C D#l#v#TB  C Dp"p"v#TB  C D''v#TB  C D!r!v#TB  C D##v#TB  C D!P!v#TB  C Dr (r v#TB  C D v#TB  C Dv#TB  C D!v#TB  C Dtd tv#TB  C D//v#TB  C D TB  C DZZTB  C D0TB  C D^TB  C D TB  C D TB  C D TB  C DV VTB  C DP TB  C D\ f\ XTB  C DX XTB  C DTTT TB  C D@v TB  C D TB  C DRR TB  C D TB  C D 2 TB  C DPP TB  C DnTB  C DNN6TB  C DH TB  C DbHbTB  C D ~TB  C D(TB  C D``TB  C D H TB  C D^ ^ bTB  C D TB  C D & TB  C D LTB  C DTB  C DddrTB  C DTB  C DTB  C D TB  C D^ ^ TTB  C D TB  C D TB  C D\ \ DTB  C DbbTB  C D TB  C D TB  C DZZTB  C D TB  C D TB  C D TB  C D TB  C DTB  C DXXTB  C DlTB  C DZZ TB  C D 0 TB  C D TB  C D,@,TB  C D TB  C D*r *TB  C D4 4TB  C DTB  C DrTB  C D22TB  C D R TB  C D0 0 TB  C D TB  C D TB  C DTB  C D. . TB  C D TB  C D~. ~TB  C D( (TB  C D|$ |TB  C D TB  C D&L&TB  C D|`|TB  C D TB  C D\ZB  S DZB  S D6,6ZB  S DRRZB  S D2ZB  S D^ZB  S Ddn n ZB  S D J ZB  S D\ T ZB  S DT~ZB  S D ZB  S D4 d4 ZB  S DB ZB  S D llZB  S D ZB  S D| ZB  S D 0ZB  S D FZB  S DP P ZB  S D ZB  S D 2V 2ZB  S D ZB  S D ZB  S D ZB  S D< jv jZB  S D ZB  S Dn ZB  S D$Z ZB  S Dn Nl NZB  S D00ZB  S D.ZB  S DLLZB  S DZB  S Dh<hZB  S D TB  C D6!&TB  C DP~!TB  C D" TB  C D.!hTB  C D$ *'.TB  C D$ N' TB  C D: "HTB  C Dp d"TB  C D#R&RTB  C D .#xTB  C D Lb"TB  C D$ &LTB  C D0$2 &TB  C Dl$ 'TB  C DT$ &FTB  C D#>|&TB  C D"$TB  C D>"%XTB  C D"b%^TB  C Dn"8%TB  C D!~$TB  C D!|$RTB  C D#%^TB  C D4#2%TB  C Dd#&XTB  C D" %TB  C D #TB  C D!d#.TB  C Dr!jH$@TB  C DB!$TB  C D d|#TB  C D#>.&TB  C D~$' TB  C D&%(bTB  C D|&( TB  C D%(TB  C D$'0 TB  C Dr$&' TB  C D'(TB  C D*'(vTB  C D$ ~' TB ! C D$' TB " C D$' TB # C D$N'` TB $ C D$R f' TB % C D TB & C Dl TB ' C D8<TB ( C DnlTB ) C D TB * C DN<X FTB + C D TB , C D@>TB - C DJ "\#TB . C D^R"TB / C DB!TB 0 C Dn"TB 1 C D!r#TB 2 C D v#TB 3 C D$ !TB 4 C DLZ TB 5 C Db$ TB 6 C DZ!TB 7 C D">t#TB 8 C DR"r#TB 9 C DD|!<t#TB : C D!v#TB ; C DT4#v#TB < C DTB = C D!y#TB > C D t#TB ? C Dh"r#TB @ C Df#p#TB A C DT>H$2#TB B C D"$!TB C C D\%TB D C D j&TB E C D`z%(TB F C D &%:TB G C D &TB H C D2 p*hTB I C Dz lTB J C DVTB K C D TB L C D TB M C D TB N C DD0TB O C D0zTB P C D TB Q C D6BTB R C D^TB S C DXR 60 TB T C D TB U C D<8 D@ TB V C D TB W C D TB X C D:TTB Y C D|(TB Z C D VFTB [ C DTB \ C D^~TB ] C D TB ^ C DvTB _ C D6TB ` C D2 TB a C DT8TB b C DTTB c C DFTB d C DTB e C DD4|lTB f C DxfTB g C Dx F>TB h C D&RTB i C D|TB j C DZTB k C Dt TB l C D|* TB m C D<TB n C D8<TB o C D|\ TB p C D*, TB q C D@FTB r C DPTB s C D\TB t C DLTB u C D TB v C Dx * TB w C D|L TB x C D(( TB y C D,* db TB z C D~TB { C D (&TB | C D TB } C D , 0TB ~ C DL J TB  C D 0 .TB  C DB ~FTB  C D TB  C D TB  C D0 TB  C DhF zTB  C D@h TB  C D 6TB  C D$R.TB  C DTB  C D N. dTB  C D~ TB  C D TB  C D TB  C D<xTB  C DTB  C D>fTB  C DhTB  C D(TB  C D> vH TB C D2 TB C Dz TB C DNFTB C D<. TB C DTB C DT:TB C D TB C DnTB C D|# TB C D ( TB C Dl2TB C DlTB C DTB C DvLTB C D0TB B C D#r '\TB B C D#4 'ZTB B C D# 'vTB B C D" r'TB B C DT$' TB B C D$ 'p TB B C D!r'TB B C D TB  C D,TB  C D| TB  C D p pTB  C D LTB  C D TB  C DZ r~rTB  C D TB  C D TB  C DRttTB  C DdTB  C DT TB  C Dv*vTB  C DTB  C D TB  C Dl!l!TB  C D . TB  C D TB  C Dn nTB  C D: TB  C D* * TB  C D&. . TB  C D TB  C DLTB  C D00TB  C D\, , TB  C DzTB  C D! ~$ TB  C D! $ TB  C D!. $. TB  C D! $ TB  C D!$TB  C D!0$0TB  C Dx!, f$, TB  C D" "TB  C DH!TB  C D$!$TB  C D8z!zTB  C D"TB  C D&h"&TB  C D |"|TB  C DTx !xTB  C D (4#(TB  C D ~v#~TB  C D!#TB  C D*!*#*TB  C DN! $$ TB  C Df! H$ TB  C DX "TB  C Dn2TB  C DppTB  C DR@TB  C DTB  C D0r*rTB  C DTB  C DTB  C DbtbtTB  C DTB  C D TB  C D^v^ vTB  C D TB  C DTB  C D""TB  C D(""TB  C Dpl!Dl!TB  C D TB  C D* 4 TB  C DnnTB  C D! ~$ TB  C D! $ TB  C D!. $. TB  C D! $ TB  C D!$TB  C D!0$0TB  C Dx!, f$, TB C D`p fv#TB  C DTB  C Dp`TB  C DTB  C DZDTB  C Drb TB  C D& TB  C DntLRTB  C Dd , TB  C DTB  C D>"TB  C D\ Z TB  C Dn R TB  C D^* TB ! C D  TB " C D TB # C D TB $ C Dh L TB % C D\ ` TB & C Dl &TB ' C Dp n$TB ( C DX F TB ) C Df 0 TB * C D ~ TB + C D TB , C DFNTB - C DTTB . C D$.TB / C DPTB 0 C DTB 1 C DT > TB 2 C Dp 6!PTB 3 C Df! TB 4 C D!Z TB 5 C D8! TB 6 C D>X! TB 7 C D $! TB 8 C DX<TB 9 C D@0TB : C DhTB ; C D.( TB < C DR<TB = C DpNTB > C D f! TB ? C D x!: TB @ C D*|ZTB A C DfDTB B C D TB C C DzxTB D C DTB E C D TB F C DJ !TB G C D T!j TB H C D 6! TB I C Dh TB J C DFTB K C DNTB L C DzTB M C DxJXTB N C DTB O C D TB P C D& vTB Q C DJF TB R C DjTB S C D TB T C D\\44TB U C DdTB V C DvTB W C D8 TB X C Dnp TB Y C DbZ4,TB Z C DTB [ C DrfTB \ C D6TB ] C DzVLTB ^ C DTB _ C DTB ` C D, TB a C D :!TB b C D TB c C D~ nt dTB d C D TB e C D!"TB f C D! V"TB g C D8 4TB h C D zTB i C D 4TB j C D $ TB k C DJ#t#TB l C D"~r#TB m C DZ!V#TB n C D$n",v#TB o C D@$TB p C DTB q C DzTB r C DrDTB s C D*. TB t C DTB u C D,TTB v C Dh.TB w C D^0TB x C Dnx.TB y C DTB z C D8TB { C DTB | C DBTB } C DLVTB ~ C DdlTB  C DTB  C DRTHJTB  C D<nTB  C D LTB  C D:TB  C D TB  C Dbb||TB  C D~|TB  C D>6 ph!TB  C DT TB  C Dz TB  C D"rfTB  C Dd NTB  C DTB  C D$ TB  C DF2TB  C D $ b"TB  C Dd!|#TB  C DD,!"TB  C D"<v#TB  C DH"z#TB  C DZ!"^#TB  C D!x#TB  C D4 ~ "TB  C D ^ 8 x!TB  C D !TB  C D TB  C Dz R TB  C D ~ P TB  C D & .!TB  C DR @ TB B C DR n TB B C DhTB B C D!"Z!vTB B C DX " vTB B C D!l!0 TB B C DpTB B C DPjTB B C D^ $ TB B C D $ TB B C Dp TB B C D " TB B C D0! ! TB B C D J TB B C DJ . TB B C D X TB B C DTjTB B C Df TB B C D\ TB B C DZ TB B C D TB B C DB . TB B C D (> TB B C D& z8 TB B C Dz b TB B C Dx TB B C D` p TB B C D. TB B C D $ TB B C D j* TB B C D p TB B C Dt TB B C D8 TB B C D> , TB B C D P^TB B C DH RTB B C DNTB B C DTB B C DZTB B C D\TB B C D l^TB B C DLVTB B C DLTB B C DJTB B C DJRTB B C DHTB B C DJNTB B C DTB B C DBTB B C DDTB B C DPHTB B C DBFTB B C DFFTB B C DFTB B C D@BTB B C DBTB B C DVTB B C DJJTB B C DVTB B C DXVTB B C DHFTB B C DTTTB B C DZTB B C DTB B C DVTB B C DPRTB B C D ^RTB B C DXTB B C DPTB B C D\TTB B C DHTB B C DPTB B C DNDTB B C DZTB B C DRTB B C DXLTB B C D R TB B C Dj `TB B C D NTB B C D P BTB B C D TB B C D V TB B C DT TB B C DT J TB B C D > TB B C D @ TB B C D R @ TB B C DD 4 TB B C DJ TB B C D TB B C D < TB B C D 0! !TB B C D0!B !TB B C D4$!x!TB B C D!< ,"TB B C D@!,"TB B C D! "TB B C D:z""TB B C Dz""TB B C Dn","TB B C D#p#TB B C D#2p#TB B C D$#xd#TB B C Dt !`!TB B C D!"TB B C DP"f"TB B C D !`!TB B C D X TB B C D !0 TB B C D p TB B C D( > | TB B C D V LTB B C D TB B C Dh$TB B C DxTB B C D&rzTB B C D>2TB B C D6:TB B C D|TB B C D<TB B C DHTB B C D4>TB B C DVTB B C DLTB ! B C D>LTB " B C DdRTB # B C DV `TB $ B C DTB % B C DVTB & B C DJTB ' B C D<@TB ( B C DXTB ) B C DTTB * B C D:TB + B C DRTTB , B C DHTB - B C D\TB . B C DDJTB / B C D\ TB 0 B C D""TB 1 B C D&|zTB 2 B C DNTB 3 B C DfdTB 4 B C D*~TB 5 B C D^TB 6 B C DrTB 7 B C D<8TB 8 B C D(|&TB 9 B C D@TB : B C DZTB ; B C DzTB < B C D: TB = B C D! T!TB > B C D Dn"U"T2 K C n"7"T2 L C \n"s"T2 M C n" "T2 N C n" "T2 O C n" "T2 P C n"' "T2 Q C n" "T2 R C . n"E "T2 S C n""T2 T C !2!T2 U C U!l2!T2 V C 7!N2!T2 W C !2!T2 X C s!2!T2 Y C !2!T2 Z C !2!T2 [ C ' !> 2!T2 \ C ! 2!T2 ] C c !z 2!T2 ^ C E !\ 2!T2 _ C !02!T2 ` C ! "T2 a C 7"N"T2 b C " "T2 c C ""T2 d C s""T2 e C ""T2 f C ""T2 g C ""T2 h C ' "> "T2 i C c "z "T2 j C E "\ "T2 k C " "T2 l C " "T2 m C U"l"T2 n C ""T2 o C !0"T2 p C !"T2 q C s!"T2 r C U!l"T2 s C !"T2 t C !"T2 u C !"T2 v C ! "T2 w C E !\ "T2 x C ' !> "T2 y C ! "T2 z C c !z "T2 { C 7!N"T2 | C > U T2 } C  T2 ~ C  T2  C  T2  C  T2  C  7 T2  C \ s T2  C T2  C z T2  C T2  C T2  C  T2  C 7T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C >UT2  C zT2  C \sT2  C E 9 \ P T2  C  T2  C 9 P T2  C \!s!T2  C !!T2  C !!T2  C !7!T2  C !!T2  C >!U!T2  C z!!T2  C ! !T2  C ! !T2  C ! !T2  C ! !T2  C !!T2  C WnT2  C W0nT2  C WnT2  C UWlnT2  C 7WNnT2  C sWnT2  C WnT2  C WnT2  C WnT2  C W nT2  C suT2  C    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstxvyz{|}~uT2  C uT2  C 7uNT2  C u0T2  C UulT2  C uT2  C uT2  C uT2  C uT2  C 9 P T2  C 79 NP T2  C 9 0P T2  C s9 P T2  C U9 lP T2  C 9 P T2  C 9 P T2  C 9 P T2  C 9 P T2  C ' 9 > P T2  C UlT2  C T2  C 0T2  C T2  C 7NT2  C sT2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C lT2  C T2  C T2  C T2  C 7T2  C \sT2  C >UT2  C zT2  C "9T2  C N"e9T2  C "9T2  C l"9T2  C "9T2  C "9T2  C "79T2  C "9T2  C >"U9T2  C 7NT2  C T2  C T2  C T2  C 0T2  C UlT2  C T2  C sT2  C T2  C @WT2  C 0@GWT2  C l@WT2  C N@eWT2  C @WT2  C @WT2  C @WT2  C @WT2  C @7WT2  C ^uT2  C ^)uT2  C N^euT2  C 0^GuT2  C l^uT2  C ^uT2  C ^uT2  C ^uT2  C ^uT2  C T2  C lT2  C T2  C T2  C T2  C T2  C >UT2  C 7T2  C \sT2  C l|T2  C | T2  C 0|GT2  C |)T2  C N|eT2  C |T2  C |T2  C |T2  C |T2  C 0T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C 7NT2  C sT2  C UlT2  C T2  C ^7uT2  C |T2  C T2  C NeT2  C e |"T2  C )T2  C T2  C 0GT2  C lT2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2 ! C T2 " C 0T2 # C UlT2 $ C 7NT2 % C sT2 & C T2 ' C )@T2 ( C )@T2 ) C e)|@T2 * C )@T2 + C )@T2 , C )0@T2 - C )@T2 . C 7)N@T2 / C U)l@T2 0 C G^T2 1 C eG|^T2 2 C GG^^T2 3 C G^T2 4 C G^T2 5 C G^T2 6 C G^T2 7 C G0^T2 8 C 7GN^T2 9 C "T2 : C "T2 ; C "T2 < C "T2 = C "T2 > C 7 N"T2 ? C 0"T2 @ C U l"T2 A C s "T2 B C e|T2 C C Ge^|T2 D C T2 E C ee||T2 F C e|T2 G C e|T2 H C e|T2 I C e|T2 J C e0|T2 K C 0GT2 L C T2 M C T2 N C )T2 O C NeT2 P C T2 Q C lT2 R C T2 S C T2 T C UGl^T2 U C )T2 V C T2 W C  T2 X C T2 Y C T2 Z C ) T2 [ C Ne T2 \ C 0G T2 ] C l T2 ^ C T2 _ C T2 ` C )T2 a C )T2 b C )T2 c C )T2 d C 0G)T2 e C ))T2 f C Ne)T2 g C l)T2 h C )T2 i C )T2 j C T2 k C T2 l C 0GT2 m C lT2 n C NeT2 o C T2 p C T2 q C T2 r C 7eN|T2 s C T2 t C 0GT2 u C "T2 v C 0GT2 w C 0GT2 x C 0)GT2 y C 0 GT2 z C 00GGT2 { C N0eGT2 | C l0GT2 } C 7NT2 ~ C e|T2  C )@T2  C G^T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C 0T2  C T2  C )@T2  C "T2  C G^T2  C T2  C e|T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C "T2  C |NeT2  C )@T2  C e|T2  C G^T2  C T2  C T2  C T2  C 0T2  C G^T2  C )@T2  C e|T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C 0GT2  C llT2  C NleT2  C |lT2  C lT2  C lT2  C lT2  C l T2  C l)T2  C 0lGT2  C 7NT2  C 0GT2  C T2  C |T2  C T2  C T2  C T2  C T2  C )T2  C NeT2  C lNeT2  C NeT2  C NeT2  C N eT2  C NeT2  C N)eT2  C 0NGeT2  C NNeeT2  C 0T2  C 0T2  C 0T2  C )@0T2  C "0T2  C G^0T2  C e|0T2  C 0T2  C 7NT2  C 7NT2  C ^uT2  C 7"NT2  C 7NT2  C )7@NT2  C G7^NT2  C e7|NT2  C T2  C T2  C "T2  C G^T2  C )@T2  C e|T2  C T2  C T2  C 0T2  C NeT2  C 0GT2  C )T2  C T2  C |T2  C ^uT2  C T2  C T2  C T2  C )T2  C T2  C T2  C ^uT2  C |T2  C T2  C T2  C NeT2  C 0GT2  C )T2  C T2  C |T2  C T2  C T2  C T2  C )T2  C T2  C T2  C ^uT2  C @WT2  C |T2  C T2  C T2  C UlT2  C UlT2  C eU|lT2  C UlT2  C UlT2  C U"lT2  C )U@lT2  C GU^lT2  C  7T2 C 7T2 C 7T2 C @ W7T2 C ^ u7T2 C | 7T2 C 7T2 C sT2 C sT2 C es|T2  C sT2  C sT2  C s"T2  C )s@T2  C Gs^T2 C > U T2 C > U T2 C > U T2 C  T2 C @> WU T2 C ^> uU T2 C |> U T2 C T2 C e|T2 C G^T2 C T2 C T2 C "T2 C )@T2 C G ^ T2 C ) @ T2 C  " T2 C  T2  C  T2 ! C  T2 " C z T2 # C z T2 $ C |z T2 % C  T2 & C @z W T2 ' C ^z u T2 ( C e | T2 ) C G ^ T2 * C ) @ T2 + C  T2 , C  T2 - C  " T2 . C \ s T2 / C \ s T2 0 C \ s T2 1 C @\ Ws T2 2 C ^\ us T2 3 C |\ s T2 4 C  T2 5 C | T2 6 C ^ u T2 7 C  T2 8 C @ W T2 9 C G ^ T2 : C ) @ T2 ; C  " T2 < C  T2 = C  T2 > C @ W T2 ? C ' > T2 @ C ' > T2 A C ' > T2 B C ) @ T2 C C  " T2 D C  T2 E C  T2 F C ^ u r G s *H$" Hr H s *I8 > | Ir I s *J \ Jr J s *KV~ Kr K s *L,bp Lr L s *M!$\# Mr M s *N#4T% Nr N s *O(* OZ /P4 O /P44 P /P4N2 Q 3 Y1p1N2 R 3 Y1p1N2 S 3 Y1p1N2 T 3 Y1 p1"N2 U 3 0|0N2 V 3 0^0uN2 W 3 0@0WN2 X 3 00N2 Y 3 ;2R2N2 Z 3 ;2R2N2 [ 3 ;2R2N2 \ 3 ;2 R2"N2 ] 3 1|1N2 ^ 3 1^1uN2 _ 3 1@1WN2 ` 3 11N2 a 3 343N2 b 3 343N2 c 3 343N2 d 3 3 43"N2 e 3 2|2N2 f 3 2^2uN2 g 3 2@2WN2 h 3 22N2 i 3 34N2 j 3 34N2 k 3 34N2 l 3 3 4"N2 m 3 3|3N2 n 3 3^3uN2 o 3 3@3WN2 p 3 33N2 q 3 w00N2 r 3 w00N2 s 3 w00N2 t 3 w0 0"N2 u 3 0|0N2 v 3 0^0uN2 w 3 0@0WN2 x 3 00Z / P4J y / P4J 4 z / P4J TB { C D/ $1H TB | C D/\ 1H TB } C D/ "3H TB ~ C D/ z0H TB C Dz2 P4 TB C D|0 3J TB C D/ x2H TB C D1 P4x TB C D$3 P4$ TB C D3 P4z TB C D&1 P4" Z \00 4  \0 4. TB C D10 Z1 TB C D10 2 TB C DZ20 2 TB C D30 X3 TB C D30 4 TB C D\00 0 TB C D1 Z1 TB C D1 2 TB C DZ2 2 TB C D3 X3 TB C D3 4 TB C D\0 0 TB C D1 Z1- TB C D1 2- TB C DZ2 2- TB C D3 X3- TB C D3 4- TB C D\0 0- TB C D10 Z1 TB C D10 2 TB C DZ20 2 TB C D30 X3 TB C D30 4 TB C D\00 0 TB C D1/ Z1 TB C D1/ 2 TB C DZ2/ 2 TB C D3/ X3 TB C D3/ 4 TB C D\0/ 0 Z /fP4 /fP44 /fP4TB C D/P4TB C D/P4TB C D/fP4fTB C D/P46Z / P4p# / P4p#4 / P4p#TB C D/ P4 TB C D/t!P4t!TB C D/"P4"TB C D/"P4"TB C D3# 3p#TB C Di2# i2p#TB C D1# 1p#TB C D3# 3p#TB C Dk0# k0p#TB C D1# 1p#Z /BP4 /BP44 /BP4TB C D3F3TB C Df2Ff2TB C D1F1TB C D3F3TB C Dh0Fh0TB C D1F1Z /P4 /P44 /P4ZB S D/ZP4ZZB S D/vP4vZB S D$0P4ZB S D/>P4>ZB S D$0P4r s *P4 ; Pr s *Q4; Qr s *R4; Rr s *S4];[ Sr s *T4; Tr s *U49!;7# Ur s *V4; VZ /P4& /P4&4 /P4$VZ /P4& C /P4$TB C D/$1$TB C D/81$TB C D/"3$TB C D/z0$TB C Dz2P4TB C D|03&TB C D/x2$TB C D1P4TTB C D$3P4TB C D3P4VTB C D&1P4TB C D/$1$TB C D/81$TB C D/"3$TB C D/z0$TB C Dz2P4TB C D|03&TB C D/x2$TB C D1P4TTB C D$3P4TB C D3P4VTB C D&1P4r s *W $D%& WN2 3 &#u& $N2 3 ,#M-u#N2 3 )#)$N2 3 )B! *!N2 3 , 5- N2 3 ,dS-N2 3 & M'_!N2 3 **1N2 3 `-n-N2 3 r**gN2 3 &iN2 3 DcN2 3 N 8 N2 3 N2 3 rf N2 3 d N2 3 5 A N2 3 m N2 3 @#N2 3 3g l c $XL$8 Xl c $Y  Yl c $Z Zl c $[ 2 [l c $\ r \l c $]H p ]l c $^  ^l c $_^ 6 _l c $` 4 ^ N `l c $aj al c $bX,0- bl c $c ++ cl c $df->.0 dl c $e*~+ el  c $ff-">.# fl  c $g*@#*Z$ gl  c $h&@#'Z$ hl  c $iZ-2. il  c $j0*!+ " jl c $kl' D(! k  !d#/ } s"*?H ~ # p V"".H2 # jJ.((H2 # jJ(p(H2 # jJ(t(TB C Dv%v'TB C D%'TB C D%'TB C D@ &p&TB C D&Xv&TB C D&Pv& BCDE4F xyLont =U @   !\0' BC DELF$G" E j y * S Z $5VwY r s @   v$d#/Z 3 Z F#@% Z 3 )n+ Z 3 d$& Z 3 $h& TB C D@&@&Z 3 (8*  BC DEXF(YE nO ! 1 7 > jNvO  A @    !.Z 3 N') Z 3 B(* Z 3 ( * N*! s"*?J` < J &p# # B D&Z < J bp# < J p#TB C D< J < p#TB C D< J bJ TB C D< bTB C D< bTB C D< b TB C D< ]b]TB C D< bTB C D< bTB C D< bTB C D< 9!b9!TB C D< p#bp#TB C D< bTB C DJ p#TB C DJ p#TB C DJ p#TB C DtJ tp#TB C DTJ Tp#TB C DdJ dp#TB C DJ p#TB C DbJ bp#TB C D"J "p#Z < J bp#  J p#TB C D< J < p#TB C D< J bJ TB C D< bTB C D< bTB C D< b TB C D< ]b]TB C D< bTB C D< bTB C D< bTB C D< 9!b9!TB C D< p#bp#TB C D< bTB C DJ p#TB C DJ p#TB C DJ p#TB C DtJ tp#TB C DTJ Tp#TB C DdJ dp#TB C DJ p#TB C DbJ bp#TB C D"J "p#Z < J bp# J &p#TB C D< J < p#TB C D< J bJ TB C D< bTB C D< bTB C D< b TB C D< ]b]TB C D< bTB C D;՜.+,D՜.+,T hp|  1V $̲Ͳ ²  8@ _PID_HLINKSAdhttp://globalteka.ru/ F Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q< bTB C D< bTB C D< 9!b9!TB C D< p#bp#TB C D< bTB C DJ p#TB C DJ p#TB C DJ p#TB C DtJ tp#TB C DTJ Tp#TB C DdJ dp#TB  C DJ p#TB  C DbJ bp#TB  C D"J "p#r  s *#UN* #x  0$ a $x 0%  %x 0&G &x 0'o 'x 0( (x 0)1 )x 0*s *x 0++ +x 0,Y ,x 0- -x 0.C .r s */.)! /x 00 X 00 n) # s"*?x 0D) D/Z n nN 3 1ZB B S DHZB B S DBZB B S DZB B S D=ZB B S DRZB B S DZB B S DL ZB B S D G ZB B S D ZB B S D V ZB B S Dj ZB B S D' ZB B S De ZB B S D ` ZB B S D ZB B S D ZZB B S DoZB B S D+ZB B S DZB B S D }ZB B S D9ZB B S DxZB B S DZB B S DHZB B S DZB B S DZB B S D>ZB B S D |ZB B S DZB B S DMZB B S DZB B S D ZB B S D;ZB B S DzZB B S DZB B S DK. ` ", # ZB B S D,ZB B S Dh,ZB B S D,,ZB B S DX,ZB B S Dj,ZB B S D.,ZB B S D>,ZB B S D,ZB B S Dz,ZB B S D ,ZB B S D,ZB B S DH,ZB B S DZ,ZB B S D8 ,ZB B S D,ZB B S D ( ,ZB B S D: ,ZB B S D d ,ZB B S D t ,ZB B S D ,ZB B S DJ ,ZB B S Dv ,ZB B S D T ,ZB B S D ,ZB B S D* ,ZB B S D ,ZB B S Df ,ZB B S D ,ZB B S D p ,ZB B S D 4 ,ZB B S D D ,ZB B S DV ,ZB B S D ,ZB B S DF ,ZB B S D $,ZB B S D ,ZB B S D `,ZB B S Dr,ZB B S D6,ZB B S Db,ZB B S D@,ZB B S D,ZB B S D,ZB B S D&,ZB B S DP,ZB B S D|,ZB B S D,ZB B S DR,ZB B S Dl,ZB B S D~,ZB B S DB,ZB B S D0,ZB B S D ,ZB B S D2,ZB B S D\,ZB B S Dn,ZB B S DL,ZB B S D,ZB B S D<,ZB B S DN,ZB B S Dx,ZB B S D",ZB B S D,ZB B S D^,ZB B S D,ZB B S Dh,ZB B S D,,ZB B S Dt,ZB B S D8,ZB B S D,ZB B S D(,ZB B S DR,ZB B S Dd,ZB B S DB,ZB B S D,ZB B S D2,ZB B S DD,ZB B S Dn,ZB B S D~,ZB B S D,ZB B S DT,ZB B S D,ZB B S D",`B c $D n*ZB S Du0 n) # s"*?x 0C) C/Z n nN 3 1ZB B S DHZB B S DBZB B S DZB B S D=ZB B S DRZB B S DZB B S DL ZB !B S D G ZB "B S D ZB #B S D V ZB $B S Dj ZB %B S D' ZB &B S De ZB 'B S D ` ZB (B S D ZB )B S D ZZB *B S DoZB +B S D+ZB ,B S DZB -B S D }ZB .B S D9ZB /B S DxZB 0B S DZB 1B S DHZB 2B S DZB 3B S DZB 4B S D>ZB 5B S D |ZB 6B S DZB 7B S DMZB 8B S DZB 9B S D ZB :B S D;ZB ;B S DzZB <B S DZB =B S DK. ` ", ># ZB ?B S D,ZB @B S Dh,ZB AB S D,,ZB BB S DX,ZB CB S Dj,ZB DB S D.,ZB EB S D>,ZB FB S D,ZB GB S Dz,ZB HB S D ,ZB IB S D,ZB JB S DH,ZB KB S DZ,ZB LB S D8 ,ZB MB S D,ZB NB S D ( ,ZB OB S D: ,ZB PB S D d ,ZB QB S D t ,ZB RB S D ,ZB SB S DJ ,ZB TB S Dv ,ZB UB S D T ,ZB VB S D ,ZB WB S D* ,ZB XB S D ,ZB YB S Df ,ZB ZB S D ,ZB [B S D p ,ZB \B S D 4 ,ZB ]B S D D ,ZB ^B S DV ,ZB _B S D ,ZB `B S DF ,ZB aB S D $,ZB bB S D ,ZB cB S D `,ZB dB S Dr,ZB eB S D6,ZB fB S Db,ZB gB S D@,ZB hB S D,ZB iB S D,ZB jB S D&,ZB kB S DP,ZB lB S D|,ZB mB S D,ZB nB S DR,ZB oB S Dl,ZB pB S D~,ZB qB S DB,ZB rB S D0,ZB sB S D ,ZB tB S D2,ZB uB S D\,ZB vB S Dn,ZB wB S DL,ZB xB S D,ZB yB S D<,ZB zB S DN,ZB {B S Dx,ZB |B S D",ZB }B S D,ZB ~B S D^,ZB B S D,ZB B S Dh,ZB B S D,,ZB B S Dt,ZB B S D8,ZB B S D,ZB B S D(,ZB B S DR,ZB B S Dd,ZB B S DB,ZB B S D,ZB B S D2,ZB B S DD,ZB B S Dn,ZB B S D~,ZB B S D,ZB B S DT,ZB B S D,ZB B S D",`B c $D n*ZB S Du0 n) # s"*? x 0E) E/Z n nN 3 1ZB B S DHZB B S DBZB B S DZB B S D=ZB B S DRZB B S DZB B S DL ZB B S D G ZB B S D ZB B S D V ZB B S Dj ZB B S D' ZB B S De ZB B S D ` ZB B S D ZB B S D ZZB B S DoZB B S D+ZB B S DZB B S D }ZB B S D9ZB B S DxZB B S DZB B S DHZB B S DZB B S DZB B S D>ZB B S D |ZB B S DZB B S DMZB B S DZB B S D ZB B S D;ZB B S DzZB B S DZB B S DK. ` ", # ZB B S D,ZB B S Dh,ZB B S D,,ZB B S DX,ZB B S Dj,ZB B S D.,ZB B S D>,ZB B S D,ZB B S Dz,ZB B S D ,ZB B S D,ZB B S DH,ZB B S DZ,ZB B S D8 ,ZB B S D,ZB B S D ( ,ZB B S D: ,ZB B S D d ,ZB B S D t ,ZB B S D ,ZB B S DJ ,ZB B S Dv ,ZB B S D T ,ZB B S D ,ZB B S D* ,ZB B S D ,ZB B S Df ,ZB B S D ,ZB B S D p ,ZB B S D 4 ,ZB B S D D ,ZB B S DV ,ZB B S D ,ZB B S DF ,ZB B S D $,ZB B S D ,ZB B S D `,ZB B S Dr,ZB B S D6,ZB B S Db,ZB B S D@,ZB B S D,ZB B S D,ZB B S D&,ZB B S DP,ZB B S D|,ZB B S D,ZB B S DR,ZB B S Dl,ZB B S D~,ZB B S DB,ZB B S D0,ZB B S D ,ZB B S D2,ZB B S D\,ZB B S Dn,ZB B S DL,ZB B S D,ZB B S D<,ZB B S DN,ZB B S Dx,ZB B S D",ZB B S D,ZB B S D^,ZB B S D,ZB B S Dh,ZB B S D,,ZB B S Dt,ZB B S D8,ZB B S D,ZB B S D(,ZB B S DR,ZB B S Dd,ZB B S DB,ZB B S D,ZB B S D2,ZB B S DD,ZB B S Dn,ZB B S D~,ZB B S D,ZB B S DT,ZB B S D,ZB B S D",`B c $D n*ZB S DuF h"%: s"*?  BC DE F> @c #$:r s *FR#h"% $ Fr s *G72 $9 G d% +3 s"*?Z 3 A~ 2 +3 AT # Bd%d ' BZB S DjJ % 1ZB S D&1ZB S DH!&H!1ZB S D&1ZB S Dh&h1ZB S D&1ZB S DjJ 1'1ZB S D 0%0ZB S D &%&ZB S D )% )ZB S D (*%(*ZB S D D+%D+ZB S D `,%`,ZB S D |-%|-ZB S D .%.ZB S D /%/ZB S D '%'ZB S DjJT'18("2ZB S DjJT'18(1ZB S DjJ %@ |&ZB B S DjJ % p&ZB S D%&%1B S ?**5 b$|r} $d#~2* J(*/ ny&*P*!*(L)4Ja^n(!J#)4*m9!w)6*Qn[)*A^K** /t[ n;'* _Hlt310206484@&$.$$<4@4\4`4;;;;==F?J?f?j?%E&EEEKKLL}TT g$g@gDg tt'+GK;=6@+4˚ך7Cq{ Ġՠߠ []^`acdfg22AADE?@BCEFHIKLNOQRTU#z #%STik DEab58epI]{|SU4JLqt r s { |  # $ <>OPVWnpz{ '*  #%BE 5"d"z"|"""P$R$$$$$$$% %&%*%2%3%5%8%?%@%E%F%K%L%P%Q%U%X%_%`%e%f%k%l%p%q%u%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& & &&&&&& &%&&&+&,&0&1&5&8&?&@&E&F&K&L&P&Q&U&X&_&`&e&f&k&l&p&q&u&z&&&<'='F'G'L'M'X'Y'q'u'x'y'|'}'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(((((((((((("(#('(((,(-(1(2(6(7(;(>(D(E(I(J(N(O(S(T(X(Y(](^(b(c(g(h(l(m(q(t(z({(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())) ) )))))))!)")&)')+),)0)1)5)6):);)?)@)D)E)I)L)R)S)W)X)\)])a)b)f)g)k)l)p)q)u)v)z){)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))* *a*c***********++++2+5+O+P+U+V+[+^+z+{+++++++,,J,L,V,W,,, - -1-2-B-E-C.E...//0022[2]22222X3q3x3z334 44,4.4849445+5,5?5A5W5Y555556 6s6t6667+7374757Q7{7}777l8n899G:I:::.;G;X;Y;;;;;;;<</<1<<<<<<<====/=0=M=N=T=U=h=i=~====================> >>>O>P>U>V>h>i>>>>>>>>>>>>>>> ?C?????@@)@,@@@IAKABBBCCCgChCCCCCCCDDADBD{D|DDDEE E!E&E'EEEFEXEYE]E^EpEqEvEwEEEEEEEEEEEEFF F FFFFF#F-F.F@FFFFFFFFoGqG,H.HJJJJJJJJKKKKMN_`ilvw҈Ոˉ͉ 45BC]^stڊ݊UW ]včƍ#%_x :S[\Ə=>_`fg|}ŐʐАՐې ̑͑בؑ,CEsvk+DLM89=>abfg˕̕ߕ "&')*,-1489;<>?ABDGKLNOQRVY]^`acdhkqrtuwxz}>@Ɨȗҗӗ"#45PQde˘̘Иј 12<=PQVWghlnrswz|}™Ùřș̙͙љԙ֙יۙޙ !%&*,./1247;<@CEFJNXYݚޚ'(,-FGKLst~›ěțɛ˛̛Лћӛԛ֛؛ܛݛߛ "#%'+,./568:>?ABFGIJLNRSUV\]_aefhimnpqsŜȜgiMOƞȞ,.şǟIJTUlmxy ǠȠ./169ĢŢ 'u~Z[]^`acdfg22AADE33333333|$y&=')*W,22Z3z3345 6747E:I:0;Y;<<=2=U=>CCE^EwEEE.FJKWKlKKL`R%T[[[\c\p\\\&],]]>^^^`1aNa bbbcceejjkl6lWllllmqWqqqq4rrr ttzzg{x{{{%|H|1la>gbg̕ȗe̘ј=Yޚ(-ǜȞǟJuգ6Z[]^`acdfgݨ$.022AABDEFHIKMOQSWYZ\`bfh~ȩʩ̩ !#$&')*,ªĪƪȪʪ̪ͪϪѪ$&')*,-/0235689;<>?ABDEGHJKMNPQSTV !#&(+-0257>@JLTV]_kmsu~­ĭŭǭȭʭ˭ͭέЭѭӭԭ֭׭٭ڭܭݭ߭Z3q334557+70;G;<<<<==,>C>>>BCC)CEEEEʼn[\]^_`abcdefg"2DEѫbxyb3|oPE ?-[hh^h`o(.z^`zo(.hh^h`o(-hh^h`o(. ))^)`OJQJo(.b-[b3 ?xyg"0[]@ &()*+345<=?BEJKRW"8T@Z\^nprdUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialWAntiquaTimes New Roman5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1hufuf ;$V1 ;$V142qHX? 02!xx #!" !" !" # # Serg025;   CompObjQr