ࡱ> bd[\]^_`a_bjbjB,bbd (d? 6[%[%4%%%j&j&j&šǡǡǡǡǡǡ$T@]'j&j&]']'%%;;;]'~L%%š;]'š;;rT%0ԙs906GF{FFj&>&,;&$&ej&j&j&j&j&j&6]']']']'Fj&j&j&j&j&j&j&j&j& ? :!" !" !" " # # &, !' # !"" . ..#!, % $0:C;LB5B 5:>=><V:8 B0 <5=546<5=BC 0D54@0 DV=0=AV2 /!., ! # ! " 7 48AF8?;V=8: =0;V7 DV=0=A>2>3> AB0=C ?V4?@8T<AB20 8:>=0;0: ABC45=B:0 642$ 3@. 02@8;5=:> .. 5@52V@82: 28:;040G @0:>A ... <. %0@:V2 2008 @V: !"# FV9 :C@A>2V9 @>1>BV <=>N 1C45 ?@>2545=89 0=0;V7 ?@><8A;>2>3> ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0. 0 4>?><>3>N :><?;5:A=>3> DV=0=A>2>3> 0=0;V7C, 1C4CBL >FV=N20B8AO @57C;LB0B8 DV=0=A>2>W 4VO;L=>ABV 40==>3> ?V4?@8T<AB20, @>73;O40B8AO AB@C:BC@0 <09=0 ?V4?@8T<AB20, 0 B0:>6 1C45 ?@>2545=0 >FV=:0 B0 5:>=><VG=0 4V03=>AB8:0 ?V4?@8T<AB20 : =0;V7 ?;0B>A?@><>6=>ABV, 9>3> DV=0=A>2>W =570;56=>ABV, 4V;>2>W 0:B82=>ABV, DV=0=A>2>W ABV9:>ABV. =D>@<0FVO DV=0=A>2>3> E0@0:B5@C O2;OT A>1>N 10;0=A ?V4@8T<AB20, 72VB ?@> DV=0=A>2V @57C;LB0B8, 72VB ?@> @CE 3@>H>28E :>HBV2 B0 72VB ?@> 2;0A=89 :0?VB0; 70 2007@. =0;V7, O:89 O 1C4C ?@>2>48B8, 22060TBLAO 7>2=VH=V< 0=0;V7>< G5@57 B5, I> 2V= 107CTBLAO =0 72VB=8E 40=8E, O:V ?V4;O30NBL ?C1;VG=><C ?>H8@5==N, 0 @57C;LB0B8 0=0;V7C 1C4CBL 2V4:@8B8<8. =D>@<0FVO, >B@8<0=0 ?V4 G0A ?@>2545==O 0=0;V7C, <>65 1CB8 2V4:@8B0 4;O 1030B>G8A5;L=8E :>@8ABC20GV2. ;O :><?;5:A=>3> 0=0;87C DV=0=A>2>3> AB0=C ?@><8A;>2>3> ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0 =5>1EV4=> >FV=8B8 B5=45=FVW 7030;L=8E ?>:07=8:V2, O:V E0@0:B5@87CNBL DV=0=A>289 AB0= ?V4?@8T<AB20 7 @V7=8E AB>@V=. 1 030;L=0 E0@0:B5@8AB8:0 ?V4?@8T<AB20 i4:@8B5 0:Fi>=5@=5 B>20@8AB2> "!#% " T >4=8< 7 =091i;LH8E ?i4?@8T<AB2 7 4>1C20==OO 70;i7=>W @C48 ?i475<=8< A?>A>1>< =0 B5@8B>@iW #:@0W=8. AB>@iO ?i4?@8T<AB20 15@5 A2i9 ?>G0B>: 7 <8=C;>3> AB>;iBBO, :>;8 2 1885 @>Fi 0=3;i9AL:89 ?i4?@8T<5FL .. 5@i, 0 2 1896 @>Fi B>@3>25;L=89 1C48=>: "<5@i: i " ?>G0;8 @>7@>1:C @>4>28I0 70;i7=8E @C4 2i4:@8B8< A?>A>1>< =0 B5@8B>@iW =8=i 4iNG>3> 0:Fi>=5@=>3> B>20@8AB20. 1912 @>Fi 22>48BLAO 2 5:A?;C0B0FiN ?5@H0 H0EB0 ">?:>2AL:0" - >4=0 7 =091i;LH8E 2 B>9 G0A 7 28@>1=8G>N ?>BC6=iABN 10 B8AOG B>= @C48 =0 <iAOFL, I> 28O28;>AO ?>G0B:>< ?i475<=>W @>7@>1:8 =0H>3> @>4>28I0. 0;LH89 @>72iB>: ?i4?@8T<AB20 1C2 >1C<>2;5=89 1C@E;828< @>728B:>< ?@><8A;>2>ABi i 71i;LH5==O< ?>B@518 <5B0;C 2 #:@0W=i i 2 2@>?i, @>AB>< ?>B@518 70;i7=>W A8@>28=8. =B5=A82=><C @>728B:C A?@8O;> B0:>6 i 7@CG=5 @>7B>HC20==O @>4>28I0, @>728=CB0 i=D@0AB@C:BC@0 70;i7=8Fi 4;O 4>AB02:8 A8@>28=8 A?>6820G0<. iA;O @5:>=AB@C:FiW 2 1962 @>Fi 22545=0 2 5:A?;C0B0FiN H0EB0 i<. $@C=75, 0 2 1980 @>Fi =>20 H0EB0 ".2i;59=0" @07>< 7 Fi;8< :><?;5:A>< ?>25@E>28E ?@><8A;>28E A?>@C4. > 70:i=G5==N 100-@iG=>3> ?5@i>4C - ?5@i>4C ?i49><i2 i A?04i2, @5:>=AB@C:FiW i AB@C:BC@=8E ?5@5B2>@5=L, ?i4?@8T<AB2> 2868;> i AB2>@8;> ABi9:C ?5@A?5:B82C 4;O A2>TW ?>40;LH>W @>1>B8. C4=8: "!#% " ?5@H89 A5@54 3i@=8G>@C4=8E ?i4?@8T<AB2 #:@0W=8 AB02 i4:@8B8< 0:Fi>=5@=8< B>20@8AB2><. 0NG8 112-9 @iG=89 4>A2i4 @>1>B8, " 2>;>4iT 4>A2i4>< 28A>:>?@>D5Ai9=8E :04@i2 i 25;8:>N A8@>28==>N 107>N, AB01i;L=> i =04i9=> ?@0FNT =0 704>2>;5==O ?>?8BC A2>WE A?>6820Gi2 i C?52=5==> 4828BLAO C <091CB=T. " "!#% " A:;040TBLAO 7 B0:8E AB@C:BC@=8E ?i4@>74i;i2: - H0EB0 ".2i;59=0" - 28@>1=8G0 ?>BC6=iABL A:;040T: A8@0 - 2135,9 <;=.B>=, B>20@=0 - 1933,9 <;=.B>= 70;i7=>W @C48 2 @i: 7 O:iABN 70;i70: A8@0 - 56,31%, B>20@=0 - 57,74%; - H0EB0 i<. $@C=75 - 28@>1=8G0 ?>BC6=iABL A:;040T: A8@0 - 1148,9 <;=.B>=, B>20@=0 - 1094,3 <;=. B>= 70;i7=>W @C48 2 @i: 7 O:iABN 70;i70: A8@0 - 57,45%, B>20@=0 - 58,22%; - H0EB>1C4i25;L=5 C?@02;i==O 28:>=CT :0?iB0;L=5 1C4i2=8FB2> ?i475<=8E 28@>1>:; - H0EB0 "i245==0" 4iT O: 70?0A=89 <5E0=i7>20=89 28Ei4 =0 ?>25@E=N; - 4>?><i6=i F5Ei: @5<>=B=>-<5E0=iG=89 F5E; 5=5@35B8G=89 F5E; C?@02;i==O 7 B@0=A?>@BC, 71CBC B0 A>Fi0;L=8< ?8B0==O<; @5<>=B=>-1C4i25;L=89 F5E; F5E 7 ?5@5@>1:8 ;iAC; - C?@02;i==O ?> 70157?5G5==N 28@>1=8FB20; C?@02;i==O ?> ?@02>2i9 B0 5:>=><iG=i9 157?5Fi; F5E 3@><04AL:>3> E0@GC20==O; i=D>@<0Fi9=>->1G8A;N20;L=89 F5=B@; A?5Fi0;i7>20=0 ?i475<=0 B5E=iG=0 5=5@3>;01>@0B>@iO; =0C:>2>-4>A;i4=0 <0@:H5945@AL:0 ;01>@0B>@iO; - 4@C:0@=O; - ?@>Di;0:B>@i9. " "!#% " B0 iW AB@C:BC@=i ?i4@>74i;8 @>7B0H>20=i 2 <.@8289 i3 =i?@>?5B@>2AL:>W >1;0ABi. A=>2=8< 284>< 28@>1=8G>W 4iO;L=>ABi ">20@8AB20 T 284>1CB>: B>20@=>W 70;i7=>W @C48. 0 2007 @i: ?i4?@8T<AB2> 28@>18;> B>20@=>W 70;i7=>W @C48 2 @>7<i@i 3028,2 B8A.B>= B>20@=>W ?@>4C:FiW, I> 4>@i2=NT 99,7 2i4A>B:i2 2i4 7030;L=>3> >1AO3C B>20@=>W ?@>4C:FiW. @i< FL>3> ?i4?@8T<AB2> =040T ?>A;C38 ?@><8A;>2>3> E0@0:B5@C O:i A:;040NBL 0,3 2i4A>B:0 2i4 7030;L=>3> >1AO3C B>20@=>W ?@>4C:FiW. >A;C30<8 ?@><8A;>2>3> E0@0:B5@C T 28@>18 7 45@528=8, 28@>1=8FB2> 4@C:0@AL:>W ?@>4C:FiW, AB8A=5=>3> ?>2iB@O, B@8:>B06=i 28@>18, B5?;>5=5@3iO. # 72iB=><C @>Fi 30;C7L, 2 O:i9 74i9A=NT A2>N 4iO;L=iABL 5<iB5=B, 1C;0 =0 ?i49><i. =0A;i4>: 7@>AB0==O ?>?8BC =0 B>20@=C @C4C 7@>A;8 Fi=8 B0 >1AO38 28@>1=8FB20. <iB5=B 707=0T :>=:C@5=FiW 7 1>:C 2-E 1i;LH ?>BC6=iH8E 2iBG87=O=8E :><1i=0Bi2, 2=0A;i4>: B>3>, I> B>20@=0 @C40 :>=:C@5=Bi2 <0T <5=H89 7<iAB H:i4;828E 4><iH:i2 ( B0 S). >2i B5E=>;>3iW =5 2?@>2046CNBLAO, =>2i B>20@8 =5 28?CA:0NBLAO. 2 =0;V7 10;0=AC ?V4?@8T<AB20 =0;V7 DV=0=A>2>W 4VO;L=>ABV ?@><8A;>23> ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0 ?@>4>26CTBLAO >FV=:>N <09=>2>3> ?>;>65==O B0 AB@C:BC@8 :0?VB0;C 70 40==8<8 10;0=AC 2007@. >73;O=C2 10;0=A <>65<> 7@>18B8 28A=>2:8, I> 7030;L=0 20@BVABL <09=0 " !CE0 10;:0 =0 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C A:;040;0 328048,0 B8A.3@=., 0 =0 :V=5FL 349921,0 B8A.3@=. &V 40=V ?>:07CNBL, I> " !CE0 10;:0 - 25;8:5 ?V4?@8T<AB2>. >A;V465==O AB@C:BC@8 B0 48=0<V:8 DV=0=A>2>3> AB0=C ?@><8A;>2>3> ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0 ?@>2>48BLAO 70 4>?><>>N A:;040==O 03@53>20=>3> ?>@V2=O;L=>3> 0=0;VB8G=>3> 10;0=AC. !:;045=89 03@53>20=89 10;0=A " !CE0 10;:0 =02545=89 =86G5 2 B01;8FOE 2.1 B0 2.2 =0;V7 10;0=AC "!CE0 10;:0 4>72>;OT 7@>18B8 =0ABC?=V 28A=>2:8 ?@> DV=0=A>289 AB0= ?V4?@8T<AB20. 030;L=0 20@BVABL <09=0, O:0 =0 ?>G0B>: ?5@V>4C A:;040;0 328048,0 B8A. 3@=., 70 0=0;V7>20=89 ?5@V>4 71V;LH8;0AO =0 21783,0 B8A. 3@=. 01> <0965 =0 7%. 5>1>@>B=V 0:B828 (V<<>1V;V7>20=V 70A>18) 7@>A;8 70 0=0;V7>20=89 ?5@V>4 =0 5,22 % 01> =0 9524,0 B8A. 3@=., 0 3>;>2=>N ?@8G8=>N 71V;LH5==O 01A>;NB=>3> @>7<V@C =5>1>@>B=8E 0:B82V2 T 71V;LH5==O =57025@H5=>3> 1C4V2=8FB20. 8B><0 2030 =5>1>@>B=8E 0:B82V2 C 7030;L=V9 AC<V <09=0 ?V4?@8T<AB20 A:;040T 1;87L:> 55 %. &5 A2V4G8BL ?@> 206:C AB@C:BC@C ?V4?@8T<AB20. 1>@>B=V 0:B828 (<>1V;L=V 70A>18) 70 2007 @V: B56 7@>A;8 =0 12335,0B8A.3@=. &5 2V41C;>AO 70 @0EC=>: 71V;LH5==O 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 70 @>7@0EC=:0<8 70 ?5@V>4 2>=0 7@>A;0 =0 33365,0 B8A.3@=., 01> =0 55,48%; 70?0A8 707=0;8 =57=0G=8E 7<V= - 70 ?5@V>4 2>=8 71V;LH8;8AO =0 310,0 B8A.3@=. @>B5 V=HV AB0BBV >1>@>B=8E 0:B82V2 7<5=H8;8AO - 7=0G=> 7<5=H8;0AO 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8 B0 ?>A;C38. >=0 7<5=H8;0AL 70 ?5@V>4 =0 18194B8A.3@=., 01> =0 68,2%. &5 >7=0G0T, I> 7 =0<8 @>7@0EC20;8AL 70 B>20@8, @>1>B8 B0 ?>A;C38. @>H>2V :>HB8 B0 WE T:2V20;=B8 7<5=H8;8AO 70 ?5@V>4 =0 1779,0B8A.3@= '0AB:0 >1>@>B=8E 0:B82V2 C 7030;L=V9 20@B>ABV <09=0 70 F59 ?5@V>4 71V;LH8;0AL ;8H5 =0 0,76 %. =0;V7 ?0A82C A2V4G8BL ?@> B5, I> ?@>BO3>< 2007 @>:C 2;0A=89 :0?VB0; "!CE0 10;:0 7@VA =0 7349,0 B8A. 3@=., 2 >A=>2=><C 70 @0EC=>: 71V;LH5==O =5@>7?>4V;5=>3> ?@81CB:C 2V= 70 ?5@V>4 71V;LH82AO =0 7789,0B8A.3@=., 01> 4,1%. =H89 4>4>0B:>289 :0?VB0; B0:>6 7<5=H82AO 9>3> 7<V=0 70 ?5@V>4 A:;0405 339,0 B8A.3@=., 0 28;CG5=89 :0?VB0; 7@VA =0 349,0B8A.3@=. <V=8 AB0BCB=>3> :0?VB0;C B0 @575@2=>3> :0?VB0;C ?V4?@8T<AB20 C 2007 @>FV =5 2V41C20;8AO. @8 FL><C 4>;O 2;0A=>3> :0?VB0;C 7=0G=> 1V;LH0, =V6 ?>78:>2>3> V 2V4?>2V4=>, =0 :V=5FL ?5@V>4C, A:;040T 82,03% B0 17,97%. )>4> ?@78:>2>3> :0?VB0;C, B> 70 ?5@V>4 2V= 71V;LH82AO =0 14524,0B8A.3@=., F5 AB0;>AL 70 @0EC=>: 71V;LH5==O 4>23>AB@>:>28E B0 ?>B>G=8E 7>1>2"O70=L 2V4?>2V4=> =0 2233,0 B8A.3@= B0 =0 12291,0 B8A.3@=. B65, O:VA=89 0=0;V7 " !CE0 10;:0 4>72>;82 <5=V 7@>18B8 =0ABC?=V 28A=>2:8: F5 ?V4?@8T<AB2> =0<030TBLAO ?@0FN20B8 1V;LH-<5=H AB01V;L=>, C=8:0NG8 ACBBT28E 7<V= C A2>W9 AB@C:BC@V. "01;8FO 2.1 >@V2=O;L=89 0=0;VB8G=89 10;0=A <09=0 " !CE0 10;:0 B0 465@5; 9>3> DV=0=AC20==O :B820 ?>G0B>: ?5@V>4C0 :V=5FL ?5@V>4C<V=8@>F5=B=V ?C=:B8:;04 AB0B59AC<0, B8A.3@=.%AC<0, B8A.3@=.%, B8A.3@="@"?@09=0 2AL3>:328048,0100,00349921,0100,0021873,01,070,07%%1. 5>1>@>B=V 0:B828182558,055,65192082,054,899524,01,050,05-0,7643,545<0B5@V0;L=V 0:B8288,00,0021,00,0113,02,631,630,000,0657025@H5=5 1C4V2=8FB2>50877,015,5160511,017,299634,01,190,191,7844,05A=>2=V 70A>18117405,035,79117337,033,53-68,01,000,00-2,26-0,31>23>AB@>:>2V DV=0=A>2V V=25AB8FVW1950,00,591950,00,560,01,000,00-0,040,00>23>AB@>:>20 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL12318,03,7512263,03,50-55,01,000,00-0,25-0,582. 1>@>B=V 0:B828145446,044,34157801,045,1012355,01,080,080,7656,490?0A818497,05,6418807,05,37310,01,020,02-0,261,4251VB>@ABL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8, ?>A;C3857213,017,4439019,011,15-18194,00,68-0,32-6,29-83,1851VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<860135,018,3393500,026,7233365,01,550,558,39152,54=H0 ?>B>G=0 451VB>@ABL:0 701>@3>20=VABL7114,02,175703,01,63-1411,00,80-0,20-0,54-6,45@>H>2V :>HB8 B0 WE T:2V20;5=B82352,00,72573,00,16-1779,00,24-0,76-0,55-8,13=HV >1>@>B=V 0:B828135,00,04199,00,0664,01,470,470,020,293. 8B@0B8 <091CB=VE ?5@V>4V244,00,0138,00,01-6,00,86-0,140,00-0,03 <>1.=/<>1.==145446,0/182558,0=0,80<>1.:=157801,0/192082,0=0,82 >@V2=O;L=89 0=0;VB8G=89 10;0=A 465@5; DV=0=AC20==O <09=0 " !CE0 10;:0 0A820 ?>G0B>: ?5@V>4C0 :V=5FL ?5@V>4C<V=8@>F5=B=V ?C=:B8:;04 AB0B59AC<0, B8A.3@=.%AC<0, B8A.3@=.%, B8A.3@="@"?@65@5; 2AL3>:328048,0100,00349921,0100,0021873,01,070,07%%1.;0A=89 :0?VB0;279679,085,26287028,082,037349,01,030,03-3,2333,60!B0BCB=89 :0?VB0;2347,00,722347,00,670,01,000,00-0,04-=H89 4>40B:>289 :0?VB0;87195,026,5886856,024,82-339,01,000,00-1,76-1,55 575@2=89 :0?VB0;587,00,18587,00,170,01,000,00-0,010,005@>7?>4V;5=89 ?@81CB>: (=5?>:@8B89 718B>:)189558,057,78197347,056,407789,01,040,04-1,3935,618;CG5=89 :0?VB0;-12,00,00-361,0-0,10-349,030,0829,08-0,10-1,60 0157?5G5==O =0ABC?=8E 28B@0B V ?;0B56V24,00,00252,00,07248,063,0062,000,071,132. >78:>289 :0?VB0;48369,014,7462893,017,9714524,01,300,303,2366,40>23>AB@>:>2V 7>1>2"O70==O10625,03,2412858,03,672233,01,210,210,4410,21>B>G=V 7>1>"O70==O37744,011,5150035,014,3012291,01,330,332,7956,19 D.@.=>78:>289 :0?VB0;/;0A=89 :0?VB0; D.@.==48369,0/279679,0=0,17D.@.:.=62893,0/287028,0=0,22 3 FV=:0 <09=>2>3> ?>;>65==O B0 AB@C:BC@8 :0?VB0;C ?V4?@8T<AB20 3.1 =0;V7 AB@C:BC@8 0:B82V2 0==V ?@> @>7<VI5==O :0?VB0;C, :>B@89 T 2 @>7?>@O465==V ?V4?@8T<AB20, 7=0E>4OBLAO 2 0:B82V 10;0=A0 ?V4?@8T<AB20. >;>2=8< :@8B5@VT< >1 T4=0==O AB0B59 0:B82C10;0=A0 22060TBLAO @V25=L WE ;V:2V4=>ABV H284:VABL ?5@5B2>@5==O 2 3@>H>2V :>HB8. 0 F8< :@8B5@VT< 2AV 0:B828 10;0=A0 4V;OBLAO =0 4>23>AB@>:>2V, 01> >A=>2=89 :0?VB0; (@>74V; ), B0 >1>@>B=V 0:B828 (@>74V; ). 09=> ?V4?@8T<AB20 B0 465@5;0 9>3> D>@<C20==O 0=0;V7CNBLAO =0 >A=>2V 40==8E 1CE30;B5@AL:>3> 10;0=AC 70 2007@. =0;V7 AB@C:BC@8 0:B82V2 70 2007@. C45 ?@54AB02;5=89 45:V;L:><0 B01;8FO<8: =0;V7 AB@C:BC@8 0:B82V2 (B01; 3.1.1); =0;V7 AB@C:BC@8 >1>@>B=8E 0:B82V2 (B01; 3.1.2); =0;V7 AB@C:BC@8 70?0AV2 (B01; 3.1.3). "01;8FO 3.1.1 =0;87 0:B82V2 " "!CE0 10;:0" !B0BBV 0:B82C=0 01.01.2006@>:C=0 01.01.2007@>:CB8A. 3@=.%B8A. 3@=.%"@>ABC2007/06#AL>3> <09=0328048,0100,00349921,0100,001,075>1>@>B=V 0:B828182558,055,65192082,054,891,051>@>B=V 0:B828145446,044,34157801,045,101,080?0A818497,05,6418807,05,3751VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@857213,017,4439019,011,150,6851VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<860135,018,3393500,026,721,55=H0 ?>B>G=0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 7114,02,175703,01,630,80@>H>2V :>HB82352,00,72573,00,160,24=HV >1>@>B=V 0:B828135,00,04199,00,061,478B@0B8 <091CB=VE ?5@V>4V244,00,0138,00,010,86<>1V;L=>ABV (>1>@>B=V / =5>1>@>B=V 0:B828)0,800,82 03;O4=5 7>1@065==O A?V22V4=>H5==O =5>1>@>B=8E B0 >1>@>B=8E 0:B82V2:  =0;V7 AB@C:BC@8 >1>@>B=8E 0:B82V2 " !CE0 10;:0 0720 AB0B590 ?>G0B>: @>:C0 :V=5FL @>:C, B8A.3@="@"?@<V=0 ?8B><>W 2038 AB0B59B8A.3@=%B8A.3@=%8@>1=8GV 70?0A89172,06,319754,06,18582,001,060,06-0,1257025@H5=5 28@>1=8FB2>93,00,0698,00,065,001,050,050,00>B>20 ?@>4C:FVO8709,05,998596,05,45-113,000,99-0,01-0,54">20@8523,00,36359,00,23-164,000,69-0,31-0,1351VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8, ?>A;C3857213,039,3439019,024,73-18194,000,68-0,32-14,6151VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<860135,041,3593500,059,2533365,001,550,5517,91=H0 ?>B>G=0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL7114,04,895703,03,61-1411,000,80-0,20-1,28@>H>2V :>HB8 B0 WE 5:2V20;5=B82352,01,62573,00,36-1779,000,24-0,76-1,25=HV >1>@>=V 0:B828135,00,09199,00,1364,001,470,470,03AL3> >1>@>B=8E 0:B82V2145446,0100,00157801,0100,0012355,001,080,08%=0;V7 AB@C:BC@8 70?0AV2 " !CE0 10;:0 0720 AB0B590 ?>G0B>: @>:C0 :V=5FL @>:C, B8A.3@=. "@"?@<V=0 ?8B><>W 2038 AB0B59B8A.3@=%B8A.3@=%8@>1=8GV 70?0A89172,049,599754,051,86582,001,060,062,2857025@H5=5 28@>1=8FB2>93,00,5098,00,525,001,050,050,02>B>20 ?@>4C:FVO8709,047,088596,045,71-113,000,99-0,01-1,38">20@8523,02,83359,01,91-164,000,69-0,31-0,92AL3> 70?0AV218497,0100,0018807,0100,00310,001,020,02% 0 72VB=89 ?5@V>4 2 AB@C:BC@V 0:B82V2 2V41C;8AO 7<V=8. 8B><0 2030 =5>1>@>B=8E 0:B82V2 7<5=H8;0AO, 0 >1>@>B=8E 71V;LH8;0AO. ;5 FV 7<V=8 2 AB@C:BC@V <09=0 =57=0G=V. >TDVFVT=B <>1V;L=>ABV, O:89 4>@V2=N7 0,82, 40T =0< 7<>3C 7@>18B8 28A=>2>:, I> AB@C:BC@0 0:B82V2 206:0. =0;V7CNG8 >1>@>B=V 0:B828 <8 <>65<> 7@>18B8 28A=>2:8, I> 7@>A;8 2>=8 70 @0EC=>: 28@>1=8G8E 70?0AV2 B0 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 70 @>7@0EC=:0<8. 8@>1=8GV 70?0A8 70 ?5@V>4 71V;LH8;8AO =0 582,0 B8A.3@=., 0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<8 =0 33365,0 B8A.3@=. 0?0A8 70 72VB=89 ?5@V>4 71V;LH8;8AO =0 310,0 B8A.3@=.. &5 2V41C;>AO 2 >A=>2=><C 70 @0EC=>: 71V;LH5==O 28@>1=8G8E 70?0AV2. )>4> V=H8E AB0B59 70?0AV2, B> 3>B>20 ?@>4C:FVO B0 B>20@8 7=0G=> 7<5=H8;8AO 2V4?>2V4=> =0 113,0 B8A.3@= B0 164,0 B8A.3@=.. &5 <>65 >7=0G0B8, ?V4?@8T<AB2> @>7H8@8;> @8=>: 718BC ?@>4C:FVW. 86G5 C B01;8FV ?@>2545<> 0=0;V7 DV=0=A>28E :>TDVFVT=BV2, 70 4>?><>3>N O:8E <>6=> 1V;LH OA=> ?>10G8B8 <09=>289 AB0= 40==>3> ?V4?@8T<AB20. 0720 :>5DVFVT=B0$>@<C;0=0G5==O0 ?>G0B>:0 :V=5FL > 70A>1V20;8H:>20 20@BVABL >A=>2=8E 70A>1V2 /030;L=0 20@BVABL 2AVE 0:B82V20,360,34 70157?5GV !! ;0A=V >1>@>B=V 70A>18/ 1>@>B=V 0:B8280,670,60 7=>AC >7 0:>?8G5=89 7=>A/5@2VA=0 20@BVABL0,670,69 > 70?0AV2!/2 @50;V7.?@>4C:FVW/!5@54=O 25;8G8=0 70?0AV2 70 ?5@V>46,34N > 70?0AV2360/ > 70?0AV256 4=V2 >;O >A=>2=8E 70A>1V2 2 0:B820E =0 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C A:;040;0 0,36, 0 =0 :V=5FL ?5@V>4C 2>=0 45I> 7=878;8AL V A:;0405 0,34. &5 <>65 >7=0G0B8, I> ?V4?@8T<B2> " !CE0 10;:0 @>7H8@NT A2>N >A=>2=C 4VO;L=VABL. >5DVFVT=B 70157?5G5==>ABV >1>@>B=8E 0:B82V2 =0 ?>G0B> ?5@V>4C A:;0402 0,67, 0 =0 :V=5FL 0,60. &59 :>TDVFVT=B ?>:07CT =0 A:V;L:8 >1>@>B=V 0:B828 70157?5G5=V 2;0A=8<8 >1>@>B=8<8 70A>10<8. 8 10G8<>, I> ?V4?@8T<AB2> 70157?5G5=5 1V;LH =V6 =0 50%. 28AB0G05 =0 D>@<C20==O =5>1>@>B=8E 0:B82V2 V =02VBL =0 G0AB8=C >1>@>B=8E. 0 ?@0:B8FV 2 DV=0=A>2><C 0=0;V7V ?@89=OB> 22060B8, I> 7=0G5==O :>5DVFVT=B0 7=>AC =5 ?>28==> ?5@528IC20B8 50%. =0H><C 28?04:C 7=>A ?@89=O2 7=0G5==O 67%- =0 ?>G0B>: ?5@V>4C B0 69% - =0 :V=5FL ?5@V>4C. &5 =5A?@8OB;825 7=0G5==O, B>1B> 4>;O >A=>2=8E 70A>1V2, A?8A0=8E =0 28B@0B8 289H;0 70 <56V CAB0=>2;5=>3> 7=0G5==O, I> 2?;820T ?>30=> =0 ?V4?@8T<AB2>. >5DVFVT=B >1>@>BC 70?0AV2 ?>:07CT O: G0AB> 28:>@8AB>2C5BLAO B>20@><0B5@V0;L=89 70?0A ?V4?@8T<AB20. # =0H><C 28?04:C 70?0A8 ?5@5B2>@NNBLAO =0 @50;V7>20=V B>20@8 70 56 4=V2 F5 28A>:89 B0 30@=89 ?>:07=8:. 3.2 =0;V7 :0?8B0;C ?V4?@8T<AB20 0?VB0; ?V4?@8T<AB20 F5 DV=0=A>2V @5AC@A8 ?V4?@8T<AB20, O:V 28:>@8AB>2CNBLAO 4;O DV=0=AC20==O ?@54<5BV2 B? 70A>1V2 ?@0FV, @>1>G>W A8;8, V=H8E 5;5<5=BV2 28@>1=8FB20 V DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2. 030;L=0 AC<0 :0?VB0;C ?V4AC<>: 10;0=AC, O:89 ?>:07CT, 7>4=>3> 1>:C, 7030;L=C AC<C 70A>1V2, :>B@V ?V4?@8T<AB2> <0T C A2>T<C @>7?>@O465==V (0:B82), 0 7 V=H>3> 1>:C AC<C 465@5; D>@<C20==O F8E 70A>1V2 (?0A82). ;0A=89 :0?VB0; <0T 25;8:5 7=0G5==O 4;O A0<>ABV9=>ABV B0 =570;56=>ABV ?V4?@T<AB20. 65@5;0 D>@<C20==O 2;0A=8E 70A>1V2: AB0BCB=89 :0?VB0; ( 2:;04 2;0A=8:V2 01> 0:FV>=5@V2); 4>40B:@289 ( 5<VAV>==89 4>EV4 0:FV>=5@=8E B>20@8AB2, AC<8 2V4 ?5@5>FV=:8 =5>1>@>=8E 0:B82V2, 20@BVABL =5>1>@>B=8E 0:B82V2, 157:>HB>2=> >B@8<0=8E 2V4 V=H8E N@848G=8E B0 DV78G=8E >AV1); @575@2=89 :0?VB0; O:89 D>@<CTBLAO 70 @0EC=>: G8AB>3> ?@81CB:C; =5@>7?>4V;5=89 ?@81CB>:; 70A>18 FV;L>2>3> DV=0=AC20==O. >1>2 O70==O ?V4?@8T<AB20 D>@<CNBLAO O: 70 @0EC=>: ?>78:>28E 70A>1V2 ( 10=:V2AL:V B0 :><5@FV9=V :@548B8, 28?CA: >1;V30FV9 2;0A=>W ?>78:8), B0: V 70;CG5=8E (:@548B>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, ?>B>G=V 7>1>2 O70==O 70 @>7@0EC=:0<8). 0;56=> 2V4 A@>:C ?>30H5==O WE ?@89=OBL @>74V;OB8 =0 4>23>AB@>:>2V B0 :>@>B:>AB@>:>2V 7>1>2 O70==O. =0;V7 :0?VB0;C ?V4?@8T<AB20 70 2007@. 40ABL =0< 7<>3C 287=0G8B8 7<V=8, O:V 2V41C;8AO 2 AB@C:BC@V 2;0A=>3> B0 ?>78:>2>3> :0VB0;C. &59 0=0;V7 <8 1C45<> ?@>2>48B8 C ?>@V2=O==V 7 2006 @>:><. =0;V7 :0?VB0;C 1C45 ?@54AB02;5=89 =86G5 2 B01;8FV 3.2.1, 0 B0:>6 4V03@0<0<8. "01;8FO 3.2.1 =0;V7 :0?VB0;C " !CE0 10;:0 70 2006-2007 @>:8 !B0BBV ?0A82C=0 01.01.2006@>:C=0 01.01.2007@>:C<V=8 B8A. 3@=.%B8A. 3@=.%,B8A.3@=.#AL>3> 465@5;328048,0100,00349921,0100,0021873,0;0A=89 :0?VB0;279679,085,26287028,082,037349,0 !B0BCB=89 :0?VB0;2347,00,722347,00,670,0 =H89 4>40B:>289 B0 28;CG5=89 :0?KB0;87183,026,5886495,024,72-688,0 575@2=89 :0?VB0;587,00,18587,00,170,0 5@>7?>4V;5=89 ?@81CB>:189558,057,78197347,056,407789,0 0157?5G5==O =0ABC?=8E 28B@0B V ?;0B56V24,00,00252,00,07248,0>78:>289 :0?VB0;48369,014,7462893,017,9714524,0DV=0=A>2>W AB01V;L=>ABV5,784,56 % (2;0A=89 / ?>78:>289 :0?VB0;) "5?5@ <8 <>65<> 7@>18B8 28A=>2:8 I>4> 7<V=, O:V 2V41C;8AO 2 :0?VB0;V ?V4?@T<AB20 70 @V:. ;0A=89 :?VB0; 70 @V: 7@VA =0 7349,0 B8A.3@=.V =0 2007@ A:;0405 82,03% CAVE 465@5; DV=0=AC20==O. 1V;LH5==O 2;0A=>3> :0?VB0;C 2V41C;>AO 70 @0EC=>: 71V;LH5==O =5@>7?>4V;5=>3> ?@81CB:C B0 70157?5G5=L =0ABC?=8E 28B@0B B0 ?;0B56V2. 5@>7?>4V;5=89 ?@81CB>: 7@VA =0 7789,0 B8A.3@=., 0 70157?5G5==O =0ABC?=8E 28B@0B B0 ?;0B56V2 248,0 B8A.3@=.. @8 FL<C @575@2=89 :0?VB0; 70 @V: =5 7<V=82AO. )>4> ?>78:>2>3> :0?VB0;C, B>70 @V:, 7 2006 ?> 2007 2V= 7=0G=> 7@VA =0 14524B8A.3@= , V A:;0405 17,97% CAVE 465@5; DV=0=AC20==O. &5 7@>AB0==O >7=0GT, I> ?V4?@8T<AB2> 1@0;> :@548B8 2 10=:0E. >5DVFVT=B DV=0=A>2>W AB01V;L=>ABV ?>:07CT A:V;L:8 2;0A=8E 70A>1V2 ?@8?0405 =0 1 >48=8FN ?>78:>28E 70A>1V2. &59 :>5DVFVT=B. 7<5=H82AO, C ?>@V2=O==V 7 2006@., V ?>:07CT, I> =0 1 >48=8FN ?>78:>28E 70A>1V2 ?@8?040T 4,56 >48=8FL 2;0A=8E 70A>1V2., C B>9 G0A O: C ?>?5@54=L>AC 72VB=><C ?5@V>4V(2006@) 2V= A:;0402 =0 1 >48=8FN ?>78:>28E 70A>1V2 ?@8?040;> 5,78 >48=8FL 2;0A=8E. 3.3 =0;V7 451VB>@AL:>W B0 :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 5;8:89 2?;82 =0 5D5:B82=VABL 28:>@8AB0==O :0?VB0;0, 2:;045=>3> 2 >1>@>B=V 0:B828, <0T 71V;LH5==O G8 7<5=H5==O 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV, =0O2=VABL ?@>AB@>G5=>W 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV. 2007@>FVA?>AB5@V30;0AL B5=45=FVO 71V;LH5==O 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV =0 7030;L=C AC<C 13760,0 B8A.3@=. 0 F5 2?;8=C;> 71V;LH5==O 70 ?5@V>4 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 70 @>7@0EC=:0<8 =0 33365,0 B8A.3@=., ?@8 FL><C 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8 B0 ?>A;C38 9 =H0 ?>B>G=0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 7<5=H8;8AO =0 18194,0 B8A.3@=. B0 1411,0 B8A.3@=. 2V4?>2V4=> ( 482. "01; 3.3.1 B0 3.3.2).). 7@0ECT<> >1>@>B=VABL G8AB>W 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV B0 ?5@V>4 WW >1>@>BC. >G47 = ' / !5@54=O 70 ?5@V>4 G8AB0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL; >G47 = 178467,0 / ((124462,0+138222,0)/2) = 1,36 n >G47 = 365 / >G47; n >G47 = 365 / 1,36 = 268 4=V2 >7@0EC=:8 ?>:070;8, I> :>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV =5 28A>:89, 0;5 ?5@V>4 >1>@>BC 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 28A>:89 B0 AB0=>28BL <5=H5 :0;5=40@=>3> @>:C 268 4=V2. &5 4C65 4>1@5, 0465 C ?V4?@8T<AB20 70;8H0N8LAO 3@>H>2V 70A>18 70 B>2@8, @>1>B8 B0 ?>A;C38. 030;L=0 AC<0 :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 70 0=0;V7CT<89 ?5@V>4 71V;LH8;0AL =0 12291,0 B8A.3@=. (7 37744,0 B8A.3@=. 4> 50035,0 B8A.3@=.). &5 71V;LH5==O 2V41C;>AO 70 @0EC=>: 71V;LH5==O :>@>B:>AB@>:>28E :@548BV2 10=:V2 =0 4875,0 B8A.3@=., :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 70 B>20@8, @>1>B8 B0 ?>A;C38 =0 1163,0 B8A.3@=., :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 70 @>7@0EC=:0<8 =0 1015,0 B8A.3@=. B0 V=H>W :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV =0 5343,0 B8A.3@=. @8 FL><C 2840=V 25A5;O 7<5=H8;8AO =0 105,0 B8A.3@=.(482 B01;) >G:7 = ' / !5@54=O 70 ?5@V>4 G8AB0 :@548B>@AL:0 701>@3>20=VABL; >G:7 = 178467,0/((37744,0+50035,0)/2) = 2,03 n >G:7 = 365 / >G:7; n >G:7 = 365 / 2,03 = 179 4=V2 =02545=8E 286G5 @>7@0EC=:V2 284=>, I> :>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV G8AB>W :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV 28A>:89 V AB0=>28BL 2,03. 5@V>4 >15@B0==O A:;0405 179 4=V2. 0 >A=>2V F8E 40==8E <>6=> 7@>18B8 28A=>2>:, I> >15@B=0==O 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV <0965 242VGV 28I0 70 :@548B>@AL:C. >4=>3> 1>:C F5 4>1@5, 0465 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL T @575@2>< ?>30H5==O :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV. ;5 7 V=H>3> 1>:C @V7=8FO, E>G V =5 4C65 25;8:0, <V6 :@548B>@AL:>N B0 451VB>@AL:>N 701>@3>20=>ABO<8 ?>:07CT B5, I> C ?V4?@8T<AB2-451VB>@V2 =5<0T 3@>H>28E :>HBV2, I>1 @>7@0EC20B8AO 70 7>1>2 O70==O<8. "01;8FO 3.3.1 =0;V7 451VB>@AL:>W 701>@3>20=>ABV " !CE0 10;:0 >:07=8:0 ?>G0B>:0 :V=5FL<V=8"8A. @=.8B><0 2030, %"8A. @=.8B><0 2030, %, B8A.3@=.:;04 AB0BBV,%51VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8 B0 ?>A;C3857213,045,9739019,028,23-18194,0-31,8051VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<860135,048,3293500,067,6433365,055,487 1N465B>< 12078,09,7016403,011,874325,0-70 2840==8<8 020=A0<8 48057,038,6177097,055,7829040,0-=H0 ?>B>G=0 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 7114,05,725703,04,13-1411,0-19,83AL3>124462,0148,32138222,0167,6413760,0% "01;8FO 3.3.2 =0;V7 :@548B>@AL:>W 701>@3>20=>ABV " !CE0 10;:0 >:07=8:0 ?>G0B>:0 :V=5FL<V=8"8A. 3@=.8B><0 2030, %"8A. 3@=.8B><0 2030, %, B8A.3@=.:;04 AB0BBV,%>@>B:>AB@>:>2V :@548B8 10=:V223374,061,9328249,056,464875,0-5,47@548B>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@8, @>1>B8 B0 ?>A;C381983,05,253146,06,291163,01,03840=V2 25:A5;O 129,00,3424,00,05-105,0-0,29@548B>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<8 3794,010,054809,09,611015,0-0,44=H0 :@548B>@AL:0 701>@3>20=VABL 8464,022,4213807,027,595343,05,17&(,.8:bd~ , > B F H  BX\^`hjt溮斉h5 5CJaJmH"sH"h5 5CJaJh,h5 CJaJmH"sH"hbBCJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"h$3h5 CJ\aJmH"sH"h$3h5 5CJaJmH"sH"h$3h5 CJaJh$3h5 CJaJmH"sH"6J > @ B D F H @&gd5 !c@&]c^gd5 $ !c@&]c^a$gd5 gd5 $0h^0`ha$gd5 $0h@&^0`ha$gd5    X \ . 0 2 4 6 $0h@&^0`ha$gd5 0h@&^0`hgd5 $0h^0`ha$gd5 $0h^0`ha$gd5 $@&a$gd5 6 8 : < > pDFHJLNPTVXZ\ tgd5 $dha$gd5 $a$gd5 $a$gd5 gd5 $0h^0`ha$gd5 0h^0`hgd5 \^`bdfh&##$N&&v'(**+222 $dha$gd5 $dh`a$gdNw$dh[$\$`a$gdNw $dha$gd5 tgd5 gd5 tDFTV*,^`"$(*jlŰ~~~~~~~~~~~~~~~1h5 h5 B*CJOJQJ^JaJmH"phsH"1h5 h5 B*CJOJQJ^JaJmH phsH )h5 h5 B*CJOJQJ^JaJph h~qh5 CJOJQJ^JaJh5 h5 5CJaJmH"sH"h5 5CJaJmH"sH"h$3h5 5CJaJ1 $#&######p$r$$$$$$$% %B%D%%%%%%%&&b&d&~&&&&&&&&''''>'@'V'X''''''''''(<(>(渣)hNwh5 B*CJOJQJ^JaJph)h5 h5 B*CJOJQJ^JaJph1h5 h5 B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1h5 h5 B*CJOJQJ^JaJmH"phsH"@>(x(z(((((")$)>)@)V)X)\)^)n)p)))))))****,*.*T*V*t*v*******++4+6+:+<+F+H+b+d+~+++++++++r,t,t0x0233 3ƻh5 CJaJmH"sH"hLH)h5 CJaJh5 h5 CJaJ)h5 h5 B*CJOJQJ^JaJph1h5 h5 B*CJOJQJ^JaJmH"phsH"A222222233333 3 3333333333 3"3$3&3 $dha$gd5 gd5 $a$gd5 3"36383:3@3B3D3F3H3R33l8888999999:$:&:8:~::::::::::;";.;0;\;d;n;t;;񪝑~ooooooooooooooh$3h5 CJaJmH"sH"h5 CJaJh$3h5 CJaJh$3h5 5CJaJh5 5CJaJmH"sH"h5 5CJaJhLH)h5 CJaJh5 hNwCJaJmH"sH"hNwCJaJmH"sH"h0CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"h5 h5 CJaJmH"sH"+&3(3*3,3.30323436383:3<3>3@3B3D3F33368:=CF$dh`a$gd5 $dh`a$gd5 $dha$gd5 gd5 t;z;;;;;;;; < <2<4<6<8<~??AAJJJJJ:LBLLLMMM NNXHY\Y`YFZLZZZ\Z:aOJOLOvO~OOOOOOOOOOPPP,P8PFPPPZPdPpPFfo $Ifgd5 Ff $$Ifa$gd5 pPrPPPPPPPPPPQQLQZQdQrQ|QQQQQQQRRFfFf $$Ifa$gd5 $Ifgd5 Ff-RR,R6RBRLRVRbRnRpRRRRRRRRRS SSS,S6SFSPS\SFf%! $Ifgd5 Ffg $$Ifa$gd5 \SfSpS|SSSSTT"T.T@TJTVTbTpTrTTTTTUUU$U.UUUUUUUUUUUUV@VNVXVdVnV~VVVVVVVVFf3Ff0 $$Ifa$gd5 $Ifgd5 FfQ,VVVWWW"W,W6W8WtW~WWWWWWWWWWWWW$a$gd5 FfI; $Ifgd5 Ff7 $$Ifa$gd5 WW&X0X2XfXpX7^kd>$$Iflw07?#&''644 lap $$Ifa$gd5 ^kd=$$Iflw07?#&''644 lappXrXtXvXxXzX|X~XXXXXXX`YlY $$Ifa$gd5 gd5 $a$gd5 ^kd>$$Iflw07?#&''644 laplYYYYYY $$Ifa$gd5 YZZ Z$Z?6** $$Ifa$gd5 $Ifgd5 kd ?$$Ifl4wֈ!,26`' ' ' ' `` 3644 lap<$ZBZFZ\ZbZjZlZnZpZZZZZZZZZZZZ[0[<[N[Z[h[r[FfaEFfA $Ifgd5 $$Ifa$gd5 r[|[[[[[[[[[[[\\\\J\Z\f\v\\\\\\\FfL $Ifgd5 FfH $$Ifa$gd5 \\\\\]]] ]*]6]@]B]]]]]]]]]^^^6^B^FfcWFfS $$Ifa$gd5 $Ifgd5 Ff/PB^L^Z^f^t^^^^^^^_ __"_._:_F_P_Z_\_______Ff^ $Ifgd5 FfZ $$Ifa$gd5 ______0`@`J`Z`d`r`|``````````aa"a,a8aFff $Ifgd5 Ffb $$Ifa$gd5 8a:ahBhBiDi\i`iiiooooooźŮŮŮŮť~ocXMh$3hl;CJaJj{hwhl;Uh$3h5 CJaJy(h h5 CJaJmH"sH"h$3h5 5CJ\aJh$3h5 CJ\aJh5 CJ\aJmH"sH"h5 CJ\aJhJCJaJmH"sH"hTEth5 CJaJh5 CJaJmH"sH"h$3h5 CJaJh5 CJaJh5 h h5 CJaJh h5 6CJaJiiijjjj:j~lWWWWW$$& #$/Ifa$b$gd5 $& #$/Ifb$gd5 kdl$$Ifl4wF'`%`i 9 6 e%6  44 lage4p:jxxxByDyyy:zx kdS$$Ifl4w kg#'3-5 '';''tX56$$$$44 lagp2>x`xnxzxxxxxxxxxxyyy$y.y8yByDyfytyyyyyFfFf5 $$Ifa$gd5 $Ifgd5 yyyyyyyyyzz"z.z:zBD 028:BDHNfj̯ܯޯZ̼̭̭̭̐̐̐̐̐̈tih h5 mH"sH"h5 CJaJmH"sH"h5 mH"sH"h5 CJaJh5 B*CJaJph h$3h5 B*CJH*aJphh$3h5 B*CJaJphh9B*CJaJmH"phsH"h5 B*CJaJmH"phsH"h3l B*CJaJmH"phsH"%h h5 B*CJaJmH"phsH"#FjL40pȽʽ̽dhgd5 $dha$gd3l $pdh`pa$gd3l $pdh`pa$gd5 gd5 $pdh`pa$gd5 $dh`a$gd3l Z\^h|ڰܰްı̱>JL":<J$0ݼ{o{og{oXoXoXoXohA1Yh5 CJaJmH"sH"h5 mH"sH"h5 CJaJmH"sH"hA1Yh5 CJaJ%hh5 B*CJaJmH"phsH"h9B*CJaJmH"phsH"%h h5 B*CJaJmH"phsH"h5 B*CJaJmH"phsH" h$3h5 B*CJH*aJphh$3h5 B*CJaJph%h$3h5 B*CJaJmH phsH " 248@RTln~Ʒ̷npr|̹np˺˞˺˞x˺˺x˺˞hh'gB*CJaJmH"phsH"%h$3h5 B*CJaJmH phsH %hQAh5 B*CJaJmH"phsH"h5 B*CJaJmH"phsH"h5 B*CJaJph h$3h5 B*CJH*aJphh$3h5 B*CJaJphhA1Yh5 mH"sH"h5 CJaJmH"sH"hA1Yh5 CJaJmH"sH"#ƽȽ̽νҽz,.@BVXZʻxjjxx^xOOxhXhXCJaJmH"sH"hXhXCJ\aJhXCJOJQJ^JaJhXCJaJhXCJaJh&hX5CJaJmH"sH"h&hXCJaJhXCJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"h1h5 CJaJmH"sH""h1h5 5CJ\aJmH"sH"h5 B*CJaJmH"phsH"%h1h5 B*CJaJmH"phsH"̽νнҽԽֽؽڽܽ޽z $$Ifa$gdbl$ dha$gdX$a$gdX gd5 dhgd5 ,.0DbvcZ $Ifgdblkd$$Ifl4\7O!+5`''d ' ' 3644 lap( $$Ifa$gdbl kd$$Ifl4֞7SO!&+?15'h'u+P3644 lapF $$Ifa$gdbl<LXht $$Ifa$gdbl $Ifgdbl) $Ifgdblkd$$Ifl֞7SO!&+?15'h''u'+'P'3644 lapF$4@ $$Ifa$gdbl@BXZ) $IfgdblkdA$$Ifl֞7SO!&+?15'h''u'+'P'3644 lapFZjt $$Ifa$gdbl) $Ifgdblkdf$$Iflw֞7SO!&+?15'h''u'+'P'3644 lapF"$rtv&(4$&np LZ\z|~jl ռݱݣݣݘݘՖɉhXCJ\aJmH"sH"UhA1YhXCJaJhXCJOJQJ^JaJh&hXCJaJhX5CJaJmH"sH"h&hXCJ\aJhXCJaJhXCJaJhXhXCJaJmH"sH"hXCJaJmH"sH"4 " $$Ifa$gdbl"$tv) $Ifgdblkd$$Iflw֞7SO!&+?15'h''u'+'P'3644 lapFv $$Ifa$gdbl) $$Ifa$gdblkd$$Iflh֞7SO!&+?15'h''u'+'P'3644 lapF"& $$Ifa$gdbl&(*)$ dha$gdXkd$$Ifl֞7SO!&+?15''h''u'+'P'3644 lapF*,.024$&8Nbn $$Ifa$gdbl$a$gdX dhgdX$ dha$gdX npr ofZZZZZZ $$Ifa$gdbl $Ifgdblkd$$Ifl4w\U m! ,5`''d ' ' |3644 lap( L' $Ifgdblkd$$Ifl4֞U qm!& ,15'h'u+|3644 lapFL\hx $$Ifa$gdbl) $Ifgdblkd$$Ifl֞U qm!& ,15''h'u+|3644 lapF *8BPZ $$Ifa$gdblZ\|~) $Ifgdblkd'$$Ifl֞U qm!& ,15'h''u'+|3644 lapF~ $$Ifa$gdbl) $IfgdblkdL$$Iflw֞U qm!& ,15'h''u'+|3644 lapF,8FP^j $$Ifa$gdbljl) $Ifgdblkdq$$Ifl֞U qm!& ,15'h''u'+|3644 lapF $$Ifa$gdbl) $$Ifa$gdblkd$$Ifl֞U qm!& ,15'h''u'+|3644 lapFAL>3> 37744,0100,0050035,0100,0012291,0% 4 =0;V7 DV=0=A>2>W ABV9:>ABV 4=VTN 7 =09206;82VH8E E0@0:B5@8AB8: DV=0=A>2>3> AB0=C ?V4?@8T<AB20 T 9>3> DV=0=A>20 ABV9:VABL, O:0 E0@0:B5@87CT @V25=L DV=0=A>2>W =570;56=>ABV ?V4?@8T<AB20 2V4=>A=> 2>;>4V==O A2>W< <09=>< B0 9>3> 28:>@8AB0==O<. !BV9:VABL 1030B> C G><C 70;568BL 2V4 >?B8<0;L=>W AB@C:BC@8 465@5; :0?VB0;C ( A?V22V4=>H5==O 2;0A=8E B0 ?>78:>28E 70A>1V2), AB@C:BC@8 0:B82V2 ?V4?@8T<AB20, B0 2 ?5@HC G5@3C 2V4 A?V22V4=>H5==O >A=>2=8E B0 >1>@>B=8E 70A>1V2, 0 B0:>6 2V4 C@V2=>2065=>ABV 0:B82V2 B0 ?0A82V2 ?V4?@8T<AB20. $V=0=A>20 ABV9:VABL F5 B0:89 AB0= DV=0=0A>28E @5AC@AV2, ?@8 O:><C ?V4?@8T<AB2>, 2V;L=> <0=52@CNG8 3@>H>28<8 70A>10<8, <>65 70 4>?><>3>N 5D5:B82=>3> WE 28:>@8AB0==O 70157?5G8B8 =5?5@5@2=89 ?@>F5A 28@>1=8G>-B>@3>2>W 4VO;L=>ABV, 0 B0:>6 74V9A=8B8 28B@0B8 =0 9>3> @>7H8@5==O B0 >=>2;5==O. 54>AB0B=O DV=0=A>20 ABV9:VABL <>65 ?@8725AB8 4> =5?;0B>A?@><>6=>ABV ?V4?@8T<AB20 9 2V4ACB=>ABV C =L3> 70A>1V2 =0 @>728B>: 28@>1=8FB20 B0 4;O 74V9A=5==O 4VO;L=>ABV AC1 T:B0 2 FV;><C. 0=04B> 28A>:0 DV=0=A>20 ABV9:VABL B0:>6 =530B82=> 2?;8205 =0 28@>1=8G>-B>@3>2C 4VO;L=VABL, >A:V;L:8 30;L<CT WW @>728B>:, 71V;LHCNG8 28B@0B8 ?V4?@8T<AB20 70=04B> 25;8:8<8 70?0A0<8 B0 @575@20<8. V25=L DV=0=A>2>W =570;56=>ABV ?V4?@8T<AB20 <>6=> >FV=N20B8 70 @V7=8<8 ?>:07=8:0<8: @V2=N 70157?5G5==>ABV <0B5@V0;L=8E >1>@>B=8E 70A>1V2 (70?0AV2) AB01V;L=8<8 465@5;0<8 DV=0=AC20==O; ?;0B>A?@><>6=>ABV ?V4?@8T<AB20, B>1B> 9>3> ?>B5=FV0;L=>W <>6;82>ABV ?>:@8B8 B5@<V=>2V 7>1>2 O70==O <>1V;L=8<8 0:B820<8; 4>;V 2;0A=8E AB01V;L=8E 465@5; 2 CAVE 465@5;0E DV=0=AC20==O 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. A=>2=8< 01A>;NB=8< ?>:07=8:>< DV=0=A>2>W ABV9:>ABV O2;OTBLAO AC<0 2;0A=8E >1>@>B=8E 70A>1V2 01> 2;0A=>3> >1>@>B=>3> :0?VB0;C (). !C<0 2;0A=8E >1>@>B=8E 70A>1V2 (G8AB89 >1>@>B=89 :0?VB0;) 287=0G0TBLAO O: @V7=8FO <V6 2;0A=8< :0?VB0;>< () B0 20@BVABN =5>1>@>B=8E 0:B82V2 (), =0 ?>:@8BBO O:>W, =0A0<?5@54, =0?@02;OTBLAO :0?VB0;: =  0O2=VABL 2;0A=8E >1>@>B=8E 70A>1V2, B>1B> > 0, - <<V=V<0;L=0 C<>20 DV=0=A>2>W ABV9:>ABV. =0;V7 70157?5G5==>ABV 70?0AV2 465@5;0<8 WE DV=0=AC20==O, O:89 <05 =0 C207V ?>A;V4>2=5 ?>@V2=O==O 20@B>ABV 70?0AV2 () 7 ?5@5;V:>< B0:8E 465@5; DV=0=AC20==O: 2;0A=V >1>@>B=V 70A>18 (); 2;0A=V >1>@>B=V 70A>18 B0 4>23>AB@>:>2V :@548B8 B0 ?>78:8 ( + 4); 2;0A=V >1>@>B=V 70A>18, 4>23>- B0 :>@>B:>AB@>:>2V :@548B8 B0 ?>78:8 ( + 4 +:). 70;56=>ABV2V4 70157?5G5==>ABV 70?0AV2 465@5;0<8 DV=0=AC20==O @>7@V7=ONBL G>B8@8 2848 DV=0=A>2>W ABV9:>ABV ?V4?@8T<AB20: 1. 1A>;NB=0 DV=0=A>20 ABV9:VABL 3 < 2. >@<0;L=0 DV=0=A>20 ABV9:VABL 3 < +: 3. 5AB01V;L=89 DV=0=A>289 AB0= 3 < + : + : 4. @87>289 DV=0=A>289 AB0= 3 > + : + :. 8O28< B8? DV=0=A>2>W ABV9:>ABV " !CE0 10;:0 ?> 40==8< 70 72VB=89 ?5@V>4. 0 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C: ?>G = 18497,0 B8A.3@=. ?>G = 279679,0 182558,0 = 97121,0 B8A.3@= ?>G + : = 97121,0 + 0 = 97121,0 B8A.3@= ?>G + : + : = 97121,0 + 0 + 23374,0 = 120495,0 B8A.3@=. 0 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>4F: :V= = 18807,0 :V= = 287028,0 192082,0 = 18807,0 B8A.3@=. :V= + + = 18807,0 + 0 + 28294,0 = 47101,0 B8A.3@=. 57C;LB0B @>7@0EC=:V2 ?>:07CT, I> ?V4?@T<AB2> " !CE0 10;:0 7=0E>48BLAO 2 =5AB01V;L=><C DV=0=A>2><C AB0=V O: =0 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C, B0: V =0 :V=5FL. V4?@8T<AB2> <>65 2V4=>28B8 @V2=>203C 70 @0EC=>: ?>?>2=5==O 2;0A=>3> :0?VB0;C, 72V;L=5==O 2V4 =5>1>@>B=8E 0:B82V2, O:V 702060NBL ?V4?@8T<AB2C =>@<0;L=> DC=:FV>=C20B8, ?@8A:>@5==O >15@B0==O 70?0AV2, 70 @0EC=>: 7=865==O =5>1EV4=>W :V;L:>ABV 70?0AV2 4;O 70157?5G5==O 28@>1=8FB20. 0B@8G=89 10;0=A 70 2007 @V: !B0BBV ?0A82C, B8A. 3@=.!B0BCB=89 :0?VB0;=H89 4>40B:>289 B0 28;CG5=89 :0?VB0; 575@2=89 :0?VB0;5@>7?>4V;5-=89 ?@81CB>:0157?5G. 0ABC?=8E 28B@0BAL>3> >23>AB@>:>2V 7>1>2 O70==O>B>G=V 7>1>2 O70==OAL>3> 0;0=A!B0BBV 0:B82C, B8A. 3@=.5<0B5@V0;L=V 0:B828+ =57025@H.1C4. 5>1>@>B=V 0:B828 1>@>B=V 0:B8282347,0 2347,048538,0 58185,050885,0 60532,050885,0 60532,0A=>2=V 70A>1838645,0 28310,0587,0 587,078173,0 88440,0117405,0 117337,0117405,0 117337>23>AB@>:>2V DV=0=A>2V V=25AB8FVW B0 2V4AB@>G5=V ?>40B:>2V 0:B8281950,0 1950,01950,0 1950,01950,0 1950,0>23>AB@>:>20 451VB>@AL:0 701>@3>20=VABL12318,0 12263,012318,0 12263,012318,0 12263,0AL>3> 2347,0 2347,087183,0 86495,0587,0 587,092441,0 102653,0182558,0 192082,0182558,0 192082,00?0A818497,0 18807,018497,0 18807,018497,0 18807,051VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 B>20@857213,0 39019,057213,0 39019,057213,0 39019,051VB>@AL:0 701>@3>20=VABL 70 @>7@0EC=:0<821407,0 36868,04,0 252,021411,0 37120,010625,0 12858,028099,0 43522,038724,0 56380,060135,0 93500,0=H0 ?>B>G=0 451VB>@AL:0 701>@3>20-=VABL B0 ?>B>G=V DV=0=A>2V V=25AB8FVW7114,0 5703,07114,0 5703,07114,0 5703,0@>H>2V :>HB8 B0 WE 5:2V20;5=B82352,0 573,02352,0 573,02352,0 573,0=HV >1>@>B=V 0:B828135,0 199,0135,0 199,0135,0 199,0AL>3> 97117,0 75887,04,0 252,097121,0 76139,010625,0 12858,037700,0 49997,048325,0 62855,0145446,0 157801,08B@0B8 <091CB=VE ?5@V>4V244,0 38,044,0 38,044,0 38,00;0=A2347,0 2347,087183,0 86495,0587,0 587,0189558,0 197347,04,0 252,0279679,0 287028,010625,0 12858,037744,0 50035,048369,0 62893,0% B65, ?@>2545=89 0=0;V7 A2V4G8BL, I> =0 ?V4?@8T<AB2V ?@>BO3>< ?5@V>4C, 70 O:89 ?@>2545=> 0=0;V7, DV=0=AC20==O =5>1>@>B=8E 0:B82V2 V =525;8:>W G0AB8=8 >1>@>B=>3> :0?VB0;C ?V4?@8T<AB20 2V41C20TBLAO 70 @0EC=>: 2;0A=>3> :0?VB0;C. =H0 G0AB8=0 >1>@>B=8E 0:B82V2 ?>:@820TBLAO 70 @0EC=>: ?>78:>2>3> :0?VB0;C, I> 2V4?>2V40T ?@028;0< DV=0=AC20==O. >=8 287=0G0NBL ?@8=F8?8, 70 O:8<8 ?V4?@8T<AB2> <0T <>1V;V7C20B8 DV=0=A>289 :0?VB0; 4;O ?>:@8BBO ?>B@518 C DV=0=A>28E @5AC@A0E. V4?@8T<AB2> ?@8 4>B@8<0==V ?@028; DV=0=AC20==O 70157?5GCT A>1V AB01V;L=C ;V:2V4=VABL B0 ?;0B>A?@><>6=VABL. 5 =0;V7 ?;0B>A?@><>6=>ABV B0 ;V:2V4=>ABV C<>20E @8=:>28E 2V4=>A8= ?;0B>A?@><>6=VABL ?V4?@8T<AB20 22060TBLAO >4=VTN 7 =09206;82VH8E C<>2 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV. ;0B>A?@><>6=VABL (;V:2V4=VABL) F5 <>6;82VABL ?V4?@8T<AB20 3@>H>28<8 @5AC@A0<8 A2>TG0A=> ?>30A8B8 A2>W 7>1>2 O70==O. >=OBBO ?;0B>A?@><>6=>ABV B0 ;V:2V4=>ABV ?V4?@8T<AB20 4C65 1;87:V, 0;5 ;V:2V4=VABL T 1V;LH T<:>N: 2V4 @V2=O ;V:2V4=>ABV 70;568BL ?;0B>A?@><>6=VABL. 1CE30;B5@AL:><C 10;0=AV 2 0:B82V 70A>18 ?V4?@8T<AB20 >1 T4=CNBLAO 70 @V2=5< 7@>AB0==O ;V:2V4=>ABV, 2 ?0A82V 7>1>2 O70==O @>7B0H>2CNBLAO 2 70;56=>ABV 2V4 A:>@>G5==O AB>@V2 WE ?>30H5==O. AV 0:B828 ?V4?@8T<AB20 2 70;56=>ABV 2V4 740B=>ABV B0 H284:>ABV WE ?5@5B2>@5==O =0 3@>H>2V 70A>18 <>6=> C<>2=> @>74V;8B8 =0 B0:V 3@C?8: 1A>;NB=> ;V:2V4=V 0:B828(1); H284:> @50;V7CT<V 0:B828 (2); 2V;L=> @50;V7CT<V 0:B828 (3); 206:> @50;V7CT<V 0:B828 (4). 0A828 10;0=AC 2 70;56=>ABV 2V4 @V2=O 7@>AB0==O AB@>:V2 ?>30H5==O 7>1>2 O70=L >1 T4=CNBLAO B0:: 091V;LH B5@<V=>2V 7>1>2 O70=O (1); :>@>B:>AB@>:>2V ?0A828 (2); 4>23>AB@>:>2V ?0A828 (3); ?>ABV9=V ?0A828 (4). =0;V7 ;V:2V4=>ABV 70:;NG05BLAO 2 ?>@V2=O==V AB0B59 ?> 0:B82C, >1 T4=0=8E 70 @V2=5< A?040NG>W ;V:2V4=>ABV, 7 :>@>B:>AB@>:>28<8 7>1>2 O70==O<8 ?> ?0A82C, O:V >1 T4=CNBLAO 70 @V2=5< 7@>AB0==O B5@<V=>2>ABV WE ?>30H5==O. 0;0=A 22060TBLAO 01A>;NB=> ;V:2V4=8<, O:I> 28:>=CNBLAO B0:V C<>28: 1>=1; 2>=2; >=; 4<=4. =0;V7 ;V2V4=>BV 10;0=AC ?V4?@8T<BA20 " !CE0 10;:0 1C45 ?@54AB02;5=89 =86G5 2 B01;8FV 5.1 :B820 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>400 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>400A820 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>400 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>40;0BV6=89 718B>:/=54>AB0G00 ?>G0B>:0 :V=5FL12352,0573,0112258,018616,0-9906,0-18043,02124641,0138459,0225486,031419,099155,0107040,0318497,018807,0310625,012858,07872,05949,04182558,0192082,04279679,0287028,097121,094946,00;0=A328048,0349921,00;0=A328048,0349921,0%% "01;8FO 5.1 =0;V7 ;V:2V4=>ABV 10;0=AC " !CE0 10;:0 ;O =0H>3> ?V4?@8T<BA20 10;0=A ;V:2V4=>ABV, O: =0 ?>G0B>: B0: V =0 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>4C, =5 O2;OTBLAO 01A>;NB=> ;V:V4=8<, 1> C ?V4?@8T<AB20 =5 4>AB0B=>L> 01A>;NB=> ;V:2V4=8E 0:B82V2 (3@>H>28E 70A>1V2 B0 WE T2V20;5=BV2 70 2AV<0 AB0BBO<8). >@O4 7 F8<8 ?>:07=8:0<8 4;O >FV=:8 ;V:2V4=>ABV V ?;0B>A?@><>6=>ABV ?V4?@8T<BA20 @>7@0E>2CNBL 2V4=>A=V ?>:07=8:8. V25@0('+<)/(*+"*)?.; (1+2+3)/(1+2)H.;. (1+2)/(1+2)01A.;. 1/(1+2) E @>7@0EC=:8 ?@54AB02;5=V =86G5 2 B01;8FV 5.2 "01;8FO 5.2 FV=:0 ?>:07=8:V2 ;V:2V24=>ABV ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0 >:07=8:0 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>400 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>40, B8A.3@="@"?@ V25@00,29---?.; 3,853,15-0,700,82-0,18H.;. 3,362,78-0,590,83-0,1701A.;. 0,060,01-0,050,18-0,82 >5DVFVT=B V25@0 ?>:07CT A?V22V4=>H5==O AC<8 A0<>DV=0=ACT<>3> 4>E>4C 4> 7030;L=>W AC<8 7>1>2 O70=L ?V4?@8T<AB20. # =0H><C 28?04:C 2V= <0T A5@54=T 7=0G5==O B0 2E>48BL 2 >1;0ABL @5:><5=4>20=8E 7=0G5=L. >5DVFVT=B ?>B>G=>W ;V:2V4=>ABV E0@0:B5@87CT 4>AB0B=VABL >1>@>B=8E 70A>1V2 4;O ?>30H5==O :>@>B:>AB@>:>2>W 701>@3>20=>ABV ?@>BO3>< 12 <VAOFV2 7 72VB=>W 40B8. =0G5==O =0H>3> :>5DVFVT=B0 2E>48BL 2 >1;0ABL @5:><5=4>20=8E 7=0G5=L, O: =0 ?>G0B>: 72VB=>3> ?5@V>4C, B0: V =0 :V=5FL. >5DVFVT=B H284:>W ;V:2V4=>ABV 70 72VB=89 ?5@V>4 45I> 7=8782AO, 0;5 9>3> 7=0G5==O 2A5 @V2=> 4>A8BL 28A>:5. >5DVFVT=B 01A>;NB=>W ;V:2V4=>ABV ?>:07CT, O:C G0AB8=C 701>@3>20=>ABV ?V4?@8T<AB2> <>65 ;V:2V4C20B8 =5309=>. @>7@0EC=:V2 284=>, I> 7=0G5==O :>5DVFVT=B0 70 72VB=89 ?5@V>4 45I> 7878;>AL, 0;5 2A5 >4=> 2V= ?>:07CT, I> C ?V4?@8T<AB20 5 =091V;LH ;V:2V4=V 0:B828 4;O ?>30H5==O =5309=>W 701>@3>20=>ABV. ;0B>A?@><>6=VABL ?V4?@8T<AB20 2V4=>A=V B0 01A>;NB=V ?>:07=8:8, :>B@V 15@CBL 4> C2038 D0:B8G=V B0 ?>B5=FV0;L=V 3@>H>2V @5AC@A8, 0 B0:>6 A?V22V4=>H5==O =04E>465=L B0 ?;0B56V2. &V ?>:07=8:8 <8 @>73;O=5<> C B01;8FV 5.3. "01;8FO 5.3 0720: :>5DVFVT=B0$>@<C;0=0G5==O>5DVFVT=B ?>B>G=>W ?;0B>A?@><>6=>ABV@>H>2V :>HB8 B0 WE 5:2V20;5=B8  -49462 3@>H. ?;0B>A?@><>6=>ABV@>H>2V :>HB8 B0 WE 5:2V20;5=B8 / 0EC=:8 4> A?;0B80,01@>7@. ;0B>A?@><>6=>ABV(@>H>2V :>HB8 B0 WE 5:2V20;5=B8++'B)/ 0EC=:8 4> A?;0B80,98;V:2. ?;0B>A?@><>6=>ABV / 0EC=:8 4> A?;0B80,004V=B5@20;C 70E8ABC( )*/!5@54=L>45==V >?5@0FV9=V 70B@0B80,50 6 =0;V7 DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 @81CB>: B0 A>1V20@BVABL O2;ONBLAO B@048FV9=8<8 ?>:07=8:0<8 2 ?@0:B8FV DV=0=A>2>3> 0=0;V7C 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. @8=:>28E C<>20E 3>A?>40@N20==O 4> >A=>2=8E ?>:07=8:V2 =0;560BL B0:>6 3@>H>2V ?>B>:8. '8AB89 3@>H>289 ?>BV: <>6=> 287=0G8B8 O: AC<C G8AB>3> ?@81CB:C B0 0<>@B870FV9=8E 2V4@0EC20=L. 5@H>G5@3>28<8 7040G0<8 0=0;V7C ?@81CB:C ?V4?@8T<AB20 O: DV=0=A>2>3> @57C;LB0BC 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV O2;ONBLAO >FV=N20==O D>@<C20==O ?@81CB:C ?V4?@8T<AB20, B5<?V2 @>ABC ?@81CB:C 2 FV;><C B0 >:@5<> 70 :>6=>N A:;04>2>N, 28O2;5==O D0:B>@V2, 2?;820NG8E =0 @>7<V@ ?@81CB:C, 287=0G5==O @V2=O WE 2?;82C, 28O2;5==O @575@2V2 71V;LH5==O ?@81CB:C, 0=0;V7 28:>@8AB0=>3> ?@81CB:C ?V4?@8T<AB20. >7@V7=ONBL B0:V =0?@O<:8 0=0;V7C: " >FV=:0 7<V= ?>:07=8:V2 70 0=0;V7CT<89 ?5@V>4 (3>@87>=B0;L=89 0=0;V7); " >FV=:0 AB@C:BC@8 ?>:07=8:V2 B0 WE 7<V= (25@B8:0;L=89 0=0;V7). 8:>@8AB0T<> FV =0?@O<:8 4;O 0=0;V7C DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 " !CE0 10;:0. ;O ?>G0B:C @>73;O=5<>, O: AD>@<C202AO G8AB89 ?@81CB>: 40==>3> ?V4?@8T<AB20.(B01; 5.1) "01;8FO 5.1 $>@<C20==O G8AB>3> ?@81CB:C 0 72VB=89 ?5@V>4$>@<C20==O G8AB>3> ?@81CB:C0 ?>?5@54=V9 ?5@V>4 195806,0>E>4 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW (010)190933,0_16053,0>40B>: =0 4>40=C 20@BVABL, 0:F87=89 71V@ (015, 020)12466,0=179753,0'8AB89 4>E>4 (28@CG:0) 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW (035)178467,0_127073,0!>1V20@BVABL @8=:>2>W ?@>4C:FVW (040)118308,0=52680,00;>289 ?@81CB>: (718B>:) 2V4 @50;870FVW 050, (055)60159,0+(39040,0)=HV >?5@0FV9=V 4>E>48 (060)-(4<V=VAB@0B82=V 70B@0B8 (070)+ =HV >?5@0FV9=V 28B@0B8 (090)+8B@0B8 =0 71CB(080)) (49008,0)=13640,0@81CB>: (718B>:) 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV100, (105)11151,0+(3910,0)=HV DV=0=A>2V 4>E>48(120)+=HV 4>E>48(130)-$V=0=A>2V 28B@0B8(140) - =HV 28B@0B8 (160)(1696,0)=9730,0@81CB>: (718B>:) 2V4728G09=>W 7VO;L=>ABV 4> >?>40B:C20==O 170, (175)9455,0_2277,0>40B>: =0 ?@81CB>: 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV (180)9048,0=7453,0@81CB>: (718B>:) 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV 190, (195)407,0=7453,0'8AB89 ?@81CB>:(718B>:) 220, (225)407,0 >6=> 7@>18B8 =0ABC?=V 28A=>2:8: 4>E>4 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW 71V;LH82AO =0 4873,0 B8A.3@=., @07>< 7 F8< 71V;LH82AO ?>40B>: =0 4>40=C 20@BVABL B0 0:F87=89 71V@ =0 3587, 0 B8A 3@=., ?@8 FL><C 20;>289 ?@81CB>: 7<5=H82AO =0 7479,0 B8A.3@=.. @81CB>: 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV 7=0G=> 7@VA =0 7046,0 B8A.3@=.. )> AB>ACTBLAO G8AB>3> ?@81CB:C, B> 2V= A?V2?040T 7V 7=0G5==O< ?@81CB:C 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV 7453,0 B8A.3@=. "5?5@ <8 @>73;O=5<> 0=0;V7 DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 2 B01;8FV 5.2 "01;8FO 5.2 =0;V7 DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 " !CE0 10;:0 >:07=8:2VB=89 ?5@V>4, B8A. 3@=.8B><0 2030,%>?5@54=V9 ?5@V>4, B8A. 3@=8B><0 2030,%<V=8, B8A.3@="?@.@>F5=B=V ?C=:B8 >E>4 (28@CG:0) 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW195806,0%190933,0%4873,0-0,02 0;>3 =0 4>40=C 20@BVABL16029,0%12415,0%3614,0-0,23 :F87=89 71V@24,0%51,0%-27,01,13 '8AB89 4>E>4 (28@CG:0) 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW179753,0100,00178467,0100,001286,0-0,01%!>1V20@BVABL @50;V7>20==>W ?@>4C:FVW127073,070,69118308,066,298765,0-0,074,400;>289 ?@81CB>: (718B>:)52680,029,3160159,033,71-7479,00,14-4,40=HV >?5@0FV9=V 4>E>4898940,055,04131348,073,60-32408,00,33-18,564<V=VAB@0B82=V 28B@0B84673,02,604672,02,621,00,00-0,028B@0B8 =0 71CB25375,014,1233820,018,95-8445,00,33-4,83=HV >?5@0FV9=V 28B@0B8107932,060,04141864,079,49-33932,00,31-19,45@81CB>: (718B>:) 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV13640,07,5911151,06,252489,0-0,181,34=HV DV=0=A>2V 4>E>48343,00,190,00,00343,0-1,000,19=HV 4>E>48168,00,091522,00,85-1354,08,06-0,76$V=0=A>2V 28B@0B84178,02,322606,01,461572,0-0,380,86=HV 28B@0B8243,00,14612,00,34-369,01,52-0,21@81CB>:(718B>:) 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV 4> >?>40B:C20==O9730,05,419455,05,30275,0-0,030,12@81CB>: 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV7453,04,15407,00,237046,0-0,953,92'8AB89 ?@81CB>:7453,04,15407,00,237046,0-0,953,92 0 ?5@V>4, I> <8 0=0;V7CT<>, 2V41C;8AO 7<V=8 2 AB@C:BC@V ?@81CB:C ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0. 0 72VB=89 ?5@V>4 71V;LH82AO G8AB89 4>E>4 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW =0 1286,0 B8A.3@=.. &5 2V41C;>AO 70 @0EC=>: 71V;LH5==O 4>E>4C (28@CG:8) 2V4 @50;V70FVW ?@>4C:FVW B0 =0;>30 =0 4>40=C 20@BVABL. 8B><0 2030 A>1V20@B>ABV 2 G8AB><C 4>E>4V 71V;LH8;0AL 4> 70,69 %, B>1B> =0 4,40 %. 1V;LH82AO ?@81CB>: 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV B0 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV =0 2489,0 B8A.3@=. B0 7046,0 B8A.3@=. 2V4?>2V4=>. A5 F5 2?;8=C;> =0 71V;LH5==O ?@81CB:C ?V4?@8T<AB20. $0:B>@=89 0=0;V7 G8AB>3> ?@81CB:C @8 ?@>2545==V 0=0;V7C DV=0=A>28E @57C;LB0BV2 1C;8 28O2;5=V 7<V=8 2 ?>@V2=O==V 7 2007 @>:>< 70 =0ABC?=8<8 AB0BBO<8: "01;8FO 5.3 >:07=8:2006 @V:2007 @V:, B8A.3@= C % 4> 7<V= G8AB>3> ?@81CB:C'8AB0 28@CG:0178467,0179753,01286,018,25!>1V20@BVABL @50;V7>20==>W ?@>4C:FVW118308,0127073,08765,0124,400;>289 ?@81CB>:60159,052680,0-7479,0-106,15=HV >?5@0FV9=V 4>E>48131348,098940,0-32408,0-459,954<V=VAB@0B82=V 28B@0B84672,04673,01,00,018B@0B8 =0 71CB33820,025375,0-8445,0-119,86=HV >?5@0FV9=V 28B@0B8141864,0107932,0-33932,0-481,58@81CB>: (718B>:) 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV11151,013640,02489,035,33=HV 4>E>481522,0168,0-1354,0-19,22$V=0=A>2V 28B@0B82606,04178,01572,022,31=HV 28B@0B8612,0243,0-369,0-5,24@81CB>: 2V4 728G09=>W 4VO;L=>ABV407,07453,07046,0100,00'8AB89 ?@81CB>:407,07453,07046,0100,00 "0:8< G8=><, 71V;LH5==O G8AB>W 28@CG:8 =0 1286,0 B8A.3@= =0 18,25% 2?;8=C;> =0 71V;LH5==O G8AB>3> ?@81CB:C. "0:>6 71V;LH5==O ?@81CB:C 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV =0 2489,0 B8A.3@=., =0 35,33% ?>78B82=> 2?;8=C;> =0 G8AB89 ?@81CB>:. '8AB89 ?@81CB>: 70 72VB=89 ?5@V>4 71V;LH82AO =0 7046,0B8A.3@=. 7 =0;V7 @5=B015;L=>ABV ?@>4C:FVW 5=B015;L=VABL F5 2V4=>A=89 ?>:07=8:, O:89 287=0G5T @V25=L 4>E>4=>ABV 1V7=5AC. >:07=8:8 @5=B015;L=>ABV E0@0:B5@87CNBL 5D5:B82=VABL @>1>B8 ?V4?@8T<AB20 2FV;><C, 4>E>4=VABL @V7=8E =0?@O<:V2 4VO;L=>ABV (28@>1=8G>W, :><5@FV9=>W, V=25AB8FV9=>W B0 V=.); 2>=8 =091V;LH ?>2=>, =V6 ?@81CB>:, E0@0:B5@87CNBL :V=F52V @57C;LB0B8 3>A?>40@N20==O B><C, I> WE 25;8G8=0 ?>:07CT A?V22V4=>H5==O 5D5:BC 7 =0O2=8<8 G8 28:>@8AB0=8<8 @5AC@A0<8. &V ?>:07=8:8 28:>@8AB>2CNBLAO 4;O >FV=:8 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 B0 O: V=AB@C<5=B 2 V=25AB8FV9=V9 ?>;VB8FV V FV=>CB2>@5==V, 0 B0:>6 @07>< 7 :>5DVFVT=B0<8 >1>@>B=>ABV E0@0:B5@87CNBL 5:>=><VG=C 5D5:B82=VABL B0 4V;>2C 0:B82=VABL ?V4?@8T<AB20. DV=0=A>2><C 0=0;V7V 28:>@8AB>2CTBLAO 25;8:0 :V;L:VABL 0=0;VB8G=8E ?>:07=8:V2 @5=B015;L=>ABV, O:V 7 @V7=8E AB>@V= 2V4>1@060NBL 5D5:B82=VABL 3>A?>40@AL:>W 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20. AV 2>=8 2V4=>A=V B0 ?>:07CNBL, A:V;L:8 ?@81CB:C (10;0=A>2>W, G8AB>W, >?5@0FV9=>W B0 V=.) ?@8?040T =0 I48=8FN @50;V7>20=>W ?@>4C:FVW (0:B82V2, 28@>1=8G8E D>=4V2, 2;0A=>3> :0?VB0;C B0 V=.). >7@0ECT<> 45O:V ?>:07=8:8 @5=B015;L=>ABV B0 ?@>0=0;V7CT<> WE. AV @>7@0EC=:8 72545<> 2 B01;8FN 6.1 0 >A=>2V >B@8<0=8E @57C;LB0BV2 <>6=> 7@>18B8 =0ABC?=V 28A=>2:8: 0 >48=8FN 0:B82V2, 2;0A=>3> :0?VB0;C B0 >A=>2=8E D>=4V2 ?@8?040T ?@81CB>:, 0;5 4C65 <V75@=89 2V= A:;0405 <5=H5 >4=VTW :>?V9:8. )>4> ?>:07=8:V2 @5=B015;L=>ABV 28@>1=8FB20, B> =0 >48=8FN >48=8FN A>1V2@B>ABV @50;V7>20=>W ?@>4C:FVW ?@8?040T, =0 :V=5FL 72VB=>3> ?5@V>4C, 51:>?V9:0 ?@81CB:C, 0 =0 >48=8FN 28B@0B 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV 3,473@=. !B>A>2=> @5=B015;L=>ABV ?@>4606, B> =09V1;L 203><8< B0< T ?>:07=8: @5=B015;L=>ABV ?> 20;>2><C ?@81CB:C- 2V= A:;040T 0,34 :>?V9:8 ?@81CB:C =0 >48=8FN 20;>2>3> ?@81CB:C. =HV ?>:07=8:8 70=04B> <0;5=L:V I>1 WE 0=0;V7C20B8. FV;><C 4>E>4=VABL ?V4?@8T<AB20 " !CE0 10;:0 70 0=0;V7CT<89 ?5@V>4 <0965 =5 7<V=8;0AL V ?@>4>26CT 1CB8 ?>78B82=>N. "01;8F0 6.1 =0;V7 @5=B015;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 >:07=8:$>@<C;00 72VB=89 ?5@V>40 ?>?5@54=V9 ?5@V>41A.7<V=8 5=B015;L=VABL :0?VB0;0 5=B015;L=VABL 0:B82V2G8AB89 ?@81CB>:/A@54=L>@VG=C 20@BVABL 2AVE 0:B82V2 0,01-- 5=B015;L=VABL G8AB89 ?@81CB>:/A@54=L>@VG=C 20@BVABL 2;0A=>3> :0?VB0;C 0,001-- 5=B015;L=VABL >A=>2=8E D>=4V2G8AB89 ?@81CB>:/A@54=L>@VG=C 20@BVABL >A=>2=8E D>=4V2 0,003-- 5=B015;L=VABL 28@>1=8FB20@5=B015;L=VABL 28@>1=8FB20 ?@>4C:FVW20;>289 ?@81CB>:/ A>1V20@BVABL @50;V7>20==>W ?@>4C:FVW 0,510,410,10@5=B015;L=VABL >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV ?@81CB>: 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV/28B@0B8 2V4 >?5@0FV9=>W 4VO;L=>ABV 3,473,090,38 5=B015;L=VABL ?@>406 (@50;V70FVW)?> 20;>2><C ?@81CB:C 20;>289 ?@81CB>:/G8ABC 28@CG:C0,340,290,05?> >?5@0FV9=><C ?@81CB:C >?5@0FV9=89 ?@81CB>: /G8ABC 28@CG:C0,060,08-0,02?> G8AB><C ?@81CB:C G8AB89 ?@81CB>: /G8ABC 28@CG:C0,0020,041-0,04 8 =0;V7 4V;>2>W 0:B82=>ABV B0 5D5:B82=>ABV 4VO;L=>ABV ?V4?@8T<AB20 V;>20 0:B82=VABL ?V4?@8T<AB20 ?@>O2;OTBLAO 2 48=0<VFV 9>3> @>728B:C, 4>AO3=5==V ?>AB02;5=8E FV;59, 5D5:B82=><C 28:>@8AB0==V 5:>=><VG=>3> ?>B5=FV0;C, @>7H8@5==V @8=:V2 A1CBC. V;>2C 0:B82=VABL ?V4?@8T<AB20 <>6=> >FV=N20B8 O: =0 O:VA=><C, B0: V =0 :V;L:VA=><C @V2=OE. /:VA=V :@8B5@VW: >1AO3 @8=:V2 A1CBC ?@>4C:FVW, =0O2=VABL ?@>4C:FVW 4;O 5:A?>@BC, 4V;>20 @5?CB0FVO ?V4?@8T<AB20. V;L:VA=0 >FV=:0 28:>=CTBLAO 70 42><0 =0?@O<:0<8: @V25=L 5D5:B82=>ABV B0 V=B5=A82=>ABV 28:>@8AB0==O @5AC@AV2 ?V4?@8T<AB20; 70157?5G5==O 7040==8E B5<?V2 @>ABC >A=>2=8E ?>:07=8:V2. :B82=VABL ?V4?@8T<AB20 70;568BL 2V4 5D5:B82=>ABV 28:>@8AB0==O 9>3> 0:B82V2. ;O B>3>, I>1 >FV=8B8 4V;>2C 0:B82=VABL " !CE0 10;:0 =5>1EV4=> @>7@0EC20B8 B0 ?@>0=0;V7C20B8 =87:C ?>:07=8:V2. &V ?>:07=8:8 1C4CBL ?@82545=V C B01;8FV 7.1. "01;8FO 7.1 =0;V7 45;>2>W 0:B82=>ABV ?V4?@8T<AB20 >5DVFVT=B$>@<C;0=0G5==O>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV 0:B82V2 ()'8AB0 28@CG:0 / !@54=O 70 ?5@V>4 25;8G8=0 0:B82V20,02>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV >1>@>B=8E 70A>1V2 (> 1)'8AB0 28@CG:0 / !@54=O 70 ?5@V>4 25;8G8=0 >1>@>B=8E 70A>1V20,05>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV 2;0A=>3> :0?VB0;C (>.)'8AB0 28@CG:0 / !@54=O 70 ?5@V>4 25;8G8=0 0,03>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV 70?0AV2 (> 7)!>1V20@BVABL/ !@54=V 70 ?5@V>4 70?0A8 6,81>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV 'B (> 'B) '8AB0 28@CG:0 / 'B*0,15>5DVFVT=B >1>@>B=>ABV 'B (> 'B) !>1V20@BVABL / 'B*0,17 0 >A=>2V F8E ?>:07=8:V2 <8 <>65<> A:070B8, I> =0 13@=. V=25AB>20=C 2 AC:C?=V 0:B828 ?V4?@8T<AB2> >B@8<CT 2 :>?V9:8 G8AB>W 28@CG:8. 1>@>B=V 70A>18 70 72VB=89 ?5@V>4 74V9A=NNBL 0,05 >1>@>B0, 0 2;0A=89 :0?VB0; 0,03. &V ?>:07=8:8 70=04B> <0;5=L:V, 0 B><C ?V4?@8T<AB2> ?>28==> =04 F8< 70<8A;8B8AO B0 =0<030B8AO 71V;LH8B8 FV ?>:07=8:8. "5?5@ <8 <>65<> @>7@0EC20B8 4>268=C >?5@0FV9=>3> B0 DV=0=A>2>3> F8:;V2. ?5@0FV9=89 F8:; ?>:07CT :V;L:VABL 4=V2, O:V =5>1EV4=V " !CE0 10;:0 4;O 28@>1=8FB20, ?@>406C B0 >B@8<0==O :>HBV2 2V4 ?>:C?FO: ">.F = "o.7 + "o.B = 53 + 2324 = 2377 4=V2 V;L:VABL 4=V2, =0 O:V 3@>H>2V :>HB8 =5 7=0E>4OBLAO 2 >1>@>BV, ?>:07CT DV=0=A>289 F8:;: "D.F. = ">.7 + "> B + "> B = 53 + 2324 + 2120 = 4497 4=V2. &V ?>:07=8:8 <0NBL 70=04B> 28A>:5 7=0G5==O. ?5@0FV9=8F F8:; C ?V4?@8T<AB20 B@820T <0965 6 @>:V2, 0 DV=0=A>289 F8:; 242VGV 4>2H5. 9 V03=>AB8:0 10=:@CBAB20 V03=>AB8:0 10=:@CBAB20 ?@54AB02;OT A>1>N A8AB5<C FV;L>2>3> DV=0=A>2>3> 0=0;V7C =0?@02;5==>3> =0 28O2;5==O ?0@0<5B@V2 :@87>2>3> @>728B:C ?V4?@8T<AB20. 287=0G5==O >7=0: =5?;0B>A?@><>6=>ABV @>73;O=5<> B@8 :>5DVFVT=B8 B0 ?>:07=8: ?@81CB:C. (482 B01; 8) "01;8F0 8 ;3>@8B< 287=0G5==O @V2=O =5?;0B>A?@><>6=>ABV ?V4?@8T<AB20 >:07=8: V25=L =5?;0B>A@><>6=>ABV 09<5=C20==O=0G5==O>@<0B82=5 7=0G5==O?>G0B>: ?5@V>4C:V=5FL ?5@V>4C?>G0B>: ?5@V>4C:V=5FL ?5@V>4C1. >B>G=0 ?;0B>A?@><>6=VABL-35392,0-49462,0> 0>B>G=0>B>G=02.>5DVFVT=B 70157?5G0=>ABV >1>@>B=8E 0:B82V2 0,670,600,13.>5DVFVT=B ?>:@8BBO5,255,051,54. '8AB89 ?@81CB>:7453,0407,0> 0 # =0H><C 28?04:C <8 10G8<>, I> ?V4?@8T<AB2> " !CE0 10;:0 <0T ?>B>G=C =5?;0B>A?@><>6=VABL O: =0 ?>G0B>: ?5@V>4C, B0: V =0 :V=5FL. ;O >FV=:8 @878:C 10=:@CBAB20 28:>@8AB0T<> ? OB8D0:B>@=C <>45;L ;LB<0=0. &O <>45;L <0T B0:C D>@<C;C @>7@0EC=:C >FV=:8 @878:C: ZA = 1,2*K1 + 1,4*K2 + 3,3*K3 + 0,6*K4 + 1,0*K5, 45 K1 = ;0A=89 :0?VB0; / !C<0 2AVE 0:B82V2; K1 ?>G = 0,85; K1 :V= = 0,82; K2 = 5@>7?>4V;5=89 ?@81CB>: / !C<0 2AVE 0:B82V2; K2 ?>G = 0,58; K2 :V= = 0,56; K3 = @81CB>: 4> A?;0B8 2V4A>B:V2 8 ?>40B:V2 / !C<0 2AVE 0:B82V2; K3 ?>G = 0,04; K3 :V= = 0,03; K4 = ;0A=89 :0?VB0; / >78:>289 :0?VB0;; K4 ?>G = 5,78; K4 :V= = 4,56; K5 = '8AB0 28@CG:0 / !C<0 2AVE 0:B82V2. K5 ?>G = 0,55; K5 :V= = 0,51; ZA ?>G. = 1,2*0,85 + 1,4*0,58 + 3,3*0,04 + 0,6*5,78 + 1,0*0,55 = 5,98; ZA :V=. = 1,2*0,82 + 1,4*0,56 + 3,3*0,03 + 0,6*4,56 + 1,0*0,51 = 5,11. >7@0E>20=5 7=0GO5==O <>45;V ;LB<0=0 =0 ?>G0B>: ?5@V>4C A:;040;> 5,98, =0 :V=5FL ?:@V>40 5,11. &5 >7=0G0T, I> V<>2V@=VABL 10=:@CBAB20 =87L:0. 8 =5 <>65<> @>18B8 28A=>2:8 A?8@0NG8AL =0 40==V, >B@8<0=V 2 @57C;LB0BV @>7@0EC=:C <>45;V ;LB<0=0 B><C, I> 2>=0 @>7@0E>20=0 =0 4V03=>AB8:C 10=:@CBAB20 ?V4?@8T<AB2 C @>728=CB8E 70EV4=8E :@0W=0E.   HYPERLINK "http://globalteka.ru/" globalteka.ru - @0<>B=>5 8 :0G5AB25==>5 2K?>;=5=85 2A5E 284>2 =0CG=KE @01>B. !:84:8, >@838=0;L=>ABL, :>=B@>;L ?;0380B0, ?@O<>5 >1I5=85 A 02B>@><. 0:070BL 2K?>;=5=85 CG51=>9 8;8 =0CG=>9 @01>BK <>6=> 745AL: HYPERLINK "http://globalteka.ru/order.html" http://globalteka.ru/order.html PAGE `bhjlx&(FH*û|qbSH9h)fh5 CJaJmH"sH"h)fh5 CJaJhCYh5 CJaJmH"sH"hPh5 CJaJmH"sH"hCYh5 CJaJh3l CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"h8!5CJaJmH"sH"h5 5CJaJmH"sH"h3l 5CJaJmH"sH"h5 mH"sH"hXCJaJmH"sH"hX5CJaJmH"sH"hXCJaJhA1YhXCJaJhXhXCJ\aJmH"sH" .>L\` $$Ifa$gdbl`bd)$ dha$gdXkd$$Iflw֞U qm!& ,15''h''u'+'|3644 lapFdfhjlFr8(n$dh^`a$gd8!$ & Fdh^`a$gd8!$dh`a$gd8!$dh`a$gd5 gd5 dhgdXnH*:|Jpl8$dh^a$gd5 dh^gd5 dhgd5 dh`gd5 $dh`a$gd5 $dh`a$gd8! dh`gd8!$dh^`a$gd5 *,.0|~JLNPTVZ\^`dfhjlp06FHZ`bfhl츩h$3h5 6CJ]aJh5 6CJ]aJmH"sH"h5 6CJ]aJhh5 CJaJmH"sH"hqh5 CJaJmH"sH"h$3h5 CJaJh5 CJaJmH"sH"h5 CJaJ=tvxz~$x.0468Bp~˼˼˼˼囦hvFh5 CJaJmH"sH"h$3h5 CJaJh5 CJaJh$3h5 6CJ]aJh5 6CJ]aJmH"sH"h5 6CJ]aJhqh5 CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"hCqzh5 CJaJmH"sH"7x: gd5 $p`pa$gd5 $dh`a$gd8!dh^`gd8!dhgd5 8:8prL(PdƳ圑whwwwwwhvAhk CJaJmH"sH"hvAh5 CJaJmH"sH"hvAh5 mH sH hvAh5 mH"sH"hvAh5 CJaJmH"sH"h5 mH"sH"%hdoh5 B*CJaJmH"phsH"h5 B*CJaJmH"phsH"hCqzh5 CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"hqh5 CJaJmH"sH"$:N^j6JFf$$Ifa$gdvAl $a$gd5 gd5  ^,LZhx$$Ifa$gdvAl qq$If]q^qgdvAl $If]gdvAl Ff $Ifgd5 l $0@P$qq$If]q^qa$gdvAl $Ifgd5 l Ff$$Ifa$gdvAl PRdvxz|&(*,.<JLZh$qq$If]q^qa$gdvAl $Ifgd5 l FfX$$Ifa$gdvAl hjln|(*,.>$qq$If]q^qa$gdvAl $Ifgd5 l Ff$$Ifa$gdvAl >NPdft,.<>Ff"$Ifgd5 l Ff$$Ifa$gdvAl df.<>j026 ` b    4 B D Z \ V X d x  ,\^`bͦh8!5CJaJmH"sH"h5 5CJaJmH"sH"hvFh5 mH"sH"h h5 @CJNHaJh h5 @CJaJh5 @CJaJhvAh5 CJaJmH"sH"hvAh5 mH"sH"hvAh5 CJaJmH"sH"3>@BDTdfv "2B$Ifgd5 l Ffn'$$Ifa$gdvAl BDFHXhj ,<L\l|$Ifgd5 l Ff0,$$Ifa$gdvAl 02468:<>@N\jxFf5$Ifgd5 l Ff0$$Ifa$gdvAl  ( 4 6 ` b d f h j l n p |  $Ifgd5 l Ff:$$Ifa$gdvAl        * : J Z j z   Ff D$Ifgd5 l FfH?$$Ifa$gdvAl        ( 2 4 B D R ` p  FfH$$Ifa$gdvAl $Ifgd5 l     $ 4 D T X Z \ $dh`a$gdqU gd5 dh^`gd8!dhgd5 FfbM$$Ifa$gdvAl hj`N $dh`a$gd8!$dh`a$gdqUhj<>z|@B@(*`b>@  b!;͕͕͕͕ͯͯͤͤͯ{skskskskskskskhYCJaJhYCJaJhGWhqUCJaJmH"sH"h$3hqUCJaJhghqUCJaJmH"sH"hghqUCJaJhm2hqUCJaJmH"sH"h:hqUCJaJmH"sH"hqUCJaJmH"sH"hz$hqU5CJaJmH"sH"hqU5CJaJmH"sH"hqU5CJaJ*t@ Bx($$&`#$/Ifa$gdYdhgdqUdh^`gdqU$dh`a$gdqU$dh`a$gd8!(*kdKP$$Ifl4֞ |%``````| 6`j&44 lapF*,.0246L`bhv FfU$$&`#$/Ifa$gdYFfR$&`#$/IfgdY,>@FVfl|  . Ff^Ff[FfX$l$&`#$/If^`la$gdY$$&`#$/Ifa$gdY. @ R ` r   z!!#$$$ $$Ifa$gdqU $IfgdqUVdh^V`gdqU dh^gdqU$dh^`a$gdqUFfb$$&`#$/Ifa$gdYb!x!z!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$%%%%>%@%h%j%%%('*'''''''''''''ǿǿǿǿǖǖǿu"hqUCJOJQJ^JaJmH"sH"h%7^kdd$$Ifl0 &] 644 la5 p $$Ifa$gdqU^kdc$$Ifl0 &] 644 la5 p>%@%R%h%j%7^kde$$Iflw0 &] 644 la5 p $$Ifa$gdqU^kd(@(B((((((())//d1 333344R5ȱߢߢo`oMo%hvAh5 B*CJaJmH"phsH"hvAhqUB*CJaJph%hvAhqUB*CJaJmH"phsH"h8!B*CJaJmH"phsH"hqUB*CJaJmH"phsH"h;%hqUCJaJmH"sH"ht}(hqUCJaJmH"sH"hqUCJaJhqUCJaJh(L(V(`(l(5kdVh$$Iflwֈ/ ]Y UC77644 lap< $$Ifa$gdqUl(v((((((5kdOi$$Iflwֈ/ ]Y UC77644 lap< $$Ifa$gdqU(((((5kdHj$$Iflwֈ/ ]Y UC77644 lap< $$Ifa$gdqU((b*,`-/1d1,2 3343D3V3$dh$Ifa$gdvAl $dh`a$gdqU$dh`a$gd8!$dh^`a$gd8!$dh^a$gdqU V3X3333`JJ4$$Ifa$gdvAl dh$IfgdvAl kdAk$$IflFB .$3 3 3 t06  44 lapytvA3444444G11dh$IfgdvAl kdk$$IflFB .$3 3 3 t06  44 lapytvA$dh$Ifa$gdvAl 444R5\5`JJ1$dh$Ifa$gdvAl dh$IfgdvAl kdl$$IflFB .$3 3 3 t06  44 lapytvAR5Z555T6V6666@7N9P9<<<<<<=="=$=,=4=6=N=|======>>????ɾvmhu5CJaJhzhuCJaJmH"sH"h$3huCJaJhuCJaJhuCJaJmH"sH"h$huCJaJmH"sH"hnr,hnr,mH"sH"hu5aJmH"sH"hqUmH"sH"h9fmH"sH"%hvAhqUB*CJaJmH"phsH"%hvAh5 B*CJaJmH"phsH"%\5^5555`JJ1$dh$Ifa$gdvAl dh$IfgdvAl kd'm$$IflFB .$3 3 3 t06  44 lapytvA555H6R6`JJ1$dh$Ifa$gdvAl dh$IfgdvAl kdm$$IflFB .$3 3 3 t06  44 lapytvAR6T6V6X6Z6\6^6`6b6d6f6`^^^^^^^^^kdkn$$IflFB .$3 3 3 t06  44 lapytvA f6h6j6l6n6p6r6t6v6x6z6|6~666666666666666666666666666P9V<<,==H>>?F?j?? $$Ifa$gdL6K$hdh`ha$gdu$hdh`ha$gdu$dh`a$gdnr, dh`gdnr,gdnr, $dha$gdnr,?D?F?L?Z?b?d?j?n??????????@@@@"@&@4@D@F@P@R@T@Z@h@j@@@@@@@@A AAAAA A(A*A8A>AHAJAPATAδΥΥÙΥΥΥh huCJaJmH sH huCJaJmH sH hf'8huCJaJmH"sH"hzZhuCJaJmH"sH"h$3huCJaJhuCJaJmH"sH"huCJaJhzhu5CJaJmH"sH"hu5CJaJmH"sH"6??????{rrr $IfgdL6Kwkd o$$Ifl4BFLe$6  44 lap $$Ifa$gdL6K???4@F@{{{ $$Ifa$gdL6Kwkdo$$Ifl4BFLe$6  44 lapF@H@J@L@N@~~~ $IfgdL6Kwkd;p$$Ifl4BFLe$6  44 lapN@P@T@V@X@{3* $IfgdL6KGkdiq$$Ifl4BL$644 lap $$Ifa$gdL6Kwkdp$$Ifl4BFLe$6  44 lapX@Z@j@@@@3wkdCr$$Ifl4BFLe$6  44 lap $$Ifa$gdL6KGkdq$$Ifl4BL$644 lap @@@@@@~r $$Ifa$gdL6Kwkdr$$Ifl4BFLe$6  44 lap $IfgdL6K@@@@ AvAAfZZZ $$Ifa$gdL6KGkds$$Ifl4BL$644 lap $IfgdL6KGkdqs$$Ifl4BL$644 lap TAdAhAvAAAAAAAAAAA B B B.B0B:B>BHBPBTBVBXBZBdBjB|BBBBBBBBBBBBBBC CCCCC(C*C8C:CFCxCCCCCCCCCCCCDƷҨh]huCJaJmH"sH"h huCJaJmH sH huCJaJmH sH hf'8huCJaJmH"sH"h$3huCJaJhuCJaJmH"sH"huCJaJBAAAAA~~~ $IfgdL6KwkdKt$$Ifl4BFLe$6  44 lapAAAAA{3* $IfgdL6KGkdyu$$Ifl4BL$644 lap $$Ifa$gdL6Kwkdt$$Ifl4BFLe$6  44 lapAAAA BB3wkdSv$$Ifl4BFLe$6  44 lap $$Ifa$gdL6KGkdu$$Ifl4BL$644 lap BBBBBB~r $$Ifa$gdL6Kwkdv$$Ifl4BFLe$6  44 lap $IfgdL6KBBB B0BBBfZZZ $$Ifa$gdL6KGkdw$$Ifl4BL$644 lap $IfgdL6KGkdw$$Ifl4BL$644 lap BBBBB~~~ $IfgdL6Kwkd[x$$Ifl4BFLe$6  44 lapBBBBB{3* $IfgdL6KGkdy$$Ifl4BL$"644 lap $$Ifa$gdL6Kwkdx$$Ifl4BFLe$6  44 lapBBBCCC3wkdiz$$Ifl4BFLe$6  44 lap $$Ifa$gdL6KGkdy$$Ifl4BL$644 lap CCCCCC~r $$Ifa$gdL6Kwkd{$$Ifl4FLe$6  44 lap $IfgdL6KCCCCCZDjDfZZZ $$Ifa$gdL6KGkd|$$Ifl4BL$644 lap $IfgdL6KGkd{$$Ifl4BL$644 lap DDDDDD$D.D0DDDZDhDjD~DDD2E@EPEREfErEtEzEEEEEEEEF FFFFFFFFFFL&L>Lᨙ~hCJaJmH"sH"h huCJaJmH"sH"h huCJaJmH sH huCJaJmH sH huhuCJaJmH"sH"h>RuhuCJaJmH"sH"h]huCJaJmH"sH"h$3huCJaJhuCJaJhuCJaJmH"sH",jDlDnDpDrD~~~ $IfgdL6Kwkdq|$$Ifl4BFLe$6  44 laprDtDxDzD|D{3* $IfgdL6KGkd}$$Ifl4BL$644 lap $$Ifa$gdL6Kwkd}$$Ifl4BFLe$6  44 lap|D~DD@ERETE3wkdy~$$Ifl4BFLe$6  44 lap $$Ifa$gdL6KGkd ~$$Ifl4BL$644 lap TEVEXEZE\E`E~r $$Ifa$gdL6Kwkd$$Ifl4BFLe$6  44 lap $IfgdL6K`EbEdEfEtEFFfZZZ $$Ifa$gdL6KGkd$$Ifl4BL$644 lap $IfgdL6KGkd$$Ifl4BL$644 lap FFFx$dh$Ifa$gdL6Kwkd$$Ifl4BFLe$6  44 lapFF$FFF$dh$Ifa$gdL6Kbkd$$IflL$'064 laFFFwh$dh$Ifa$gdL6Kkd$$IflFLe$~06  4 laFFFG&G$dh$Ifa$gdL6Kbkd4$$IflL$'064 la&G(G,Gwh$dh$Ifa$gdL6Kkd$$IflFL$t\06  4 la,G.GL@LLLbMdMMMMPNRNhNNNNNO OOOPP Q"QQQ4R6RRRLSNSTTxTzTTT`UbUUUVV.W0WWWWXYbYjYrY|Y~YYYYYY2[>[³ݬhR*huCJaJmH"sH" h+huhChuCJaJmH"sH"huCJaJmH"sH"hN9huCJaJmH"sH"huCJaJhuhuCJaJha\huCJaJmH"sH">LLM:MVMbM $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KbMdMfMhMjMlMnMA88888 $IfgdL6Kkdl$$Ifl4ֈ |%`'k``9``9'{ '44 lap<nMMMMM $$Ifa$gdL6KMMkd$$Ifl4ִ !|%k99'  44 lapPMNNN.N2N@NLNPN $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KPNRNkdP$$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapPRNNNNNNNNN $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KNNkd$$Ifleִ !|%k''9''9''''  44 lapPNNNNOOOOO $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KO Okd$$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapP OOOOOOOOO $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KOOkd($$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapPO,P>PJP\PhPvPPP $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KPPkdb$$Ifleִ !|%k''9''9''''  44 lapPPPPPPP QQ Q $$Ifa$gdL6K $IfgdL6K Q"Qkd$$Ifl)ִ !|%k''9''9''''  44 lapP"QPQ`QlQ~QQQQQ $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KQQkd֎$$IflHִ !|%k''9''9''''  44 lapPQQQQ RRR(R4R $$Ifa$gdL6K $IfgdL6K4R6Rkd$$Ifl9ִ !|%k''9''9''''  44 lapP6RVRfRrRRRRRR $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KRRkd<$$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapPRRRSS"S4S>SLS $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KLSNSkdv$$Ifleִ !|%k''9''9''''  44 lapPNSSSSSSSST $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KTTkd$$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapPT.T:TDTLTVTbTnTxT $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KxTzTkdΔ$$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapPzTTTTTTTTT $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KTTkd$$Iflִ !|%k''9''9''''  44 lapPT UU$U2U[X[d[[[[ \\\\*\.\8\B\*],]8]:]B]F]V]X]d]h]j]t]z]|]]]]]]]]]]]]]^^*^,^.^D^N^P^Z^`^p^t^v^^ŸŸŸŸ􇖡hhuCJaJmH"sH"h$3huCJaJhuCJaJhHhuCJaJmH"sH"hu5CJaJmH"sH"hu5CJaJhumH"sH"hexhuCJaJmH"sH"hR*huCJaJmH"sH"huCJaJmH"sH"5]]]]3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkdd$$Iflr4Y#&,&&~&%0D%44 lap2]^^*^,^'kdQ$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6K,^v^^^^^ $$Ifa$gdL6K $IfgdL6K^^^^^^^^^^^^^^^__H_J_Z_\_j_l___________``` `.`0`P`R`````````"a$a2a4aBaDa^a`avaxaaaaaaaaa bb>b@bZb\bbbbbbhbhuCJaJmH"sH"hhuCJaJmH"sH"huCJaJmH"sH"huCJaJh$3huCJaJM^^^^3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkd>$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2^^ ___'kd+$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6K_J_\_l_~__ $$Ifa$gdL6K $IfgdL6K____3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkd$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2_____'kd$$Ifl@r4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6K_` `0`@`P` $$Ifa$gdL6K $IfgdL6KP`R```3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkd$$Ifl,r4Y#',''~'%'0D%44 lap2`````'kdߣ$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6K`$a4aDaRa^a $$Ifa$gdL6K $IfgdL6K^a`axaa3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkd̤$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2aaaaa'kd$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6Kaaaab b $$Ifa$gdL6K $IfgdL6K bb(b4b3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkd$$Ifl@r4Y#',''~'%'0D%44 lap24b@bNbZb\b'kd$$Ifl@r4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6K\bbbbbb $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kbbbbbbcccc,c0c.eneeeeeeeeessttʽsk\Qh$3h8!CJaJh)hqUCJaJmH"sH"hqUmH"sH"hqUCJaJmH"sH"h$3hqUCJaJh!hqU5CJaJmH"sH"hqU5CJaJmH"sH"h5 5CJaJmH"sH"hqU5CJaJhu5CJaJmH"sH"h/ hexCJaJhexCJaJmH"sH"huCJaJmH"sH"huCJaJh$3huCJaJbbbc3* $$Ifa$gdL6K $IfgdL6Kkd$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2cc c.c0c'kdm$$Iflr4Y#',''~'%'0D%44 lap2 $$Ifa$gdL6K0c2ceeeeee kmnsttuu$dh`a$gd8!$dh^`a$gd8!$dh`a$gd8! $dha$gdqU$a$gdqU$a$gdqU$dh`a$gdu$dh`a$gduttuuu(uJuLutuvuuuuuTv\v^v`vbvdvfvhvvw w wwwwwwwwwwwww xxxxyy,z.zzzT{V{{{{ݿݿ鷬ݝݎݿݝݎݿݿݿ鷬h@FhqUCJaJmH"sH"h3#hqUCJaJmH"sH"hqU5CJ\aJhqUCJaJhZhqUCJaJmH"sH"h< hqUCJaJmH"sH"hqUCJaJmH"sH"hqUCJaJh8!hqUCJaJmH"sH"4uu(uLuvuuuuNkdZ$$Iflr a#''$U#44 lagp2 $$Ifa$gdqUuuuTv^vbvfv $$Ifa$gdqU $$Ifa$gdqU $IfgdqUDkd>$$Iflw#'##44 lagp fvhvvv wwwZQQE99 $$Ifa$gdqU $$Ifa$gdqU $IfgdqUkd$$Iflr a#$U#44 lagp2wwRwwwwwZQQE99 $$Ifa$gdqU $$Ifa$gdqU $IfgdqUkd$$Iflhr a#$U#44 lagp2ww xZN $$Ifa$gdqUkd~$$Iflcr a#$U#44 lagp2 xxXxxxxx $$Ifa$gdqU $IfgdqUDkdj$$Iflw###44 lagp xx6yyyyyZQQEEE $$Ifa$gdqU $IfgdqUkd̮$$Iflr a#$U#44 lagp2yy,zZN $$Ifa$gdqUkd$$Ifler a#$U#44 lagp2,z.zZzzzzz $$Ifa$gdqU $IfgdqUDkd$$Iflw###44 lagp zzz4{>{H{T{ZQQEEE $$Ifa$gdqU $IfgdqUkd$$Iflr a#$U#44 lagp2T{V{{{{{{ZQQEEE $$Ifa$gdqU $IfgdqUkd$$Ifl8r a#$U#44 lagp2{{{{{{{{ZRRRRRR$a$gdqUkd޲$$Iflr a#$U#44 lagp2{{{{||̂΂ڂ܂2468<>@BDHN\^jnprvxz|~ؿhqUCJH*aJmH"sH"hmzzzzh:h5 CJH*aJmH"sH"h$3h5 CJH*aJmH sH h$3h5 CJaJmH sH h:h5 CJaJmH"sH"h:h5 CJaJh5 CJaJh$3h5 CJaJhGFh5 CJaJmH"sH"hFh5 CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"0BLTVX $$Ifa$gd5 $$Ifa$gd5 XZ8, $$Ifa$gd5 $$Ifa$gd5 kdb$$Ifl4ֈ 6X D% &p&p&&"0%44 laf4 $$Ifa$gd5 $$Ifa$gd5 Γܓ8, $$Ifa$gd5 $$Ifa$gd5 kd+$$Ifl4Qֈ 6X D% &p&p&&"0%44 laf4ܓ $$Ifa$gd5 $$Ifa$gd5 8+ "`gd5 kd$$Ifl4ֈ 6X D%' &p&p&&"0%44 laf4l֖ >֗x (Fҙr$ " dh` a$gd5 $dha$gd5 $ "dha$gd5 $ "dha$gd5 $ "dh`a$gd5 >LNP^`bΖЖ֖ "(*,2<>TVZbėʗԗ֗ؗ⺯ƧƧƯ➑Ƃ➑Ƃ⺧ƧƧƯ⺞Ƃh(h5 CJaJmH"sH"h5 CJH*aJmH"sH"h5 CJH*aJh5 CJaJh$3h5 CJaJh$3h5 CJH*aJh5 CJaJmH"sH"h:h5 CJH*aJmH"sH"h$3h5 CJaJmH sH h:h5 CJaJmH"sH"3ؗڗޗR`bprxz~Θؘ֘ &(*024:DFHJ^`~ƷƠƠҨƷƷƠƠƠҨƷƷƠƠh5 CJaJh$3h5 CJaJmH sH h(h5 CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"h$3h5 CJaJh5 CJH*aJmH"sH"h5 CJH*aJh$3h5 CJH*aJ?™ƙЙҙ"*ΝН֝؝ڝܝǻϡۻۻvkc_c_c_c_hljhlUhqUhqUmH"sH"hqUCJaJmH"sH"hoIrh5 CJaJmH"sH"h$3h5 CJH*aJmH sH h$3h5 CJaJh(h5 CJaJmH"sH"h5 CJaJmH"sH"h5 CJaJh$3h5 CJH*aJh5 CJH*aJmH"sH"h5 CJH*aJh$3h5 CJaJmH sH %Нҝԝ֝؝ڝޝf~ &`#$gd5 $ E$a$gdvA$dh`a$gdqU$dh`a$gd5 $ "dha$gd5 .04:<PRVXZdޟ:<z|~¶ztztptpehqUhqUmH"sH"hl hl0Jjhl0JUhlhvAjhvA5B*UphhvA5B*ph hvA5hvAhvA5B*phhvA0J5B*ph`hvA0J5B*mH ph`sH hvA5B* mH phpsH hvAhvA5B* php#jhvA5B* UmH phpsH # &`#$gd5 h]hgd5 21h:p5 . A!"S#n$n% 51h0:p5 A .!n"n#$S% 21:p5 . A!n"S#n$n%nn 510:p5 A .!n"n#n$S%nn 21:p5 . A!n"S#n$n%nn 21h:p5 . A!"S#n$n% 21h:pX. A!"S#n$n% 51h0:pXA .!n"n#$S% 21h:pX. A!"S#n$n% 51h0:p5 A .!n"#$h% ,1h. A!"R#n$n% |$$Ifb!vh#v #v #vG #v #v#v:V l4P5+++,5 5 5G 5 559/ / / / / / / / / / / abp<$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V l4P5+++ ,,, 5 5755m55555 5 9/ / / / / / / / / / abpP%kd~$$Ifl4 (%'+0F5 '7''m''''P5((((44 labpP$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lwP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kdm$$Iflw (%'+0F5' '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V l,P5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd+ $$Ifl, (%'+0F5' '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd $$Ifl (%'+0F5' '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V l;P5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd$$Ifl; (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V l,P5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kde$$Ifl, (%'+0F5' '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lXP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd#$$IflX (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lXP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd$$IflX (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V l;P5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd$$Ifl; (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lJP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd]#$$IflJ (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd'$$Ifl (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpdv$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / abpd6kd*$$Ifl (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd.$$Ifl (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kdG2$$Ifl (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V l,P5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd6$$Ifl, (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$Ifb!v h#v #v7#v#vm#v#v#v#v#v #v :V lP5, 5 5755m55555 5 9 / / / / / / abpd6kd9$$Ifl (%'+0F5 '7''m''''''P5((((44 labpd$$If!vh#v#v:V lw6,559/ ap$$If!vh#v#v:V lw6,559/ ap$$If!vh#v#v:V lw6,559/ apG$$If!vh#v #v #v #v #v#v:V l4w 36+++,5 5 5 5 559/ / / / / / / ap<$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V l4w 36+++ ,,, 5 5/5555N5N5 5 9/ / / / / / apP(kdS@$$Ifl4w ?4!\&),26 '/''''N'N'N 36((((44 lapP]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lw 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdD$$Iflw ?4!\&),26' '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lw 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdG$$Iflw ?4!\&),26' '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lw 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kd6K$$Iflw ?4!\&),26' '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V l 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdN$$Ifl ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lw 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdjR$$Iflw ?4!\&),26' '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V l 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdV$$Ifl ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V l, 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdY$$Ifl, ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lv 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kd8]$$Iflv ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lv 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / / / / / / / apd9kd`$$Iflv ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V l: 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / / / / / / / / apd9kdd$$Ifl: ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd]$$If!v h#v #v/#v#v#v#vN#vN#v #v :V lX 36, 5 5/5555N5N5 5 9 / / / / apd9kdh$$IflX ?4!\&),26 '/''''N'N'N'' 36((((44 lapd$$If!vh#vz#v#v#v:V l'6,5z5559/ ap$$Ifg!vh#v#vi #v9:V l4w 6 e%6+,55i 59/ / / age4p$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V l4w 6 e%6+,,555555/ / / age4p<$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6 e%6,5555559/ / / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6 e%6,55555599/ / / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6 e%6,55555599/ / / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6 e%6,55555599/ / / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lB 6 e%6,55555599/ / / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V l 6 e%6,55555599/ / / / age4p<$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V l 6 e%6,55555599/ / / age4p<$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6 e%6,55555599/ / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lh 6 e%6,55555599/ / / / age4p<#$$Ifg!vh#v#v#v#v#v#v:V lv 6 e%6,55555599/ / / / age4p<$$Ifg!vh#v#vi #v9:V lI 6 e%6,55i 59/ / / / / / age4p+ Dd YQas0 # A" ͖CW &2IT Z{Q @={ ͖CW &2IT,AM7Q<I x\ilUE>s;}m_ FR!ri"bZdQqMCHPI(}%JbFc *1Ƙh7h49LWJ.9Μ3CJR}e54̿d~ G"a~,;(!\ `0 "Erj]DuB랙P͍KW6TM;^[KeƧdB>^\.c9^480|\P^ǢUGC[(d|"4/ (o2j_hq+3!wƆvDxFZ_m{ϫzN Wb|~Q>Y^'7u%R bx%܊y-`pwܐ)8+q#w䗔OafE ngU#=ұ8Qүiq=ο7o]6u"+ק⊉n\_`. N\ְHjG WuN\FaU]r;0^\E<ڞ۱ݮ5l}Xhj |قCV%Xg+SXJIg:cztg}r00V,%Tt~){ӑ_1XƼ:┧^i7٨۪mu}(|sGiC)#wPD Bhի tk cC9oΗoؼO^ԼyQ:RZO>Kx&si>v7B!zӸx:KO9?@~77w[/ _|_YqP>ޗ>R>T_8jT/%s/s:VzQ}<2;Y;zz5f(zYo89~(8>`{xOYDŽ=><\bl쓗ډT ۝gϐl0t%d1qF<'"bm!kgHGjz3Wkg!vP%TN''k|5k𳷀 o[<ǀtFFgw-f ^Ĺm&^agdLa9JDEٜ) ?^ O2MAwx?OG.cnQILt*H|ϖMH\kTaeZC{'N )_yhswg6rr0FV͡5 / 9Cw)ҕmH(e|B~R~ZCY+Ysgld!۳û*#rZ%hzh\g* Ia ~;aga%mƿM"kڎ-FJ\ƛ4Oite- E_V]qFO?g=6FO}7O,d,rȻ7r!Rxe9G궃 項h ;>h18Qc fR=L_7Gh|AiLQYu}ȓ9h4dL_*x_+f רfYkwXh/ @>}ѷF낾SyIԽq/F&od\#g&;2Ieq>%k;sK|n4VkR˯0dP:בyLKnC%$ -^\ ۙe vޔ)6'eZ_ -h{& w6{xݰ9 s >6p˴I2z|]8|5p9b9q Dd YQi0 # A"' !x'$.]A Q @=!x'$.]A ¤?M7Q<x[klTE>;ҖG"Pm<+ݖU+*!L$B% D0*Q@jHC bTňXT@H'h${ϴpSʶ%̝ۜ3g|̙ Xc*[ x=4UlH>j杓"#auc HOQ2QEHq) !CœStRaxkLAk|ss7R?p0Hʶx羨GKr/2^!&(rn$%yT^&XoI[inm]mCx\3?lb|p`?+ uoհGpsQ|'CBrOKϨgE{ pr'$jHtlT#$)N(=T[d+iHZ/6C^3ϕwʢ wc[, JPmR-޷Oθ5pɊ?JIg^e++ңJ= ͯ%I囲>2ɽM[X5>1 yPh#O?1}k9nΗί߸u%/j\(F/mX!k# ?~CU?_ s-:VrAm4kB鴝ϛHl4FCC*/FOD+mvy3t1 `_@ mұs2ﴶepމ?)N~?<&slK,e[(\{ȶPʶ,'No?|{=ۣz[~ηts1:ggQk[x1ńŹH)pdsd^y1`'`"?;>H!LN)yOr*'r$aM vۻeg1OஊqW5;kُmAk2)e&l⧣\y(cM!yo0|?WE \Ruh=6+atEg~6cxI{K&?<Ώ҉IغkIrL5FЦNrxk)^bE >m!ܽ.m:XÜP㝠~]GW;Gw3^Kld|?]X?g_7WgpVgJ&χy܃Ɛ,+|𕣙$$Ifg!vh#v#v` #v$ #v#vX#v#vv:V l4w56+++++,55` 5$ 55X55v99/ / / / / / / / / / agpF$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l4w56+++++,,, 55g55D555X55 v9/ / / / / / / / agp2S$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kd$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kdt$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V lw56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kdԘ$$Iflw 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kd4$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kd$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V le56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kd$$Ifle 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kdT$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kd$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kd$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v#vg#v#vD#v#v#vX#v#v v:V l56, 55g55D555X55 v9 / / / / agpZ kdt$$Ifl 6/sSf!&l-5'g''D'''X''v56$$$$44 lagpZ}$$Ifg!vh#v #v8 #v#v#vt#vX#v:V l4w56+++++,5 58 555t5X599/ / / / / / / / agpF$$Ifg!v h#v #v#v;#v#v#v#vt#vX#v :V l4w56+++++,,, 5 55;5555t5X5 9/ / / / / / / / agp2S$$Ifg!v h#v #v#v;#v#v#v#vt#vX#v :V l56, 5 55;5555t5X5 9 / / / / agpZ kd$$Ifl kg#'3-5 '';''''t'X'56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v #v#v;#v#v#v#vt#vX#v :V l56, 5 55;5555t5X5 9 / / / / agpZ kd@$$Ifl kg#'3-5 '';''''t'X'56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v #v#v;#v#v#v#vt#vX#v :V l56, 5 55;5555t5X5 9 / / / / agpZ kd$$Ifl kg#'3-5 '';''''t'X'56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v #v#v;#v#v#v#vt#vX#v :V l56, 5 55;5555t5X5 9 / / / / agpZ kd$$Ifl kg#'3-5 '';''''t'X'56$$$$44 lagpZS$$Ifg!v h#v #v#v;#v#v#v#vt#vX#v :V le56, 5 55;5555t5X5 9 / / / / agpZ kd`$$Ifle kg#'3-5 '';''''t'X'56$$$$44 lagpZ$$If!vh#vo#v #v:V l4 t0'6++5o5 5pytvA$$If!vh#vo#v #v#v :V l4 t0'6++5o5 55 p(ytvA$$If!vh#vo#v #v#v :V l t0'65o5 55 p(ytvA$$If!vh#vo#v #v#v :V l t0'65o5 55 p(ytvA$$If!vh#vo#v #v#v :V l t0'65o5 55 p(ytvA$$If!vh#vo#v #v:V l t0'65o5 5pytvA$$If!vh#vo#v #v:V l t0'65o5 5pytvAi$$If!vh#v:V lw$6,59/ ap $$If!vh#v #v #v #v:V l4w$6+,5 5 5 5/ / / ap(!$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V l4w$6+,,5 55555/ / / / / ap<5$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V lw$6,5 555559/ / / / / / / ap<-$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V lw$6,5 5555599/ / / / / / ap<-$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V lw$6,5 5555599/ / / / / / ap</$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V l$6,5 55555/ / / / / / / ap<$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V lw$6,5 5555599/ / / / / ap<-$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V l$6,5 5555599/ / / / / / ap<-$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V l$6,5 5555599/ / / / / / ap<-$$If!vh#v #v#v#v#v#v:V lw$6,5 5555599/ / / / / / ap<$$If!vh#v #v #v #v:V l4$6+++,5 5 5 5/ / / / ap($$If!vh#v #v #v #v:V l4$6+++,,5 5 5 5/ / / / / ap( Dd K80 # A"w ^KyEMS Q @=K ^KyEM`:I%/ x[{pT&h5H vb iA "VlZRk+LS "3a X:v{o}{sD @ADDӛgl>&EEzٻ&~E&@"=>qɮpe<{sԤ/c H (i+vk?1_ckgh7Fti#gngw]RW럮`.kľȧQZڋimõA P?UWw,*jK<Y|szZ<=Wו>xeI]yڃ}3w`3?A2Kð^ r&t6fͥ|y 跰ēthdcdi~k/\@I<V)$&*"X>_ļmX!>M}ڼPiTI{}6c1_ԮIfڧH ^]^a#5Qݿ0d2=B/bmG|OwwNG'=.`'~m*_ZKk!]Ѻ޾mXlcfj] V >h5 14A^j.V!,Ge4 j-HO6g e O_>`Ǒ5q|Fuu y3Rql,!w'fl0+qm@*lR%~#b yaWURBRo)aXKԜlK!}HdZlzYUO_)z^y{&}'|.{r%Θ]+>yS+TNn$ Jwe1[@W>ktl21 T+ihD#&×Ӈc2?\biyD{̽~ȇ/OUUe|=2k_.uڤ.DK_. {LL\Be/<87 ܌_CbU|UQ E?42}:{;Nt8QNh ƭؾ+vX?f+N x?^޶SH($R7di^ZPFL/8lQ<%y:m1gLglysٶE6MfeHJnw٬m9>{cY.c^`l=+ݼ ҟLԤO->yo\B:z)}kqQx:[o9`G `/L%y?C8\,/C⓸Ϙ$`$m3bKrn˙m>8.kakӍFPVaXK-VG5GKdz'~[n-`y\_prYvY{=fkfS1ʙ\gG,K.qKuWŦYeC|W,,'C)RӉnY.m̢wbT"_[l$lˮ%ޗoD*Ï&> 1xhU7d+BڞN(L}?z[79@ yXcy[kIj|+ hiPWy芤[5]F Dd e0 # A" :I3|i_ Q @= :I3|i_;LΑ)0d x[ pTaT%}`BcA D&<奖"B@ DTސhfduJqvy( vuL6lys{EDsE4П!1v$E> ^1>)0\/ p O;Um'KA2e}t Qc.T-P#%tCCuVKBCT6*YGq9_@xO\Y/EzH;:aPƹCn5@mkUhAs-V|~61o=FO *u!RʦяOw^7t}B"$V;gfL͔?Z C58r43l[iY C.0ɡ 6m3n@%EɷW~o |kSݓr=}2[V)Vk[Z/Vk~kMMI5՞OS#Ya[Il$b:=Lgm5XˠOĿS=KtdSh;׬I=K )Vߞг{32x)R|3=0<|״н7F+gDU[jzk{g˴=~aSdZ}_qWr ~Պx\;RLF׎zْF7K3rL{C{yto8'C-}ޗ`纜{gϷ=\e=N/c-7ːɗxzhd^,?3s8]'p'+:_ˁtEO~< Lʀ<\sII.0 /_oA pW~O&@%KiP_Jh 66:F8ߝ `0EDap}/eTDx>Ke%gRwrr;zǔSa6\XLkw3K2yJ.!.dMk%9. 9 }|C7iyt33RYޢt&U V"V봊~{8DtOU[`B:աmjѶ}jw+؂`{؈6`{xX ^Oς5Z+jȰJ;I|JoxUٜ;7p̝=鳕yUq=XX>i r,ך@5&kNlW: Qz5ly6Dϳ z(9\{y}1yc"1B"3T[_-Tt%" UU*H^UҕWx]Up%v @uV`WZjvܧ-n;Sc[]o!v .;(+PuЦmЧ}`g1ss-^9c s#6i x kk fŌՁ:^Q0bFUrG#rhr<s:nY u sn\9R!G/GvIh'ԁGyoC1czAiQ|8TRq?I?H5}TG}A;&m}ؖ\v p IpUC F:ot/T9wνn&# Mb|n.vf[ʰ%qްq8MmsQHΚ,rV4w#%Xn3+$UZ=аKX{#fxmϻO,v+N;8KˁXn36o\ ` Kƺ.Y,Z+A/H,tmA:x w\"jmǦ|o^F`h[y|w(v$uN;EnD $=y>R$ǨoIvKǭ奩k{b؄I7$ϯg31|+>x(~vOy PyRZΰϴ߬Yi.Ξ1μR{%d+!94urVƋ~7#1錭V[ܣkyOܽ'T.>غrݿ(eGg#VAĒuߌXm{zfsyi${4XaL%Ŋ廐xYͯ+,U"1?⥅`窌ACCk{,so{ҪyKT4΍~E7;fJro Fr檕0>P{|VB#$o)VnwnrM3.+|VC\$_)D̲\<;ּi2oj{Һ919˸ʓ$/1|:&%>sS\%Ոx9|{nq$/fD.XlV+o;tj%USw.ѿ1M6fS~kiX:0e)oQ^/T(Hwq6-*O$$If!vh#v#vd #v #v :V l436+,55d 5 5 9/ / / ap()$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V l436+,,55h55u5+5P599/ / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V l36,55h55u5+5P59/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V l36,55h55u5+5P59/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V lw36,55h55u5+5P59/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V lw36,55h55u5+5P59/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V lh36,55h55u5+5P59/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#vP#v:V l36,55h55u5+5P59/ / / / apF$$If!vh#v#vd #v #v :V l4w|36+,55d 5 5 9/ / / ap()$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V l4|36+,,55h55u5+5599/ / / apF)$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V l|36,55h55u5+5599/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V l|36,55h55u5+559/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V lw|36,55h55u5+559/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V l|36,55h55u5+559/ / / / apF#$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V l|36,55h55u5+559/ / / / apF)$$If!vh#v#vh#v#vu#v+#v#v:V lw|36,55h55u5+5599/ / / / apF$$If5!v h#vc#v#v#v#v#v#v#v#v 8#v #v :V l4 t0D>)v +++++++++ + , 5c55555555 85 5 a5pnytvAkd$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;c8 t0D>,,,,44 la5pnytvA$$If5!v h#vc#v#v#v#v#v#v#v#v 8#v #v :V l4 t0D>+++++++++ + ,5c55555555 85 5 / a5pnytvAkdW $$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;c    8  t0D>,,,,44 la5pnytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>)v+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd $$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4L t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvA kdb$$Ifl4L , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>)v+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd,$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd $$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd%$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkdx*$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4  t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvA kd:/$$Ifl4  , D%0*.S2q6 ; 8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4j t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvA kd4$$Ifl4j , D%0*.S2q6 ; 8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd8$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ; 8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkd=$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ; 8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkdRB$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ; 8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l4 t0D>+,555555555 5 85 5 a5pxytvAkdG$$Ifl4 , D%0*.S2q6 ; 8 t0D>000044 la5pxytvA$$If5!v h#v#v#v#v#v#v#v#v#v #v 8#v #v :V l t0D>555555555 5 85 5 a5pxytvAkdK$$Ifl , D%0*.S2q6 ;8 t0D>000044 la5pxytvA$$If!vh#v#v#v#v#v| :V l4 6`j&++++++,55555| / / / pF=$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V l4 6`j&++++++,,555555/ / / pPkdlQ$$Ifl4ִ | !% 6`j&  44 lapP$$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6`j&,555555/ / / / pPkdT$$Iflwִ | !% 6`j&  44 lapP$$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6`j&,555555/ / / / pPkdW$$Iflwִ | !% 6`j&  44 lapP$$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6`j&,555555/ / / / pPkdZ$$Iflwִ | !% 6`j&  44 lapP$$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6`j&,555555/ / / / pPkd]$$Iflwִ | !% 6`j&  44 lapP$$$If!vh#v#v#v#v#v#v:V lw 6`j&,555555/ / / / pPkd`$$Iflwִ | !% 6`j&  44 lapP$$If5 !vh#v]#v :V l 6,5]5 / / / / a5 p$$If5 !vh#v]#v :V l 6,5]5 / / / / a5 p$$If5 !vh#v]#v :V lw 6,5]5 / / / / a5 p$$If5 !vh#v]#v :V lw 6,5]5 / / / / a5 p$$If!vh#vU#v#v#vC#v7:V l6,5U555C57/ / / ap<$$If!vh#vU#v #vC#v7:V l6,5U5 5C57/ / / / ap2$$If!vh#vU#v#v#vC#v7:V lw6,5U555C57/ / / / ap<$$If!vh#vU#v#v#vC#v7:V lw6,5U555C57/ / / / ap<$$If!vh#vU#v#v#vC#v7:V lw6,5U555C57/ / / / ap<$$If!vh#v #v #v :V l t0653 pytvA$$If!vh#v #v #v :V l t0653 pytvA$$If!vh#v #v #v :V l t0653 pytvA$$If!vh#v #v #v :V l t0653 pytvA$$If!vh#v #v #v :V l t0653 pytvA$$If!vh#v #v #v :V l t0653 pytvA$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apq$$If!vh#v%:V l4B6+,59/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l46+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap$$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ apk$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap k$$If!vh#v%:V l4B6+,5/ ap $$If!vh#vV#v#v:V l4B6+++,5/ ap~$$If!vh#v%:V l065'4a$$If!vh#vV#v#v:V l065~554a~$$If!vh#v%:V l065'4a$$If!vh#vM#v#v:V l065t5\54a~$$If!vh#v%:V lX065'4a$$If!vh#vV#v#v:V l065~554aF$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v{ :V l4'+++++,5k5595595{ 99/ / / / / / ap<$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l4'+++++,,5k559559555/ / / / / / / / / apPb$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V le',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V le',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l)',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V lH',5k5595595559/ / / / apP*$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l9',5k5595595559/ / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP*$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V le',5k5595595559/ / / apP*$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l*',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l ',5k5595595559/ / / / apP8$$If!vh#vk#v#v9#v#v9#v#v#v:V l ',5k5595595559/ / / / apP$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l@0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l,0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l@0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l@0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$If!vh#v,#v#v~#v%#v:V l0D%,5,55~5%59ap2$$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V l#,55$5U559/ / / agp2f$$Ifg!vh#v#:V lw#,5#9/ agp $$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V l#,55$5U55/ / / / agp2$$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V lh#,55$5U55/ / / / agp2$$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V lc#,55$5U55/ / / / agp2`$$Ifg!vh#v#:V lw#,5#/ agp $$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V l#,55$5U55/ / / / agp2$$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V le#,55$5U55/ / / / agp2`$$Ifg!vh#v#:V lw#,5#/ agp $$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V l#,55$5U55/ / / / agp2$$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V l8#,55$5U55/ / / / agp2$$Ifg!vh#v#v$#vU#v#v:V l#,55$5U55/ / / / agp2$$If!vh#vv #vw :V l065v 5w 4$$If!vh#vv #vw :V l06,,5v 5w 4$$If!vh#vv #vw :V l06,,5v 5w 4$$If!vh#vv #vw :V l06,,5v 5w 4$$If!vh#vl #v #vw :V l06,5l 5 5w 4$$If!vh#vl #v #vw :V lj06,5l 5 5w 4$$If!vh#vl #v #vw :V lJ06,5l 5 5w 4$$If!vh#v#v :V l40%,55 9f4p$$If!vh#v #v #v#v"#v:V l40%++++,5 5 55"59f4p2$$If!vh#v #vp#v#v"#v:V l4k0%++++,5 5p55"5f4p<$$If!vh#v #vp#v#v"#v:V l4c0%)v++,,5 5p55"59f4$$If!vh#v #vp#v#v"#v:V l40%++,,5 5p55"59f4$$If!vh#v #vp#v#v"#v:V l4Q0%++,,5 5p55"59f4$$If!vh#v #vp#v#v"#v:V l40%++,,5 5p55"59f4^ 002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHB`B qU1KG=K9CJ_HaJmHsHtHF@F 5 03>;>2>: 1$$@&a$CJaJ<@< qU 03>;>2>: 2$@&aJV@V 5 03>;>2>: 3$$ "h@&^ha$CJaJZ@Z 5 03>;>2>: 4$$ "h@&^ha$ 5CJaJR@R 5 03>;>2>: 5 <@&56CJ\]aJ>@> 5 03>;>2>: 7 <@&BA`B A=>2=>9 H@8DB 0170F0Xi@X 1KG=0O B01;8F04 l4a .k . 5B A?8A:0 p@p qU !5B:0 B01;8FK7:V0ZC@Z qUA=>2=>9 B5:AB A >BABC?><x^dR@d qUA=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 2dx^<B@"< 5 A=>2=>9 B5:ABx`^@2` 5 1KG=K9 (251)d8dd[$\$B*OJQJ^Jph333R @BR 5 86=89 :>;>=B8BC; E$CJaJ4)@Q4 5 ><5@ AB@0=8FKfS@bf 5 A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 3x^CJaJL@rL l;05@E=89 :>;>=B8BC; E$NoN vA05@E=89 :>;>=B8BC; =0:CJaJJ@J vA "5:AB 2K=>A:8CJOJQJ^JaJPoP vA"5:AB 2K=>A:8 =0:CJOJQJ^JaJ8U`8 vA0 8?5@AAK;:0 >*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCWNIA!ޝ}7/݉%BR7Hw9!p<Ǥፉ.EB\ /T*Y>,cy'$gC."Vso+C1OǓt}8>V3mBb%DWs'O''Gw ~lh;UM!DzŬ;C K^ysJJ1KRμ)~.ک/ Y\n9?[]67)qnpJOF$ w;fCLL&׸m%]V%z-{ v8Ҩm-.xo(-ms~ۜ|s>Ͼ%O04h=یщ!eƌ\f :C*OiIA 64HpUa7 UO3 d:(fA@٣>N"Hhp&hA38 )SUUR'V5&HM.6xpyn,ބ!h^^Z4~0#w,,& g"Ic힍Q)˕C6%^+Hk!$A*#.D)irdq8Y^}q~C>Np%uJx?+al|zf[Ux5b>c!:M (MkIVEpYPҍN2$ÿ -.h۴"P6T{T 6]u̒VhVnR+n;)ȔbL X6Y`+qB]( 0H1$6_[s)k8Tm Aa?R d ڒɾ0{eRF& Ī't\{BHuM6`pGϽO+!XoN'^[crh2*tW<{1U+l_QSncX<)Q(wJH ٯ#zCm>nhf6t}M&ʺ6ײ'\gkNS:;\qN-S;kǺ"{DailL`̗/޿ ^o#I&%0]SPV!] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!^}-theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ]!-3_9>bLZ5ao.wR*4*k*** +>+r+++, UUUUUUUUUUUUU`cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccft>( 3t;boZ*db!'R5?TAD>L>[^bt{ƋЏ4>ؗejklnpQVWY`iot} 6 \2&3FMMM(OpPR\Sxyzڂ ƒNƄXȒ jڜDF,$l̽@Z"v&*n LZ~j`dnPh>>B  (*. $>%j%''0(l(((V334\55R6f66??F@N@X@@@AAABBBBBCCjDrD|DTE`EFFFF&G,GGLbMnMMMPNRNNNO OOOPP Q"QQQ4R6RRRLSNSTTxTzTTT`UbUUUVV.W0WWW]],^^^____P```^aaa b4b\bbc0cuufvww xxy,zzT{{{8 nJLҒBXܓfghimoqrstuvwxyz{|}~RSTUXZ[\]^_abcdefghjklmnpqrsuvwxyz{|~   0>0PU\fXX!8@0( B S ?mmmmܼS޼S9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace H 12?@OP_adkQXaijlnpt,8;!5:=EUaipq{|/0DEFJKSTfgiuvw  ) 7 A J K L V a b c m n x |   ! " - 6 < ? F G H K Q b j k s u v   ( 4 ; = P T a i q r s x   * 0 A F G P Q W t y z   ( 0 9 : ; < C D J N Y Z ` a f g q r s t } 89FGMNUVz|&'12?@OPZ[deuw<=[\`aij *+-.:;WX[\hiopvw#$,-19:;>?KLTU]^fgknu}(-569:DEKLTU^`ijv %&-/37:<>@IJSTZ^ekqrvz  #$,7;<FJXZ^_eiu !()23<@IJRV]mv~"#,.0DJKW[fgpt|}#FKTak?@KLMPSUXY^gxzQRj k H!"""!"5"`"l"""""""""""""""""""## # # ###X#b#c#i#########9$@$A$G$$$$$$$$$$$$%;%C%D%J%%%%%%%%%%%9&D&E&S&W&c&&&&&&&&&''' '''''W'['\'d'e'k'''''''''e(((((((((((((((())))&)-).)0)1)4)8)>)?)D))))))) *****$*_*h*i*p********* ++++T+`+a+j+k+q+r+s+t+|++++++ ,,,O,V,W,[,\,b,,,,,,,,,- ---- -!-*-/-8-9-A-B-N-S-Y-Z-c-d-k-s-x-}---------------------..T/V///////////000000000001 11$1Q1[1\1b11111111112&21222@2D2P2s2w2x2222222222222222333'3(303K3W3Y3a3d3n3o3u333333333333333333333344 4$4*434:4;4=4>4A4B4G4H4O4^4e4h4o4w4444445 5<5B5s5~55555555555556 6C6G6H6O6P6[6\6j666666666666667075767?7@7G7~77777777777777777777778 8888(8a8l8m8x888889#9$9+9a9p:r:;;;;;;<<<<<<E=J=m=p========= > >>>'>*>,>/>1>2>5>b>l>n>o>>>>>>>>>??@@AACC#C.CACBCNCVCDDFFHHII%IIIIIIIIIIIJJJJ#J&J,J4J6JTBToTsT|TTTTTTT>UAUJUKUUUUUUU VVV&VVVVVWWQWRWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW X9X=XHXLX{XXXXX7Y8YZ[[[[[[[[[ \\\\\ \"\(\6\9\;\A\M\T\\\d\f\q\r\\\\\\\\\\\\\\!]"]P]Q]V]_]]]]]]]]]]]]]^^^^^^^___*_0_1_6_>_A_C_I_W_Z_\_b_n_u_}________________``.`5`b`n`o`}`````````aa6akBkCkDkFkHkJkPkpktkukvkxk{k}kkkkkkkkkkkkkkkk ll#l$l-l0l1l3l4lTlVlbljlklnlolllllllllll m mmmrMrOrrrrrrrrrrrssss&s(s1s3s@sAsPsQs\s]smsossssssssssssssttt t$t3t5t`tdtsttt}t~tttttttttttu u-u.u;u@LS_ghwx~’Òؒے "-4@GHÓēœƓǓ̓ DEKPVW_avwƔɔlm &'12=PXY`agnqsyz—ŗǗЗїח4Afnos GNOWY_ۙ"&*[_`jkrȚɚӚ=At}~!LTUXYbcmӜ|ĝŝϝНٝڝޝ !ȟʟ"'(-018:adhlȠנؠߠ)-.89@emouwz{١ .67:;DEOlrs{ãʣˣ[a٪ܪS_eftuīƫԫիݫ߫ !(*./0124BFLMUVbckltu}ŬƬάϬ׬جެ!"+,34<>JKXYbtƭǭʭ˭֭׭ #+-45=>CDK_kltvƮǮϮѮ֮׮ޮCDz{rxűƱfmnswxyòDzвղֲٲܲ >JLTU]cjkw~dzȳгֳݳ޳ &(-./9>?BFHjnǴʹXYghmpuw}'/02389HIRK`jkqxĹŹ˹͹ιعٹ߹!)BY`ahnopqrtvwºúǺȺ̺ۺݺ޺ "&'(+/0135FV]_`aghy{ƼμмѼҼؼټ߼).01289?BEFGJOPQTY_gklr{ǽȽνѽԽٽ޽߽138EHLTW_bjmuxȿɿ ,-?PS$%KLek+*+I7;!UV  S T { | z|&'uw`a[\hiEF./:;[_kNOPQgBPR I!"!"5""""""### #''''((e(( ) )))))+).)0){+|+,,[,],,,B-C-j-k----..S/V/////// 000000000111 1/3033333!4#46484;4=4a4c4k4m4F7G777777777 8 888*9+9a9o:r:;9;;;;<<F=J=[=\=c=d=l=p=z={===========>>!>">&>5>W>X>\>]>a>c>d>o>>>>>>>>>??@@VBWB#C.CNCVCDDDDcEdEEEPFQFFFFFFFHH$IIIJJJJJJ!J"J#J$J/J1JKK8L:LdLLL@NANNOwPPPPQQ"S#SqSSS-T.TmTnTTUUWWW7X8XyXzXX7Y8YZ[[P\R\P]R]]]^^<_=_>_?_U_V_W_X_q_s___.`3`6aZa\aLcMckdld"e#eee8f9fffgghgjghhhh#i$ijjkk=kPkokkkk lRlSlklllll;mompmmmmn noopppp&p'p.p/p4p5p?p@pLpMpTpUp^p_pfpgpvpwpppppppppppppppp q.qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrr r rrrrrr r'r)r1r2r:r>rFrGrMrOrrrsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrss s sssss&s(s1s3s9s:s@sAsHsIsPsQsVsWs\s]sdsesmsoswsxssssssssssssssssssssssttttttt t$t+t,t3t5t_tdtktltstttwtxt}t~tttttttttttttttttttttu u&u'u-u.u4u5u;u'>(>b>c>o>>>@EdEFF(IIIIKJJKKK^L S#SZ[[f\\+]-]h]j]]]^__ `=`?`````aa5a6aZa>kklRlllo/pUpppOrrt uKusu-wRLhҊNm$*V|{5jLhڒ-HEWɔٗԚ"ҜȞɟeS*F,d޲BHnʴ.R?jPS ,-BPScW$zFuz3[ fZVbye][k6z$^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHff^f`OJQJ^Jo(hHo66^6`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`o() rr^r`hH. B LB ^B `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. RR^R`hH. "L"^"`LhH.e][kcW$ZVbuz3[N(h&ھ J$('9f03l wy5 8!nr,(0/1gU9l;%?bBL6KXvX'gs[vNw9blJll!-2uk qUXvAex {@Y@$%&()*+-139JKLTX]^aR&PRTXZ\^bjnzUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;. *Cx Arial CYR7. [ @Verdana5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"1hbʆ\*\H6b\H6b\Yn24 2qHP? qU2!xx /AOpdmitruk  Oh+'0T  (4<DLNormal pdmitruk30Microsoft Office Word@(- @\{=5@6H՜.+,D՜.+,4 hp XAI-7\b   8@ _PID_HLINKSA z http://globalteka.ru/order.htmlhttp://globalteka.ru/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZcRoot Entry FpeData 1TablebWordDocumentB,SummaryInformation(KDocumentSummaryInformation8SCompObjr F Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q