Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розроблення розділу “Маркетинг” у складі дипломної роботи

ВСТУП

Одним із найбільш актуальних завдань сучасного розвитку еконо­міки України є створення умов ефективного й динамічного переходу до ринкових відносин. Саме вони повинні скласти основу суспільст­ва, скерувати народне господарство на безпосереднє забезпечення суверенітету і незалежності, задоволення суспільних потреб.

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльності підприємств й організацій, спрямованої на споживача. Мова йде про використання системи взаємопов'язаних дій із планування і впро­вадження в життя бізнесової ідеї, ціноутворення, просування та роз­поділення товарів чи послуг із використанням обміну, який задовольняє потреби, тобто про застосування концепції маркетингу.

Принципове завдання підприємця, котрий застосовує концепцію маркетингу, полягає в тому, щоб вивчити ринок, його запити, а потім організувати бізнес, покликаний задовольнити запити ринку, вплива­ти на цей процес, замість того, щоб примушувати купувати ті товари, які підприємство бажає виготовляти або продавати.

Маркетинг як нова філософія бізнесу передбачає одержання можливих довгострокових прибутків за рахунок пристосування наявних резервів підприємства до можливостей ринку через об'єднання всіх структурних підрозділів і зосередження їх зусиль на задоволенні потреб споживачів, що існують, та вишукуванні нових потреб і нових способів їх задоволення. У зв'язку із цим використання маркетингу необхід­но не тільки при виконанні студентських робіт, а і під час розроблення будь-яких бізнесових проектів керівниками підприємств, працівниками тих структурних під­розділів, які безпосередньо контактують із покупцем, споживачем, ко­ристувачем товару чи послуги, фахівцями інших підрозділів управління. Тому поряд зі знаннями з технології та організації виробництва,  економічних дисциплін, менеджменту студенти повинні при виконанні випускної роботи  продемонструвати володіння маркетинговою концепцією.

Термін “планування маркетингу” означає визначення методів використання ресурсів маркетингу для досягнення цілей організації. Ці методи застосовуються для сегментації ринків, визначення позиції на ринку, прогнозування обсягів ринку і планування ринкової частки у кожному сегменті ринку. Процес планування маркетингу включає:

§ дослідження з маркетингу всередині і поза компанією;

§ визначення сильних і слабких сторін компанії;

§ формулювання критеріїв та  передумов;

§ прогнозування;

§ розроблення стратегій маркетингу;

§ складання програм;

§ визначення бюджету;

§ оцінку результатів, перегляд цілей,  стратегій  і програм.

Маркетинг покликаний:

§ підвищити ефективність використання ресурсів компанії для визначення сприятливих ринкових можливостей;

§ підвищити моральний дух співробітників і зміцнити єдність компанії;

§ допомогти компанії в досягненні своїх цілей.

У рамках дипломної роботи  залежно від вибраної теми студенти спеціальності “Менеджмент організацій” повинні розробити повний план  або окремі питання маркетингу фірми  на основі реальних даних про діяльність конкретної організації. 



Размер файла: 463.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров