Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (20)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (15)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки і контрольні завдання з дисциплін “В’яжучі речовини” та “Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів” для студентів спеціальності 7.092104 “Технологія будівельних конструкцій, виробів та мате¬ріалів” заочної форми навчання

Загальні методичні вказівки

 

         Процесвивчення дисциплін “В’яжучі речовини” і “Фізико-хімічні методи дослідженнябудівельних матеріалів”  уключає:самостійну роботу з  рекомендованоюлітературою; відвідування настановних лекцій; виконання контрольних завданьта  їх захист; виконання лабораторнихробіт і відвідування практичних занять.

         Вивчатидисципліни рекомендується за розділами, складаючи стислий конспект, а одержанізнання перевіряти за питаннями для самопідготовки.

         Після вивчення теоретичного матеріалустуденти виконують контрольні роботи: дві з дисципліни "В'яжучіматеріали" й одну з дисципліни "Фізико-хімічні методи дослідженнябудівельних матеріалів".

         Контрольнізавдання виконують в окремому зошиті, вони повинні бути акуратно оформлені,написані чітко і ясно. Для зауважень рецензента необхідно залишати поля. Укінці роботи наводиться список використаної літератури, ставиться дата тапідпис автора. Виконані роботи подають або надсилають на кафедру. Незарахованіроботи разом із зауваженнями рецензента повертають студенту на доопрацювання, азараховані – захищають до екзаменаційної сесії в години консультацій.

          Лабораторні заняття проводяться зарозкладом. Студенти, які з поважних причин не виконали лабораторну роботу разоміз групою, повинні відпрацювати її індивідуально. Кожна лабораторна роботаоформляється в робочому зошиті, підписується студентом та затверджуєтьсявикладачем.

          Метою вивчення дисциплін є професійнапідготовка студентів у галузі фізико-хімічних основ виробництва і використанняв'яжучих речовин, визначення їх ролі в сучасній будівельній індустрії, набуттянавичок  проведення фізико-хімічнихдосліджень будівельних матеріалів.

         Об'єктом вивчення дисципліни"В'яжучі речовини" є технологія виробництва й застосування головнихмінеральних та органічних речовин, а також перспективні напрями розвиткупромисловості. Під час ознайомлення з курсом студенти довідуються протеоретичні основи вироблення в'яжучих речовин; фізико-хімічні основигідратації, полімеризації та конденсації; корозію цементного каменю і бетону.

          У результаті вивчення дисципліни"В'яжучі речовини" студенти мають набути:

-    знання фізико-хімічних основ процесіввироблення в'яжучих матеріалів, їх гідратації, твердіння, полімеризації таконденсації; вміння враховувати склад і властивості в'яжучих для технічнообґрунтованого вибору їх залежно від умов експлуатації виробів на їх основі;

-        знання принципів технологіїотримання в'яжучих матеріалів із заданими властивостями, одержування на основів'яжучих штучного каменю, контролю якості в'яжучих речовин;

-        знання техніко-економічнихпоказників при застосуванні різних в'яжучих речовин, необхідних вимог доохорони навколишнього середовища;

-        знання методів та методиквизначення фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей, уміння аналізуватирезультати дослідження з метою оптимізації технологічних параметрів дляодержання в'яжучих речовин.

 

          Метавивчення дисципліни "Фізико-хімічні методи дослідження будівельнихматеріалів" - засвоєння студентами теорії та практики проведення досліджень,ознайомлення з будовою спеціального обладнання і набуття навичок із технікипроведення аналізів.              

 Размер файла: 172 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров