Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

Положення про порядок здійснення уповноваженими банками

операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

                  

Це Положення розроблено відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”,  інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

 

Розділ I.  Загальні положення

 

1.1. Це Положення встановлює загальні правила Національного банку України (далі – Національний банк) щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів (далі – акредитив), що здійснюють уповноважені банки для клієнтів під час їх  розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

         1.2. Під час здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) в іноземній та національній валюті клієнти можуть використовувати всі види акредитивів, що передбачені діючими Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, розробленими Міжнародною торговельною палатою (з 1 січня 1994 року запроваджені Міжнародною торговельною палатою за № 500, редакція 1993 р., далі – УПДА), або іншими міжнародними документами, які регулюють питання проведення розрахунків за акредитивами, затвердженими Міжнародною торговельною палатою, з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, які не суперечать законодавству України.

                1.3. Якщо клієнт уповноваженого банку під час здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) в іноземній валюті або національній валюті використовує акредитив, який регулюється УПДА та/або іншими міжнародними документами, затвердженими Міжнародною торговельною палатою, що регулюють розрахунки у формі акредитивів, то в тексті заяви про відкриття акредитива, яка подається до уповноваженого банку-емітента, має бути посилання на ці документи.

         1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

авізуючий банк – банк, який на прохання банку-емітента або іншого банку авізує та повідомляє бенефіціара про умови акредитива;

акредитив – це умовне грошове зобовязання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями клієнта – наказодавця акредитива (та від його імені) або від власного імені, здійснити платіж на користь одержувача коштів чи визначеної ним особи бенефіціара або акцептувати і сплатити виставлені бенефіціаром переказні векселі (тратти), або уповноважити інший банк провести такий платіж, або акцептувати і сплатити переказні векселі (тратти), або надати повноваження іншому банку здійснити негоціацію (купити або врахувати переказні векселі) проти передбачених документів з урахуванням дотримання  умов акредитива;

банк бенефіціара – банк, який обслуговує за акредитивною формою розрахунків клієнта (бенефіціара), на користь якого відкрито акредитив;

банк-емітент – банк, який за дорученням  клієнта (наказодавця акредитива) або від власного імені відкриває акредитив на користь бенефіціара; 

безвідкличний акредитив – акредитив, який не може бути змінений або анульований банком-емітентом без згоди підтверджуючого банку (якщо він є) та бенефіціара;

відкличний акредитив – акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення бенефіціару;

виконуючий банк – банк, який здійснює платіж або акцептує чи оплачує переказні векселі (тратти), або негоціює проти документів, передбачених умовами акредитива, з урахуванням того, що отримані документи представлені з дотриманням строків та умов акредитива;

експортний акредитив – акредитив, який відкривається іноземним банком-емітентом на користь бенефіціара, розташованого на території України;

імпортний акредитив – акредитив, який відкривається уповноваженим банком-емітентом за дорученням наказодавця акредитива або від власного імені на користь бенефіціара, розташованого за межами України або в межах України за умови відкриття трансферабельного (переказного) акредитива;

клієнт – будь-яка фізична чи юридична особа, представництво юридичної особи-нерезидента, за дорученням якої відкривається акредитив у банку-емітенті (далі – наказодавець акредитива), або будь-яка фізична чи юридична  особа,  представництво   юридичної  особи-нерезидента,  на  користь якої відкривається акредитив та здійснюється зарахування коштів (далі – бенефіціар);

непокритий акредитив – акредитив, що не забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитива;

підтверджуючий банк – банк, який додає своє власне платіжне зобовязання до зобовязання банку-емітента здійснити платіж або акцептувати чи оплатити переказний вексель (тратту), або негоціювати проти документів за безвідкличним акредитивом з урахуванням того, що  документи за акредитивом представлені з дотриманням строків та умов акредитива;

повідомлення – повідомлення, що складається уповноваженим банком у форматі міжнародних стандартів та надсилається за допомогою телекса (повідомлення може містити відповідний телексний ключ) або системи S.W.I.F.T., або іншими засобами передавання інформації на адресу банків, що беруть участь у супроводженні акредитива;

покритий акредитив – акредитив, що забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитива;

рамбурсуючий банк – банк, якому банк-емітент надав повноваження забезпечити відшкодування за акредитивом підтверджуючому (виконуючому) банку або іншому банку відповідно до наданих платіжних інструкцій;

рамбурсна вимога – повідомлення до рамбурсуючого банку з вимогою здійснити платіж виконуючому (підтверджуючому) або іншому банку згідно з наданими платіжними інструкціями;

рамбурсне повноваження – інструкції та/або повноваження, відокремлені від акредитива, що надані банком-емітентом рамбурсуючому банку здійснити відшкодування за акредитивом банку, який надав рамбурсну вимогу, або на вимогу банку-емітента акцептувати та оплатити тратту, виставлену на рамбурсуючий банк.

         1.5. В акредитиві має бути чітко зазначено спосіб виконання акредитива (шляхом платежу за предявленням або платежу з розстрочкою, або акцепту чи негоціації, або змішаного платежу).  

1.6. Платіж за акредитивом здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів відповідно до умов акредитива.

1.7. Акредитив є угодою, що відокремлена від зовнішньоекономічного договору (контракту) з купівлі-продажу або іншого документа, який має силу договору, на якому він базується.

Під час здійснення операцій за акредитивами всі сторони мають справу лише з документами (проти яких здійснюватиметься платіж), а не з товарами або іншими видами виконання зобовязань.

 

Розділ II. Здійснення уповноваженим банком операцій

за імпортним акредитивом

               

Глава 1. Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та порядок відкриття акредитива

 

1.1. Для відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку (далі – уповноважений банк-емітент) заяву про відкриття документарного акредитива (далі – заява про відкриття акредитива), зразок якої наведено в додатку до цього Положення, або за довільною формою із зазначенням усіх обовязкових реквізитів згідно з  пунктом 1.3 цієї глави.

1.2. Заява про відкриття акредитива заповнюється з використанням відповідних технічних засобів та копіювального або самокопіювального паперу або від руки.

Заява про відкриття акредитива подається наказодавцем акредитива до уповноваженого банку-емітента в паперовій формі не менше ніж у трьох примірниках. Перший примірник заяви про відкриття акредитива (незалежно від способу його заповнення) має містити відбиток печатки та підписи осіб наказодавця акредитива, які заявлені ним у картці із зразками підписів та відбитком печатки, або надаватися в електронному вигляді за допомогою системи “Клієнт-Банк”, підписаний електронними цифровими підписами (у цьому разі уповноважений банк-емітент самостійно роздруковує три примірники заяви про відкриття акредитива).

1.3. Заява про відкриття акредитива обов’язково має містити такі реквізити:

код заяви про відкриття акредитива відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 № 1024;

назву документа   “Заява про відкриття документарного акредитива”;

вид акредитива – відкличний, безвідкличний (зазначається конкретний вид акредитива). Якщо не зазначено, що акредитив відкличний, то він уважатиметься безвідкличним;

підтвердження акредитива – зазначається в разі потреби;

дату заяви про відкриття акредитива (число – цифрами, місяць – цифрами або словом, рік – цифрами). Цю дату може проставляти уповноважений банк-емітент;

дату та місце закінчення строку дії акредитива, а саме останню дату приймання документів для оплати акредитива і місце його закінчення (та/або назву країни, та/або назву міста, та/або найменування банку);

          назву наказодавця акредитива, що зазначається згідно з реквізитами зовнішньоекономічного договору (контракту) (далі – договір), що не суперечить назві, заявленій у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, а також його місцезнаходження (та/або назву країни та/або міста);

назву бенефіціара його назву, місцезнаходження та номер рахунку (зазначається за потреби). Ці реквізити мають відповідати реквізитам договору;

назву банку бенефіціара, авізуючого банку та виконуючого банку – його назву та адресу, у тому числі S.W.I.F.T. – код (BIC kod) або номер телексу, які також мають відповідати реквізитам договору.

Такі реквізити, як наказодавець акредитива, бенефіціар, банк бенефіціара, авізуючий банк, виконуючий банк заповнюються латинськими літерами або кирилицею (російською мовою) за умови, що акредитив відкрито на користь бенефіціара з країн СНД та Балтії;

суму та назву іноземної валюти сума заповнюється цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою). Назва іноземної валюти зазначається літерним кодом іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129 (зі змінами)] (далі – Класифікатор);

опис товару, його кількість, а також найменування згідно з договором. Маса, число одиниць товару (можлива різниця за ними), кількість, ціна за одиницю товару зазначаються в разі потреби;

         умови поставки – мають відповідати умовам, визначеним чинною редакцією Офіційних правил тлумачення торгових термінів, розроблених Міжнародною торговельною палатою (ІНКОТЕРМС), та договору;

перелік документів – назву документів, проти яких здійснюватиметься платіж за акредитивом, і кількість їх оригіналів та/або копій;

спосіб виконання акредитива – має зазначатися таке: платити за предявленням документів або платити з розстрочкою, або акцептувати переказні векселі (тратти) бенефіціара”, або негоціювати”, або інше;

комісійні винагороди та відшкодування витрат зазначається, за чий рахунок буде оплачено комісійні винагороди та відшкодування витрат  банків;

підписи відповідальних осіб та відбиток печатки проставляють  відповідно до пункту 1.2 цієї глави.

Крім цього, у заяві про відкриття акредитива наказодавець акредитива може зазначати те, що:

він доручає уповноваженому банку-емітенту утримати комісійну винагороду та відшкодування витрат, що належать банку-емітенту та іншим банкам, які  братимуть участь в обслуговуванні акредитива, з його рахунку;

він доручає уповноваженому банку-емітенту списати кошти в іноземній або національній валюті з поточного рахунку (зазначається номер рахунку) для резервування грошового забезпечення за акредитивом;

він доручає уповноваженому банку-емітенту, у якому відкрито рахунок, відкрити акредитив за рахунок банківського кредиту відповідно до укладеної угоди між уповноваженим банком-емітентом та наказодавцем акредитива про надання кредиту під акредитив або відкритих йому кредитних ліній;

акредитив підпорядковується УПДА або іншим міжнародним документам, затвердженим Міжнародною торговельною палатою.

         Заява про відкриття акредитива може містити такі допоміжні реквізити:

         назву та адресу підтверджуючого банку (зазначається в разі потреби);

часткові відвантаження та п

Размер файла: 623.01 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров