Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Особливості розробки бюджетів на переробних підприємствах

Існує багато різновидів бюджетів, які застосовуються в залежності від структури та розміру організації, розподілу повноважень, особливостей діяльності тощо. Їх можна класифікувати за наступними ознаками (табл.1.1.):

               Таблиця 1.1.[1]

Класифікація бюджетів за основними класифікаційними ознаками

 

Класифікаційна ознака

Вид бюджету

За сферами діяльності підприємства

  1.Бюджет по операційній діяльності деталізує в межах реального часу зміст показників, які відображаються в поточному плані доходів та витрат по даній діяльності

  2.Бюджет по інвестиційній діяльності направлений на відповідну деталізацію показників поточного плану доходів та витрат по цій діяльності.

  3.Бюджет по фінансовій діяльності деталізує показники поточного плану надходження та витрат грошових коштів.

   За видами витрат

  1.Потчний бюджет, який складається з двох розділів: поточних витрат, що являють собою витрати виробництва по певному виду операційної діяльності та доходів від поточної господарської діяльності, які сформовані в основному за рахунок реалізації продукції.

  2.Капітальний бюджет доводить до конкретних виконавців результати поточного плану капіталовкладень, що розробляється на основі здійснення нового будівництва, реконструкції та модернізації основних фондів, придбання нових видів обладнання та нематеріальних активів тощо.

 За широтою    номенклатури витрат

  1.Функціональний бюджет розробляється за однією (або двома) статтями затрат (бюджет оплати праці персоналу тощо)

  2.Комплексний бюджет розробляється за широтою номенклатури затрат (виробнича ділянка, адміністративно-виробничі витрати).

За методами розробки 

  1. Фіксований бюджет не залежить від зміни обсягів робіт

  2.Гнучкий бюджет встановлює заплановані поточні або капітальні витрати у вигляді нормативу витрат

За тривалістю планового періоду

  1. Щоденні, тижневі, місячні, квартальні, річні.

 

За періодом складання

  1.Оперативний бюджет прямо пов’язаний з досягненням цілей підприємства (план виробництва, матеріально-технічного постачання)

  2.Поточний бюджет направлений на планування поточних цілей підприємства

  3.Перспективний бюджет генерального розвитку бізнесу та довгострокової структури організації.

 За неперервністю планування

  1.Самостійний бюджет ізольований, не залежить від інших бюджетів.

  2.Неперервний бюджет, до якого по закінченню місяця або кварталу додається новий.

 За ступінню надання інформації

  1.Укрупнений бюджет, в якому основні статті доходів та витрат вказуються укрупнено

  2. Деталізований бюджет, в якому всі статті доходів та витрат розписуються повністю за всіма складовими.

 

Загальний бюджет являє собою скоординований по всіх підрозділах або функціям план роботи для організації в цілому. Він складається з двох основних бюджетів – операційного і фінансового бюджетів та допоміжних.

Операційний бюджет – це сукупність бюджетів затрат i доходів, які забезпечують складання бюджету прибутку. Завданням операційного бюджету є ув’язка натуральних показників планування з вартісними; визначення найбільш важливих пропорцій, обмежень та припущень, які необхідно враховувати при складанні основних бюджетів. Склад операційного бюджету визначає керівництво організації (бюджетний комітет), перш за все виходячи із характеру цілей організації, специфіки бізнесу, ступіні методичної, організаційної та технічної готовності.

До операційних бюджетів належать:

1.            Бюджет продажів;

2.            Бюджет виробництва;

3.            Бюджет прямих матеріальних затрат;

4.            Бюджет прямих витрат на оплату праці;

5.            Бюджет виробничих накладних затрат;

6.            Бюджет комерційних витрат;

7.            Бюджет управлінських витрат;

Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які відображають заплановані кошти і фінансовий стан підприємства.

Фінансовий бюджет складається з:

1.            Бюджету доходів та витрат;

2.            Бюджету руху грошових коштів;

3.            Бюджетного балансу.

Допоміжні бюджети:

1.            Інвестиційний бюджет;

2.            Бюджет руху дебіторської та кредиторської заборгованості.[1] Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во Проспект 2003. – 264 с.

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров