Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Досвід розвитку фермерства в зарубіжних країнах

Визнання ринкових відносин в аграрному секторі економіки України на міжнародному рівні вимагає відповідного наукового забезпечення. Його важливою складовою є розробка багатоваріантної за формами господарювання моделі аграрної економіки. При цьому велике значення має не кількість організаційно-правових форм господарювання, а їх раціональне співвідношення.

Як відмічає Мельник Л.Ю. [91], на даний час в Україні вже сформована багатоукладна модель аграрної економіки. Вона охоплює різні форми господарювання і за їх кількістю навіть переве­ршує аграрний сектор розвинених країн. Але, на жаль, кількість не перейшла в якість. Саме тому важливим є дослідження аграрної моделі економіки у частині організаційно-правових форм господарювання, насамперед в США й інших країнах Заходу. Недостатня розробленість цього питання ще на початку реформи призвела до гострої полеміки, яка продовжується, щодо потенціалу фермерства вза­галі і, зокрема, стосовно перспектив його розвитку в Україні.

Залежно від пріоритетів та механізмів їх досягнення умовно можна виділити п’ять періодів у розвитку фермерства США: до 30-х років; середина 30-х початок 70-х років; початок 70-х середина 90-х років; з 1996 по 2002 роки; з 2003 року.

До 30-х років сільське господарство США розвивалось за законами вільного ринку без особливого втручання держави. Криза 30-х років ХХ ст., коли ціни і доходи значно знижувались через загальне перевиробництво, що було наслідком тривалого росту продуктивності, зумовила посилення регулюючої ролі держави в ринковій економіці. В 1933 році було прийнято перший сільськогосподарський закон, який поклав початок посиленому впливу держави на розвиток аграрного сектора. Крім іншого, адміністрацією Ф.Д.Рузвельта було введене трьохрічне закріплення землі за заборгувавши- ми фермерами.

Після Другої світової війни в США, по суті, запровадили пряме планування обсягів виробництва через підписання контрактів по обмеженню посівів окремої культури та введення прямого квотування обсягів виробництва у молочному скотарстві. Пізніше ці методи почали застосовувати у Західній Європі, а тепер і у Японії.

На початку 70-х років вибухнула світова продовольча криза, яка особливо позна­чилася на країнах, що розвиваються. В ці роки США реалізували значні запаси продовольства, які вони нагромадили з 30-х років. Світова енергетична криза цього періоду зумовила необхідність розробки і впровадження нових технологій, які б зменшували витрати на виробництво сільсь­когосподарської продукції. Для фермерства США почався новий етап нарощування обсягів виро­бництва, який позначився ще більшим посиленням регулюючої ролі держави у розвитку цього сектора економіки.

На початку 80-х років після декількох десятиліть стабільності і росту виробництва в сільському господарстві почали виникати ознаки спаду. Різко збільшилось число збанкрутілих фермерів, прибуток фермерських господарств значно скоротився. Разом з тим, з’ясувалося, що ефективність фермерських господарств США знаходилась в прямій залежності від обсягів імпорту зерна Радянським Союзом. За різким збільшенням імпорту зерна із США доходність їх суттєво зростала і, навпаки, при скороченні імпорту знижувалась, починався процес прискореного розорення, скорочувалась чисельність фермерських господарств.

Тому у 80-90-х роках у США був задіяний досить дорогий комплекс заходів держав­ного регулювання сільського господарства країни. Внутрішня політика була направ­лена на підтримку аграрного сектора з метою забезпечення стабільності внутрішнього ринку про­довольства. Для зовнішньої політики характерним був високий рівень субсидування сільськогосподарського експорту, що забезпечувало лідерство країни на зовнішніх ринках. Поставки іншим країнам продовольства за програмами продовольчої допо­моги дозволяли впливати на міжнародні відносини.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі сільського господарства країни у 1990 році був прийнятий Закон "Про сільськогосподарську політику". Реалізація закону супроводжувалася прийняттям спеціальних федеральних програм, які забезпечувалися необхідним фінансуванням.

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров