Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Методика визначення ефективності бюджетної політики

Вибір між короткостроковими тадовгостроковими ефектами фіскальної політики є однією з найскладнішихмакроекономічних проблем. Якщо до короткострокових цілей відносять підвищенняступеня вмонтованої стабільності економіки, то це вступає в протиріччя з іншоюдовгостроковою ціллю бюджетно-податкової політики – укріпленням стимулів дорозширення пропозиції факторів виробництва та зростанням економічногопотенціалу. Відомо, що вмонтовані стабілізатори не усувають причин циклічнихколивань рівноважного ВВП навколо потенційного рівня, а лише обмежуютьамплітуду цих коливань [1, с.127-134].

Аналіз української бюджетної та податкової систембагато в чому обмежується через брак чітких орієнтирів до визначення іпрогнозування показників бюджетної ефективності при визначенні яккороткострокового, так і довгострокового курсу бюджетної політики держави. Крімцього, впровадження показників ефективності в бюджетний процес пов’язане з великими труднощами, адже у державнихустанов, на відміну від приватного сектору, відсутній універсальний індикаторрезультатів роботи. Проте, вже на стадії складання проектів бюджетів важливезначення має оцінка макроекономічної ефективності параметрів державного бюджетуу відповідності з цільовою установкою завдань бюджетного забезпечення тарегулювання. Тому, для визначення основних пріоритетів та напрямів бюджетноїстратегії України, першочерговим постає завдання пошуку показниківкороткострокової бюджетної рівноваги, тобто індикаторів тактичної бюджетноїефективності, що і стане предметом дослідження даного підрозділу.

Введення показників бюджетноїефективності безпосередньо пов’язано з функціями державного бюджету, які намивизначалися в першому розділі. На нашу думку, вплив державного бюджету навідтворювальний процес, що визначає стратегію економічного розвитку, дійснокраще розглядати через функції фінансового забезпечення і фінансовогорегулювання. Це пояснюється тим, що вони є двома аспектами єдиного процесу,ціллю якого є пошук компромісу інтересів підприємців, держави тадомогосподарств, що забезпечує конкурентну ринкову рівновагу. При цьому, критеріємрезультативності виконання державою функції фінансового забезпечення єресурсомісткість економіки в ціломуі державних фінансів зокрема, яка характеризується рівнем її доходногопотенціалу в системі конкурентної ринкової рівноваги і повинна порівнюватись збюджетною витратомісткістю.

На основі функцій державного бюджету,нами була узагальнена та доповнена система критеріїв [22, с.106-125; 24,с.114-118; 26, с.301-303], що відображають бюджетну ефективність. Зокрема,обґрунтовано визначення розміру номінального податкового потенціалу, потенціалудержавного споживання, рівня податкового навантаження та державного споживання;визначено коефіцієнти податкового потенціалу, потенціалу державного споживаннята узагальнюючий показник якості державного бюджету. При чому побудованасистема показників базується на основі СНР. Раціональність такого підходупояснюється високим рівнем узгодженості між різними величинами, що плануютьсята прогнозуються. Крім цього, за допомогою СНР, можна визначити модель річногообороту національного продукту, де об’єктом виступають фінансові потоки. Отже,єдина складність полягає в тому, що статті національних рахунків не пов’язаніпрямо із статтями державного бюджету.

На рис. 3.1 представлена системапоказників ефективності державного бюджету, яку ми пропонуємо розглядати якнеобхідний елемент макрофінансового планування.

Почнемо розгляд показників бюджетної результативності з такого їїкомпонента, як номінальний податковий потенціал. Так, необхідність розробкиметодологічної та методичної бази визначення податкового потенціалу пов’язана,перш за все, з необхідністю обґрунтування його розміру для реформування системиоподаткування та відновлення відтворювального циклу у народному господарстві.Наприклад, фахівці МВФ вважають, що він визначається як рівень податковихнадходжень, який можна забезпечити при використанні баз оподаткування зсередньою інтенсивністю [52, с.25]. Деякі українські науковці визначають, щоподатковий потенціал можна розглядати у широкому розумінні - як обсяг наявних іпотенційних ресурсів, що підлягають оподаткуванню та можуть бути об’єктомоподаткування при розширенні податкової бази, та у вузькому розумінні – якреальний обсяг податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які надходятьдо бюджетів всіх рівнів за умов використання всіх ресурсів [26, с.704]. Інші вважають,що податковий потенціал – це сукупна величина відношення ідентифікованоївартості вкладених у товар інтелектуального потенціалу, праці, матеріальних таенергетичних витрат до вартості основних фондів та засобів виробництва, що можевідображати можливість відшкодування певної умовної величини надходжень дозагальносуспільних витрат життєзабезпечення і розвитку держави
 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров