Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (20)
(Методические материалы)

Трансформація системи податкового регулювання промислового виробництва підакцизних товарів (на прикладі алкоголю та тютюну)

Трансформаціясистеми податкового регулювання промислового виробництва підакцизних товарів(на прикладі алкоголю та тютюну)

 

 

В останні рокипромисловість України демонструє позитивну динаміку розвитку. Разом з тимпромисловість України має багато невирішених проблем: низький рівеньвпровадження інновацій, незадовільна система супроводження інвестиційнихпроектів, орієнтація на застарілі витратні технології з метою максимізаціїприбутку. Експортноорієнтовані підприємства зробили ставку на отримання доходуза рахунок підтримання конкурентоспроможності власної продукції на основіцінової складової, що ставить розвиток таких підприємств під загрозу негативнихсвітогосподарських тенденцій. Мають також місце факти ухилення відоподаткування.

У цих умовах, яксвідчить світова практика, необхідною і доцільною видається реалізація заходівдержавного регулювання, орієнтованих на застосування переважно системи „вбудованихрегуляторів”, основною ланкою якої є податки. Отже, вирішити проблему створенняумов для позитивного розвитку промисловості України можна з використавшиподаткові важелі.

Разом з тимтреба розуміти, що пряме податкове стимулювання розвитку виробництва можливе нелише у формі надання податкових пільг. Серед форм податкового стимулюванняможна виділити зниження ставок оподаткування, що веде до зниження цінипродукції, збільшення сукупного попиту та врешті-решт розширення базиоподаткування. Позитивний вплив зниження податкових ставок можна спостерігатина прикладі тютюнової промисловості України, де зниження ставок акцизного зборупризвело до збільшення виробництва тютюнових виробів. Прогнозується, що у 2007 роцінадходження від акцизного збору, сплаченого підприємствами тютюнової галузі,сягнуть 3,0 млрд грн

Податковасистема повинна створювати якомога менше цінових викривлень, дозволяючи ринковісамостійно визначати напрями та обсяги нагромадження капіталу в економіці [59].Проте, незважаючи на економічне зростання в Україні, що триває з кінця 1999 р.,негативна тенденція до скорочення кількості прибуткових підприємств триває.Так, у 2005 р. частка прибуткових підприємств у промисловості становила 63 %.Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у промисловостістановив 28,3 млрд грн Проте є досить стійкими тенденції збитковості. Так,частка збиткових підприємств (37 %) є досить стабільною протягом 2000–2006 рр.,а загальна сума збитків у 2005 р. в промисловості становила 8,9 млрд грн

Тому податковареформа повинна зосередитися на розширенні податкової бази і зменшенніефективної середньої ставки оподаткування. Зважаючи на переваги й недолікирізних податкових стимулів, можна запропонувати, крім заходів щодо зменшенняінвестиційних ризиків, новий для України підхід до гнучкості податковоїсистеми. Йдеться про використання податкових інвестиційних кредитів івідрахувань. Такі зміни будуть більш ефективними шляхом заохочення додатковихінвестицій на одиницю втрачених бюджетних надходжень порівняно з податковимиканікулами. Уніфікація податкової системи та розширення податкової бази не лишерівномірно розподілить податковий тягар, а й буде вважатися ознакою податковоїстабільності, вкрай важливої при прийнятті інвестиційних рішень.

Ухвалені 26 грудня2002 зміни до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”(по-перше, зменшення ставки податку з 30 % до 25 % з 1 січня 2004 року;по-друге, розширення груп основних фондів, які підлягають амортизації;по-третє, підвищення норм самої амортизації; по-четверте, запровадженнящоквартальної сплати податку на прибуток та ін.) мали в цілому позитивний впливна фінансовий стан підприємств, зокрема на рівень їх ліквідності та якістьфінансового планування. Скасування обмежень щодо сум та строків перенесеннязбитків, які виникли після 2002 р., створило хибні стимули для ухиляннявід сплати податків у майбутньому (шляхом декларування збитків), а такожпризвело до деякого збільшення витрат на утримання податкових органів. Основнийаргумент на підтримку внесення цієї зміни полягав у необхідності забезпеченнянейтральності податкової системи до ризиків провадження економічної діяльності,а також у необхідності пом’якшення податкового навантаження на економіку підчас циклічного спаду. 

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров