Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (13)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (12)
(Методические материалы)

Трансформація системи податкового регулювання промислового виробництва підакцизних товарів (на прикладі алкоголю та тютюну)

Трансформаціясистеми податкового регулювання промислового виробництва підакцизних товарів(на прикладі алкоголю та тютюну)

 

 

В останні рокипромисловість України демонструє позитивну динаміку розвитку. Разом з тимпромисловість України має багато невирішених проблем: низький рівеньвпровадження інновацій, незадовільна система супроводження інвестиційнихпроектів, орієнтація на застарілі витратні технології з метою максимізаціїприбутку. Експортноорієнтовані підприємства зробили ставку на отримання доходуза рахунок підтримання конкурентоспроможності власної продукції на основіцінової складової, що ставить розвиток таких підприємств під загрозу негативнихсвітогосподарських тенденцій. Мають також місце факти ухилення відоподаткування.

У цих умовах, яксвідчить світова практика, необхідною і доцільною видається реалізація заходівдержавного регулювання, орієнтованих на застосування переважно системи „вбудованихрегуляторів”, основною ланкою якої є податки. Отже, вирішити проблему створенняумов для позитивного розвитку промисловості України можна з використавшиподаткові важелі.

Разом з тимтреба розуміти, що пряме податкове стимулювання розвитку виробництва можливе нелише у формі надання податкових пільг. Серед форм податкового стимулюванняможна виділити зниження ставок оподаткування, що веде до зниження цінипродукції, збільшення сукупного попиту та врешті-решт розширення базиоподаткування. Позитивний вплив зниження податкових ставок можна спостерігатина прикладі тютюнової промисловості України, де зниження ставок акцизного зборупризвело до збільшення виробництва тютюнових виробів. Прогнозується, що у 2007 роцінадходження від акцизного збору, сплаченого підприємствами тютюнової галузі,сягнуть 3,0 млрд грн

Податковасистема повинна створювати якомога менше цінових викривлень, дозволяючи ринковісамостійно визначати напрями та обсяги нагромадження капіталу в економіці [59].Проте, незважаючи на економічне зростання в Україні, що триває з кінця 1999 р.,негативна тенденція до скорочення кількості прибуткових підприємств триває.Так, у 2005 р. частка прибуткових підприємств у промисловості становила 63 %.Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у промисловостістановив 28,3 млрд грн Проте є досить стійкими тенденції збитковості. Так,частка збиткових підприємств (37 %) є досить стабільною протягом 2000–2006 рр.,а загальна сума збитків у 2005 р. в промисловості становила 8,9 млрд грн

Тому податковареформа повинна зосередитися на розширенні податкової бази і зменшенніефективної середньої ставки оподаткування. Зважаючи на переваги й недолікирізних податкових стимулів, можна запропонувати, крім заходів щодо зменшенняінвестиційних ризиків, новий для України підхід до гнучкості податковоїсистеми. Йдеться про використання податкових інвестиційних кредитів івідрахувань. Такі зміни будуть більш ефективними шляхом заохочення додатковихінвестицій на одиницю втрачених бюджетних надходжень порівняно з податковимиканікулами. Уніфікація податкової системи та розширення податкової бази не лишерівномірно розподілить податковий тягар, а й буде вважатися ознакою податковоїстабільності, вкрай важливої при прийнятті інвестиційних рішень.

Ухвалені 26 грудня2002 зміни до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”(по-перше, зменшення ставки податку з 30 % до 25 % з 1 січня 2004 року;по-друге, розширення груп основних фондів, які підлягають амортизації;по-третє, підвищення норм самої амортизації; по-четверте, запровадженнящоквартальної сплати податку на прибуток та ін.) мали в цілому позитивний впливна фінансовий стан підприємств, зокрема на рівень їх ліквідності та якістьфінансового планування. Скасування обмежень щодо сум та строків перенесеннязбитків, які виникли після 2002 р., створило хибні стимули для ухиляннявід сплати податків у майбутньому (шляхом декларування збитків), а такожпризвело до деякого збільшення витрат на утримання податкових органів. Основнийаргумент на підтримку внесення цієї зміни полягав у необхідності забезпеченнянейтральності податкової системи до ризиків провадження економічної діяльності,а також у необхідності пом’якшення податкового навантаження на економіку підчас циклічного спаду. 

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров