Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (15)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (14)
(Методические материалы)

Параметри моделі формування стратегій

Система стратегічного управління, що заснована назапропонованому трактуванні стратегії як випереджувальної дії на впливсередовища||, передбачаєнаявність фіксованого взаємозв’язку між типами впливів факторів середовища|| і використовуваними типовимистратегіями. При цьому цей взаємозв’язок повинен забезпечувати досягненняпідприємством максимальної конкурентної переваги та максимізацію ефективностійого діяльності в заданих умовах, що може бути виражено|виказана,висловлена| через максимізацію узагальненогопоказника ефективності.

В цей час|нині|немає єдиного визначення поняття та методики оцінки конкурентної перевагиорганізації. На думку ряду|лава,низка|авторів рівень конкурентної переваги підприємства можна вважати як середньозважену| величину за показниками конкурентоспроможності конкретних товарівабо послуг на конкретних ринках [19, с|із|. 179-181; 90; 91, с. 293-298]. У даному випадкуаналіз ефективності діяльності підприємства проводиться окремо, виходячи ізконкурентоспроможності та ефективності кожного товару на кожному ринку.Конкурентну перевагу організації (Корг) можна визначати зурахуванням|з врахуванням|вагомості товарів і ринків, на яких вони реалізуються [19, с|із|.181-182], за|відбите| формулою(1.1):

 

                                  n  v 

                                  Корг= (aij ×bj ×Kij),          i=1,2,…,n;     j=1,2,…,v,                  (1.1)

                                             i=1j=1

 

де Корг - конкурентна перевага організації;

aij – питома вага i-го товару організації, який реалізуєтьсяна j-му ринку, в загальному|спільний|обсязі продажу на j-му ринку за аналізований період, визначається часткамиодиниці;

Питома вага i -го товару організації, який реалізується на j-му ринку, вїї обсягу продажу на j-му ринку визначається за формулою (1.2):

 

                                         aij= Vij/Vj,                                                                      (1.2)

 

де Vij і Vj - обсяг продажу i -го товаруорганізації, який реалізується на j-му ринку та загальний|спільний| обсяг продажу на j-му ринкувідповідно за визначений період;

bj – показник значущості ринку, на якому представлений|уявлений| товар організації. Дляпромислово розвинутих країн (США, Японія, країни Євросоюзу, Канада і т.ін.)значущість ринку рекомендується приймати рівною 1,0 [19, с|із|. 181-182]. Для решти країн – 0,7, а длявнутрішнього ринку – 0,5;

Kij – конкурентна перевага i -го товару організації на j-муринку.

Підходи до визначення цього показника різні.Конкурентну перевагу товару, визначену експертним шляхом|колія,дорога| за системою балів, де її значенняколивається|вагатися| від 2 до10, показано за|уявлено|формулою (1.3):

 

                                    r     m           

                            Кij = [( Osp) ×сp /(5 × m)],                                                    (1.3)

                                   p=1 s=1   

 

де Osp– експертна оцінка s-м експертом p-го фактора конкурентної переваги товару:якість товару, ціна товару або послуги, якість сервісу товару на конкретномуринку, експлуатаційні витрати|затрата|на використання товару і т.ін.;

сp – вагомість p-го фактора (від 4 до1).

Цей підхід базується на методі експертних оцінок, а,отже, має певну долю суб’єктивізму, який можна компенсувати уведенням|вступ| у формулу 1.1 показникарентабельності підприємства R.

Інша група вчених, представлена|уявлена| Дж. О’Шонесі, доповнює цейпідхід, розглядаючи||конкурентну перевагу в галузі як ефективність бізнесу, оскільки вонавідноситься до факторів, які відображають|відбивати| ефективність діяльності фірми в галузі (на ринку) [90].У свою чергу,|своєю чергою|ефективність діяльності підприємства американські економісти [19, с. 183-184] рекомендують| визначати за узагальненим показником, відображеним|відбите| формулою (1.4):

 

                                               Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+1,0x5 ,                                 (1.4)

 

де Z - узагальнений показник ефективностідіяльності підприємства;

x1 - показник ефективності робочогокапіталу, який розраховується за формулою (1.5):

 

                                                           x1=(ОбЗ-КЗ)/А ,                                                  (1.5)

 

де ОбЗ – оборотні засоби;

КЗ – короткострокові|короткотерміновий| зобов’язання;

А – загальні|спільний| активи;

x2 – показник ефективності накопиченогокапіталу, який розраховується за формулою (1.6):

 

                                                    x2нак/A ,                                                         (1.6)

 

де Кнак – накопичений капітал (залишок|остача| минулих років);

x3- рентабельність діяльності, розрахованаза формулою (1.7):

 

                                                       x3= П/А ,                                                        (1.7)

 

де П – фінансовий результат діяльності;

x4- показник заборгованості, якийвизначається|відбите| заформулою (1.8):

 

                                                          x4= К/D ,                                                    (1.8)

де К- основний капітал фірми (основні фонди|фундація| плюс нематеріальні активи);

D – загальний|спільний| борг|обов'язок|фірми;

x5 - показник ефективності активів, якийрозраховується за формулою (1.9): 

                                                         

                                                                      x5 = V/A ,                                                       (1.9)

 

де V- загальний|спільний| обсяг продажу.

Цей показник ефективності Z допомагав американськимекономістам виявити близько 90% корпорацій – потенційних банкрутів за рік добанкрутства|банкротство|,близько 70% –  за два роки і 50% – зап’ять років. Якщо Z > 3, то фірма ефективна і стійка, а якщо Z < 1,8, тонеефективна та нестійка.

 Заузагальнений показник ефективності діяльності підприємства деякі українські дослідникипропонують прийняти|інтегральний показник ефективності діяльності підприємства, відображений|відбите| формулою (1.10) [92].

 

                                                    Еі=F(Р, О, С, І),                                                        (1.10)

 

де Еіінтегральнийпоказник ефективності діяльності підприємства;

Р – ресурси підприємства;

О – організація підприємства;

С|із| – вплив середовища|| підприємства;

І - ризик, під яким, на думку авторів Гранатурова В.М. і Литовченка І.В.розуміється «об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, яка характеризуєневизначеність кінцевого|скінченний|результату діяльності внаслідок можливого впливу (дії) на нього ряду|лава,низка| об’єктивних і/абосуб’єктивних факторів, які не враховувалися при його плануванні||» [93, с|із|. 34; 94].

Оскільки одним із основних факторів ефективності діяльності підприємства є|з'являтися,являтися| його фінансовий стан, то в числіосновних ендогенних змінних цієї залежності знаходиться|перебувати| довгострокова рентабельністьпідприємства.

Дотримуючись|прямуючи|системного підходу в даному дослідженні, інтегруємо вищерозглянуті| підходи, представивши|уявивши| Еі як величину конкурентної перевагі організації Корг, скоректовану на показник рентабельності підприємства, за|відбите| формулою (1.11).

                                                              n  p 

                                                 Еі = 0,6R+0,4 (aij ×bj ×Kij),                                       (1.11)

                                                             i=1j=1

 

де R- рентабельність підприємства.

У даному дослідженні в основі побудовимоделі формування стратегії розглядатимемо інтегральнийпоказник ефективності Еі. Встановимо можливі типи впливівсередовища, типові стратегії та окремі взаємозв’язки між ними для будь-якогопідприємства. Ідентифікуючи структурузовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, виділимо базові фактори,тобто джерела впливу на конкурентну перевагу підприємства, вимірювану в даномувипадку величиною довгострокової рентабельності [1, с|із|. 223-228; 25, с|із|. 110-115]. Будемо розглядати|| такі фактори як споживач, конкурент, постачальник,партнер, внутрішнє середовище||підприємства та макросередовище, яке включає вплив таких|| факторів, які мають непрямий вплив напідприємство, наприклад, технології, податки та дотації, ціна ліцензій, ставкабанківського проценту і т.п. (рис. 1.6) [95, с|із|. 302-312].

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров