Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Параметри моделі формування стратегій

Система стратегічного управління, що заснована назапропонованому трактуванні стратегії як випереджувальної дії на впливсередовища||, передбачаєнаявність фіксованого взаємозв’язку між типами впливів факторів середовища|| і використовуваними типовимистратегіями. При цьому цей взаємозв’язок повинен забезпечувати досягненняпідприємством максимальної конкурентної переваги та максимізацію ефективностійого діяльності в заданих умовах, що може бути виражено|виказана,висловлена| через максимізацію узагальненогопоказника ефективності.

В цей час|нині|немає єдиного визначення поняття та методики оцінки конкурентної перевагиорганізації. На думку ряду|лава,низка|авторів рівень конкурентної переваги підприємства можна вважати як середньозважену| величину за показниками конкурентоспроможності конкретних товарівабо послуг на конкретних ринках [19, с|із|. 179-181; 90; 91, с. 293-298]. У даному випадкуаналіз ефективності діяльності підприємства проводиться окремо, виходячи ізконкурентоспроможності та ефективності кожного товару на кожному ринку.Конкурентну перевагу організації (Корг) можна визначати зурахуванням|з врахуванням|вагомості товарів і ринків, на яких вони реалізуються [19, с|із|.181-182], за|відбите| формулою(1.1):

 

                                  n  v 

                                  Корг= (aij ×bj ×Kij),          i=1,2,…,n;     j=1,2,…,v,                  (1.1)

                                             i=1j=1

 

де Корг - конкурентна перевага організації;

aij – питома вага i-го товару організації, який реалізуєтьсяна j-му ринку, в загальному|спільний|обсязі продажу на j-му ринку за аналізований період, визначається часткамиодиниці;

Питома вага i -го товару організації, який реалізується на j-му ринку, вїї обсягу продажу на j-му ринку визначається за формулою (1.2):

 

                                         aij= Vij/Vj,                                                                      (1.2)

 

де Vij і Vj - обсяг продажу i -го товаруорганізації, який реалізується на j-му ринку та загальний|спільний| обсяг продажу на j-му ринкувідповідно за визначений період;

bj – показник значущості ринку, на якому представлений|уявлений| товар організації. Дляпромислово розвинутих країн (США, Японія, країни Євросоюзу, Канада і т.ін.)значущість ринку рекомендується приймати рівною 1,0 [19, с|із|. 181-182]. Для решти країн – 0,7, а длявнутрішнього ринку – 0,5;

Kij – конкурентна перевага i -го товару організації на j-муринку.

Підходи до визначення цього показника різні.Конкурентну перевагу товару, визначену експертним шляхом|колія,дорога| за системою балів, де її значенняколивається|вагатися| від 2 до10, показано за|уявлено|формулою (1.3):

 

                                    r     m           

                            Кij = [( Osp) ×сp /(5 × m)],                                                    (1.3)

                                   p=1 s=1   

 

де Osp– експертна оцінка s-м експертом p-го фактора конкурентної переваги товару:якість товару, ціна товару або послуги, якість сервісу товару на конкретномуринку, експлуатаційні витрати|затрата|на використання товару і т.ін.;

сp – вагомість p-го фактора (від 4 до1).

Цей підхід базується на методі експертних оцінок, а,отже, має певну долю суб’єктивізму, який можна компенсувати уведенням|вступ| у формулу 1.1 показникарентабельності підприємства R.

Інша група вчених, представлена|уявлена| Дж. О’Шонесі, доповнює цейпідхід, розглядаючи||конкурентну перевагу в галузі як ефективність бізнесу, оскільки вонавідноситься до факторів, які відображають|відбивати| ефективність діяльності фірми в галузі (на ринку) [90].У свою чергу,|своєю чергою|ефективність діяльності підприємства американські економісти [19, с. 183-184] рекомендують| визначати за узагальненим показником, відображеним|відбите| формулою (1.4):

 

                                               Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+1,0x5 ,                                 (1.4)

 

де Z - узагальнений показник ефективностідіяльності підприємства;

x1 - показник ефективності робочогокапіталу, який розраховується за формулою (1.5):

 

                                                           x1=(ОбЗ-КЗ)/А ,                                                  (1.5)

 

де ОбЗ – оборотні засоби;

КЗ – короткострокові|короткотерміновий| зобов’язання;

А – загальні|спільний| активи;

x2 – показник ефективності накопиченогокапіталу, який розраховується за формулою (1.6):

 

                                                    x2нак/A ,                                                         (1.6)

 

де Кнак – накопичений капітал (залишок|остача| минулих років);

x3- рентабельність діяльності, розрахованаза формулою (1.7):

 

                                                       x3= П/А ,                                                        (1.7)

 

де П – фінансовий результат діяльності;

x4- показник заборгованості, якийвизначається|відбите| заформулою (1.8):

 

                                                          x4= К/D ,                                                    (1.8)

де К- основний капітал фірми (основні фонди|фундація| плюс нематеріальні активи);

D – загальний|спільний| борг|обов'язок|фірми;

x5 - показник ефективності активів, якийрозраховується за формулою (1.9): 

                                                         

                                                                      x5 = V/A ,                                                       (1.9)

 

де V- загальний|спільний| обсяг продажу.

Цей показник ефективності Z допомагав американськимекономістам виявити близько 90% корпорацій – потенційних банкрутів за рік добанкрутства|банкротство|,близько 70% –  за два роки і 50% – зап’ять років. Якщо Z > 3, то фірма ефективна і стійка, а якщо Z < 1,8, тонеефективна та нестійка.

 Заузагальнений показник ефективності діяльності підприємства деякі українські дослідникипропонують прийняти|інтегральний показник ефективності діяльності підприємства, відображений|відбите| формулою (1.10) [92].

 

                                                    Еі=F(Р, О, С, І),                                                        (1.10)

 

де Еіінтегральнийпоказник ефективності діяльності підприємства;

Р – ресурси підприємства;

О – організація підприємства;

С|із| – вплив середовища|| підприємства;

І - ризик, під яким, на думку авторів Гранатурова В.М. і Литовченка І.В.розуміється «об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, яка характеризуєневизначеність кінцевого|скінченний|результату діяльності внаслідок можливого впливу (дії) на нього ряду|лава,низка| об’єктивних і/абосуб’єктивних факторів, які не враховувалися при його плануванні||» [93, с|із|. 34; 94].

Оскільки одним із основних факторів ефективності діяльності підприємства є|з'являтися,являтися| його фінансовий стан, то в числіосновних ендогенних змінних цієї залежності знаходиться|перебувати| довгострокова рентабельністьпідприємства.

Дотримуючись|прямуючи|системного підходу в даному дослідженні, інтегруємо вищерозглянуті| підходи, представивши|уявивши| Еі як величину конкурентної перевагі організації Корг, скоректовану на показник рентабельності підприємства, за|відбите| формулою (1.11).

                                                              n  p 

                                                 Еі = 0,6R+0,4 (aij ×bj ×Kij),                                       (1.11)

                                                             i=1j=1

 

де R- рентабельність підприємства.

У даному дослідженні в основі побудовимоделі формування стратегії розглядатимемо інтегральнийпоказник ефективності Еі. Встановимо можливі типи впливівсередовища, типові стратегії та окремі взаємозв’язки між ними для будь-якогопідприємства. Ідентифікуючи структурузовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, виділимо базові фактори,тобто джерела впливу на конкурентну перевагу підприємства, вимірювану в даномувипадку величиною довгострокової рентабельності [1, с|із|. 223-228; 25, с|із|. 110-115]. Будемо розглядати|| такі фактори як споживач, конкурент, постачальник,партнер, внутрішнє середовище||підприємства та макросередовище, яке включає вплив таких|| факторів, які мають непрямий вплив напідприємство, наприклад, технології, податки та дотації, ціна ліцензій, ставкабанківського проценту і т.п. (рис. 1.6) [95, с|із|. 302-312].

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров