Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (9)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Купівла іноземної валюти на МВРУ за дорученням клієнта

Купуючи іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку банки керуються Постановою  Праівління Національного банку України № 127 від 18.03.1999р. Ця постанова містить  умови за яких уповноважений банк купує іноземну валюту для клієнта.

Для купівлі  іноземної валюти  клієнт надає до банку заяву на купівлю валюти та пакет документів , який є підставою для здійснення купівлі. 

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями вважаються такі документи:

- договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;

- вантажна митна декларація (за формою, встановленою відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами), якщо товар ввезений на територію України;

- акт (здавання-приймання тощо) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності;

- документи, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент- імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за зовнішньоторговельним договором). Купівля іноземної валюти з метою оплати векселя,  дозволяється лише в разі пред'явлення резидентом вантажної митної декларації, що підтверджує поставку продукції в Україну, або документа, який згідно з умовами зовнішньоторговельного договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, отримання резидентом послуг;

- довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором, та інформації про поточний рахунок в іноземній валюті, що визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються перерахування купленої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цій іноземній валюті (строк дії довідки 90 днів і подовженню не підлягає). Цю довідку клієнт подає уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) у разі купівлі іноземної валюти за гривні за зовнішньоторговельним договором, сума якого перевищує 10 тис. доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, а також у разі купівлі на міжбанківському валютному ринку України  іноземної валюти  з метою перерахування цих коштів на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах .

На оригіналах документів, на підставі яких була куплена іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються на зберіганні в банку і (копії засвідчуються підписом керівника або заступника керівника та печаткою суб'єкта господарської діяльності або нотаріусом, крім довідки державної податкової адміністрації), робиться відмітка уповноваженого банку. Відмітка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, номер реєстру, що є підставою для здійснення операції, а також має засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку.

Для купівлі  іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України юридичними особами та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, при здійсненні неторговельних операцій (див. пункт  2.1.2. ) потрібні такі документи як:

1. заявки з розрахунком витрат:

-на відрядження за кордон;

-на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;

2. документи, які мають силу договору і можуть використовуватись контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою:

 -для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах, конференціях та інших міжнародних зустрічах;

 -для оплати за навчання, лікування, патентування;

- для сплати митних платежів (мита та митних зборів);

- для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних держав;

3. укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

4. угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в іноземній валюті;

5. угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів;

7. договори про отримання резидентами благодійної допомоги від нерезидентів, якщо ними передбачено повернення благодійної допомоги в розмірі невикористаного залишку або в разі нецільового використання цієї допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку.

            Також інструкцією передбачено, у яких випадках потрібна довідка  з податкової інспекції для купівлі валюти за неторгівельними операціями.

            Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України також здійснюється з метою  виконання зобов'язань за валютними операціями резидентів та нерезидентів, пов'язаними з рухом капіталу, товарними кредитами, а також за інвестиційними операціями. Підставою для купівлі у таких випадках можуть бути:  

1. за кредитними операціями:

-оригіналу кредитного договору (договору позики), який свідчить про потребу виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні, неустойки тощо);

-копії кредитного договору (договору позики),  що свідчить про потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті (включаючи відсотки, комісії, неустойки тощо);

-оригіналу реєстраційного свідоцтва, індивідуальної ліцензії  Національного банку України на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті  від іноземного кредитора з відміткою банку, який обслуговує цей кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту (сума проставляється цифрами і словами) та дату його надходження на поточний рахунок резидента;

-довідки державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що купується за відповідним договором .Строк дії довідки 90 днів і подовженню не підлягає. Під час виконання власних зобов'язань банків за одержаними від нерезидентів кредитами зазначена довідка не подається;

За кредитами, одержаними резидентами від банків, на оригіналі кредитного договору позичальника, на підставі якого була куплена іноземна валюта, та на копії кредитного договору, який залишається на зберіганні в банку-кредиторі, робиться відмітка банку, який купив іноземну валюту.

2. за операціями, які мають ознаки кредитування (лізинг, факторинг тощо) - оригіналів відповідних договорів, що підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті.

На оригіналі договору, який свідчить про потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті та на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка банку про купівлю іноземної валюти.

3. за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення іноземному інвестору його грошової інвестиції ,  з власного рахунку нерезидента-інвестора лише в сумі фактично внесеної інвестиції в іноземній валюті, а також на суму реінвестицій, здійснених у гривнях, уключаючи доходи (прибутки) від інвестицій:

-заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента,  у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

-нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

отаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

-виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну.

- копій установчих документів підприємств - об'єктів іноземного інвестування, які отримали внесок від нерезидента-інвестора;

- копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями;

- копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

- заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

На оригіналі або нотаріально засвідченій копії договору про інвестиційну діяльність, який свідчить про потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті і на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров