Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (19)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (17)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (35)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (21)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (16)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (21)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття, види, класифікація та порядок випуску цінних паперів

Цінні папери - необхідний атрибут ринкового господарства. Раніше, у державній економіці, оборот цінних паперів по необхідності був надзвичайно збіднений та представлений в основному державними цінними паперами - облігаціями, пред'явницькими ощадкнижками та акредитивами державних трудових ощадних кас, що виграли лотерейними квитками, а в розрахунках між юридичними особами міг використовуватися рахунковий чек. З переходом до ринкової економіки обіг цінних паперів зріс, став формуватися їхній ринок. Однак головна увага при цьому була приділена так званим "інвестиційним" цінним паперам - акціям та облігаціям приватних комерційних структур.

У майновому обігу є багато різновидів цінних паперів досить специфічного призначення. Так, у посвідчення приймання вантажу в договорі морського перевезення перевізник становить та видає відправникові вантажу коносамент, що є цінним папером  та існує в цілому ряді різновидів. Цінними паперами можуть бути варранти - свідоцтва про наявність певної партії товару на складі в професійного зберігача, які виконують також роль товаророзпорядчого документа, заставні та оформлення іпотеки [4, с. 92].

У Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” міститься визначення цінного папера як строго формального документа, що засвідчує майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при пред'явленні цього документа. З цього слідує, що цінний папір являє собою, по-перше, документ, що засвідчує певне майнове право (вимоги сплати певної грошової суми, передачі певного майна). У ньому міститься інформація про суб'єкта цього права та про зобов'язану особу. По-друге, мова йде саме про документ, тобто офіційний запис, виконаний на паперовому носії та що має строго визначену форму та обов'язкові реквізити. Відсутність хоча б одного з реквізитів або порушення зазначеної форми тягне незначність паперу. По-третє, цей документ нерозривно пов'язаний із втіленим у ньому майновим правом, тому що реалізувати це право або передати його іншій особі можна тільки шляхом відповідного використання самого цього документа. Інакше кажучи, використання такого документа або його передача рівносильні використанню або передачі вираженого ним права.

Так само неприпустима відмова від виконання по цінному папері з посиланням на відсутність підстави, за якою його видано, або на його недійсність (наприклад, на безкоштовність позики, у посвідчення якої виданий цінний папір, на визнання недійсним договору про відчуження майна, що є предметом виконання за цінним папером). Отже, зобов'язанна особа повинна зробити виконання по цінному паперу, упевнившись лише в наявності в ній необхідних реквізитів, а його власник може не перевіряти підстави, по яких вона видана, цілком довірившись його формальним ознакам. Така властивість цінного папера називається публічною вірогідністю.

Види майнових прав, які можуть засвідчувати цінними паперами, як та їхні обов'язкові реквізити та вимоги до форми, визначаються тільки законом або у встановленому їм порядку. Отже, не будь-які види цивільних прав можуть бути засвідчені цінними паперами або наділятися в їхню форму - для цього потрібна вказівка закону, а не воля сторін.

Лише в окремих випадках, прямо передбачених законом, для здійснення та передачі прав, засвідчених цінним папером, досить доказів їхнього закріплення в спеціальному реєстрі, а не пред'явлення та використання самого цінного папера. Мова при цьому йде головним чином про іменні акції акціонерних товариств (які найчастіше в цих випадках та не випускалися у звичайній паперовій формі). Тут акціонеру для доказу своїх прав або їхньої передачі досить пред'явити та використовувати виписку з реєстру акціонерного товариства, що хоча та ведеться в строго встановленому порядку, але не являє собою цінний папір (як, втім, ї виписка з нього). Інша справа - сертифікат акцій, тобто свідоцтво про їхню приналежність конкретному акціонеру, що при певних законодавством умовах саме є цінним папером. Під час відсутності спеціальних законодавчих актів по цьому питанню зберігають чинність раніше видані підзаконні акти, насамперед зазначене Положення про акціонерні товариства [7, с. 51].

Як відомо увесь товарний світ ділиться на дві групи: власно товари (матеріальні блага, послуги) та гроші. Але цінний папір - це не гроші та не матеріальний товар. Його цінність полягає в тих правах, які вона дає своєму власникові. Останній обмінює свій товар або свої гроші на цінний папір тільки в тому випадку, якщо він упевнений, що цей папір нітрохи не гірше, а навіть краще (зручніше), ніж самі гроші або товар. Оскільки та гроші, та товар у сучасних умовах суть різні форми існування капіталу, то економічне визначення цінного папера можна виразити в такий спосіб.

Цінний папір - це форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної та грошової форм, що може передаватися замість нього самого, звертатися на ринку як товар та приносити дохід.

Це особлива форма існування капіталу поряд з його існуванням у грошовій, продуктивній та товарній формах. Суть його полягає в тому, що у власника капіталу сам капітал відсутній, але є усі права на нього, які та зафіксовані у формі цінного папера. Остання дозволяє відокремити власність на капітал від самого капіталу та відповідно включити останній у ринковий процес у таких формах, у яких це необхідно для самої економіки.

Поняття цінного папера багатогранно, оскільки самі економічні відносини, які виражаються нею, дуже складні, плюс вони постійно видозмінюються та розвиваються, що знаходить своє вираження в усі нових формах існування цінних паперів.

Цінний папір - це особливий товар, що перебуває в обігу на особливому, своєму власному ринку - ринку цінних паперів, але не має ні речовинної, ні грошової споживної вартості, тобто не є ні фізичним товаром, ні послугою.   

Практичний підхід до визначення цінного папера може полягати в наступному. Якщо неможливо дати суворо наукове, а потім й юридичне визначення, якщо неможливо сформулювати поняття цінного папера на всі випадки життя, то ці труднощі можна обійти шляхом перерахування визнаних державою конкретних видів цінних паперів, які є в практиці. З іншого боку, усе, що оголошено як цінний папір, підпадає під законодавчі акти, що регулюють його життя від моменту випуску до закінчення строку обігу [7, с. 104].

Цінний папір виконує ряд суспільно значимих функцій: 

• перерозподіляє кошти (капітали) між: галузями та сферами економіки; територіями та країнами; групами та верствами населення; населенням та сферами економіки; населенням та державою;

• надає певні додаткові права його власникам, крім права на капітал. Наприклад, право на участь у керуванні, що відповідає інформацію, першочерговість у певних ситуаціях;

• забезпечує одержання доходу на капітал та (або) повернення самого капіталу.

    Цінний папір має ряд властивостей, які зближають його з грошима. Його головна властивість - це можливість обміну на гроші в різних формах (шляхом погашення, купівлі-продажу, повернення емітенту, переуступки). Вона може використовуватися в розрахунках, бути предметом застави, зберігатися протягом ряду років або безстроково, передаватися в спадщину, бути подарунком.

Спочатку всі цінні папери випускалися тільки в паперовій формі, звідки та відбулася їхня назва - це папір, але коштовна, майже як паперові гроші. Його вартість визначається або тим, що написано на ньому, або ринковим шляхом. Однак розвиток ринкових відносин в останні десятиліття привело до появи нової форми існування цінного папера - безпаперової, або бездокументарній формі.

Перехід від паперової форми цінного папера до безпаперового пов'язаний, по-перше, з наростанням кількості коштовних паперів, що звертаються, насамперед таких відомих їхніх видів, як акцій та облігацій. По інших цінних паперах, число яких порівняно невелико, документарна форма переважає.

По-друге, багато прав, які закріплюються за власником цінного папера, можуть бути реалізовані безвідносно до його форми. Наприклад, виплата доходу по цінному папері, купівля-продаж цінного папера можуть провадитися без наявності його самого як матеріального носія цих прав.

По-третє, безпаперова форма цінного папера може прискорювати, спрощувати та удешевлювати його обіг до частині розрахунків, передачі від одного власника до іншого, зберігання та обліку, оподатковування.

По-четверте, це пов'язано зі структурними змінами на ринку цінних паперів (зокрема, зі збільшенням числа іменних цінних паперів та зниженням частки пред'явницьких цінних паперів) [9, с. 37].

Іменний цінний папір - це цінний папір, ім'я власника якої зафіксоване на його бланку та (або) у його реєстрі власників, що може вестися у звичайній документарній та (або) електронній формах. Пред'явницький цінний папір - це цінний папір, ім'я власника якої не фіксується безпосередньо на ньому самому, а його обіг не має потреби ні в якій реєстрації.

Крім іменних та пред'явницьких існують також ордерні цінні папери, що сполучають у собі одночасно риси й одних і інших. З погляду учасників ринку, пред'явницький цінний папір має істотні переваги перед іменним, тому що процес переходу прав на капітал відбувається "миттєво" шляхом передачі цінного папера від його продавця до покупця, тобто швидкість його обігу та розрахунків по ньому максимально висока. Крім витрат на друкування такого цінного папера його обіг майже не вимагає яких-небудь інших витрат учасників ринку, пов'язаних з "технікою та технологією" ринкового процесу. У цьому сенсі, коли ринок ще тільки розвивається та відсутні в достатній мірі капітали для створення його інфраструктури, випуск пред'явницьких цінних паперів у паперовій формі - найшвидший, дешевий та легкий шлях формування ринку цінних паперів та фондового ринку зокрема.

Іменний цінний папір на відміну від пред'явницької володіє двома важливими властивостями. По-перше, завжди відомий його власник, а по-друге, оскільки в чинність першої його властивості всі операції з ним звичайно підлягають фіксації, реєстрації, остільки ці операції стають доступними для оподатковування з боку держави. <

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров