Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Функції банку на ринку цінних паперів як реєстратор та зберігача

На підставі Положення “Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 60 від 28.05.1998 р. при реорганізації підприємства в акціонерне товариство або при проведенні приватизації державного підприємства, статутний фонд створюваного суспільства ділиться на певну кількість акцій рівної номінальної вартості. У процесі розміщення цих цінних паперів відбувається їхній розподіл між юридичними та фізичними особами - власниками іменних цінних паперів. Для обліку акціонерів, що належать їм акцій та їхнього руху створюється реєстр власників іменних цінних паперів.

Емітент має право доручити ведення реєстру випущених ним цінних паперів реєстратору шляхом укладення договору на обслуговування системи реєстру. Вибір реєстратора й рішення про передачу реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі й рішення, про зміну реєстратора приймається загальними зборами акціонерів емітента. Слід зазначити, що емітент сам може вести свій реєстр у випадку, якщо кількість власників іменних цінних паперів не перевищує 500 власників. У разі перевищення в реєстрі вказаної кількості власників цінних паперів, емітент зобов'язаний протягом 30 календарних днів укласти з реєстратором договір на обслуговування системи реєстру. Якщо у вказані терміни рішення про передачу ведення реєстру новому реєстратору не може бути ухвалений загальними зборами акціонерів, виконавчий орган емітента (правління) за узгодженням із наглядовою радою, приймає рішення про вибір тимчасового реєстратора і передачі йому ведення реєстру до ухвалення рішення про вибір нового реєстратора на найближчих загальних зборах акціонерів. Передача системи реєстру оформляється актом приймання-передачі, після підписання якого всю відповідальність за ведення системи реєстру несе реєстратор.

Діяльність по веденню реєстру укладається в зборі, фіксації, обробці, зберіганні та наданні даних, які становлять систему реєстру власників іменних цінних паперів. Ведення реєстрів передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про власників іменних цінних паперів та про операції, внаслідок яких виникає необхідність внесення змін до реєстру.

Реєстратор не має право вести реєстр іменних цінних паперів, власником яких він є, за винятком власного реєстру. При здійсненні діяльності на ринку цінних паперів реєстратор виконує наступні основні функції:

- формування системи реєстру за результатами поширення випуску іменних цінних паперів або прийняття його від попереднього реєстратора;

ведення системи реєстру, що включає: відкриття, ведення та закриття емісійного рахунку, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

- ведення облікових журналів, які входять у систему реєстру;

- облік документів, які є підставою для формування та внесення змін у систему реєстру;

- облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів;

- облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру;

- ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

- складання реєстрів власників іменних цінних паперів на дату обліку;

- внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їхні уповноважені особи;

- порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, які враховуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, які враховуються на особових рахунках емітента та зареєстрованих осіб;

- внесення в систему реєстру змін у зв'язку з переходом прав власності на іменні цінні папери, обтяженням цінних паперів зобов'язаннями, переведенням цінних паперів на рахунки номінальних власників, на особові рахунки емітента;

- внесення змін щодо емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб;

- внесення змін у систему реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій;

- видачу, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік втрачених;

- видачу зареєстрованим особам виписок з реєстру по приналежним їм цінним паперам;

- здійснення дій по підтвердженню дійсності підписів власників - фізичних осіб (уповноважених осіб власника) на розпорядженнях;

- завірення доручень на право участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів тих емітентів, системи реєстрів яких він веде;

 -на вимогу та за рахунок акціонерів, які володіють у сукупності більше 10% голосів, направляє повідомлення власникам іменних акцій про скликання позачергових зборів акціонерного товариства та проводити реєстрацію учасників зборів під час їхнього проведення;

- облік та обробка запитів, що стосується інформації системи реєстру, та надання відповідей на них;

- збереження документів, які є підставою для внесень змін у систему реєстру;

- підготовка звітів діяльності по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів.

Зберігач здійснює депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення в такій формі або переведення в таку форму шляхом знерухомлення:

- акцій;

- облігацій підприємств;

- облігацій місцевих позик;

- державних облігацій України;

- казначейських зобов'язань України;

- інвестиційних сертифікатів;

- іпотечних сертифікатів;

- іпотечних облігацій;

- сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;

- інших цінних паперів за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР).

Зберігач здійснює депозитарну діяльність тільки стосовно тихнув цінних паперів, яким Національним депозитарієм України призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 Цінні папери - Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.

Прямимо учасникам Національної депозитарної системи заборонене здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних. Цінні папери іноземних емітентів обслуговуються в Національній депозитарній системі тільки за умови їх реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України, шляхом установлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн у порядку, передбаченому законодавством України.

Особливості обслуговування операцій нерезидентів у Національній депозитарній системі встановлюються законодавством.

Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлень глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії.

Зберігач для здійснення депозитарної діяльності виконує такі основні функції:

- зберігання цінних паперів;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування операцій емітента щодо випущених їм цінних паперів.

Кліринг та розрахунки за операціями щодо цінних паперів здійснює виключно депозитарій, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - розрахунково-клірингової діяльності.

Зберігач зберігає цінні папери двома способами:

- відокремленим або

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров