Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Мета та принципи стратегічного планування

Планування в сучасних умовах господарювання це процес, де збігаються інтелектуальні, інтуїтивні та раціоналістичні прийоми, які дозволяють поєднати формальний та неформальний аспекти управління, щоб забез­печити впорядкованість заходів щодо реалізації стратегій для досяг­нення поставлених цілей. Згідно з функціональним підходом до управління, планування, що є основною його функцією, треба визначити змістовно та організаційно, залежно від умов функціонування підприємства та поглядів керівників на місце, роль та значення цієї функції для розвитку підприємства.

Процес стратегічного планування посідає центральне місце в си­стемі стратегічного управління. Більшість західних i східних фірм використовують стратегічне планування для того, щоб зміцнити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформувались зовні та в середині підприємства.

Стратегічне планування це систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля всього підприємства, спрямовані на розробку та організацію виконання стратегічних планів, проектів i програм. У свою чергу, розробка планів як специфічний вид діяльності це послідовний ітераційний процес, що складається з кількох взаємопов’заних етапів:

·     встановлення цілей;

·     визначення стратегій (“стратегічного набору”) та заходів щодо їхньої реалізації;

·     передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення її у планах, проектах i програмах різного типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації стратегій;

·     організація виконання планових завдань;

·     облік, контроль та аналіз їхнього виконання[21, с.251].

Таким чином, мета стратегічного планування встановити певний порядок дій для підготовки і забезпечення ефективного функціонування конкурентоспроможного підприємства.

Реалізація мети стратегічного планування можлива, якщо воно відповідає таким основним принципам:

·     цілевстановлення та цілереалізація вci заходи та шляхи їхнього здійснення, передбачені в системі стратегічного планування, спрямованої на встановлення та досягнення цілей (стратегічних орієнтирів): система планування відповідальна за це. Відповідність цьому принципу свідчить про дієвість планів, які цінні тим, що дають можливість досягти результатів;

·     багатоваріантністъ, альтернативністъ та селективністъреакція на середовище, що змінюється, шляхом переходу на заздалегідь обгрунтовані та визначені альтернативи;

·     глобальність, системність, комплексність i збалансованістъорієнтація на охоплення окремими стратегіями вcix аспектів діяльності об’єкта та взаємозв’язок між ними; в межах стратегічного плану­вання готують систему рішень, а не окpeмі рішення; спрямованість на зміну ситуації зовні та всередині підприємства;

·     спадковість i послідовність стратегічні зміни мають впроваджуватися в певному порядку з урахуванням досягнутих результатів i специфічних особливостей процесів та явищ;

·     безперервність стратегічна діяльність є складним процесом, зупинка якого повертає  підприємства у початкову позицію;

·     наукова та методична обгрунтованість використання поширених науково-методичних підходів допомагає розробляти реальні плани, узгоджені з параметрами зовнішнього та внутрішнього середовища;

·     реалістичність, досяжність врахування особливостей функціонування об’єкта, відносно якого розробляються стратегічні пла­ни, та можливості досягнення певних параметрів;

·     гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію урахування часових характеристик i характеру змін, що відбуваються на підприємстві згідно з етапами “життєвих циклів” (підприємства та пов’язаних з ним окремих підсистем); цьому сприяє наявність надійного зворотного зв’язку;

·     ефективністъ та соціальна орієнтованістъ забезпечення, з од­ного боку, перевищення результатів, передбачених плануванням над витратами, потрібними для його здійснення; з іншого розв’язання не лише суто виробничих проблем, а й участь у пом’якшенні суспільних проблем;

·     кількісна та якісна визначеність планування має дати певні орієнтири, які відіграватимуть роль контрольних точок, але не можна процес планування звести лише до розрахунків показників, забуваючи про сутність процесу, який потрібно здійснити;

·     довгостроковість заходів орієнтація на розв’язання складних проблем, які icнyвaтимyть у довгостроковій перспективі; неможливість усунення їx одномоментним заходом спонукає до обгрунтованих, послідовних, складних заходів[21, с.250].

Період (часові характеристики) стратегічного планування зале­жить від специфіки підприємства, його галузевої приналежності, piвня невизначеності та динамічності середовища. Так, на підприємствах різних галузей заміна технологічних процесів та оновлення продукції здійснюються через різні проміжки часу; їx, як правило, i враховують, визначаючи періоди, на які розробляються стратегічні плани.

Збільшення “часового горизонту” не підвищує ефективність планів. Одним iз факторів (особливо для малих підприємств) підвищення якості планів є збільшення частоти планування (за рахунок корекції), вдосконалення змісту, що впливає суттєвіше, ніж подовжений період.

Необхідність визначення періоду стратегічного планування, коригування або перегляду стратегій залежить від конкретних умов. Вони визначають також ступень деталізації стратегічних планів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров