Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічна сутність та класифікація грошових активів підприємства, характеристика основних факторів, що їх обумовлюють

Фінанси підприємств - це економічні відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.
У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню властивість через такі функції:
- формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;
- розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб'єктами;
- контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Грошовий оборот – це рух грошових коштів в готівковій та безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі в народному господарстві.

В залежності від виду відносин, які обслуговує грошовий оборот, його можна поділити на:

• грошово-розрахунковий оборот, який обслуговує розрахунки за товари та послуги і нетоварні зобов'язання юридичних та фізичних осіб;

• грошово-кредитний оборот, який обслуговує кредитні відносини в господарстві;

• грошово-фінансовий оборот, що обслуговує фінансові відносини в господарстві.

Об'єктивною основою грошового обороту є товарне виробництво, при якому товарний світ поділяється на товари та гроші, породжуючи між ними певні протиріччя. За допомогою готівкової та безготівкової форм здійснюється процес обігу товарів, а також рух позикового та фіктивного капіталів. Звідси в залежності від форми функціонування грошей в обороті виділяють готівковий грошовий оборот і безготівковий грошовий оборот.

Одне з найважливіших завдань, яке ставиться перед фінансовими службами кожного підприємства – забезпечення грошових надходжень для виконання поточних фінансових зобов’язань і формування грошових фондів підприємства [8, c.157].

 Грошові надходження – це сукупність надходжень грошових коштів за продану продукцію, виконані роботи чи надані послуги а також виконання інших господарських операцій в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

         Слід відзначити, що сума грошових надходжень не завжди дорівнює сумі доходу підприємства за продану продукцію.

         Дохід – це збільшення економічних вигід підприємства у сфері надходження активів (грошових коштів, інших матеріальних чи нематеріальних активів) або зменшення зобов’язань підприємства перед його діловими партнерами (щодо продажу продукції, виконання робіт чи надання послуг), які призводять до зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

         Виділяють [7, c.86]:

а) дохід від усіх видів звичайної (операційної, фінансової, інвестиційної) діяльності підприємства і надзвичайних подій;

б) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) загальний, який дорівнює загальній сумі доходу без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо);

в) чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, який обчислюють вирахуванням із загального доходу суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів або податків з обороту, суми наданих знижок, повернення проданих товарів та інших сум, що підлягають вирахуванню з доходу.

         Відмінність між сумою грошових надходжень і доходом підприємства обумовлена тим, що [12, c.66]:

1) моменти виникнення доходу і надходження грошових коштів на підприємство здебільшого не співпадають. В Україні суму доходу розраховують, згідно принципу нарахування, у момент реалізації продукції, тобто її відвантаження з відповідно оформленими супроводжуючими документами. Грошові кошти можуть надійти на підприємство до моменту реалізації (авансовані надходження), або після моменту реалізації (при наданні покупцями права відтермінувати платіж шляхом оформлення комерційного кредиту тощо).

2) розрахунки за реалізовану продукцію можуть здійснюватися не в грошовій, а в натуральній формі (бартерні операції).

3) існують грошові надходження, які не пов’язані з реалізацією продукції (наприклад, дивіденди чи проценти на належні підприємству цінні папери, плата за орендоване у підприємства майно тощо).

Грошові надходження (вхідні грошові потоки) класифікують за такими ознаками:

-         за видами господарської діяльності;

-          за масштабами обслуговування господарського процесу;

-          за методом підрахунку обсягу грошових надходжень; за неперервністю формування.

За видами господарської діяльності:

·        грошові надходження від операційної діяльності, до яких належать надходження грошових коштів від покупців продукції, товарів, робіт, послуг (грошові надходження від основної діяльності), грошові надходження від іншої операційної діяльності (грошові надходження від операційної оренди, від операційних курсових різниць, грошові надходження від продажу оборотних активів – запасів сировини, матеріалів, палива тощо крім фінансових інвестицій);

·        грошові надходження від фінансової діяльності, які об’єднують надходження грошових коштів від розміщення акцій, власної емісії що призводять до збільшення власного капіталу підприємства; надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, інших короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю);

·        грошові надходження від інвестиційної діяльності, які включають: грошові надходження від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підриємства, облік яких ведеться методом участі у капіталі від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, від продажу необоротних активів, інших довгострокових необоротних активів від продажу дочірних підприємств та інших господарських одиниць, суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, часток участі у спільних підприємствах, надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам та відсотків за ними, надходження грошових коштів від ф’ючерсних та форвардних контрактів, опціонів (крім тих, які укладаються для операційної або фінансової діяльності).

          Грошові надходження від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства поділяють на дві основні групи. До першої групи належать грошові надходження від звичайної операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. До другої групи належать грошові надходження від надзвичайніх подій у операційній інвестиційній і фінансовій діяльності. Надзвичайна подія – це подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства і не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітньому періоді. До грошових надходжень від надзвичайних операцій належать страхові відшкодування, та покриття витрат від надзвичайних подій тощо;

          за масштабами обслуговування господарського процесу виділяють грошові надходження:

·        підприємства загалом;

·        окремих структурних підрозділів (центрів відповідальності) підприємства;

·        від окремих господарських операцій.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров