Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (13)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (12)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (29)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (14)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методичні підходи до управління грошовими активами підприємства

Управління грошовими коштами підприємства є одним з найважливіших напрямків фінансової діяльності підприємства, оскільки наявність та достатність грошових коштів обумовлює його життєздатність, поточну ефективність діяльності та можливі темпи його зростання.

Відповідно до визначених задач управління грошовими потоками існує не­об­хід­ність їх кла­си­фі­ка­ції за пріо­ри­те­т­ні­с­тю здій­с­нен­ня, що до­зво­ляє  роз­ме­жу­ва­ти пріо­ри­те­т­ний, обо­в’я­з­ко­вий та дру­го­ря­д­ний гро­шо­ві по­то­ки, об­ся­ги та склад яких ін­ди­ві­ду­а­ль­ні для ко­ж­но­го під­при­єм­с­т­ва то­р­гі­в­лі і ви­зна­ча­ють­ся стра­те­гі­ч­ни­ми ці­ля­ми йо­го ді­я­ль­но­с­ті на ри­н­ку то­ва­рів та по­слуг.

Фу­н­да­ме­н­та­ль­ний зв’я­зок ру­ху гро­шо­вих ко­ш­тів з від­тво­рю­ва­ль­ни­ми про­це­са­ми, що від­бу­ва­ють­ся в під­при­єм­с­т­ві, ви­зна­ча­ють ме­ха­нізм фо­р­му­ван­ня гро­шо­вих по­то­ків. Ме­ха­нізм фо­р­му­ван­ня гро­шо­вих по­то­ків то­р­го­ве­ль­ного під­при­єм­с­т­ва потребує йо­го де­ко­м­по­зи­ції на зовнішній (який пред­ста­в­ляє ком­пле­к­с­ну дію фа­к­то­рів зо­в­ні­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща на про­цес фо­р­му­ван­ня гро­шо­вих по­то­ків) та вну­т­рі­шній ме­ха­нізм (в ос­но­ві яко­го ле­жить стру­к­ту­ра і ла­го­ва ди­на­мі­ка опе­ра­цій­но­го, фі­нан­со­во­го та ін­ве­с­ти­цій­но­го ци­к­лів під­при­єм­с­т­ва), аналізу еле­ментів ри­зи­ку. На ос­но­ві ана­лі­зу вну­т­рі­ш­ньо­го ме­ха­ні­з­му фо­р­му­ван­ня гро­шо­вих по­то­ків від опе­ра­цій­ної ді­я­ль­но­с­ті то­р­го­ве­ль­но­го під­при­єм­с­т­ва можна ви­ді­лити та іде­н­ти­фі­ку­вати окре­мі ком­по­не­н­ти, які ви­зна­ча­ють мі­н­ли­вість гро­шо­вих по­то­ків в ча­сі, а са­ме: мі­ні­ма­ль­но-­ста­бі­ль­ний (га­ра­н­то­ва­ний), умо­в­но-­ста­бі­ль­ний, ва­рі­а­ти­в­ний ком­по­не­н­ти по­зи­ти­в­но­го гро­шо­во­го по­то­ку та умо­в­но-­ста­бі­ль­ний, змін­ний, ва­рі­а­ти­в­ний, ек­с­т­ра­ор­ди­на­р­ний ком­по­не­н­ти ви­хі­д­но­го гро­шо­во­го по­то­ку.

Одним із найважливіших показників, які впливають на фінансовий стан підприємств, є їхні поточні витрати.

За економічною сутністю, поточні витрати підприємств становлять собою витрати живого та упредметненої праці на здійснення поточної виробничої та інших видів господарчої діяльності. За натурально-речовим складом — це спожита частина матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
В залежності від напрямку діяльності в складі поточних витрат виділяють:

-         собівартість зробленої продукції;

-         собівартість робіт (послуг) виробничого характеру, відпущених "на сторону";

-         витрати обігу (видатки по збуту);

-         адміністративні витрати;

-         інші операційні витрати, які не зв'язані з основною діяльністю;

-         інші, які не увійшли до попередніх видів, витрати.

В торгівлі поточні витрати підприємств завжди називали витрати обігу — це виражені в грошовій формі витрати на доведення товарів від виробника до споживача (витрати на оплату праці, транспортування товарів, утримування основних фондів, оплату послуг інших підприємств та ін.).
Сума та склад витрат обігу визначаються Типовим положенням у складі витрат обігу та порядку їх планування та розподілу в торгівельній діяльності.

Як помічено й Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", валові витрати виробництва та обігу (ВВ) — це сума будь-яких витрат в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, які здійснюються як компенсація вартості товарів, робіт або послуг для подальшого використання у своїй господарчій діяльності.

Таким чином, валові витрати принципово відрізняються від витрат обігу тим, що до їх складу входить оплата товарів, сировини, матеріалів, вартість здобутих цінних паперів, об'єкту застави, балансова вартість основних фондів за змушеною їх зміною.

Разом с тим, до складу валових витрат входять всі витрати, які входять до витрат обігу (послуги транспорту, відсотки за кредит, витрати по оренді, витрати по оплаті праці та ін.).

Валові витрати незрівнянно більші витрат обігу. При цьому необхідно звернути увагу на амортизаційні відрахування. Як відомо, амортизаційні відрахування входять до витрат обігу, однак до складу валових витрат для цілей оподаткування сума амортизації основних фондів не входять.
В діючому Законі про оподаткування прибутку підприємств максимально відображенні особливості витрат підприємств з урахуванням їх виробничої спеціалізації, виділені господарські операції особливого виду, такі як товарообмінні операції, страхова діяльність, операції з розрахунками в іноземній валюті та ін. Строго регламентовані витрати, які йдуть у зменшення прибутку та не мають безпосереднього відношення до поточних витрат підприємства. Так, наприклад, регламентуються: добровільні відрахування до бюджету та неприбутковим підприємствам — не більше 4% оподаткованого прибутку; надання благодійної допомоги "чорнобильцям" — не більше 10% оподаткованого прибутку; на збільшення основних фондів — до 5% їх балансової вартості.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обгрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надходження коштів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат - визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак - прискорення обертання оборотних коштів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:
- поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;
- раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;
- зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу;

- скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту;
- зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;
- економія в адміністративно-управлінській сфері на основі раціональної організації апарату управління підприємством.

Процес управління грошовими коштами підприємства базується на окремих принципах, основними з яких є :

1.     Принцип інформативної достовірності.

2.     Принцип забезпечення збалансованості.

3.     Принцип забезпечення ефективності.

4.Принцип забезпечення ліквідності.

В умовах ринкової економіки фінансове планування діяльності підприємства, у тому числі руху його грошових коштів, набуває особливої актуальності, постійно знаходиться у центрі уваги працівників фінансово-економічних служб. Це пов’язано з тим, що обгрунтованість фінансового плану діяльності значною мірою обумовлює стійкість підприємства, його конкурентноздатність, можливість та наявний час пристосування до змін внутрішнього середовища та зовнішнього оточення.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров