Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (22)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (30)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (45)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Сутність та значення конкурентоспроможності

Сучасний стан економіки України супроводжується низкою невирішених проблем, серед яких однією з важливіших для більшості українських підприємств є проблема досягнення та збереження певного рівня конкурентоспроможності. Тому зараз, у період трансформації економіки України, підвищення конкурентоспроможності економічної системи стало основним завданням економістів [27, с. 1].

Загострення конкурентної боротьби (за збут сво­єї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами­-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців.

Конкуренція тісно пов'язана з товарним виробництвом, коли виробники пропонують аналогічний товар, а споживач вибирає з них ліпший за прийнятну ціну. Конкуренція - це суперництво між това­ровиробниками за вигідні умови виробництва і розподілу товару чи послуг.

Конкурентоспроможність – одна з головних складових успіху будь-якого підприємства. В сучасних дослідженнях значна увага приділяється конкурентоспроможності товару. Однак, уявляється, що найбільш важливою категорією є конкурентоспроможність підприємства.

Сьогодні виникають нові відносини між виробниками та споживачами продукції, коли виробник має постійно піклуватися про пошук тих переваг, які забезпечуватимуть йому належний рівень конкурентоспроможності відносно конкурентів. Однак неефективна робота українських підприємств в умовах конкуренції, невизначеність концептуальних підходів до трактування самого поняття "конкурентоспроможність", недостатнє опрацювання теоретичних підходів та практичних питань управління конкурентоспроможністю підприємств потребує проведення серйозних досліджень у цій сфері.

Так, в економічній літературі існує різні трактування поняття "конкурентоспроможності підприємства".

Багато авторів у своєму розумінні цієї категорії базуються на теорії конкурентної переваги М. Портера, у відповідності до якої конкурентоспроможність підприємства, як відносна категорія, може бути оцінена у межах груп підприємств, які належать до однієї галузі [35, с. 8].

Зрозуміло, що конкурентоспроможність виступає не сама по собі, не як самоціль, а як засіб для ство­рення певного товару, послуг різного виду.

Одним з найпоширеніших є визначення, яке дає М. Єрмолов: "Конку­рентоспроможність виробника представляє собою відносну характерис­тику, яка відображає відмінності процесу розвитку даного виробника від виробників-конкурентів як за ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю виробни­чої діяльності" [13, с. 6]. Тобто, підприємству слід знайти та реалізува­ти такі конкурентні переваги, використання яких дозволить йому досягти високого рівня конкурентоспроможності та підтримувати його протягом тривалого періоду часу.

Під конкурентоспроможністю розуміється також "можливості під­приємств запропонувати товар, який відповідає певним вимогам покупця, тобто визначеної якості, у необхідній кількості, у необхідні терміни та за більш сприятливих умов постачання, ніж конкуренти".

З цим підходом можна погодитись, тому що однією із складових, що забезпечує рівень конкурентоспроможності підприємства, є конкурентоспроможність продукції, яка визначається попитом на неї з боку спожива­чів. Але це визначення більшою мірою підходить для товару, а не для підпри­ємства, тому що воно пов'язує отримання переваг підприємством тільки за рахунок виробництва конкурентоспроможного товару, а конкурентоспро­можність підприємства передбачає досягнення переваги над конкурентами у ефективності використання ресурсів, що знаходить відображення у таких показниках, як: якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.

З тієї ж причини неприйнятним є і визначення конкурентоспроможності як "реальної й потенційної можливості підприємств в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та збувати товари, які за ціновими та неціновими характеристиками є більш привабливими для них, ніж товари конкурентів".

Навіть при відносній рівновазі конкуруючих фірм слід постійно пам'ятати, що рівновага може бути порушена при вході на існуючий ринок нових потенційних учасників-конкурентів. Нові конкуренти можуть мати певні конкуруючі переваги, які прагнуть використати.

У відповідності до іншого підходу конкурентоспроможність підприємства трактується як "рівень його компетентності відносно до інших підприємств-конкурентів та такими параметрами, як технологія, практичні навички та знання персоналу, рівень стратегічного і поточного планування, якість (систем управління, виробництва, продукції), комунікації" [6, с. 7]. Це трактування носить більш конкретний характер, визначаючи критерій оцінки, однак за своєю суттю обидва підходи є близькими та базуються на позиції зіставлення підприємств, що конкурують чи за відмінностями процесу розвитку, чи за рівнем компетенції.

А. Градов та інші визначає конкурентоспроможність підприємства як "її порівняльну перевагу по відношенню до інших підприємств даної галузі у державі чи за її кордонами". Позитивним у такому підході є те, що він передбачає використання переваги виробника не тільки на вну­трішньому ринку, а й на зовнішньому. Негативною стороною визначення є незрозумілість того, в яких сферах підприємство досягає переваг.

Переважна більшість вчених трактують конкурентоспроможність як комплексну характеристику діяльності підприємства, яка базується на аналізі різних аспектів виробничо-господарської діяльності, що дозволяє визначити сильні сторони підприємства у конкурентній боротьбі [3, с. 9] .

Але вищезгадані підходи не відображають у повній мірі всієї глибини категорії конкурентоспроможності та мають ряд недоліків:

- при оцінці конкурентоспроможності має бути врахований такий важливий момент, як ступінь адаптації підприємств до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Це має дозволити підприємству реально визначити свої сильні та слабкі сторони;

- диференціація продукції та диверсифікація виробництва підприємствами галузі ускладнює порівняльну оцінку рівня конкурентоспроможності;

- для оцінки конкурентоспроможності важливо не тільки спрогнозувати місце, яке буде займати підприємство у галузі серед конкурентів на основі аналізу, а й визначити загальний стан галузі та рівень її прибутковості, щоб знати, на які результати може розраховувати підприємство при розгортанні власного виробництва та виходу на ринки продукції.

Інший підхід у дослідженні та оцінці конкурентоспроможності підприємства базується на глибокому вивченні процесів  внутрішньому середовищі підприємства, та тих, які відображають його взаємовідносини із зовнішнім середовищем. Так поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від економічного об`єкту який розглядається [5, с. 10]. Безумовно, критерії, характеристики і фактори динаміки конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, корпорації, галузі, національного господарства, або нації мають свою специфіку. Аналіз конкурентоспроможності може бути проведений для кожного з рівнів, в залежності від цілей дослідження.

Конкурентоспроможність підприємства - система, яка складається з безперервно взаємодіючих факторів та характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства щодо придбання та підтримки протягом тривалого періоду часу конкурентної переваги [14, с. 8]. Це поняття харак­теризує можливість й динаміку пристосу­вання підприємства до умов конкуренції.

Поняття конкурентоспроможності підприємства містить у собі великий комплекс економічних характеристик, які визначають його становище на галузевому ри­нку (національному чи світовому). Цей комплекс може містити характеристики товару, які визнача­ються сферою виробництва, а також фактори, що формують у цілому економічні умови виробництва та збуту товарів фірми [12, с. 15].

При такому підході основний акцент робиться на здатності підприємства привести своє внутрішнє середовище у відповідність до зовнішніх умов, забезпечуючи підтримку та розвиток наявних, а також створення нових конкурентних переваг. Конкурентоспроможність при цьому виступає не тільки як результат, але і як процес, який представляє собою системну категорію, що потребує детального дослідження.

Критерій конкурентоспроможності - важливий елемент, який визначається стабільністю місця на своєму ринку підприємства та його продукції, а також рівнем продажу продукції підприємства на ринках [32, с. 384-387].

Зразу треба звернути увагу на одну з суттєвих помилок, які роблять наші підприємства. Вона полягає в тому, що вони зосереджуються свої зусилля на продажі окремих видів продукції, порівнюючи їх з закордонними аналогами, - не завжди кращими, - намагаються перевершити їх по деяких параметрах. А якщо вдалося що-небудь продати за валюту, виникає радість на ґрунті самообману. Тут не враховується, не приймається до уваги головне, - що єдиний критерій конкурентоспроможності підприємства і його продукції, - стабільне місце їх на ринку, а не разова, нехай навіть вдала угода.

Звідси, для досягнення цього критерію треба змінити акценти, перенести центр уваги роботи при вирішенні даної проблеми на створення насамперед конкурентоспроможних персоналу та підприємства. А в цьому тандемі пріоритет повинен віддаватися персоналу, так як саме в людях зосереджується конкурентоспроможна сила підприємства.

Тільки в цьому випадку вони (персонал і підприємство) зможуть гнучко і ефективно реагувати на запити р

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров