Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (0)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (3)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна сутність прибутку, методика його визначення та роль у діяльності підприємства

Однією з головних економічних категорій, пов'язаних із діяльністю ви­робничого підприємства, є прибуток. Важлива роль цієї категорії визначається тим, що вона характеризує основ­ну мету підприємницької діяльності виробничого підприєм­ства, підсумовує його головний економічний результат. Це положення підкреслюється у працях багатьох економістів.

Термін "прибуток" має різне тлумачення у практиці фінансового та економічного аналізу. Його сутність змінювалась, доповнювалась і оновлювалась відповідно до тенденцій розвитку економічної теорії.

Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві. [ 47;  256 ]

А. Сміт і Д. Рікардо виокремили поняття прибутку в особливу економіч­ну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення ка­піталу, із факторами зростання суспільного багатства. [38; 190]

У різні часи А.Сміт трактував прибуток як:

1)  закономірний результат продуктивності капіталу;

2)  винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;

3)  вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.

 

 

Прибуток за К. Марксом - це перетворена форма додаткової вартості, результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом. [38;  192]

Е.С. Хендріксен та М.В. Ван Бред вказують на те, що прибуток - це надлишок після підтримки матеріального добробуту фірми на досягнутому рівні, визначеному на початок і кінець звітного періоду, до його використання чи розподілу. [38;  195]

Розвиток ринкових відносин потребує нових підходів до управління формуванням і розподілом прибутку, і тому не дивно, що у сучасних умовах серед вітчизня­них та закордонних учених існують різні точки зору на це поняття. С.Ф. Покропивний розглядає прибуток як ту частину виручки, що зали­шається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяль­ність підприємства. Але таке розуміння прибутку обмежується тільки кількісним визначенням категорії і не розкриває його економічної природи. [38;  198]

 Потрібно зазначити, що передусім прибуток — це частина грошових накопи­чень, що створюється підприємством будь-якої форми власності. Тому М.Я. Коробов вважає, що прибуток підприємства — це взагалі єдина форма його грошових накопичень.  [38;  200]

A.M. Поддєрьогін визначає прибуток як  "частину заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, го­тової до розподілу." [70;  96]

Таким чином, наголошується на важливості процесу реалі­зації виробленого продукту за кошти. У публікаціях останніх років І.А. Бланк одним із перших в Україні використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток — це втілений у грошо­вій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різ­ницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності. [10;  106]

Як бачимо,  одні економісти віддають безумов­ний пріоритет прибутку як цілі функціонування виробничого підприємства, підкреслюючи, що він є "найвищою ціллю підприємницької діяльності", інші вважають, що таким пріоритетом є забезпечення зростання добробуту влас­ників підприємства і

прибуток є лише важливою умовою роз­в'язання цього завдання. Деякі навіть стверджують, що основна мета діяльності підприємства — зробити макси­мальний внесок, на який воно здатне, в благоустрій суспіль­ства. На думку Білик М. Д., між наведеними твердженнями немає суттєвих суперечностей, вони розглядають категорію прибут­ку як головну мету діяльності підприємств, лише з різним ступенем узагальнення. [18;  130]

 Так, забезпечення зростання добро­буту власників підприємства може бути реалізоване лише шляхом отримання прибутку від комерційної діяльності. Між цими двома поняттями є прямий зв'язок — чим вища сума отримуваного підприємством прибутку, тим вищими (за інших рівних умов) будуть темпи зростання добробуту його влас­ників. За більш високого ступеня узагальнення прибуток підприємства може розглядатись як результат задоволення потреб суспільства в товарах та послугах. Чим вищий рівень цього задоволення з боку підприємства, тим вищим має бути і прибуток від його діяльності. Цей зв'язок може розгляда­тись і в іншому ракурсі — чим вищий прибуток підприєм­ства, тим більшим може бути його внесок у розв'язання со­ціальних, екологічних та інших суспільних проблем.[38; 193]

Слід зазначити, що у фінансовому менеджменті розрізняють поняття економічного та бухгалтерського прибутку підпри­ємства. Поняття економічного прибутку визначає прибуток як "чисті грошові потоки та зміни вартості активів компанії"[38;197]. Таке трактування прибутку узагальнює кінцеву віддачу на інвестований капітал в усіх її формах. Поняття бухгалтер­ського прибутку більш вузьке — воно визначається сумою пере­вищення отримуваних підприємством доходів над його видат­ками. Якщо перше поняття прибутку використовується в практиці оцінки ефективності інвестиційної діяльності підпри­ємства, то друге дає змогу оцінити цю ефективність за його операційною діяльністю.

Отже, водночас прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошо­ву оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показни­ком фінансових результатів підприємницьких структур, їх фінансового ста­ну.

 Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів управління економікою, оскільки всі вони прямо або опосередковано пов’язані з прибутком. Прибуток є одним з основних об’єктів управління фінансового менеджменту, тому важливо визначити види прибутку:

1)    за джерелами формування прибутку виділяють:

?       прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - результат господарювання за основного виробничо-збутового діяльністю підприємства;

?       прибуток від реалізації активів - дохід від продажу зношених чи невикористаних видів основних фондів і нематеріальних активів, а також надлишку закуплених раніше запасів сировини, матеріалів та інших видів матеріальних цінностей, зменшених на суму затрат, понесених підприємством у процесі забезпечення їх реалізації;

?       прибуток від позареалізаційних операцій: до  складу доходів, що формують даний прибуток , відносяться доходи від участі даного підприємства у діяльності спільних підприємств, доходи від облігацій, акцій, випущених сторонніми емітентами , доходи від депозитних вкладів підприємства у банках, отримані штрафи, пені;

2) за джерелами формування прибутку в розрізі основних видів діяльності підприємства розрізняють: прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності (головні грошові потоки по якій пов’язані із забезпеченням підприємства зовнішніми джерелами фінансування).

3) за складом елементів, які формують прибуток, розрізняють:

?            маржинальний прибуток (характеризує суму чистого доходу від операційної діяльності за мінусом суми змінних витрат);

?            валовий (характеризує суму чистого доходу від операційної діяльності за вирахуванням всіх операційних витрат, як постійних, так і змінних);

?             чистий прибуток (відображає суму валового прибутку, зменшеного на суму податкових платежів);

4) за характером оподаткування прибутку виділяють оподаткований і прибуток, що не підлягає оподаткуванню. Такий поділ прибутку відіграє важливу

 роль у формуванні податкової політики підприємства. Склад прибутку, що не підлягає оподаткуванню, регулюється відповідним законодавством;

5) за характером інфляційної “чистки” виділяють номінальний і реальний прибуток. Реальний характеризує розмір суми номінального, скоригованого на темп інфляції;

6) за періодом формування виділяють прибуток попереднього, звітного і планового періодів. Такий поділ використовується з метою аналізу та планування для виявлення динаміки його зміни;

7) за регулярністю формування виділяють прибуток, що формується підприємством регулярно і так званий надзвичайний прибуток. Надзвичайний прибуток характеризує джерело його формування, яке не очікується і не є регулярним, він дорівнює різниці між доходами і витратами від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж);

8) за характером використання виділяють нагромаджений і споживчий прибуток. Нагромаджений прибуток характеризує ту суму, яка направляється на фінансування приросту активів підприємства, а споживчий – та його частина, яка спрямовується на виплати акціонерам, персоналу, на соціальні програми підприємства;

9) за значенням кінцевого результату господарювання  розрізняють позитивний прибуток і негативний прибуток (збиток).

Головними характеристиками прибутку є те, що він являє собою форму доходу підприємця, який здійснює певний вид діяльності, а також прибуток являється вартісним показником, що виражений у грошовій формі.

 Роль прибутку полягає в наступному:

1) прибуток підприємства являється головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом здійснення будь – якого виду діяльності, а відтак -  росту благополуччя підприємства;

2)    прибуток підприємств створює базу економічного розвитку держави в цілому. Механізм перерозподілу прибутку підприємств через податкову систему дозволяє „наповнювати” доходну частину бюджетів всіх рівнів, що дає можливість державі виконувати покладені на неї функції. Крім того, реалізація відомого принципу – „добробут держави характеризується рівнем добробуту його громадян” – теж пов’язана з ростом прибутку підприємств, який забезпечує ріст доходів власників і персоналу підприємства;

3)    прибуток являється критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності. Індивідуальний рівень прибутку підприємства  порівняно з галузевим характеризує рівень вміння (досвіду, ініціативності) менеджерів успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки;

4)    прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємств, що забезпечують його розвиток. Чим вищий рівень генерування прибутку підприємств, а у процесі його господарської діяльності, тим менша його потреба у залученні фінансових ресурсів із зовнішніх джерел і за інших рівних умов – тим вищий рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації цілей діяльності, підвищення конкурентної позиції на ринку;

5)    прибуток підприємств є важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється, перш за все, в тому, що засоби, які перераховуються у бюджети різних рівнів у процесі оподаткування, стають джерелом реалізації різних загальнодержавних  і місцевих соціальних програм, які забезпечують „виживання” окремих соціально не захищених верств населення. Крім цього за рахунок отриманого прибутку підприємств задовольняються соціальні потреби персоналу, а також благодійна діяльність підприємств;

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров