Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інформаційно-правове забезпечення процесу формування прибутку підприємства

При вивченні правових норм, які регулюють операційну діяльність підприємств, потрібно виходити з того, що ця діяльність відбувається в умовах певного правового простору, створеного у державі, найконцентрованіший вираз якого відбитий у Конституції України, що є важливим джерелом фінансового права.

Підприємства, незалежно від організаційно-правової форми своєї діяльності та форми власності, функціонують як юридичні особи – суб’єкти цивільно-правових відносин, у тому числі фінансових. Згідно з Цивільним кодексом України юридичними особами визначаються  організації, які володіють відокремленим майном і можуть від свого імені набувати майнових прав та

 

особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачами й відповідачами в суді та господарському суді.

У чинному законодавстві закріплені положення, що фіксують наявність у підприємств певних організаційно-правових атрибутів, які їм властиві як господарюючим суб’єктам – юридичним особам: самостійний баланс, що визначає джерела та розміщення фінансових ресурсів підприємств, поточний та інші рахунки в банківських установах, печатка зі своїм найменуванням.

Нормативне забезпечення діяльності юридичних осіб у підприємницькій сфері, напрацьоване в Україні за останнє десятиліття, створює умови для ефективної роботи підприємств.

           Правові  засади  фінансово-господарської  діяльності  підприємств,  створених  на  території  нашої  держави,  регламентує   Господарський  кодекс. Він визначає загальні умови здійснення операційною діяльністю  підприємства,  визначає  підприємство  як  основну  організаційну  ланку  народного  господарства  України,  самостійний  господарюючий  суб’єкт,  що  має  права  юридичної  особи  і  здійснює  будь - які  види  виробничої,  науково-дослідницької  та  комерційної  діяльності, якщо  вони  не  заборонені  законодавством  і  відповідають  цілям що  передбачені  статутом  підприємства.

             Вищезгаданим  законом  регламентуються  види  і  організаційні  форми  підприємств, правила  їх  створення, реєстрації,  реорганізації  і  ліквідації, організаційний  механізм  здійснення  ними  підприємницької  діяльності  в  умовах  переходу  до  ринкової  економіки, права  і  обов’язки  господарюючих  суб’єктів, порядок  їх  взаємовідносин  з  іншими  підприємствами  і  організаціями,  органами  державного  управління. Важливе  значення  даного  законодавчого  акту  полягає  у  створенні  рівних  правових  умов  діяльності  підприємств  різних  форм  власності, забезпеченні  їх  господарської  самостійності.

  Чинне законодавство оцінює фінансовий аспект діяльності підприємств, визначаючи одержання прибутку як головного стимулюючого фактора організації та функціонування підприємства.

Прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань (ст.142 Господарського кодексу). П.4 ст.142 передбачає вплив держави на вибір суб’єктами господарювання напрямків та обсягів використання прибутку (доходу) через нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції.

Стаття 44 Господарського кодексу визначає принципи підприємницької діяльності, одним з яких є вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, передбачених законом.

Господарський кодекс регламентує порядок створення державним комерційним підприємством за рахунок прибутку (доходу) спеціальних (цільових) фондів, призначених для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю (ст.75 п.5).

Стаття 240 цього Кодексу визначає випадки вилучення прибутку, одержаного суб’єктом господарювання, і перелік порушень, за які до суб’єкта господарювання застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а стаття 253 регламентує порядок  стягнення незаконно одержаного прибутку (доходу).

Конституційні засади фінансової політики держави у сфері оподаткування знаходять конкретний прояв у спеціальних актах податкового права, серед яких найбільш суттєве значення для підприємств мають закони України „Про систему оподаткування”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про податок на додану вартість”.

Підприємство як суб’єкт фінансових правовідносин на підставі Закону України „Про систему оподаткування” має певне коло юридичних прав та обов’язків. Так, підприємство зобов’язане:

1)    вести бухгалтерський та податковий облік, складати фінансову звітність, відповідно до національних стандартів та забезпечувати її збереження в термін, встановлений чинним законодавством;

2)    подавати у державні податкові органи декларації та іншу документацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків та інших обов’язкових платежів;

3)    сплачувати належні суми податків та інших обов’язкових платежів у встановлений законодавством термін;

4)    допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, які використовуються для отримання прибутку, а також для перевірок із питань обчислення та сплати податків.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначає суб’єкт оподаткування (ст.2) , об’єкт оподаткування (ст.3), ставки податку на прибуток (ст. 10 п.1), порядок нарахування і строки сплати податку (ст. 16). Стаття 20 цього Закону регламентує відповідальність платників податків за порушення чинного законодавства. Закон передбачає і надання пільг при оподаткуванні прибутку підприємств (ст.7 п.7.13).

Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, прийнятий Верховною Радою України 1 червня 1999 року, визначає правові засади регулювання організацій, ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання повної правдивої інформації про фінансовий стан та діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень.

Оскільки операційна діяльність підприємств значною мірою віддзеркалює стан їх майнових відносин з партнерами, а природно, що вона базується також на правових нормах, які регулюють майнові відносини взагалі. Серед них закони України „Про власність”, „Про цінні папери і фондову біржу”, „Про банки і банківську діяльність”, „Про приватизацію майна державних підприємств”, „Про заставу”, „Про оренду державного майна”.

Фінансові  відносини  підприємства  зі  своїми  працівниками  що до  оплати  праці  регламентуються  Законом  України  “Про  оплату  праці”. Закон  визначає  економічні, правові  і  організаційні  засади  оплати  праці  працівників,

які  перебувають  у  трудових  відносинах  з  підприємством  на  підставі  трудового  договору.

 Діяльність вітчизняних  підприємств поряд із даними нормативними  документами регулюється Законом України ”Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. Даний  закон  вводить  основні  терміни  і  положення,  визначає  суб’єкти  зовнішньоекономічної  діяльності  в  Україні,  встановлює  форми  зовнішньоекономічних  угод  і  договорів. У розрахунках  із  зарубіжними  партнерами  застосовуються  контрактні  ціни,  що  формуються  відповідно  до  умов  і  цін  світового  ринку. Особливості  та  сфера  застосування  державного  регулювання  цін  регламентується  Законом  України   “Про  ціни  і  ціноутворення”. Порядок  використання  іноземної  валюти  визначається  валютним  законодавством  України.

Крім державного правового регулювання, діяльність будь-якого підприємства підлягає впливу ринкового і внутрішнього регулювання. Ринковий механізм полягає в наступному: попит і пропозиція товарів на споживчому ринку формують рівень цін на них; визначають можливість опанування нової ринкової ніші або розширення обсягу діяльності в рамках обраного сегмента ринку; дозволяють формувати нову систему господарських зв'язків з постачальниками товарів.

   Суть же внутрішнього регулювання полягає в його формуванні в рамках самого підприємства, відповідно регламентуючи ті чи інші оперативні управлінські рішення. Так, ряд аспектів господарської діяльності може регламентуватися вимогами статуту підприємства. Крім того, на підприємстві може бути розроблена і затверджена система цільових показників, внутрішніх нормативів і вимог.

           Важливою передумовою успішного функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах є інформаційне забезпечення, спрямоване на збір повної і якісної інформації, необхідної для підготування обгрунтованих управлінських рішень по всіх основних аспектах діяльності підприємства.

          Одержати достовірну інформацію можна шляхом проведення комплексних досліджень використовуючи як внутрішні, так і зовнішні  джерела.

   До числа внутрішніх джерел відносяться статистична і бухгалтерська звітність підприємства, дані оперативного обліку результатів комерційної діяльності. Так  метою  складання  „Звіту  про  фінансові  результати  підприємства  є  представлення  користувачам  повної, правдивої  інформації  про  доходи,  витрати,  прибутки  та  збитки  від  діяльності  підприємства  за  звітний  період.  

    У  наступних  формах  фінансової  звітності  таких  як  “Баланс”,  “Звіт  про  рух  грошових  коштів”, ”Звіт  про  власний  капітал”  відображається  інформація  про  необоротні  та  оборотні  активи  підприємства,  стан  власного  капіталу,  існування  поточних  та  довгострокових  зобов’язаннь,  фінансові  результати  від  операційної  діяльності  підприємства,  а  також  рух  коштів  у  результаті  діяльності  підприємств. У такий спосіб можна одержати інформацію про хід реалізації товарів, про товарні запаси, хід закупівель, виконання договірних зобов'язань постачальниками.

           В якості зовнішніх джерел комерційної інформації використовують дані державної статистики, періодичної преси, а також інформацію, отриману при спеціальних дослідженнях. Використовуючи цю інформацію, можна виявити тенденції розвитку товарообігу, особливості попиту населення на відповідні товари і виробити стратегію подальшого розвитку підприємства, що забезпечить ефективність його фінансової діяльності.

Отже, як бачимо на сьогодні в Україні діє велика кількість законів, постанов, указів, положень, які регулюють діяльність господарюючих суб’єктів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров