Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Соціальна політика та соціальний захист

Необхідність забезпечення соціальних гарантій, встановлених Конституцією України обумовлює формування соціальної політики держави. В умовах перехідної економіки в Україні особливої гостроти набуває важливість формування цілісної, скоординованої та ефективної соціальної політики і системи соціального захисту населення, які сприяли б вирішенню назрілих соціальних проблем.

Аналіз праць сучасних вітчизняних та іноземних авторів, в яких розглядається питання соціальної політики дає можливість зробити висновок, що соціальна політика може виступати у вигляді:

діяльності держави щодо створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні;

визначального напряму внутрішньої політики держави, головне завдання якого полягає в розробці та здійсненні необхідних заходів щодо збереження і зміцнення наявного суспільного та державного ладу.

однією із складових загальнодержавної політики, утіленої в соціальні програми й соціальну практику із задоволення соціальних потреб як сукупність різноманітних заходів, форм діяльності суб'єктів соціально-політичного життя, заходів, що відображають інтереси людини і суспільства і є життєво необхідними, для їхньої нормальної соціальної діяльності

системи правових, організаційних, регулятивних, саморегулятивних заходів, дій, принципів і засад держави, спрямованих на забезпечення оптимального соціального рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених верств населення, їх соціальної безпеки в суспільстві з метою узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання [8, 10, 11].

Для реалізації головної мети соціальної політики, а саме розвитку процесів і форм організації життя населення і суспільного виробництва з точки зору умов праці, побуту та відпочинку людини зокрема, а також розвитку особистості взагалі необхідно вирішити наступні поставлені задачі:

наповнення реформ соціальним змістом;

активізація соціальної ролі держави,  відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;

забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;

створення кожній людині можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, компетентності, таланту;

гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності;

формування ефективної системи соціального захисту населення;

реформування пенсійної системи;

розвиток соціальної інфраструктури, створення   умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді [11].

Виходячи з вищезазначених задач, можна виділити основні напрямки соціальної політики в Україні:

підвищення добробуту населення за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової активності;

надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих міст, фахова перепідготовка осіб, які втратили роботу;

проведення пенсійної реформи, яка буде забезпечувати справедливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу працівника;

надання адресної допомоги найнужденнішим у грошовім та натуральній формах:

сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективному використанню та примноженню;

забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки розвитку соціальних галузей (освіти, науки та культури);

широка підтримка сім'ї, материнства та дитинства [8].

Існують різні підходи щодо реалізації соціальної політики. Соціальній підхід спирається на те, що суспільство має гарантувати кожному громадянину доходи, не нижчі за межу малозабезпеченості. Ринковий підхід виходить із того, що суспільство бере на себе зобов'язання тільки створити умови кожному члену суспільства для виявлення ним економічної активності та одержання доходу. В економічно розвинутих країнах найчастіше комбінуються обидва ці підходи, що забезпечує результативність соціальної політики та достойний рівень життя населення [8, 10].

Особливістю соціальної політики України у перехідний період є надання пріоритету проблемам соціального захисту населення, підвищення ролі особистого трудового доходу і ліквідації системи утримань, формування нового механізму фінансування та регулювання розвитку соціальної сфери [15].

Соціальний захист - це система державних заходів із забезпечення достойного матеріального та соціального становища громадян [13].

З правової точки зору соціальний захист - це система державних гарантій для реалізації прав громадян на працю і допомогу на випадок безробіття, підтримка життєвого рівня населення через систематичний перегляд мінімальних розмірів основних соціальних гарантій в умовах зростання цін на товари і послуги першої необхідності; надання державної допомоги і пільг та інших видів соціальної підтримки окремим верстам населення.

Також соціальний захист розглядають як функцію держави, спрямовану на реалізацію соціальних, громадянських і політичних прав громадян, передбачених законом і здійснювану через систему соціального захисту.

Система соціального захисту - це інститути і регламентуючі їхню діяльність нормативно-правові акти, форми і методи, за допомогою яких держава надає правові, соціально-економічні і політичні гарантії по реалізації  прав громадян, зокрема забезпечення засобів існування: працездатним громадянам за рахунок особистого трудового внеску, економічної самостійності і підприємництва; соціально уразливим групам за рахунок держави, але не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму.

Елементами системи соціального захисту є:

державні гарантії щодо оплати праці найманих робітників;

державні гарантії в галузі зайнятості, підготовки та перепідготовки кадрів;

захист інтересів споживача за допомогою різних соціально-економічних інновацій;

утримання непрацездатних і підтримка життєвого рівня малозабезпечених громадян та сімей з дітьми;

індексація грошових доходів населення в разі перманентного підвищення цін на товари й послуги та впровадження механізму формування рівня мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій;

компенсація населенню збитків у зв'язку з разовим підвищенням цін на товари та послуги під час проведення комплексної реформи цін.

Показниками результативності соціальної політики є рівень і якість життя населення. Під рівнем життя населення слід розуміти міру задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб людини, яку забезпечує сукупність матеріальних і соціальних умов життя.

Для оцінки рівня життя населення використовують такі законодавчо встановленні соціальні гарантії, як:

прожитковий мінімум;

величина вартості прожиткового мінімуму;

вартісна величина «споживчого кошика» продуктів харчування;

межа малозабезпеченості;

мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія тощо.

Механізм соціального захисту населення ґрунтується на наступних принципах:

забезпечення соціальної справедливості у розподілі створеного національного продукту на основі реалізації принципу оплати за результатами праці;

визнання особистих доходів головним джерелом підвищення соціального добробуту;

надання економічної та моральної допомоги соціально вразливим верствам населення з урахуванням бюджетних можливостей державних і місцевих органів влади [8, 10].

Державне регулювання соціальних процесів — це вплив органів державної влади за допомогою різноманітних засобів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці населення країни.

Держава впливає на розвиток соціальної сфери за допомогою наступних методів:

правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів;

прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної сфери (розпиток освіти, науки, медичне обслуговування, охорона навколишнього середовища тощо);

соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;

впровадження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів населення;

прогнозу на пня стану

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров