Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Основні види соціальних гарантій

Основними видами соціальних гарантій, які будуть розглянуті в цьому підрозділі, є прожитковий мінімум, мінімальний споживчий бюджет на основі якого формується прожитковий мінімум, та мінімальна заробітна плата.

З огляду на те, що держава бере на себе відповідальність щодо забезпечення мінімальних соціальних гарантій, у прогнозуванні і державному регулюванні народного споживання головною є розробка мінімального споживчого бюджету населення. Основні положення щодо нього регулюються Законом України «Про мінімальний споживчий бюджет». Згідно до цього Закону «мінімальний споживчий бюджет — це набір продовольчих і непродовольчих товарів та послуг у натуральному і вартісному вираженні, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини» [2,15].

Також деякі автори визначають мінімальний споживчий бюджет як:

головний соціальний критерій, який визначає межу бідності і реальний рівень життя населення, можливість отримання послуг установ охорони здоров'я, житлово-комунальних тощо [15].

гарантію певного мінімуму матеріальної забезпеченості поза системою оплати праці та допомоги спеціалізованих закладів [20].

балансовий розрахунок, що визначає такий обсяг доходів, який уможливлює задоволення потреб в їжі, одязі, предметах господарського вжитку, культурних запитах на рівні мінімальних фізіологічних норм, достатніх для життєдіяльності здорової дорослої людини, розвитку дітей, збереження здоров'я людей похилого віку [8,10].

Для розрахунку МСБ використовують наступні методи:

статистичний метод, за яким існуюча структура споживання береться за мінімальну і використовується для формування мінімального споживчого бюджету. Метод доповнюється бюджетними спостереженнями, які дають змогу ліпше обґрунтувати обсяг і структуру споживчих витрат;

структурний метод означає використання існуючого співвідношення між видами витрат населення на придбання матеріальних благ і споживчих послуг, зокрема між продовольчими та іншими товарами для прогнозування структури бюджету на майбутнє;

нормативний метод спирається на використання науково-обґрунтованих нормативів споживання окремими громадянами чи їх сім'ями матеріальних благ і послуг. Цей метод дає можливість встановити межу бідності, коли відтворення погіршується [8,10].

Згідно з Законом України мінімальний споживчий бюджет формується нормативним методом на основі системи споживчих кошиків (продовольчих та непродовольчих).Його показники розраховують згідно з Законом на підставі нормативних мінімальних споживчих бюджетів (для населення в цілому та для його типових груп), мінімального нормативного споживчого кошика, прогнозних даних з соціально-демографічної, статево-вікової структури населення, його розподілу за рівнем середнього сукупного доходу на особу та оцінки індексів споживчих цін. Нормативи споживання життєвих благ, за кількісним складом та якісною структурою, на основі яких розраховується мінімальний споживчий бюджет населення України, визначаються на основі виваженого наукового обґрунтування та всебічної експертизи [2, 15, 20].

Натурально-речова структура мінімального споживчого бюджету, формується із споживчих кошиків за основними статтями видатків людини або сім’ї, перелік яких відображен у  ДОДАТКУ А.

З метою забезпечення нормального рівня життя держава визначає розмір прожиткового мінімуму. В Україні його визнано базовим державним соціальним стандартом. Поняття та принципи прожиткового мінімуму визначені у Законі України «Про прожитковий мінімум». Згідно до цього Закону прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [3, 11].

Ці перелічені набори встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» №656 від 14 квітня 2000 р., в якій були виділені близько 300 видів продовольчих та непродовольчих товарів, необхідних для задоволення основних життєвих потреб. Для розрахунку вартісних величин набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг використовуються середні споживчі ціни в країні, які розраховуються Держкомстатом України, Держбудом, Держкомом зв'язку та інформатизації України. та щомісячно надаються Мінпраці [20].

При аналізі прожиткового мінімуму розрізняють фізіологічний мінімум - вартість товарів та послуг, необхідних для задоволення тільки основних фізіологічних потреб, причому протягом відносно короткого періоду, практично без придбання одягу, взуття, інших непродовольчих товарів та соціальний мінімум (бюджет мінімального достатку) - мінімальні норми задоволення фізіологічних, соціальних і духовних потреб. Це вартість товарів та послуг, які суспільство визнає необхідними для збереження прийнятного рівня життя [11].

В Законі зазначено, що прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років, дітей віком від 6 до 18 років, працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність. Він щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік та публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.

Розмір прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, які діяли на протязі 2000 – 2005 рр. наведені в ДОДАТКУ Б.

Принципами, на основі яких  формуються набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг є наступні:

1. Набори визначаються в не рідше одного разу на п'ять років.

2. Набір продуктів харчування повинен забезпечувати дитині повноцінне харчування для активного соціального та фізичного розвитку організму, а працюючій особі відтворення працездатності, збереження працездатності для безробітного, відновлення працездатності для особи, яка її втратила та підтримання повноцінного функціонування організму людини похилого віку.

3. Набір непродовольчих товарів повинен  забезпечувати збереження здоров'я та підтримання життєдіяльності організму людини, з  урахування м особливостей потреб та культурно-побутових потреб особистості.

 4. Набір послуг повинен основуватися на задоволення мінімальної потреби громадян у житлі, організації побуту, користуванні транспортом, закладами культури, у підтриманні зв'язку з навколишнім середовищем, у користуванні закладами освіти, охорони здоров'я [3].

Набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, на основі яких формуються споживчі кошики наведені в ДОДАТКУ В.

Розробка зазначених наборів регламентується Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» № 109/95/157 від 17.05.2000 р. Ця методика передбачає наступні положення:

1. Набори харчування розраховуються на рік для однієї особи кожної окремої соціально-демографічної групи населення. Враховується сезонний характер споживання окремих овочів та фруктів ,тому у зимово-весняний  період при розрахунках за групою овочів використовуються ціни продуктів у переробленому вигляді (солоні,  квашені), за групою фруктів – ціна свіжих яблук. При цьому норми споживання не змінюються.

2. Непродовольчі товари, об'єднані в групи: індивідуального користування та загальносімейного користування. Обсяг споживання за кожною позицією предметів гардероба розраховуються шляхом ділення кількісного нормативу відповідного предмета гардероба на термін його служби та множенням на частку відповідної статі в структурі соціально-демографічної групи  населення. Обсяг споживання непродовольчих товарів загальносімейного користування за окремою позицією визначається  шляхом  ділення кількісного  показника зазначеного виду товару на термін його служби та на середній розмір сім'ї.

3. Вартість житлово-комунальних послуг розраховується на основі нормативів користування послугами

4. Кожен набор визначається як сума вартостей споживання кожного продукту, товару чи послуги, включеного до набору Для розрахунку на місяць на одну особу розраховується як 1/12 річної вартості відповідного набору. Вартість споживання кожного продукту, товару чи послуги визначається шляхом множення норми його споживання на ціну [6].

Основні положення цієї методики представлені в ДОДАТКУ Д.

На основі мінімального споживчого бюджету та прожиткового мінімуму з метою державного регулювання забезпечення соціальних гарантій в Україні законодавчо установлюється мінімальна заробітна плата.

Мінімальна заробітна плата — це встановлена державою величина заробітної плати, нижче за яку не може проводитися оплата за фактично виконану найманим працівником повну місячну норму часу. Мінімальна зарплата - гарантований державою соціальний мінімум нетарифікованої праці [8, 11].

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Мі

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров