Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Джерела, законодавчі основи та органи державного регулювання соціальних гарантій

Законодавчою основою державного регулювання соціальних гарантій є: Конституція України, законодавчі акти Верховної Ради України, Укази Президента України, Декрети та Постанови Кабінету Міністрів України, державні програми, документи органів державного управління, а також офіційні звітні дані Держкомстату України.

Так у Конституції України в ст. 46 зазначається, що «громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом…Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом» [4].

Основним законом, який регламентує забезпечення соціальних гарантій є Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року №2017-ІІІ. В ньому визначені основні положення щодо формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів» № 293 від 17.06.2002 більш детально роз’яснює і класифікує, з метою полегшення забезпечення і регулювання, соціальні нормативи та гарантії. Кожен вид соціальних гарантій, окрім основного Закону регламентують окремі законодавчі акти України. Так пенсійне забезпечення регулює пенсійне законодавство, а саме: Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вiд 09.07.2003 № 1058-IV, Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вiд 09.07.2003 № 1057-IV та інші.

Встановлення розміру мінімальної заробітної плати здійснюється на основі, Указів Президента України «Про підвищення мінімального розміру заробітної плати» та «Про встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати», Законів України «Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати» та «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати», Постанов Верховної Ради «Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії» тощо

Поняття, правову основу для встановлення, затвердження та врахування прожитковому мінімуму, закладає Закон України «Про прожитковий мінімум», а також Закони України «Про затвердження прожиткового мінімуму». а методика розрахунку - Накази Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» № 109/95/157 від 17.05.2000 р. та «Про внесення змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» від 11.10.2005 № 317/333/301

Основи мінімального споживчого бюджету закладені у Законі України «Про мінімальний споживчий бюджет». Набори, на основі яких формуються прожитковий мінімум і мінімальний споживчий бюджет затверджує Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 14 квітня 2000 р. N 656,

Основні засади фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій зазначені у Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Згідно до нього надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і організацій та соціальних фондів на засадах адресності та цільового використання. Державні соціальні гарантії є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробки загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку. Розрахунки і обґрунтування цих видатків у проектах Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються на підставі державних соціальних стандартів. До того ж розробка та виконання зазначених бюджетів здійснюються на основі пріоритетності фінансування видатків для забезпечення надання державних соціальних гарантій. Залучення підприємствами, установами, організаціями соціально-культурного, житлово-комунального, побутового обслуговування, закладами охорони здоров'я та освіти коштів з додаткових джерел фінансування, не заборонених законом, не є підставою для зменшення бюджетного фінансування відповідно до нормативів.

З метою забезпечення надання державних соціальних гарантій обраховуються нормативи витрат (фінансування), як є показниками поточних і капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів. Нормативи фінансування встановлюються під час прийняття Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, а також під час формування бюджетів соціальних фондів.

Окремо визначаються нормативи коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, що спрямовуються на покриття витрат підприємств, установ і організацій соціально-культурного, житлово-комунального та побутового обслуговування, які не покриваються виплатами населення. Держава здійснює фінансову підтримку місцевого самоврядування з метою забезпечення надання державних соціальних гарантій на основі нормативів витрат (фінансування). Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування державних соціальних стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, що відповідають за реалізацію державної політики у сфері фінансів та соціального захисту [1].

Регулювання забезпечення соціальних гарантій в Україні згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики України «Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів» та законами України виконують наступні органи влади:

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів;

Міністерство праці – розробляє державні соціальні стандарти у сфері доходів населення, соціального та житлово-комунального обслуговування;

Міністерство фінансів – здійснює регулювання державних соціальних стандартів у сфері доходів населення, соціального та житлово-комунального обслуговування  та охорони здоров'я;

Міністерство юстиції – бере участь у розробці державних соціальних стандартів у сфері доходів населення;

Міністерство праці та соціальної політики – розробляє методику визначення прожиткового мінімуму;

Міністерство охорони здоров'я – встановлює державні соціальні нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей та у сфері охорони здоров'я і обслуговування закладами фізкультури та спорту;

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції  відповідає за соціальні стандарти у сфері доходів населення, житлово-комунального та побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування, охорони здоров'я

Міністерство освіти і науки – розробляє державні соціальні нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей та у сфері забезпечення навчальними закладами;

Міністерство культури і мистецтв – відповідає за державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури;

Державний комітет статистики – регулює державні соціальні стандарти у сфері доходів населення шляхом розрахунку індексів споживчих цін та наданням статистичних даних

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді  - встановлює державні соціальні нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей і у сфері соціального обслуговування;

Органи місцевого самоврядування – здійснюють регулювання соціальних гарантій на місцевому рівні у межах наданих їм повноважень;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації  - виконують державних соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування та зв'язку, охорони здоров'я, побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування [1,11].

Також в Україні діють приватні, суспільні і державні організації, що обслуговують соціальну сферу та споживчий ринок. Головним їх призначенням є врахування потреб громадян, які залежать від загальноприйнятих у суспільстві морально-психологічних норм і цінностей, і послідовне задоволення цих потреб шляхом реформування систем соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, забезпечення житлом, охорони довкілля, захисту прав людини та в широкому розумінні - захисту інтересів споживачів [8].

З метою дотримання державних соціальних гарантій, оцінки ефективності державної соціальної політики, її впливу на рівень та якість життя в Україні здійснюється постійний державний моніторинг у сфері застосування та фінансового забезпечення державних соціальних стандартів і нормативів.

Основними засобами здійснення моніторингу є:

щомісячна оцінка вартісної величини основних соціальних стандартів;

ведення державного статистичного обліку щодо дотримання державних соціальних стандартів і нормативів;

поточне коригування вартісних величин державних соціальних нормативів та нормативів витрат залежно від зміни цін та інших умов їх формування.

За результатами моніторингу здійснюється перегляд розмірів державних соціальних гарантій в порядку, що визначається законами.

Порядок проведення моніторингу застосування державних соціальних стандартів і нормативів та його фінансового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України, а результати такого моніторингу підлягають публікації в офіційних виданнях. Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантії здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування із залученням громадських організацій та незалежних експертів. Об'єднання профспілок відповідно до їх повноважень також можуть проводити п

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров