Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (10)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (10)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (18)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Засади діяльності, основні функції Державної митної служби

Державна митна служба України – досить специфічний орган виконавчої влади в державі, який поєднує дуже багато функцій. Головними з-поміж них є регулятивна, фіскальна, правоохоронна функції та функції органу статистики. Залежності від національного законодавства до цих базових функцій можуть бути додані ще інші.

Правовою основою діяльності митної служби України є такі основні нормативні документи: Митний Кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV; ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року N 959-XII; Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 N 2097-XII; Указ Президента України “Про Державну митну службу України” від 29 листопада 1996 року N 1145/96; Указ Президента України “Питання Державної митної служби України” від 24.08.2000 року № 1022/2000;

Галузева угода між Державною митною службою України та Профспілкою працівників митних органів України.

 

 

Основними принципами діяльності митної служби України є: законність; відкритість для суспільства; повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина; позапартійність; безперервність; єдиноначальність; колегіальність при розробці важливих рішень.

Принцип законності передбачає здійснення покланеих на митну службу функцій виключно на основі діючого законодавства, яке стосується митної справи, а також добросовісне здійснення працівниками митних органів своїх обов`язків без порушення законодавства.

Принцип відкритості для суспільства означає можливість доступу суспільства до вивчення та висвітлення діяльності митних органів, а також законодавчих актів, що регламентують її.

Принцип поваги і дотримання прав і свобод людини та громадянина передбачає той факт, що головним в діяльності митника є непорушність прав і свобод громадян, що беруть участь у митному контролі.

Позапартійність говорить про те, що співробітники митної служби не мають права бути членами політичних рухів і партій.

Безперервність – принцип діяльності митної служби, який свідчить про безперервність роботи певних митних органів в тих випадках, коли це необхідно для захисту економічних інтересів держави.

Митна служба України є органом виконавчої влади із спеціальним статусом або спеціальним призначенням.

На відміну від інших контролюючих та правоохоронних органів повноваження Держмитслужби розгалужені великим рядом законодавчих актів. Аналіз нормативної бази, яка являється правовою основою функціонування митних органів, дозволяє виокремити наступні основні повноваження митної служби.

Регулювання зовнішньої торгівлі товарами. Цей напрям діяльності митної служби покликаний забезпечити рівномірність торгових потоків, що прямують через митний кордон України. Він сприяє контролю за недопущенням перенасичення вітчизняного ринку зарубіжною продукцією з метою надання можливості конкурувати на ринку і українським підприємствам. 

Стягнення податків та зборів під час переміщення товарів та транспортних засобів через кордон.

Митні органи спрямовані на щільний контроль за переміщенням товарів через митний кордон, а отже їх надано повноваження розрахунку і стягнення податкових зобов`язань, що мають бути сплачені власниками товарів, які призначені для реалізації на митній території України. [7, п.3]

 Також митна служба бере участь в розробках і надає пропозиції щодо визначення ставок та розмірів податкових платежів в залежності від коньюнктури внутрішнього та зовнішнього ринку.

Ведення спеціальної митної статистики та статистики зовнішньої торгівлі товарами. Дане повноваження спрямоване на узагальнення митними органами інформації щодо важливих показників зовнішньоекономічної діяльності країни. Метою такого узагальнення є визначення ефективності як роботи Державної митної служби України, так і вцілому ефективності здійснення Україною зовнішньоекономічних операцій. Такі показники характеризують місце країни на зовнішньому ринку, а також напрями її розвитку в зовнішньоторговельних відносинах.

Повноваження органу валютного контролю.

Окрім інших органів державної влади, що регулюють валютні відносини, митна служба наділена повноваженням контролю валютних операцій в зовнішньоекономічній діяльності. До них відносяться як перевезення валютних цінностей, так і операції з законних розрахунків між суб`єктами за зовнішньоекономічними договорами.

Правоохоронні повноваження. Юридично Державна митна служба не являється правоохоронним органом України, хоча законодавчо на неї покладені такі функції.

Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують наступні завдання.

Виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи. Це завдання пов’язане з двоїстою природою митної служби. З одного боку, Держмитслужба входить до системи центральних органів виконавчої влади, її діяльність має вторинний, підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер, адже здійснюється на підставі та на виконання закону; з іншого – Державна митна служба є органом державного надвідомчого контролю.

Контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи є митним контролем у широкому розумінні цього поняття й включає всю сукупність контрольних заходів митної служби, спрямованих на забезпечення законності у сфері переміщення товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон.

Захист економічних інтересів України є пріоритетним напрямком в роботі тих державних органів, які є суб’єктами забезпечення економічної безпеки, яка є складовою цілісної системи національної безпеки України. Серед них Рада національної безпеки та оборони України, Служба безпеки України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство транспорту України, Міністерство закордонних справ України, інші міністерства та відомства.

З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених Законом України “Про Єдиний митний тариф”, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватись особливі види мита: спеціальне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито. Митні органи уповноважені контролювати дотримання суб’єктами переміщення законодавства, що регулює застосування заходів щодо захисту економічних інтересів України. [11, п.3]

 Наступним завданням є забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку. Шляхом забезпечення виконання міжнародних договорів з питань митної справи Україна бере участь у міжнародному митному співробітництві, яке ґрунтується на принципі дотримання загальновизнаних у світових митних відносинах норм і стандартів щодо класифікації й кодування товарів, встановлення митних режимів, формування даних митної статистики, тощо.

Укладеними в установленому законом порядку вважаються міжнародні договори, згода держави на обов'язковість яких виражено шляхом підписанням договору, обміном документами, затвердженням, приєднанням до нього або будь-яким іншим способом, про який домовились.

Також митні органи сприяють захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб.

Захист права інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних і фізичних осіб, відбувається шляхом здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.

Функція сприяння полягає у здійсненні митними органами заходів, які надають власникам товарів, що зареєстровані як об’єкти права інтелектуальної власності, фактичну можливість запобігти порушенню своїх прав ще на стадії переміщення через митний кордон. Такими заходами є: призупинення митного оформлення товарів, щодо яких є обґрунтована підозра, що вони є контрафактними; взяття таких товарів під митний контроль; інформування правовласника про призупинення митного оформлення; надання можливості брати проби й зразки товару з метою проведення експертного дослідження товару; у разі встановлення факту контрафактності – порушувати справи про порушення митних правил.

Митна служба відповідно до законів застосовує заходи тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України.

Заходи тарифного та нетарифного регулювання складають дві основні групи заходів реалізації митної політики держави.

Застосовуються ці заходи, по-перше, на підставі закону, а не підзаконного акту, по-друге, лише при переміщенні товарів через митний кордон України.

Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення також є одним з завдань митних органів.

Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон держави, разом із нарахуванням та стягненням податків та зборів є основними митними операціями, виконання яких покладено на митні органи України.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров