Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття та зміст організації праці

В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішального передумовою не лише розвитку, але і виживання підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва. Одним із найсуттєві­ших факторів ефективності є науково обґрунтована організація праці. В зв'язку з цим організація праці на підприємствах ось уже більше 100 років є предметом дослідження науки і практики. Теорії організації праці в своєму розвитку пройшли шлях від тейлориз­му до сучасних концепцій "збагачення змісту праці", "гуманізації праці", "наукової організації праці" тощо. Разом з тим конкретне соціально-економічне завдання оптимізації організації праці є предметом щоденної практичної діяльності керівників і спеці­алістів підприємств та організацій всіх форм власності та сфер діяльності.

Термін "організація" має декілька значень.

Перше значення — це внутрішня впорядкованість, узгодже­ність взаємодії відносно окремих частин цілого. В цьому розумінні організація праці на підприємстві — це система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва та між собою, що утворює певний порядок здійснення трудового процесу. Суттє­вою ознакою організації праці є порядок трудового процесу на відміну від безпорядку як ознаки відсутності організації праці.

Друге значення терміна "організація" — це сукупність процесів чи дій, що призводять до утворення і вдосконалення зв'язків між частинами цілого. Логічніше було б вживати в цьому розумінні сло­во "організовування", але воно не поширене в українській мові. Тоб­то це дія, функція управління. В цьому значенні організація праці на підприємстві — це сукупність процесів і дій по встановленню чи вдосконаленню порядку здіснення трудового процесу і пов'яза­них з ним взаємозв'язків працівників між собою та із засобами ви­робництва.

Ще одне значення терміна "організація" — це об'єднання лю­дей, що разом реалізують певну програму або мету і діють на ос­нові встановлених правил та процедур. В цьому значенні в еко­номічній літературі це слово найчастіше вживається як синонім слів "господарюючий суб'єкт", "підприємство" з відтінком нема­теріальної сфери діяльності такого підприємства.

Отже організація праці на  підприємстві повинна розглядатися з двох боків: по-перше,  як стан системи,  що складається з конкретних  взаємопов’язаних елементів  і відповідає цілям  виробництва; по-друге,  як систематична діяльність людей по впровадженню нововведень у існуючу організацію праці для приведення її у відповідність з  досягнутим рівнем науки,  техніки і технології. Праця людей  в процесі виробництва організовується під впливом розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Тому організація праці завжди має дві сторони: природно-технічну і соціально-економічну. Ці сторони тісно пов’язані між собою і визначають зміст організації праці.

У змісті організації праці, виходячи з особливостей вирішуваних завдань, виділяють такі елементи:

поділ і кооперування праці, що передбачає науково обґрунтований розподіл працівників за  систематизованими  трудовими функціями,  машинами, механізмами,  робочими місцями,  а також відповідне групування і комбінування працівників у виробничі колективи; нормування передбачає  ретельний розрахунок норми  витрат праці на виробництво  продукції і послуг  як основу для організації праці  та визначення ефективності виробництва.

організація і обслуговування робочих місць, що включає їх раціональне

планування і оснащення у відповідності з антропометричними  і фізіологічними даними та естетичними смаками людини.

покращення умов праці, що передбачає усунення шкідливості виробництва, надлишкових фізичних, психологічних і емоційних навантажень, естетику виробництва, формування системи охорони і безпеки праці;

ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці і

відпочинку;

планування і облік праці;

мотивація праці;

зміцнення дисципліни праці.

Організація праці тісно взаємопов`язана з організацією виробництва. Як складова частина організації виробництва організація праці  включає проведення заходів, спрямованих на раціональне використання робочої сили.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров