Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Правове забезпечення регулювання цін в Україні

В усьому світі ціни та їх зміни ринок розглядає як сигнали для визначення економічної поведінки суб’єктів на певний час. Наприклад, компанія радше вкладатиме кошти у виробництво того товару, роботи чи послуги, де рівень цін значно перевищує собівартість. Також досить поширеними є цінові війни, але кількість ринків, на яких вони точаться, постійно зменшується. Це відбувається оскільки сучасні ринки передусім є ринками нецінової конкуренції (товари конкурують за рівнем якості і ступенем забезпечення потреб споживачів), хоча ціна залишається тим фактором, який також береться до уваги. Тому провідні країни світу намагаються забезпечити конкурентний розвиток з мінімальним втручанням у процеси ціноутворення та збуту. Теоретично конкуренція змушує виробників знижувати або підвищувати ціни, практично держава має значний вплив на формування цін та їх рівень.

Важливо пам’ятати, що у фактичних і порівнянних цінах на річній, квартальній і місячній основі обчислюється ВВП України (детальніше див. Концепцію розвитку системи національних рахунків, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 413-р).

В Україні держава поступово відмовляється від встановлення цін. Результат можна побачити вже зараз. Раніше держава встановлювала всі ціни, а тепер – лише ціни на ті товари, що нею виробляються в особі її органів та підприємств. Відповідно до ст. 116. Конституції України, Кабінет Міністрів України «забезпечує проведення… цінової… політики», та й Господарський кодекс України одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання визначає регулювання цін і тарифів (ст. 12).

Надзвичайно важливу роль у вивченні питання цін і ціноутворення відіграє категорія оцінки та оціночної діяльності, які в даній статті не розглядаються. Відзначимо лише те, що незалежна оцінка – це не лише встановлення ціни експертом, а і його відповідальність за надану оцінку. Що до оціночної діяльності, то вона достатньо врегульована в чинному законодавстві.

Основні принципи встановлення і застосування цін і тарифів, а також організацію контролю за їх дотриманням на території України визначає закон «Про ціни і ціноутворення». Крім того окремі елементи державного втручання в економіку через ціни визначають такі закони:

  • Про місцеве самоврядування в Україні;
  • Господарський кодекс України;
  • Про місцеве самоврядування в Україніитний кодекс;
  • Про захист економічної конкуренції;
  • Про оплату праці.

Тим не менше, складається враження, що в нашій країні відсутня єдина політика щодо цін і ціноутворення, навіть незважаючи на значну кількість законів, що їх регламентують. Це можна було б зрозуміти, якби ми мали чітку політику в напрямку забезпечення конкурентних умов розвитку, але або Антимонопольному комітету не вистачає «потужностей», або законодавча та виконавча гілки влади не надають цьому належної уваги. В результаті страждає і соціальна політика, яка має бути спрямована не лише на мінімізацію цін, а й на підвищення рівнів доходів населення. Стаття 10 Господарського кодексу України одним з основних напрямків економічної політики держави визначає цінову політику, політику, спрямовану на «регулювання державою відносин обміну між суб’єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації національного продукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності, а також забезпечення стабільності оптових і роздрібних цін» та антимонопольно-конкурентну політику, спрямовану на «створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення». Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у сфері цін і ціноутворення – з питань додержання суб'єктами господарювання державних цін на продукцію і послуги (ст. 19). [1]

Господарський кодекс України встановлює, що державне регулювання цін здійснюється шляхом встановлення:

  • фіксованих державних і комунальних цін;
  • граничних рівнів цін;
  • граничних рівнів торговельних надбавок і постачальницьких винагород;
  • граничних нормативів рентабельності;
  • шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни цін.

Господарський кодекс встановлює, що «підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі», крім передбачених законодавством випадків, коли встановлюються державні ціни й тарифи. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку. Стаття 44 Господарського кодексу України одним з принципів підприємницької діяльності визначає принцип самостійного встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону. На продукцію підприємств, які займають монопольне становище на ринку товарів, допускається державне регулювання цін відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення".

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436-ІV

Стаття 28 „Природні монополії”

„Стан товарного ринку, за якого задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва.., а товари (послуги), що виробляються суб’єктами господарювання, не можуть бути замінені у споживанні іншими, у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на такі товари, ніж попит на інші товари (послуги), – вважається природною монополією.

Стаття 77 Господарського кодексу України встановлює особливості господарської діяльності казенних підприємств: «Казенне підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом». Державні ціни встановлюються на імпортні товари, що придбані за рахунок коштів Державного бюджету України. При цьому державні ціни мають враховувати середньогалузеву собівартість продукції і забезпечувати мінімальний рівень рентабельності продукції, на яку вони поширюються. Якщо цей рівень рентабельності державними цінами не забезпечується, то держава має забезпечити його дотацією за умови, що продукція підприємства є суспільно необхідною. В разі порушення підприємством державної дисципліни цін на продукцію надлишково одержана сума підлягає вилученню. Крім того, з підприємства стягується штраф у порядку й розмірах, встановлених законодавчими актами України (ст. 23 Закону „Про підприємства в Україні”).

Певну свободу мають і іноземні інвестори, тому що оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та в гривнях, за згодою сторін, на основі або цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахунок сум в іноземній валюті в гривні провадиться за курсом, встановленим Національним банком України (ст. 393 ГК України). Вам залишається лише обрати найкращу ціну.

Укладаючи договори, підприємці мають пам’ятати про те, що неправомірними угодами між суб’єктами господарювання є угоди або погоджені дії, спрямовані на встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок (ст. 30 ГК України). Крім того, ціна є однією з істотних умов господарського договору, тому при його укладенні сторони в будь-якому разі зобов’язані погодити ціну договору. За згодою сторін господарський договір може передбачати доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними (ст. 180 ГК України). Державна закупка сільськогосподарської продукції здійснюється за договорами контрактації, що укладаються на основі державних замовлень на поставку державі сільськогосподарської продукції, в яких обов’язково мають бути передбачені ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і умови доставки, а також строки здачі-прийняття продукції (ст. 272 ГК України).

Функціонуючи в режимі вільного ціноутворення експортери мають пам’ятати, що надто низькі ціни часто називають демпінговими, і держава зобов’язана з цим боротися. Антидемпінгове мито застосовується в разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду (ст. 13 Закону „Про Єдиний митний тариф”). Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються зазначена в рахунку-фактурі ціна товару, а також деякі інші фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури (детальніше див. Митний кодекс України та Закон ”Про Єдиний митний тариф”).

У зв’язку з цим виникає питання звичайної ціни. Відповідно до п.1.20 ст.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", – звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін. Справедлива ринкова ціна – це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за відсутності будь-якого примусу; обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, що склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг). У випадку коли ціни підлягають державному регулюванню відповідно до законодавства, звичайною вважається ціна, встановлена згідно з принципами такого регулювання. В разі коли продаж (відчуження) товарів (валютних цінностей) здійснюється в примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, фактично отримана при такому продажі.

Податки є найсуттєвішим втручанням держави в ціни й ціноутворення, і чим більші податкові ставки, тим вищою є ціна для споживача товару, тим меншою є частка виробника в ціні товару. Система оподаткування в Україні має передбачати граничні розміри податків і зборів, які можуть справлятися з суб’єктів господарювання. При цьому податки та інші обов'язкові платежі, що відповідно до закону включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, суб'єкти господарювання сплачують незалежно від результатів їх господарської діяльності (ст. 17 ГК України).

Згідно зі ст. 6 Закону „Про захист економічної конкуренції”, антиконкурентними узгодженими діями суб’єктів господарювання, зокрема, визнаються узгоджені дії, що стосуються встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів, а також узгоджені дії, що призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. Ці положення не застосовуються до узгоджених дій щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник узгоджених дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб’єктам господарювання чи споживачам (ст. 8). Але до узгоджених дій, застосовуються наведені положення, якщо такі узгоджені дії призводять до економічно необґрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров