Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (17)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Зміст та функції ринку фінансових послуг

 

В умовах ринкової економіки процес мобілізації тимчасово вільних  грошових засобів фізичних і юридичних осіб та їх перерозподілу між секторами економіки відбувається на ринку фінансових послуг. Що різноманітніша, з погляду суб’єктів і розмірів, структура заощаджень та інвестицій, то більшою є потреба в існуванні ринку фінансових послуг. Розвиток ринку фінансових послуг значною мірою відображає гнучкість фінансової системи і швидкість її пристосування до змін в економічному та політичному становищі країн, а розвинуті фінансові ринки стимулюють і посилюють фінансові потоки в економіці та зменшують суспільні витрати, і зокрема витрати кожного учасника ринку.

Саме цей ринок має істотний вплив на розвиток економіки країни в цілому та її регіонів, адже кожна підприємницька структура повинна постійно співпрацювати з інститутами ринку фінансових послуг, від їх розвитку залежить діяльність суб’єктів господарювання і, у свою чергу, без ефективного функціонування національної економіки неможливим є процес створення досконалого ринку фінансових послуг.

Згідно з міжнародною класифікацією видів фінансових послуг і проектом Концепції регулювання ринку фінансових послуг України, ринок фінансових послуг можна умовно поділити на такі сегменти: ринок банківських послуг, фондовий ринок, ринок страхових послуг, ринок послуг інших небанківських фінансових установ.

Ринок фінансових послуг – це особливий механізм взаємодії власників заощаджень, реальних інвесторів і фінансових посередників, що ґрунтується на добровільній договірній основі та принципах економічної доцільності і забезпечує на основі попиту й пропозиції мобілізацію заощаджень і трансформацію їх в інвестиції. Структуру ринку фінансових послуг можна розглядати як сукупність взаємопов’язаних ринків грошей, позикового капіталу, фондового і страхового ринків.

Характеризуючи структуру ринку з будь-якої точки зору, слід зазначити, що жодна з його складових не може бути самостійним інструментом ринкової економіки, вони тісно взаємодіють і взаємо переплітаються, оскільки об’єктивно існує процес “переливання” капіталу в межах фінансових ринків. Відповідно, коливання норми прибутку на одному з них зумовлює надходження або відплив вільних ресурсів з інших ринків і відповідно сприяє розвиткові певного регіону країни.

В економічній системі країн із розвинутою ринковою економікою ринок фінансових послуг відіграє важливу роль, яка визначається певними функціями. Розглянемо ці функції детальніше.

1. Мобілізація тимчасово вільного капіталу. Одним із понять, через які розкривається суть ринку фінансових послуг, є “заощадження” – частина використовуваного доходу, яка не витрачається на споживання. Економісти багато уваги приділяють рівневі заощаджень, тому що вони є єдиним джерелом інвестицій, від яких залежить економічний розвиток країни.

Основними заощадниками в економіці є домашні господарства (особисті заощадження). Мотивами заощаджень для них є: скорочення поточного споживання з метою його поліпшення в майбутньому, нагромадження коштів для придбання товарів довгострокового використання, намагання усереднити споживання в часі через незбіжність терміну отримання доходу зі строками платежів, отримання за рахунок заощаджень додаткових доходів, використання заощаджень як страхового фонду [11, с. 136].

На думку деяких економістів, заощадження населення впливають на темпи економічного зростання, коли досягають не менше як 12?14% валового внутрішнього продукту. Однак нерозвиненість фінансової системи України, масова недовіра до неї з боку населення призводить до того, що значна частина заощаджень населення залишається немобілізованою. Загальна схильність населення України до заощаджень (частка заощаджень у загальних доходах) має сталу тенденцію до зростання: 7,5% ? 2003 року, близько 12% ? 2004-го, на даний час ? близько 15%. Зростає і коефіцієнт мобілізації заощаджень. Однак 1/4 заощаджень залишаються немобілізованими [2, с. 7].

2. Визначення найефективніших напрямів використання капіталу в кредитній та інвестиційній сферах і розподіл акумульованого капіталу між кінцевими споживачами. Механізм функціонування ринку фінансових послуг забезпечує виявлення обсягу та структури попиту на окремі фінансові активи і своєчасне його задоволення в розрізі всіх категорій споживачів, які мають тимчасову потребу в залученні капіталу зі зовнішніх джерел, а також виявляє найбільш ефективні сфери і напрями інвестиційних потоків із позиції забезпечення високого рівня дохідності капіталу.

Пройшовши через ринок фінансових послуг, фінансові ресурси трансформуються у фінансові фонди (кошти, які безпосередньо призначені для реального інвестування), а частина заощаджень – у реальні інвестиції.

3. Формування ринкових цін на окремі фінансові інструменти і послуги, які найповніше відображають співвідношення між  попитом і пропозицією. Ринковий механізм ціноутворення протилежний державному, хоча і перебуває під певним впливом державного регулювання. Він дозволяє повністю врахувати поточне співвідношення між попитом і пропозицією за різними фінансовими інструментами, яке формує відповідний рівень цін на них; максимально задовольнити економічні інтереси продавців і покупців фінансових активів.

Здійснення посередництва між продавцем і покупцем фінансових інструментів. Фінансове посередництво сприяє прискоренню не тільки фінансових, а й товарних потоків, забезпечує мінімізацію пов’язаних із цим суспільних затрат, оскільки фінансові посередники добре ознайомлені зі станом поточної фінансової кон’юнктури, умовами здійснення угод за різними фінансовими інструментами і в невеликий термін можуть забезпечити зв’язок між покупцями і продавцями. Головними формами прояву цієї функції, які при детальному розгляді можуть трактуватися як самостійні функції, є:

·  надання банками кредитів для формування підприємствами фондів інвестицій;

·  формування фінансових фондів шляхом продажу облігацій;

·  формування статутних фондів підприємств через первинне розміщення акцій;

·  перерозподіл прав корпоративної власності;

·  розподіл і перерозподіл інвестицій.

Перелічені функції мають специфіку реалізації залежно від сектора ринку фінансових послуг, однак їх урахування необхідне при розробленні державної політики регулювання фінансових відносин і побудові моделей прогнозування впливу ринку фінансових послуг на макроекономічну ситуацію.

4. Формування умов для мінімізації фінансового ризику. Ринок фінансових послуг виробив власний механізм страхування цінового ризику (і відповідну систему спеціальних фінансових інструментів), які в умовах нестабільності економічного розвитку країни і кон’юнктури ринку фінансових послуг дозволяють мінімізувати ризик продавців і покупців фінансових активів, пов’язаний зі зміною цін на них.

5. Прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів. Забезпечуючи мобілізацію, розподіл та ефективне використання власного капіталу, задоволення короткострокових потреб у ньому окремих суб’єктів господарювання, ринок фінансових послуг сприяє прискоренню обороту капіталу, кожний цикл якого генерує додатковий прибуток і приріст національного доходу в цілому.

Функціонування ринку фінансових послуг підпорядковане дії певного економічного механізму, основу якого становить взаємозв’язок його елементів. Головними з них є: попит, пропозиція, ціна, конкуренція.

Ринку фінансових послуг України притаманні непрозорість і обмежений доступ до інформації, технологій, переліку посередницьких послуг, цін, інститутів. Таким чином функціонування ринку фінансових послуг відбувається в умовах обмеженого попиту та пріоритетності банківських послуг, що зумовлює надмірне коливання цін, відсутність реальної бази для оцінки фінансових інструментів і відповідно призводить до банкрутства окремих банків.

Фактично можна стверджувати, що ринок фінансових послуг України не достатньою мірою враховує потреби реального сектора економіки, населення практично не бере участі в інвестуванні, крім того, рівень законодавчого забезпечення не відповідає міжнародним стандартам.

Щодо впливу факторів на розвиток ринку фінансових послуг, то більшість авторів дотримуються аналогічних думок, але разом з тим наводять різні їх групи, що зумовлено тим, що розглядаються різні сегменти ринку фінансових послуг (рис.1.1).

У складі факторів позитивного впливу на рівень розвитку ринку виділяє: кількість осіб працездатного віку, кількість заможних родин, розмір депозиту в комерційному банку на одного жителя працездатного віку, середньомісячний дохід одного жителя, середньомісячна заробітна плата, середньомісячний обсяг продукції, реалізованої на одному ринку, середня вартість 1 м? житла в обласному центрі. До негативних факторів впливу відносить: частка витрат на споживання в середньомісячному доході мешканця, заборгованість із виплат заробітної плати (відсоток від доходів у фонді оплати праці), темпи зростання заборгованості з оплати праці, рівень безробіття, кількість осіб, що досягли віку, старшого за працездатний, кількість малозабезпечених сімей. Нейтральним на цьому сегменті ринку є фактор диверсифікації зайнятості населення.

На рівень розвитку позитивно впливають: кількість юридичних осіб, середньомісячний розмір обігових коштів на одному підприємстві, частка підприємств промисловості, транспорту, зв’язку, будівницт­ва, торгівлі в загальній кількості юридичних осіб, частка підприємств, що отримують іноземні інвестиції, частка середньомісячного обсягу експортованої продукції в реалізованій продукції, співвідношення реалізованої і виробленої продукції, середня рентабельність економіки, середньомісячний обсяг виробленої продукції на одного мешканця працездатного віку.

Поряд з вищеперерахованими факторами, які умовно можна віднести до зовнішніх, слід виділяти групу внутрішніх факторів, які більшою мірою стосують­ся інфраструктури ринку фінансових послуг і формуються переважно на регіональному рівні. Зокрема, це стратегія розвитку, рівень капіталізації, рівень кваліфікації персоналу, рівень технічного забезпечення, ризики, які стосуються окремої фінансової установи. Тому в наступних розділах буде проведено аналіз зарубіжного досвіду, а також стану та ефективності ринку фінансових послуг регіонів України і його інфраструктури.

Практично в усіх регіонах України потужнішим є розвиток кредитного ринку, що відображається в розгалуженій мережі банківських установ, у той час як значно меншим є розвиток небанківських фінансових структур. Разом з тим значна кількість банків більшою мірою зосереджена у Київській, Дніпропетровській і Донецькій областях, тобто в тих регіонах, де є відповідний господарський потенціал, значний розвиток промислового виробництва, куди спрямовуються основні потоки інвестицій, значно вищі доходи населення, ніж в інших регіонах України. Крім того, окремі регіональні фінансові інституції можуть виходити не тільки на державний, а й на світовий рівень.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров