Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Роль, значення та зміст інвестиційних проектів у розвитку підприємства

 

Формування ринкової економіки в Україні неможливе без розвитку підпри­ємництва, що являє собою багатосторон­ню економічну діяльність підприємств, фірм, окремих громадян та груп, спрямо­вану на отримання прибутку (доходу).

Підприємництво передусім прояв­ляється в реалізації окремих інвестиційних проектів та програм упродовж визначеного проміжку часу.

Аналіз зарубіжного досвіду гово­рить про те, що в умовах ринку самоуправління на рівні господарчих суб'єк­тів стосовно підприємницької діяльності є необхідною умовою  розвитку економі­ки підприємства або фірми. Цього можна досягти шляхом розробки інвестиційних проектів та програм [5, С. 212].

Інвестиційний проект визначає ме­ту, якої прагне підприємство, стратегію підприємницької діяльності в поєднанні зі стро­ками досягнення мети. Цей проект як реалістична оцінка фірми та її можливос­тей має бути керівництвом у діяльності, інструментом оцінки ефективності управління фірмою, підприємством.

Для підприємства найбільш харак­терні плани та заходи реалізації окремих інвестиційних проектів та програм. Якщо реалізуються кілька проектів, пов'язаних або залежних один від одного, то, плану­ючи їх взаємодію, підприємства мають справу з проектуванням як безперерв­ним процесом - функцією управління підприємницькою діяльністю. Стосовно великих та довгочасних проектів не­від'ємною умовою їх розробки є обґрунтування ідеї та надійності очікуваного результату. У світовій практиці плани реалізації інвестиційних проектів здобули назву бізнес-планів. Проте не можна інвестиційний проект ототожнювати бізнес-планом. У вітчизняній практиці інвестиційний проект являє собою комплексний план розвитку підприємства та слугує головним обґрунтуванням інвестицій тоді як бізнес-план розробляється головним чином з метою отримання максимального прибутку.

Мета укладання інвестиційного проекту полягає, насамперед, у тому, щоб даті керівництву підприємства (фірми) якнайповнішу картину становища підприємства та можливостей його розвитку Окрім того, ретельне обґрунтування проекту створює у майбутніх інвесторів впевненість у надійності своїх інвестиції та, що не менш важливо, викликає довіру до керівництва підприємства.

Інвестиційний проект - це доку­мент, який містить систему взаємопо­в'язаних у часі й просторі та узгодже­них з ресурсами заходів і дій, спрямо­ваних на розвиток економіки підпри­ємства. Розробка інвестиційних про­ект/в повинна стати законом для всіх форм І видів підприємництва. Інвести­ційний проект - це форма планування та реалізації інвестицій, він е складо­вою частиною інвестиційної діяльнос­ті [3, 4, 9].

В інвестиційному проекті розгляда­ються науково-технічні, технологічні, ор­ганізаційні, соціальні, фінансові та інші аспекти підприємницької діяльності. Ін­вестиційний проект повинен пе­редусім дати відповіді на такі пи­тання:

• яких фінансових витрат вимагає реалі­зація цього проекту;

• яка його ефективність (рентабельність);

• у який строк окупляться витрати.

Інвестиційний проект є ефективним засобом донесення нової ідеї до осіб, здатних фінансувати проект. Одночасно  -  це основа для оцінки перспективи роз­витку та для управління новим бізнесом.

Ретельно розроблений Інвестиційний проект повинен містити також відпові­ді на цілий ряд інших різноманітних питань [13, С.115]:

• чи піддається підприємницька ідея (про­ект) практичній реалізації;

• яку організаційну підготовку слід про­вести для створення цього бізнесу;

• яким чином залучити інвестиції;

• що в даному бізнесі є привабливим для потенційних інвесторів;

• чи має даний бізнес перевагу над конку­рентами;

• якими є ці переваги для підприємця, а якими - для інвесторів;

• чи буде ефективним виробництво та реалізація продукції (послуг);

• чи достатній ринок збуту для цієї про­дукції;

• як буде організовано ресурсне забезпе­чення бізнесу;

• чи відповідає кваліфікація працівників та керівників фірми завданням задума­ного бізнесу.

Таким чином, інвестиційний проект допомагає реально оцінити ідею, внести її в документацію, усвідомити її, визначи­ти її ефективність та "вузькі" місця і на­решті керувати процесом реалізації ін­вестиційного проекту.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров