Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (5)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (5)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (4)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (13)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (12)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Роль, значення та зміст інвестиційних проектів у розвитку підприємства

 

Формування ринкової економіки в Україні неможливе без розвитку підпри­ємництва, що являє собою багатосторон­ню економічну діяльність підприємств, фірм, окремих громадян та груп, спрямо­вану на отримання прибутку (доходу).

Підприємництво передусім прояв­ляється в реалізації окремих інвестиційних проектів та програм упродовж визначеного проміжку часу.

Аналіз зарубіжного досвіду гово­рить про те, що в умовах ринку самоуправління на рівні господарчих суб'єк­тів стосовно підприємницької діяльності є необхідною умовою  розвитку економі­ки підприємства або фірми. Цього можна досягти шляхом розробки інвестиційних проектів та програм [5, С. 212].

Інвестиційний проект визначає ме­ту, якої прагне підприємство, стратегію підприємницької діяльності в поєднанні зі стро­ками досягнення мети. Цей проект як реалістична оцінка фірми та її можливос­тей має бути керівництвом у діяльності, інструментом оцінки ефективності управління фірмою, підприємством.

Для підприємства найбільш харак­терні плани та заходи реалізації окремих інвестиційних проектів та програм. Якщо реалізуються кілька проектів, пов'язаних або залежних один від одного, то, плану­ючи їх взаємодію, підприємства мають справу з проектуванням як безперерв­ним процесом - функцією управління підприємницькою діяльністю. Стосовно великих та довгочасних проектів не­від'ємною умовою їх розробки є обґрунтування ідеї та надійності очікуваного результату. У світовій практиці плани реалізації інвестиційних проектів здобули назву бізнес-планів. Проте не можна інвестиційний проект ототожнювати бізнес-планом. У вітчизняній практиці інвестиційний проект являє собою комплексний план розвитку підприємства та слугує головним обґрунтуванням інвестицій тоді як бізнес-план розробляється головним чином з метою отримання максимального прибутку.

Мета укладання інвестиційного проекту полягає, насамперед, у тому, щоб даті керівництву підприємства (фірми) якнайповнішу картину становища підприємства та можливостей його розвитку Окрім того, ретельне обґрунтування проекту створює у майбутніх інвесторів впевненість у надійності своїх інвестиції та, що не менш важливо, викликає довіру до керівництва підприємства.

Інвестиційний проект - це доку­мент, який містить систему взаємопо­в'язаних у часі й просторі та узгодже­них з ресурсами заходів і дій, спрямо­ваних на розвиток економіки підпри­ємства. Розробка інвестиційних про­ект/в повинна стати законом для всіх форм І видів підприємництва. Інвести­ційний проект - це форма планування та реалізації інвестицій, він е складо­вою частиною інвестиційної діяльнос­ті [3, 4, 9].

В інвестиційному проекті розгляда­ються науково-технічні, технологічні, ор­ганізаційні, соціальні, фінансові та інші аспекти підприємницької діяльності. Ін­вестиційний проект повинен пе­редусім дати відповіді на такі пи­тання:

• яких фінансових витрат вимагає реалі­зація цього проекту;

• яка його ефективність (рентабельність);

• у який строк окупляться витрати.

Інвестиційний проект є ефективним засобом донесення нової ідеї до осіб, здатних фінансувати проект. Одночасно  -  це основа для оцінки перспективи роз­витку та для управління новим бізнесом.

Ретельно розроблений Інвестиційний проект повинен містити також відпові­ді на цілий ряд інших різноманітних питань [13, С.115]:

• чи піддається підприємницька ідея (про­ект) практичній реалізації;

• яку організаційну підготовку слід про­вести для створення цього бізнесу;

• яким чином залучити інвестиції;

• що в даному бізнесі є привабливим для потенційних інвесторів;

• чи має даний бізнес перевагу над конку­рентами;

• якими є ці переваги для підприємця, а якими - для інвесторів;

• чи буде ефективним виробництво та реалізація продукції (послуг);

• чи достатній ринок збуту для цієї про­дукції;

• як буде організовано ресурсне забезпе­чення бізнесу;

• чи відповідає кваліфікація працівників та керівників фірми завданням задума­ного бізнесу.

Таким чином, інвестиційний проект допомагає реально оцінити ідею, внести її в документацію, усвідомити її, визначи­ти її ефективність та "вузькі" місця і на­решті керувати процесом реалізації ін­вестиційного проекту.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров