Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (4)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Порядок розробки інвестиційного проекту

 

В умовах ринкової економіки вирі­шальною умовою розвитку та стійкої життєдіяльності підприємства будь-якої галузі народного господарства є ефектив­ність вкладення капіталу в той або інший інвестиційний проект. Прийняття підпри­ємством рішення про інвестування про­екту зумовлюється цілями, які воно ста­вить перед собою.

Ієрархія інвести­ційних цілей (у порядку зменшен­ня) має такий вигляд [4, С. 147]:

1. Прибутковість інвестиційного заходу визначена як норма прибутку на інвести­ції. Капітальні вкладення здійснюються тільки в тому випадку, якщо прибуток від них сягає визначеного, заздалегідь за­даного мінімуму.

2. Зростання підприємства шляхом що­річного збільшення обороту реалізації продукції та частки контрольованого рин­ку.

3. Підтримання високої репутації підпри­ємства (фірми) серед споживачів та збе­реження контрольованої частки ринку.

4. Зростання продуктивності праці.

5. Виробництво нової продукції.

Багатоваріантні проектні дослід­ження, що проводяться в першій фазі інвестиційного циклу, служать основою для вибору конкретних інвестиційних і проектних рішень, та типу контракту для вибору технології й організації будівель­ного процесу. По суті, головна мета стадії проектування - вирішення проблеми ефективного використання всіх ресурсів.

Весь процес проектування можна роз­бити на дві частини: перед проектні дослідження та безпосередньо проек­тування.)

У першій частині здійснюється по­передня оцінка кошторису видатків згід­но з фінансовими можливостями замов­ника, вибір найраціональніших технічних та технологічних рішень проекту з метою максимально можливої економії ресурсів (на підставі ретельного аналізу ва­ріантів проектів, технологій, обладнання, транспортних схем, генплану та ін.).

У результаті формується остаточне рішення та виявляються необхідні вихідні дані для розробки попереднього проек­ту (аванпроекту, форпроекту), а також роз­робляються конкретні рекомендації щодо раціональної організації майбутнього ви­робництва.

Друга частина процесу проектуван­ня передбачає два етапи: попередній проект (форпроект, аванпроект) та ос­таточний проект [7, с. 123].

Попередній проект вважається най­відповідальнішим етапом. Проробляють­ся всі принципові питання майбутнього об'єкта — від генерального плану до конструктивних рішень, а також технології - шля­хом аналізу варіантів можливих проект­них рішень та їх порівняльної економіч­ної оцінки порівняння попереднього кошторису з оцінкою витрат по основних видах будівництва. Необхідно зазначити, що розробка попереднього проекту завж­ди здійснюється у повному обсязі, оскіль­ки він служить основою для отримання дозволу на будівництво. Попередній про­ект містить: детальні технічні, техноло­гічні, архітектурно-будівельні рішення; обсяг будівельних робіт у натуральних показниках по видах робіт; номенклатуру та обсяг необхідних будівельних матеріа­лів, конструкцій, обладнання; детальну пояснювальну записку; креслення основ­них рівнів та фасадів; плани та схеми фундаментів несучих конструкцій, розмі­щення основного обладнання та комуні­кацій [6, 9].

Після схвалення попереднього про­екту замовником починається стадія опрацювання остаточного проекту шля­хом розробки робочих креслень, організа­ції будівельних робіт, укладання остаточ­ного кошторису ("базисної ціни") проек­ту.

В таблиці 1.1 представлені основні розділи інвестиційного проекту та їх основний зміст.

Таблиця 1.1. – Структура інвестиційного проекту за розділами та їх зміст

Розділи проекту

 

Структура розділу

 

1 . Основна ідея проекту

 

1.1. Ідея проекту 1.2. Спонсори проекту 1.3. Головні відомості про проект

 

2. Аналіз ринку і стратегія маркетингу

 

2.1. Загальноекономічний аналіз 2.2. Дослідження ринку 2.3. Основи проектної стратегії 2.4. Основна концепція маркетингу 2.5. Витрати й доходи маркетингу

 

3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби

 

3.1. Специфікація потреби в сировині, матеріалах і комплектуючих виробах 3.2. Доступність матеріальних ресурсів 3.3. Стратегія поставок, витрати на матеріали та комплектуючі вироби

 

4. Місцезнаходження і навколишнє середовище

 

4. 1 . Аналіз місцезнаходження та навколишнього середовища 4.2. Остаточний вибір пункту розміщення об'єкта та оцінка витрат

 

5. Інженерно-технологічна частина проекту

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров