Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів

 

Проведення техніко-економічного обґрунтування, що  дозволяє прийняти певне рішення щодо проекту, — завдання дороге й потребує тривалого часу. Тому перед виділенням коштів на таке обґрунтування потрібно здійснити попередню оцінку ідеї проекту за допомогою переднього обґрунтування.

Попереднє обґрунтування слід роз­глядати як проміжну стадію між вивчен­ням проектних можливостей і доклад­ним техніко-економічним обґрунтуванням. Різниця між ними полягає у де­тальності здобутої інформації та аналізу проектних альтернатив. На стадії попе­реднього обґрунтування потрібно вико­нати огляд наявних альтернатив для го­ловних компонентів обґрунтування. Зви­чайно попереднє обґрунтування має такі розділи [4, С.148] :

• відомості про передумови та історію питання;

• можливі стратегії здійснення проекту

• сировина та допоміжні матеріали;

• проектна документація та технологія, ви­робнича програма та виробнича потуж­ність;

• структура управління та накладні ви­датки;

• трудові ресурси, управлінський персо­нал, витрати на робочу силу, потреба в навчанні та пов'язані з ним витрати;

• графік реалізації проекту;

• фінансовий аналіз: інвестиційні, вироб­ничі та маркетингові витрати, розрахунок руху грошової готівки та аналіз комерцій­ної рентабельності, фінансування проек­ту, оцінка ринків;

• економічний аналіз: визначення еконо­мічних наслідків (згідно з межами-рамками проекту).

            Структура попереднього обґрунтування повинна збігатися зі структурою техніко-економічного обґрунтування.

Якщо виявлено слабкі місця проекту або обґрунтування його рентабельності непереконливе, то значення па­раметрів мають бути глибше проаналі­зовані та - в разі необхідності - зміне­ні, щоб зробити проект життєздатним. Як­що після розгляду всіх альтернатив про­ект усе-таки виявиться нежиттєздатним, цей факт потрібно відзначити з приве­денням відповідного обґрунтування, що дозволить запобігти неправильному вкла­денню дефіцитного капіталу.

Розробка та реалізація інвестицій­ного проекту (насамперед виробничої і спрямованості) проходить тривалий і шлях від ідеї до випуску продукції. В умовах ринку цей період прийнято розгляда­ти як цикл інвестиційного проекту (або "інвестиційний цикл"), що охоплює три фази:

1)           передінвестиційну (попередні дослід­ження до остаточного прийняття інвестиційного рішення);

2)           інвестиційну (проектування, договір, підряд, будівництво);

               3)    виробничу (фаза господарчої діяль­ності підприємства).

            У свою чергу, ці фази поділяються на стадії та етапи, яким відповідають свої цілі, методи та механізми реалізації.  

Протягом  передінвестиційної фази вивчаються можливості майбут­нього проекту та приймається попереднє рішення про інвестиції. Тут замовник (фірма-інвестор або організатор проекту) обирають керуючого проектом. Вивчення різних варіантів проекту здійснюється або власними силами замовника, або спе­ціалізованими консультативними фірма­ми й містить початкові оцінки витрат, вивчення альтернативних варіантів кон­структивних особливостей проекту та бу­дівельного майданчика, а також розгляд різних варіантів інвестиційних рішень [3, С.216] .

Закінчується перша фаза остаточним рі­шенням про інвестування проекту, яке приймає або замовник (керуючий проек­том), або інвестори та фінансові інститу­ти, а також укладанням програми фінан­сування проекту.

Друга фаза - інвестиційна - міс­тить: вибір проектної фірми або фірми, керуючої будівництвом, підготовку ефек­тивних креслень та моделей проекту, одержання замовником від урядових установ дозволу на будівництво, підготовку попередніх планів для проектних та будівельних робіт,  підготовку детальних креслень та специфікацій, ви­бір генерального підрядника та керуючого будівництвом. Потім відбувається вибір підрядника та субпідрядників, за­тверджується план платежів генерально­му підрядникові, отримуються коротко­строкові будівельні позики для оплати субпідрядників, постачальників необхід­них компонентів тощо.

Третя фаза - виробнича - міс­тить господарчу діяльність підприємства (фірми).

ТЕО може бути переважно орієнто­ване або на ринок, або на існуючі ресур­си. Щоб підкреслити вирішальне значен­ня маркетингу (аналіз ринку та попиту), у ТЕО цей розділ розміщений до аналізу матеріальних ресурсів. Слід мати на увазі, що всі розділи ТЕО взаємопов'язані й їх розташування не обов'язково відображає реальну послідовність їх розробки.

Вибір способу фінансування проек­ту - основний елемент інвестиційного рішення. Повинно стати правилом прове­дення ТЕО після того, як стануть відомі спонсори проекту - вітчизняні та інозем­ні (у випадку спільного підприємства), - готові фінансувати та активно підтриму­вати таке обґрунтування самостійно або за допомогою консультантів.

Внаслідок величезного діапазону виробничої діяльності жоден однаковий підхід або шаблон не може бути придат­ний для всіх інвестиційних проектів, що розрізняються за типом або величиною капітальних вкладень. Розглянуті та виділені компоненти ТЕО варіюються від проекту до проекту. Проте для більшості інвестиційних проектів може бути запро­понований загальний підхід (основні аспекти передінвестиційних досліджень), у межах якого слід розробляти ТЕО, враховуючи, що чим більший проект, тим більш детальною та всеосяжною має бути потрібна інформація.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров