Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (20)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Сутність, особливості та принципи лізингових послуг

 

Науково - технічна революція породила якісно нові споживні в прискоренні рішення проблем фінансування. Феномен лізингу визначається не просто як довгострокова оренда, а як нова, нетрадиційна, специфічна, додаткова система перспективного фінансування, у якій задіяні орендні відносини, елементи кредитного фінансування під заставу, розрахунки по боргових зобов'язаннях і інші фінансові механізми (другий етап історії лізингу). Інакше кажучи, лізинг - насамперед кредит, спосіб фінансування, викликаний недоліком коштів у підприємства для придбання дорогого встаткування, що забезпечить конкурентоспроможність, а так саме головну мету діяльності підприємства - прибуток в умовах всезростаючої конкуренції [28].

Поняття «лізинг» у цей час увійшло в ділові словники країн майже всього світу. Однак у чинність історичних і юридичних причин воно має різні тлумачення в різних країнах. Загальновизнаним уважається ті, що лізинг тісним образом пов'язаний з орендним механізмом, але в діловому обороті він має більш широку, складну потрійну основу й містить у собі одночасно істотні властивості кредитної угоди, інвестиційної й орендної діяльності, які тісно сполучаються один з одним, утворюючи нову організаційно- правову форму бізнесу. У ньому реалізується комплекс майнових відносин, пов'язаних з передачею коштів у тимчасове користування шляхом їхньої купівлі й наступної здачі в оренду.

Лізинг ставиться до підприємницької діяльності більш високого рівня в порівнянні з орендою, банківським або комерційним кредитом, тому що він припускає й вимагає широкого діапазону знань і фінансового бізнесу, і положення у виробництві, і на різних ринках.

Виходячи з цього, лізинг - це особливий вид підприємницької діяльності, що включає три форми організаційно-економічних відносин.: орендне, кредитне й торгівельне, утримування з яких окремо повністю не вичерпує сутності таких специфічних майново - фінансових операцій.

           Законом України «Про лізинг» дається наступне визначення лізингу: «лізинг - це підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних або притягнутих фінансових коштів і складається в наданні лiзингодавцем у виняткове користування на певний строк Лiзингоотримувачу  майна, що є власністю лiзингодавця або що здобувається їм у власність із доручення й узгодженню з лiзингодавцем у відповідного продавця майна, за умови сплати лiзингодавцем періодичних лізингових платежів.» [1, с. 45]

Лізинг, як складне соціально-економічне явище виконує найважливіші функції по формуванню багатоукладної економіки й активізації виробничої діяльності. Розглянемо докладніше найважливіші з його функцій.

Фінансова функція виражається у звільненні товаровиробника від одноразової оплати повної вартості необхідних засобів виробництва і як би наданного йому довгострокового кредиту.

Виробнича функція лізингу укладається в тимчасовому використанні встаткування, а не покупки дорогих і морально старіючих машин. Це ефективний спосіб матеріально - технічного постачання виробництва й доступу до новітньої техніки, до результатів науково - технічного прогресу. При повному лізингу передача майна може супроводжуватися різноманітним сервісом: технічне обслуговування, страхування, забезпечення сировиною й робочою силою.

Збутова функція - це розширення кола споживачів і освоєння нових ринків збуту, залучення в сферу лізингу тих, хто не може відразу купити те або інше майно.

Функція використання податкових і амортизаційних пільг має деякі особливості:

а) узяте по лізингу майно відображається на балансі користувача або лiзингодавця за узгодженням між ними;

б) орендна плата ставиться на собівартість виробленої продукції (послуг) і відповідно зменшує оподатковуваний прибуток;

в) застосовується  прискорена  амортизація, що обчислюється виходячи з рядків контракту, що зменшує оподатковувану податком прибуток і прискорює відновлення матеріально-технічної бази. У результаті лізинг сприяє диверсифікованості пропозицій, утягуючи нові об'єкти у свою сферу, розвиває й диверсiфикует ринок засобів виробництва, скорочує цикл освоєння нових поколінь техніки.

Ефект лізингу складається з об'єктивної переваги оперативного користування досягнень науково-технічного прогресу, збільшення масштабів діяльності, зниження питомих видатків і інтенсифікації всього виробничого процесу.

Ефект лізингу має щонайменше три особливості.

Перша - мультипликативность. Виникши в результаті застосування новітньої техніки й перетворення працівника в самостійного підприємця - власника в момент доцільної діяльності, ефект лізингу поширюється по ланцюжку на всі стадії відтворення, наростає й множиться в міру переходу до розподілу, обміну й споживанню.

Друга - эмерджентнiсть, якісна новизна ефекту лізингової діяльності, у чинність чого величина його значно перевершує арифметичну суму результату звичайної діяльності без залучення додаткових технічних коштів. Такий ефект є інтегрованим ефектом і проявляється не тільки локально, але й у масштабі всієї виробничої системи, збільшуючи її виробничу чинність.

Третя - одержуваний ефект проявляється не тільки в процесі виробництва, але й у соціальній сфері життя й діяльності людей, тобто має як економічні критерії, так і соціальні цінності, що виражаються в підвищенні змістовності праці, усвідомлення працівником своїх творчих можливостей, зростання особистих доходів, незалежності.

У сукупності всі перераховані особливості розкривають ефект лізингу як своєрідного економічного мультиплікатора, що дає імпульс розвитку всіх ланок підприємницької діяльності.

Джерелом розвитку лізингового бізнесу є закладені в ньому широкі можливості й переваги для кожного учасника угоди.

До переваг лізингу для споживача можна віднести:

-  можливість уникнути залучення кредитів для придбання техніки, устаткування й основних коштів в цілому з інших джерел фінансування. Таким чином, проявляється можливість використовувати ці джерела для інших потреб, а отже, збільшити загальний обсяг надходження інвестицій;

- можливість використання власних коштів, зекономлених за рахунок заміни покупки майна лізингом, на інші (погашення кредиторської заборгованості);

- гнучкість лізингових платежів у порівнянні зі сплатою заборгованості по кредитах. У світовій практиці це - можливість визначити розміри платежів залежно від доходів лiзингодавця й використання лізингового майна, можливість компенсаційного лізингу й ін. В Україні чинне законодавство про лізинг не дає можливості реалізувати ці переваги;

- відсутність видатків, пов'язаних з володінням майном і веденням бухгалтерського обліку, особливо у випадку застосування  оперативного лізингу ( економія буде відчутної , наприклад, при введенні в Україні податку на власність);

- економію на додаткових послугах лiзингодавця, що побудована на сервісному обслуговуванні, у порівнянні з послугами по сервісному обслуговуванню інших фірм;

- прискорене освоєння об'єктів лізингу внаслідок значної зацікавленості в цьому споживача й забезпечену по договорах лізингу допомога фахівців лiзингодавця або виробника;

- спрощення доступу до використання різноманітної, зокрема імпортної, нової техніки, забезпечення її сервісного обслуговування;

- скорочення строків організації виробництва нової продукції за рахунок оперативного придбання в користування необхідної нової техніки, забезпечення її налагодження й сервісного обслуговування та ін.;

- зменшення ризику у випадку введення виробництва нової продукції через можливість повернення притягнутого для цього за договором оперативного лізингу встаткування;

- використання можливостей партнерів: лiзингодавця (у випадку постачання й збуту), виробника (при фінансовому сервісі), банків - кредиторів лiзингодавця (якщо буде потреба в кредитах) і ін.

Однак лізинг є для лiзингодавця досить дорогою формою майнового кредиту, тому що йому доводиться сплачувати лизингодавцю сумарні платежі, до складу яких входити, крім вартості майна, компенсація різних видатків лiзингодавця, дохід лiзингодавця, відсотки за кредит і ін.

Якщо розрахунки ведуться не в стабільній вільно конвертованій валюті, варто ще враховувати компенсацію втрат лiзингодавця внаслідок інфляції.

Проблемою є високі ставки за кредити банків, а також постійне непередбачене збільшення видатків лiзингодавця (наприклад, на реєстрацію частини об'єктів лізингу, ліцензування певних видів діяльності подолання митних перешкод), які той перекладає на лiзингодавця.

Таким чином, вибір споживача на користь лізингу не є однозначним і вимагає певного стимулювання.

Для лiзингодавця лізингові операції є підприємницькою діяльністю. Сутність лізингових відносин спричиняють наступні їхні вигоди:

- зменшення в порівнянні з кредитуванням ризику неплатоспроможності споживача техніки: у випадку припинення лізингових платежів лiзингодавец має можливість вилучити з користування лiзингодавця об'єкт лізингу й надати його в лізинг іншому споживачеві або продати;

- одержання лізингової винагороди;

- розширення кола партнерів і встановлення з ними довгострокових тісних взаємин;

- зменшення видатків на страхування об'єктів лізингу, тому що лізингові операції вважаються менш ризикованими.

Однак деякі фактори зменшують ефективність лізингу для лiзингодавця. Це - уповільнення обороту капіталу прискорене зношування об'єктів лізингу внаслідок їхньої інтенсивної експлуатації, необхідність мати значні власні  або притягнуті фінансові резерви.

Актуальним питанням є розмежування оренди й лізингу майна. Праворуч у тому, що в деяких документах оренда й лізинг ототожнюється (наприклад, у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств»), що у свою чергу, привело до появи в нормативно -методичних матеріалах Міністерства фінансів України таких термінів, як «оперативна оренда» і «фінансова оренда».

Результати аналізу чинного законодавства України про оренду й лізинг свідчать, що правове регулювання оренди майна, особливо державного, і лізингу майна дуже відрізняються. Тому правильно класифікація того або іншого договору майнового наймання має велике практичне значення.

Між орендою й всіма видами лізингу є істотні відмінності:

а) оренда - двустороння угода між орендодавцем і орендарем, а лізинг - трьохстороння угода, де, крім лiзингоодержувача й лiзингодавця, фігурує продавець лізингового майна. При деяких видах лізингу одна юри

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров