Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Соціальна справедливість як необхідна умова суспільного розвитку

Для демократичних країн і суспільств, що поставили перед собою мету побудови правової, гуманної держави, основним принципом залишається принцип соціальної справедливості. Чітка орієнтація на цей принцип стає надійною гарантією її успішного здійснення. От чому так необхідне застосування вимог соціальної справедливості у розв'язанні економічних, політичних, морально-правових та інших глобальних проблем як міжнародного співробітництва народів, так і всередині кожної окремої держави.

Формування громадянського суспільства, розбудова демократичних інститутів, поглиблення економічних реформ у нашій країні навряд чи можливі без їх належного теоретичного обґрунтування. Його серцевиною, без перебільшення, є проблема забезпечення стабільності такого руху, що зумовлює необхідність виявлення його факторів та механізмів соціального регулювання. Стосовно практики побудови інститутів демократичного суспільства та норм їхньої діяльності в ролі одного із провідних регуляторів виступає ідея справедливості.  Саме вона, втіливши в собі основні політичні цінності цивілізованого суспільства, в умовах сучасного, взаємозалежного світу, який глобалізується, знову стала наріжним каменем розв'язання фундаментальних соціально-політичних, правових, морально-етичних проблем.

Гострота постановки питання про справедливість у діяльності основних соціальних та політичних інститутів пов'язана передусім з виявленням та обґрунтуванням розподілу свободи та інших соціальних благ, взагалі політичної влади в сучасному демократичному суспільстві.

Соціальну справедливість можна сьогодні зрозуміти у двох сенсах. В широкому сенсі «соціальне» - це лише експлікація та посилення власного змісту поняття «справедливість»: йдеться про мораль суспільних відносин та інституцій. Тут соціальна справедливість відповідає на головне питання: «Що таке справедливе суспільство?» У вузькому значенні поняття «соціальна справедливість» йдеться виключно про певну частину названого головного питання.

У відомих поняттях справедливості обміну та розподілу засаднича моральна ідея (як ідея рівності чи позапартійності) пов'язується зі сферою характерних завдань. Це можна зрозуміти, коли соціальну справедливість визначають так: «ідея справедливості плюс життєво важливі завдання».

Вирішення труднощів можна знайти у різноманітних засадничих нормативних ідеях; наприклад, прагнення соціального миру - це секуляризована ідея любові до ближнього, його засновком є ідея братства чи, як в утилітаризмі, - прагнення колективного благополуччя. В межах вузького розуміння соціальної справедливості можна віднайти широке, але водночас і хистке тлумачення цієї нормативної ідеї, чи навіть байдужість до неї. «Соціальній справедливості у вузькому сенсі властиві такі три ознаки загального поняття справедливості:

- соціальні зобов'язання існують;

- вони мають моральний вимір;

- їх визнання, на відміну від доброзичливості та широти натури, симпатії та співчуття, є нашим боргом одне одному.

Тема соціальної справедливості є актуальною, оскільки, ідею справедливості можна визначити як критерій розвитку громадянського суспільства України.

У сучасній українській філософській та соціально-правовій думці проблеми справедливості в усій їхній складності та розмаїтті досліджувались в науковому доробку вітчизняних учених. Онтологічні та ціннісні парадигми соціального дискурсу (що тією чи іншою мірою з необхідністю перетинається з проблемами справедливості) розглядали Є.Бистрицький, А.Єрмоленко, А.І. Кавалеров, А.А. Кавалеров, А.Місуно, О.Москаленко, І.Надольний, В.Пазенок, О.Пунченко та ін.; проблеми становлення справедливості в межах дискурсу через аналіз феномену історичної свідомості розглядають А.Бичко, І.Бичко, В.Воловик, М.Дмитрієва, А. Добролюбський. Проблеми, пов'язані із справедливістю в соціально-комунікативному полі сучасного українського дискурсу, знайшли відображення в дослідженнях таких українських філософів, як В.Андрущенко, Е.Гансова, К.Жоль, М.Михальченко, С.Мисик, С.Наумкіна та ін.

У сучасному громадянському суспільстві соцiальну справедливість можна визначити як:

- правильність, закон, порядок у космічному плані (онтологічний аспект);

- доброчесність, порядність (аксіологічний аспект);

- система відносин у суспільстві (соціальний, психологічний, економічний, політичний, правовий тощо аспекти);

- істинність (стосовно судження - логічний аспект).

Виділяють також два основні рівні свідомості, на яких функціонує уявлення справедливості:

- загальнолюдський або суспільний;

- індивідуальний або особистісний.

Українська філософська традиція, не оминаючи увагою загальнолюдського виміру справедливості, усе ж більшою мірою сконцентрована на індивідуальному, а серед аспектів найглибше представлений аксіологічний (ціннісний). Дана специфіка зумовлена, з одного боку, особливостями українського національного менталітету, а з іншого - особливостями власне української філософської традиції.

Серед особливостей української національної свідомості, що спричинили індивідуалістичне та гуманістичне сприйняття справедливості, виділимо етатизм, антеїзм, індивідуалізм тощо. Етатизм, зокрема, сприяв розвитку установок на «благообразність», добро, милосердність; антеїзм - як любов до рідної природи, ландшафти якої переважно рівнинного характеру, розвинув в українців прагнення до особистої свободи, рівності, подолання взаємної агресії та схильність до взаємодопомоги. Індивідуалізм українського народу виявляється у високому розвитку самосвідомості, національної гордості, загостреного екзистенціального світосприйняття. Таким чином, в українській традиції спостерігаємо переважання морально-етичної мотивації, що виявляється в доброзичливості та повазі до особистості. Справедливість є однією з основних моральних заповідей українства, оспіваною у фольклорі, покладеною до основ народної педагогіки.

Однак соціальна справедливість - це не просто індивідуально-моральна характеристика громадянського суспільства, це обґрунтування права кожного індивіда розпоряджатися власною долею самостійно.

Говорячи про соціальну справедливість, необхідно виділити всю схему розподілу в громадянському суспільстві залежно від принципу справедливості, доводячи, що «соціальними процесами можна керувати принаймні в загальному плані за допомогою законів, постанов, указів, можна віднайти силу, зазвичай у системі управління, здатну здійснити реформування суспільства».

Найбільш послідовні концепції соціальної справедливості в українській філософії другої половини XIX ст. створили С.Подолинський та І.Франко.

А.Пашук у дослідженні творчості С.Подолинського відзначає серед головних рис соціалістичного суспільства такі:

1) за соціалізму не буде державного постійного війська, яке стояло б проти народу, а буде загальнонародне ополчення, озброєний народ, який захищатиме свої завоювання;

2) не буде ніякого начальства, державно-адміністративного апарату, які стояли б над народом і проти народу, а «виборних, повітових і волосних» вибиратиме народ, і вони виконуватимуть його волю, вирішальне слово у всіх справах належатиме народові, буде адміністративний поділ на повіти й

округи;

3) не буде станових, поліції, жандармерії, тюрем і т. ін., а злодіїв і інших порушників буде карати сам народ, громада;

4) не буде суду і законів, які «придумані начальством», «щоб простих людей кривдити», а якщо будуть порушники, то «кожна громада сама собі даватиме суд і правду». І. Франко визначав ідеал с соціальної справедливості як досягнення щастя, особистого й суспільного, гармонію всіх його змістів. Щастя він визначав як внутрішнє самозадоволення, що ґрунтується на узгодженій праці всіх людей і на братській взаємній любові. Всебічно вихована особистість, повна її свобода, гуманізм і солідарність з людьми - ідеали, що є, на думку І. Франка, визначальною рисою морального прогресу людства.

Кожне цивілізоване громадянське суспільство повинно мати такі основні ознаки соціальної справедливості, як: свобода об'єднань, вільний вибір культурної та мовної належності. Свобода об'єднань дає можливість людям різного походження без перешкод вести свій власний спосіб життя. Кожен індивід може вільно створювати різноманітні об'єднання або приєднуватися до них і шукати нових їхніх прихильників на "ринку культур". Кожен спосіб життя може вільно знаходити своїх прихильників, і якщо деякі способи життя неспроможні отримувати чи залучати добровільну підтримку людей, це може викликати жаль, однак не є несправедливим. З цього погляду надання політичного визнання або державної підтримки окремим культурним практикам та об'єднанням є непотрібним і несправедливим.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров