Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття відповідальності, як юридичної категорії, її види та особливості при морських вантажоперевезеннях

 

Питанням юридичної відповідальності науковцями завжди приділялась належна увага. Не дивлячись на це, окремі положення залишаються спірними та потребують подальшого наукового дослідження та обґрунтування.                     З’ясування об’єму та змісту юридичної відповідальності при здійсненні морських вантажоперевезень є актуальним для всебічного дослідження юридичної природи відносин відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про морські вантажоперевезення та відшкодування збитків, завданих неналежним здійсненням морських вантажоперевезень. Адже відшкодування збитків є не тільки санкцією юридичної відповідальності, а й засобом захисту законних прав сторін. Для того щоб дати правильну правову оцінку відшкодуванню шкоди, необхідно з’ясувати сутність юридичної відповідальності в цій сфері.  Одним із видів юридичної відповідальності при здійсненні морських перевезень деякі автори вважають так звану „позитивну відповідальність”. Єдності позицій щодо визнання існування позитивної відповідальності в системі видів юридичної відповідальності науковцями не досягнуто. Думки стосовно її визначення та визнання взагалі розділились прямо протилежно.  Отже, кілька слів щодо історії питання. В свій час науковцями була висловлена думка, що поряд з відповідальністю, яка настає внаслідок скоєння правопорушення, існує відповідальність як встановлений законом обов’язок здійснити дії. Пізніше була висловлена думка про відповідальність „за здійснення позитивних дій”, обґрунтовуючи це твердження тим, що серцевиною правової норми є диспозиція, а не санкція, то слід вести мову передусім про відповідальність за виконання вимог норми (у формі заборони, обов’язку чи уповноваження на виконання певних дій). Теоретичною основою існування ідеї „двоаспектної юридичної відповідальності” (позитивної та ретроспективної) стали неоднакові підходи науковців щодо розуміння державного примусу та намагання визначити відповідальність через філософський, а не правовий зміст цієї категорії.        Надто розширене тлумачення юридичної відповідальності призводить до змішування та ототожнення таких категорій як „обов'язок” та „відповідальність”. Поділяю позицію тих науковців, які стверджують, що таке визначення теоретично необгрунтоване, практично безплідне та логічно неправильне (оскільки визначення дається через визначувану категорію). Ідея позитивної юридичної відповідальності була піддана, на мою думку, справедливій критиці,  науковці наводили різні аргументи, що свідчили про хибність даного положення. Не вдаючись до детального аналізу цих позицій, відмітимо лише найважливіші,  аргументи, які спростовують ідею існування позитивної юридичної відповідальності. Виділення відповідальності в значенні обов’язку здійснити передбачені законом дії не веде ні до чого, крім як до подвоєння термінології, тобто одне і те саме явище іменується і відповідальністю, і обов'язком. Як вірно зазначають вчені, сам термін „відповідальність” має багато відтінків, проте юриспруденція вимагає точності дефініцій, обмеження конкретного явища чітко визначеними рамками з метою його однозначного застосування в законодавстві й практиці. І з цієї точки зору, виділення позитивної відповідальності об'єктивно спрямовано на розмивання меж і рамок поняття юридичної відповідальності. В науковій літературі вірно відмічалось, що „віднесення так званої позитивної відповідальності до правової означало б фактичну ліквідацію відповідальності як правового інституту, оскільки будь-який вид діяльності, що регулюється правом, можна було б з успіхом вважати такою відповідальністю”. Тому доцільно розглядати позитивну відповідальність як загальносоціальну, що не збігається з юридичною відповідальністю, як з особливою правовою категорією, що склалася у зв’язку з необхідністю покарання порушника правових вимог. На відміну від загальносоціальної позитивної відповідальності, юридична відповідальність завжди ретроспективна (настає за скоєне правопорушення), чітко регламентована щодо підстав і порядку її застосування, здійснюється в умовах „правовідносин відповідальності” з усіма випливаючими із них наслідками. Інший аспект проблеми розуміння меж юридичної відповідальності лежить у площині співвідношення таких категорій як „санкція” і „відповідальність”. Не вдаючись до детального аналізу різноманітних точок зору щодо цього питання, лише зауважу, що, на мою думку, варто погодитись із тими науковцями, які стверджують, що санкція - це категорія ширша, ніж відповідальність, і співвідносяться вони як вид і рід. Не кожна санкція є мірою відповідальності, а відповідальність - це лише різновид санкції.             Наступний пласт проблем, який продовжує бути об’єктом дослідження як в теорії права, так і в галузевих науках, - це розмежування інституту „мір відповідальності” та „засобів захисту”, категорій „правова охорона” та „правовий захист”.  Вирішення цього кола питань залежить насамперед від того, що розуміти під відповідальністю (широке чи вузьке розуміння). Вважаю, що таке розуміння меж юридичної відповідальності, яке пропонують прихильники „розширеної юридичної  відповідальності”, хоч і має право на існування, залишається спірним.          Розширене розуміння юридичної відповідальності призводить до того, шо будь-яка межа і диференціювання мір цієї відповідальності втрачає своє практичне значення і ніяк не може об'єктивно співвідноситись з наслідками правопорушень, приводить до змішування категорій правопорушення та правомірна поведінка, не розмежовуючи ні їх, ні результатів цих дій.           Вважаю, що для дослідження позитивної й юридичної відповідальності при здійсненні вантажоперевезень морським транспортом в цілому варто взяти за основу ті положення про ознаки юридичної відповідальності, які склалися в теорії права і є загальновизнаними та суттєвими її ознаками:  застосування до правопорушників засобів державного примусу,  покладення на порушників несприятливих наслідків (майнового та немайнового характеру).  Чинне законодавство не проводить скільки-небудь чіткого розмежування між заходами захисту та мірами відповідальності, як і немає єдності поглядів науковців щодо цього питання. Залежно від того, що окремі автори розуміють під відповідальністю, і вирішується питання існування в праві поряд з мірами відповідальності засобів захисту. Диференціювання мір відповідальності і засобів захисту суб’єктивних прав проводилось в працях багатьох вчених-юристів. Питанням характеристики засобів захисту і відмежування їх від мір відповідальності присвячено ряд дисертаційних досліджень. Різні аспекти цієї проблеми досліджувались як в теорії права, так і в окремих галузевих науках. Проте універсалізація категорії „відповідальність”, спроба з її допомогою пояснити всі випадки відшкодування шкоди, навіть заподіяної правомірно або без вини, не може сприяти розвитку юридичної науки і не дає можливості з'ясувати дійсну правову природу та особливості такого відшкодування. Таким чином, вважаю, що санкції позитивної відповідальності є нічим іншим, як засобами захисту. Із викладеного вище можна зробити висновок, що видами відповідальності при здійсненні морських вантажоперевезень: позитивна відповідальність, що існує у вигляді добровільного виконання нормативних приписів та  юридична відповідальність, що настає за порушення зобов’язань при здійсненні морських вантажоперевезень. Процес морського перевезення вантажу включає наступні стадії: 1) прийом вантажу до перевезення; 2) переміщення вантажу; 3) видача вантажу. Наведеним стадіям відповідають дії учасників морського перевезення щодо подання вантажу, виконання навантаження, здійснення перевезення та розвантаження вантажу.              Згідно зі ст. 133 Кодексу торговельного мореплавства України (далі за текстом - КТМУ) основним обов’язком відправника за договором морського перевезення вантажу є обов'язок здати вантаж для перевезення. Обов'язок цей полягає у здійсненні відправником комплексу заходів щодо надання у встановлений договором строк обумовленого вантажу у відповідній кількості і транспортабельному стані перевізнику. У зв'язку з цим постає запитання: чи може мати місце заміна вантажу.  Законодавством СРСР було передбачено обов’язок відправника надати вантаж для перевезення із зазначенням його повного  найменування згідно з планом перевезень. Заміна відправником цього вантажу іншим при перевезенні у малому каботажі мала здійснюватися за згодою керівника пароплавства і лише у межах однієї групи вантажів за номенклатурою.          Заміна вантажу іншим при перевезеннях у великому каботажі або у міжнародному сполученні дозволялася за умов, якщо перевезення іншого вантажу мало здійснюватися на цьому судні і якщо така заміна вантажу забезпечує навантаження судна відповідно до його вантажомісткості і вантажопідйомності. Передбачалося також, що відправник зобов'язаний сповістити пароплавство про заміну вантажу за 48 годин до строку подання судна для навантаження. У великому каботажі і міжнародному сполученні заміна вантажу відправником могла бути здійснена без згоди керівника пароплавства.Сьогодні практика торговельного мореплавства істотно відрізняється від тієї, що існувала за часів СРСР, а тому вимагає інших поглядів на цю проблему. Це можна  пояснити, по-перше, тим, що економіка вже має не плановий, а ринковий характер і, по-друге, тим, що каботажні перевезення і перевезення у міжнародному сполученні врегульовано загальними нормативно-правовими актами. Слід зауважити, що сучасне законодавство з питань торговельного мореплавства, як і безпосередньо КТМУ, не визначає правил заміни вантажу. На нашу думку, це є істотним недоліком, оскільки випадки заміни вантажу є і теоретично і практично вірогідними. Причиною такої заміни є кон’юнктура ринку товарів та послуг, що постійно змінюється. Суттєвим залишається той факт, що домовленість сторін за договором морського перевезення вантажу щодо родових ознак вантажу може мати загальний характер і конкретизуватися лише на стадії прийому вантажу до перевезення і видачі коносамента. Таким чином, якщо сторони домовилися про перевезення зернових певної кількості за визначений згідно з цією категорією вантажу фрахт і якщо відправник до здачі вантажу до перевезення вирішив замінити його іншим того ж самого роду чи виду (боби, чечевиця тощо) вантажем за умов, що цей вантаж у тій же кількості може перевозитися на цьому судні, не потребує додаткових заходів щодо його розміщення, то відправник, за наявності згоди на це перевізника, може здійснити субституцію вантажу. До того ж може мати місце певна домовленість сторін, наприклад, щодо заміни вантажу та збільшення фрахту у зв'язку з цим тощо.  Отже, субституція вантажу є правом відправника. Заміна вантажу без згоди на це перевізника є порушенням принципів договірного права, оскільки під сумнів може бути поставлено всі права та обов’язки перевізника. Порядок заміни вантажу має бути однаковим як для каботажних перевезень, так і для перевезень у міжнародному сполученні.  Здійснити заміну вантажу можливо лише до початку навантаження, тобто до прийняття вантажу до перевезення і оформлення коносамента, оскільки останній містить дані про найменування вантажу, його маркірування, кількість місць або кількість та міру, а в необхідних випадках - дані про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу. Коносамент фіксує відомості про фактично прийнятий вантаж, з його видачі починається безпосередньо перевезення. Отже, у випадку невиконання даних норм може настати юридична відповідальність. Але питання щодо застосування вимог законодавства існують. І випливаючи з тлумачення норм та вимог договору і застосовується юридична відповідальність, що розглянемо детальніше в наступних підрозділах.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров