Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічна кон’юнктура і тенденції розвитку ринку зерна в Україні

 

Становлення ринкової системи руху сільськогосподарської продукції та сировини від виробника до споживача, формування цін на основі попиту і пропозиції зумовлює розвиток різноманітних ринкових структур. Зокрема на функціонування загальнонаціонального та регіонального  товарно-фінансового обороту впливає ринок. Сучасний розвиток інфраструктури аграрного та продовольчого ринків має вплив на посилення захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції від посередників, торгового капіталу, приведення стандартів на сільськогосподарську продукцію у відповідність до норм Євросоюзу.

Провідну роль у структурі продовольчого ринку відіграє ринок зерна. Проблема розвитку зернового господарства має бути в центрі уваги міжгалузевого управління, якого на сьогодні не існує. Метою такого втручання держави є розробка концепції її основних заходів щодо реалізації програми стабільного нарощування виробництва зерна, докорінного поліпшення його використання і  створення експортно-орієнтованих  моделей  зернового господарства.

З метою удосконалення економічних відносин на вітчизняному ринку зерна, збільшення його виробництва,  Президент України ще у 2000 році підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”(Указ № 832 від 29.06.2000р). Даним Указом було започатковане створення системи заставних закупок сільськогосподарської продукції. З огляду на беззаперечну важливість для національної економіки зернової складової аграрного ринку за об’єкт закупок було обране саме зерно.

Подібна система передбачає закупку зерна у сільськогосподарських товаровиробників у сезон збирання за заставними цінами та гарантування їм права наступного продажу цього зерна за ринковими цінами в разі, якщо вони вищі за заставні ціни за умови відшкодування вартості зберігання такого зерна. Метою, яку переслідує створення даного механізму, є подолання негативних наслідків сезонних і кон’юнктурних коливань обсягів продажу і цін на зерно та хлібопродукти.

З 31.07.2002 року набрав чинності Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (№37-IV від 04.07.02). Даним Законом передбачені досить ефективні напрями державної політики по регулюванню ринку зерна, серед яких удосконалення механізму заставних та інтервенційних операції на зерновому ринку, посилення контролю за якістю, обліком та зберіганням зернових ресурсів, активізації експорту зерна тощо. Крім того, передбачене удосконалення діяльності ринкової інфраструктури, без чого неможливе успішне функціонування самого ринку.

Внутрішній попит на ринку зерна традиційно формується відповідно до таких напрямів витрат зерна: на насіння, продовольство, промислову переробку та фуражні цілі. Вони залишаються щороку визначальними.

Враховуючи сприятливі агрокліматичні умови для вирощування зернових, Україна є одним з потенційних експортерів зерна. Після здобуття незалежності виробництво зерна різко скоротилося і середні показники зменшилися з 47,4 млн. т (1986-1990рр.) до 36,4млн.т (1991-1996рр.). Сьогодні ситуація дещо стабілізувалася та спостерігаються позитивні тенденції.

На ринку зерна в Україні суттєвий вплив, крім кон’юнктури, має щорічний врожай. Враховуючи фізичний та економічний потенціал з 14 млн. га. зернових площ України можна було б у 90-ті роки минулого століття збирати біля 60 млн. т. зерна щорічно (потенційна урожайність пшениці від 55 до 75 ц/га), що на 25-30 млн. т. на рік більше, ніж було зібрано в минулі роки.

Проаналізувавши низку показників, можна визначити основні причини негативних тенденцій на ринку зерна в державі. Зокрема, важливе значення має фізичний потенціал. Хоча його рівень високий в Україні, проте існує лімітуючий фактор (циклічність кліматичних умов), до якого також можна віднести падіння родючості грунтів внаслідок незадовільної практики господарювання. Через спад виробництва зерна Україна втрачала від 2 до 5 млрд. доларів можливого доходу щороку від його експорту.

На спад виробництва зерна також впливали обмеженість капіталу сільськогосподарських підприємств (відсутність обігових коштів), відсутність доступу до короткострокових кредитів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів, скорочення інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій. Через нестачу капіталу довгострокові інвестиції у технічне обслуговування та оновлення основних фондів сільськогосподарських підприємств не здійснювалися. Така ситуація призвела до загального погіршення стану парку сільськогосподарської техніки.

Важливим аспектом розвитку всієї інфраструктури є створення ефективної системи збуту зерна, адже для того, щоб зерно потрапило на світовий ринок, його необхідно очистити, класифікувати, сертифікувати, створити належні умови зберігання та транспортування з підприємства до експортного порту. Саме від цього залежить розмір витрат на збут. В Україні витрати під час жнив та зберігання дуже високі і становлять приблизно 13% (в Німеччині – 3%). Сумарна собівартість витрат на зберігання на державних елеваторах також значно вища, ніж в Німеччині, а витрати на обробку зерна в портах становлять ще 10% вартості тонни зерна (в Німеччині близько 6%). Ще однією статтею витрат є торгівельна маржа, яка становить в нас біля 12%  (у Німеччині 5%). Підрахувавши всі витрати, український селянин при експорті одержить лише 40% ціни на світовому ринку, тоді як німецький фермер біля 70%. Тому в окрему групу чинників, пов’язаних із економікою експортних операцій необхідно виділити інфраструктурні витрати.

Основною проблемою є і те, що всі торгівельні послуги (зберігання, транспортування, обробка в порту) прямо чи опосередковано контролюються державними підприємствами. Тому держава є безпосередньо відповідальною за частину надмірних витрат на торгівлю зерном. Крім такої монополії вона створює низку штучних перешкод. Це  постійна зміна важелів регулювання зовнішньої торгівлі зерном (квоти та ліцензії на експорт, індикативні експортні ціни, заборони на вивіз зерна за межі області).

Вихід на міжнародні ринки зерна блокується низкою негативних чинників. Зокрема, монопольним становищем залізничного транспорту та його високими тарифами. Так, необхідною є плата за дезінфекцію вагонів. За цю процедуру, яка не приносить жодної практичної користі, власники зерна змушені платити 219 грн. за вагон. Крім того, серед негативних чинників можна виділити такі: слабо розвинута портова інфраструктура, проблеми логістики вантажів, якість продукції, експортованої з України. Однією з причин низької конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є відсутність надійної інформації про ціни на кінцеву продукцію, матеріально-технічні ресурси та торговельні послуги.

Виробництво зерна в Україні ніколи не було монополізованим і поступово зміщується в приватний сектор, оскільки приватники орієнтуються переважно на прибуткові види діяльності, що сприяє посиленню конкуренції між виробниками, які формують первинний ринок зерна. Потужні виробники, які одразу його не продають, а також зернотрейдери, які викуповують зерно у товаровиробників – формують вторинний ринок. За оцінками експертів, на внутрішньому загальнодержавному зерновому ринку України діє більше тисячі учасників. Серед них є суб’єкти господарювання, основна діяльність яких – закупівля зернових культур і продаж їх на експорт, у тому числі й міжнародні зернотрейдери та вітчизняні підприємства з іноземними інвестиціями.

В Україні є велика кількість компаній, що займаються експортом українського зерна. Вони часто фінансують виробництво, їхній успіх залежить від різниці цін внутрішнього та світового ринків. У нашій країні вони протягом останніх років мали сприятливу кон’юнктуру, і цей напрям швидко розвивався. З іншого боку, існує попит на внутрішньому ринку, який може бути достатньо задоволений лише за відносно низькими внутрішніми цінами. Все це має значення для нормального функціонування і розвитку ринку зерна, оскільки сталий внутрішній попит і наявність експортних можливостей повинні забезпечити формування конкурентноздатної у світовій економіці галузі.

Отож, для подолання негативних тенденцій, головною рушійною силою повинна стати сприятлива державна політика на зерновому ринку, яка повинна розвиватися у наступних напрямах: регулювання цін на певні види продукції; обов’язкова біржова торгівля великими партіями зерна; здійснення кредитної підтримки сільськогосподарських товаровиробників; обов’язкове страхування вирощуваної продукції; створення єдиної загальнодержавної інформаційної системи стосовно сільськогосподарської продукції; стимулювання розвитку кластеру з виробництва зерна, конкурентноздатного на світовому ринку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров