Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (1)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Основні поняття та завдання статистичного вивчення конкурентоспроможності

 

Історична ретроспектива розвитку суспільства показує, що з давніх часів людства здійснювало облік багатьох явищ і предметів, які виникали в процесі його життєдіяльності. Це і чисельність чоловічого та жіночого населення країни, і прибу­ток скарбниці держави, і земельні угіддя та їх кількість, і сировинні ресурси та ін. При подальшому поглиблені суспільного розподілу праці, збільшенні її продуктивності, розвитку суспі­льних відносин відбувалось зростання кількості враховуваних факторів у виробничій та соціальній сферах, встановились їх зв'язки на господарському, регіональному та загальнодержавному рівнях. З урахуванням цих факторів зв'язані і методи їх обчислення, створення розрахункових показників.

Всю перераховану інформацію надає суспільству ста­тистика. Термін «статистика» визначається сукупністю латин­ських та італійських слів: «status» (становище, стан справ); «stato» (керована область, держава); «statista» (державний чоло­вік, політик, знавець держави). В наукове використання термін «статистика» було введено німецьким вченим, професором Геттингенського університету Г.Ахенвалем у 1743 році для визна­чення сукупності знань, які характеризують державний устрій, визначні пам'ятки країни, що характеризує її добробут. Однак таке визначення далеко від сучасного тлумачення поняття «ста­тистика». В даний час під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, економічної науки та навчальної дисци­пліни з вивчення способів збирання, обробки та аналізу даних про масові соціально-економічні явища і процеси.

Статистика як наука являє собою цілісну систему науко­вих дисциплін:

а)           теорія статистики;

б)           економічна статистика та її галузі;

в)           соціальна статистика та її галузі;

г)           інші (галузеві) види статистики.

Теорія статистики - це наука про загальні принципи та методи статистичних досліджень будь-яких соціально-економічних явищ. Вона розробляє понятійний апарат та систему категорій статистичної науки, розглядає методи збирання, щодення та групування, узагальнення та аналізу статистичних даних. Таким чином, теорія статистики є методологічною осно­вою всіх галузевих статистик.

Економічна статистика розробляє і аналізує: макро- і мікроекономічні показники національної економіки; структуру, пропорції та взаємозв'язок галузей; особливості розміщення продуктивних сил, склад і використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; загальну макроекономічну модель рин­кової економіки у вигляді системи національних рахунків (СНР). Галузями економічної статистики є статистика промис­ловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, на­вколишнього середовища та ін.

Соціальна статистика вивчає соціальні умови і харак­тер праці, доходи, споживання матеріальних благ і послуг насе­лення, її галузі - статистика народонаселення, рівня життя насе­лення, політики, культури, науки, освіти, права та ін.

До інших (галузевих) видів статистики відносяться: між­народна економічна статистика, медична статистика, статистика конкурентоспроможності регіону та ін. Зок­рема статистикою конкурентоспроможності регіону вивчаються кі­лькісні та якісні сторони соціально-економічних процесів регіону, а також його економічної діяльності.

Організація статистичної роботи в різних галузях Украї­ни здійснюється Державним комітетом статистики України (Держкомстатом), очолюваним головою. Він одночасно є керів­ником Колегії Держкомстату. В структурі цієї організації утворена Методична комісія, яка займається розробкою необ­хідної документації на державному рівні з питань організації статистичних служб на місцях, статистичної звітності, переписів населення України, методологій статистики.

Держкомстат на місцях керує статистичною роботою ре­гіональних органів статистики - обласними управліннями ста­тистики.

Перехід України до ринкових відносин обумовлює необ­хідність впровадження в статистику та бухгалтерський облік СНР, яка широко використову­ється в світовій практиці і відповідає особливостям і вимогам ринкових відносин.

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Як слушно стверджував відомий англійський економіст Ф. Хайєк, «суспільства, які покладаються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї мети ». Термін «конкуренція» походить від латинського слова concurrere, що означає “зіштовхуюсь”. Конкуренція - це суперництво між учасниками ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва, продажу і купівлі товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків. Такий вид економічних відносин існує тоді, коли виробники товарів виступають як самостійні, ні від кого незалежні суб'єкти, їхня залежність пов'язана тільки з кон'юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві та реалізації своєї продукції. В ринкових відносинах конкуренцію - природно і об'єктивно існуюче явище - можна розглядати як закон товарного господарства, дія якого для товаровиробників є зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, розширення масштабів виробництва, прискорення НТП, впровадження нових форм організації виробництва і систем зарплати тощо.

Конкуренція - одна із головних рис ринкового господарства. Саме конкуренція забезпечує творчу свободу особи, створює умови для її самореалізації в сфері економіки шляхом розробки і створення нових конкурентоспроможних товарів і послуг. У сучасних умовах процесу глобалізації, що підсилюється, і інтернаціоналізації проблеми міжнародної конкуренції виходять на перший план.

Показником визнання провідної ролі конкуренції для успішного функціонування ринкового господарства є той факт, що в більшості країн світу, включаючи країни з перехідною економікою, прийняті закони про конкуренцію і створені національні органи, що займаються цими питаннями.

Конкурентоспроможність - багатопланова економічна категорія, що може розглядатися на декількох рівнях:

конкурентоспроможність країни;

конкурентоспроможність галузі;

конкурентоспроможність регіону;

конкурентоспроможність товаровиробника;

конкурентоспроможність товару.

Між усіма цими рівнями конкурентоспроможністі існує досить тісна внутрішня і зовнішня залежність і взаємозалежність.

Конкурентоспроможність країни, галузева конкурентоспроможність та конкурентоспроможність регіону в остаточному підсумку залежить від здатності конкретного товаровиробника випускати конкурентноздатний товар.

Конкуренція є наслідком обмеженості ресурсів, і в цьому контексті конкурентоспроможнось визначає умови і снування біологічних видів, продуктів, процесів, структур, співтовариств, суспільств. Серед ознак конкурентоспроможнього суспільства можна виділити такі:

стабільне та передбачуване законодавче середовище;

гнучка і стійка економічна структура; швидкість та якість адміністративних та економічних реформ;

інвестування традиційної та технологічної інфраструктури, середньої освіти, підвищення кваліфікації;

сприяння приватним заощадженням та внутрішнім інвестиціям шляхом перерозподілу доходів і зміцнення середнього класу;

агресивність на зовнішніх ринках і привабливість внутрішнього ринку для іноземних інвестицій;

взаємозв’язок між доходами, продуктивністю, податками;

збалансованість внутрішнього та зовнішнього ринків.

Синтетичним показником, що поєднує конкурентноздатність товару, товаровиробника, галузеву конкурентноздатність і характеризує положення країни на світовому ринку, є показник її конкурентноздатності.

У самому загальному виді конкурентноздатність країни можна визначити як її здатність в умовах вільної сумлінної конкуренції робити товари і послуги, що задовольняють вимогам світового ринку, реалізація яких збільшує добробут країни й окремих, її громадян.

Найбільш репрезентативний показник конкурентноздатності вперше був розроблений відомою міжнародною організацією - Світовим економічним форумом у 1986 році. Щорічна доповідь по конкурентноздатності країн на світовій арені до 1996 року готувалася під егідою Світового економічного форуму Міжнародним інститутом менеджменту і розвитку (Лозанна) із залученням матеріалів ще 23 міжнародних економічних інститутів.

Світовий економічний форум і Міжнародний інститут менеджменту і розвитку почали публікувати окремі доповіді про конкурентноздатність країн світу, використовуючи приблизно аналогічні методики визначення рейтингу країни в списку найбільш конкурентноздатних країн світу.

Для визначення рейтингу конкурентноздатності у світових табелях про ранги використовуються багатофакторні векторні моделі, у яких враховується 381 показник. Вони згруповані у 8-

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров