Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (35)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Система статистичних показників оцінки конкурентоспроможності

 

Пов’язуючи поняття конкурентоспроможності й конкуренції, зазначимо, що конкурентоспроможність - це здатність отримувати прибуток більший, ніж у конкурентів. Прибуток на рівні регіону вимірюється не кількістю природних ресурсів і підприємств, розміщених на його території, які є тільки чинниками створення прибутку, а показником доданої вартості у розрахунку на душу населення.

Для ефективного регулювання ринкової економіки необ­хідна скоординована сукупність макроекономічних показників. Такою макроекономічною моделлю виступає  СНР. СНР є засобом узагальнюючої характеристики економі­чних ринкових відносин. Вона складається з сукупності показ­ників, що характеризують ці відносини (виробництво, дохід, споживання, нагромадження капіталу тощо).

Перші розрахунки національного доходу за СНР почали використовувати в Німеччині, США, Японії, Франції ще на почат­ку 30-х років. Широке розповсюдження СНР получила після Великої вітчизняної війни, але ще не було запроваджено систе­ми замкнутих рахунків.

У 50-і роки Статистичний комітет ООН розробив посіб­ник, а потім видав довідник ООН за методологією СНР. Пізніше до діяльності в цьому напрямку підключився Європейський Со­юз (ЄС) з його статистичними організаціями.

З 1993 року в більшості країн світу з ринковою економі­кою, в Росії та Україні запроваджується СНР у вигляді системи ООН 93. Модель Української системи національних рахунків (УСНР) базується на міжнародних стандартах ООН і висвітлює свої національні особливості.

СНР - це логічно по­слідовна, гармонійна та цілісна сукупність макроекономічних рахунків, балансів активів і пасивів, а також таблиць, в основі яких лежить ряд узгоджених на міжнародному рівні понять, ви­значень, класифікацій та правил обліку. СНР являє собою макроекономічне бухгалтерське відображення прибутків за певний період діяльності держави в цілому, її секторів, галузей і регіо­нів. Термін «бухгалтерське» має тлумачення подвійного запису господарських операцій за системою бухгалтерських розрахун­ків, тобто за принципом балансу надходження і використання ресурсів.

В основі СНР лежить концепція економічного обороту від об'єктів (носіїв вартості) до суб'єктів (господарчих одиниць) за допомогою економічних актів або операцій. Концепція СНР розглядає ринкову економіку як єдине ціле, без проведення принципових відмінностей між виробництвом матеріальних благ і діяльності з наданням послуг. У СРСР використовувалась інша концепція опису і аналізу макроекономіки: знаходженню показників на основі балансу народного господарства (БНГ), заснованого на суспільній вартості на засоби виробництва та централізованому плануванні. Модель БНГ розмежовувала ви­робничу та невиробничу сфери, не могла швидко реагувати на фінансово-грошові відношення в умовах ринку і є застарілою.

Стан розвитку економіки країни, вивчення її динаміки та прогнозування на майбутнє базується на системі макроекономічних показників - сумарних статистичних величин, які характе­ризують результати функціонування галузей, секторів та еконо­міки в цілому. Ці показники утворюють систему взаємо­зв'язаних індикаторів, які розкривають різні сторони економіч­ного процесу, доповнюють один одного і об'єднуються у блоки за стадіями економічного кругообігу:

виробництво товарів (продуктів) і послуг;

утворення, розподіл і перерозподіл доходів;

кінцеве використання доходів;

фінансові результати.

Система національних рахунків, як своєрідна еко­номічна модель, узагальнює взаємозв'язки між зазначеними блоками, починаючи від процесу виробництва, утворення та трансформації доходів, їх споживанням і нарешті до отримання певних фінансових результатів.

СНР являє собою набір взаємозв'язаних двосторонніх балансових таблиць, які побудовані за принципом подвійного бухгалтерського обліку. З одного боку кожна економічна опера­ція фіксується на одному рахунку як надходження ресурсу, з другого боку - реєструється на другому рахунку за тією ж вар­тістю як використання наявного ресурсу. Сальдо (тобто різниця) вартості операцій з надходження та використання ресурсів кон­кретного рахунку називається балансувальною статтею.

Побудова рахунків здійснюється послідовно і відповідає статтям економічного кругообігу. Так, стаття попереднього ра­хунку, яка відображена в частині «Використання ресурсів», слу­гує «Ресурсом» наступного рахунку. Такий підхід забезпечує послідовний зв'язок між рахунками, а балансувальні статті ра­хунків розглядаються як вимірники макроекономічних явищ.

На сучасному етапі класифікація 10 рахунків СНР скла­дається за такою схемою:

4 рахунки відповідають рахункам і показникам для економіки країни в цілому (консолідовані рахунки): рахунок то­варів і послуг (1); поточні рахунки (2), що акумулюють операції з товарами і послугами, а також операції з розподілу і перероз­поділу доходів; рахунки нагромадження (3), які відбивають по­токи, що впливають на обсяг і структуру національного майна, потоки чистих кредитів у всіх формах; рахунки «Іншого світу» (4), які включають рахунок поточних операцій, рахунок капіта­льних витрат, фінансовий рахунок;

6 рахунків складають для кожного сектора внутрі­шньої економіки: рахунок виробництва (1), рахунок утворення доходів (2), рахунки розподілу доходів - первинного та вторин­ного (3) та рахунок використання доходів (4), що підпорядкову­ються поточним рахунком; рахунок операцій з капіталом (5), фінансовий рахунок (6), що підпорядковується рахункам нагро­мадження; із зазначених 6 рахунків для галузей економіки вико­ристовуються лише 2 поточних рахунки: виробництва і утво­рення доходів.

Таким чином, сучасна система національних рахунків охоплює рахунки і показники для економіки в цілому, для її окремих секторів і галузей.

Відповідно до міжнародних стандартів СНР ООН (1993р.) дані для національних рахунків поступають від інституційних одиниць, які групуються у 6 секторів:

1) сектор нефінансових корпорацій, в який входять підприємства різних форм власності, товариства, кооперативи з виробництва товарів і послуг (окрім фінансових) для реалізації на ринку;

сектор фінансових корпорацій, що об'єднує устано­ви й організації, які здійснюють фінансові та кредитні операції, а також страхування різних видів ризиків (банки, фонди, стра­хові компанії тощо);

сектор державного управління, в який входять ор­гани вироблення здебільшого неринкових послуг для індивідуа­льного або колективного споживання та перерозподіл доходів і багатства;

сектор домашніх господарств, яким представлені в економіці фізичні особи, що виконують функції споживання та виробництва товарів і ринкових послуг;

сектор некомерційних організацій - це профспілки, політичні партії, асоціації, фонди, які здебільшого виробляють неринкові послуги для домашніх господарств;

сектор екстериторіальної діяльності (інший світ), що групує іноземні одиниці (нерезиденти), які здійснюють опе­рації з вітчизняними інституціональними одиницями.

Для цих секторів передбачено стандартний набір рахун­ків, в яких реєструються економічні операції, пов'язані з вироб­ництвом, утворенням доходів, збереженням та накопиченням, придбанням фінансових активів і прийняттям фінансових зо­бов'язань. Інформація, що міститься в рахунках секторів, вико­ристовується для отримання найбільш важливих макроекономічних показників, здійснення аналізу розвитку економіки і прогнозування.

У СНР розвиток економіки із створення матеріальних благ і надання послуг висвітлюється на стадії виробництва, утворення і розподілу доходів і заощадження. Для вимірювання результатів економічної діяльності використовують систему взаємопов'язаних показників, найважливішими з яких є такі:

на стадії виробництва:

валовий випуск;

проміжне споживання;

валова додана вартість;

валовий внутрішній випуск продукції;

чистий внутрішній продукт;

на стадії утворення і розподілу доходів:

валовий національний дохід;

валовий національний наявний дохід;

чистий наявний національний дохід;

на стадії використання доходів і заощадження:

кінцеве споживання;

заощадження;

чисте кредитування / чисте запозичення.

Валовий випуск (ВВ) - це сумарна вартість товарів і по­слуг, яка є результатом виробничої діяльності резидентів у звіт­ному періоді.

Проміжне споживання (ПС) являє собою сумарні витра­ти на товари і послуги, які трансформовані або повністю спожи­ті інституційними одиницями для виробничих потреб.

Узагальнюючими показниками, які характеризують економічний і соціальний розвиток регіону, є валовий регіональний продукт (ВПР) і валова додана вартість (ВДВ). Валовий регіональний продукт відображає додатково створену вартість у процесі виробництва і визначається як сума валової доданої варт

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров