Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Джерела статистичної інформації вивчення конкурентоспроможності

 

Управління регіоном, як і суспільством в цілому, з погляду технології - це процес отримання, обробки й передачі інформації. Виконання усіх функцій вивчення конкурентоспроможності регіону здійснюється через систему інформації, яка забезпечує зв'язок між макро- і мікросередовищамису. Кожен керівник в процесі своєї діяльності зустріча­ється з певними проблемами, шукає шляхів їх вирішення, ставить перед собою цілі, мету і задачі та шляхи їх досягнення, і на основі цього приймає відповідні рішення. Своєчасне забезпечення прийняття рішення повною й достовірною інформацією є центральною проблемою організації управління конкурентоспроможністю регіону. Структура організації, розпо­діл функцій, повноважень і відповідальності значною мірою визнача­ються можливостями комунікацій, методами збору, обробки, збері­гання, передачі і подання інформації. Отже, інформація необхідна для прийняття рішення, є обов'язковою умовою цього процесу.

                Інформаційна база вивчення конкурентоспроможності регіону  покликана забезпе­чити вирішення таких завдань: оцінка, аналіз і ефективність інвестицій та ризику; дослідження процесу виробництва, купівлі й продажу робіт, послуг; визначення оптимальних затрат і дослідження фінансового стану регіону; дослідження процесу оподаткування; аналіз ефективності діяльності.

Формування інформаційного банку даних вивчення конкурентоспроможності регіону вимагає розроблення нової системи показників. Наприклад, показни­ки статистики фінансів і кредитів (показники обсягу, структури і дина­міки статутного капіталу, показники ефективності використання влас­них і залучених засобів, показники ліквідності, тощо); показники, які характеризують тип ринку і товарообмінні процеси (товарна пропози­ція, попит, сегмент ринку і насичення ринку, показники рівня конку­ренції і т. п. ); показники цін і тарифів на послуги (показники рівня ринкових цін і тарифів, показники цінової конкуренції, показники біржового котування).

Різноманіття і багаточисельність використання даних в вивченні конкурентоспроможності регіону та вимоги економії при перетворенні даних в інфор­мацію виразились в концепції комплексної управлінської інформа­ційної системи. Типовими для більшості утворень є три інформаційні системи: фінансова, кадрова, матеріально-технічного забезпечення. Основою фінансової системи є грошові ресурси регіону. Кадрова система займається інформацією про персонал. Логічна система застосовується для даних, що відображають надходження мате­ріально-речових ресурсів. Існують деякі інші інформаційні системи, зв'язані з маркетингом, науковими дослідженнями і розробками, стратегічним плануванням.

Потреба в інформації виникає на кожному із етапів становлення і розвитку в вивченні конкурентоспроможності регіону. Вивчення конкурентоспроможності регіону є багато­плановою і характеризується сукупністю параметрів, які відбивають всі аспекти її функціонування. Відповідно, масштаби та характер інфор­мації віддзеркалюють цю діяльність і орієнтуються на різні групи користувачів. Для регіону інформація потрібна для пошуку й залучення інвесторів, для оцінки майбутніх контрагентів (постачальників, покупців, банків, під­рядчиків і т. д. ), для оцінки ринкової ситуації, конкурентів, тощо.

Податкові органи держави за даними звітності прагнуть отримати відомості про майновий стан підприємства, результати його діяльності, обсяги господарсько-фінансових операцій. Банківські заклади акумулю­ють інформацію про фінансовий стан підприємства, щоби прослідкувати його ліквідність і платоспроможність. Статистичні органи та різні ві­домства збирають інформацію для вивчення тенденцій розвитку окре­мих галузей та сфер, і розробка рекомендацій щодо регулювання еконо­міки. Фондові біржі, які є одночасно і джерелом інформації, і її корис­тувачем, прагнуть отримати інформацію про фінансовий стан підпри­ємства, рівень рентабельності і перспективи його розвитку.

Таким чи­ном, інтерес зовнішніх користувачів до інформаційного матеріалу зво­диться до вивчення й оцінки за даними звітності підприємств: майново­го стану, фінансової стабільності та платоспроможності, рентабельності роботи, розподілу прибутку і залучення в оборот інших джерел фінансо­вих засобів, масштабів і обсягів діяльності, узагальнених відомостей про зв'язки підприємства з постачальниками, споживачами продукції, банками, фінансовими ринками.

Внутрішніми споживачами інформації є керівники підприємств та їх підрозділів, які окреслюють коло завдань, що вирішуються за допомо­гою інформаційного матеріалу. Ці завдання стосуються як функцій контролю, так і економічного аналізу та прогнозування результатів роботи. Отже, обсяг інформації, її багатогранність і різнонаправленність зумовлюють формування цілих інформаційних потоків, які мають пря­мий і зворотній маршрут руху і які, зливаючись, дають повну картину підприємницької діяльності і підприємництва в цілому.

Джерелами інформації є: біржові довідники, фінансово-ділові газети та інші економічні періодичні видання, бізнес-дослідження, реклама, каталоги, статистичні щорічні довідники, виписки з рахунків установ банку, картотеки рахунків, що підлягають оплаті, платіжні календарі, які складаються фінансовим відділом підприємства та інші дані бухгал­терського, статистичного та оперативного обліку, а також бухгалтерська та статистична звітність. Типовими для більшості підприємств є така звітність: баланс з основної діяльності (ф. №1), звіт про фінансові результати та їх використання (ф. №2), Звіт про фінансово-майновий стан (ф. №3), Декларація про прибуток та розрахунок суми податку на прибуток, розрахункові відомості по засобах в Державний Фонд спри­яння зайнятості, кошти фонду соціального страхування та звіт про нарахування коштів до Пенсійного фонду, Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи, декларація про валютні цінності та ін.

Бухгалтерська звітність складається за єдиними формами, незалежно від типу власності підприємства і подається в органи державної подат­кової інспекції, іншим зацікавленим в ній сторонам на договірній основі.

Одним із важливих джерел інформаційного забезпечення діяльності вивчення конкурентоспроможності регіону є статистична звітність, однак її роль посту­пово знижується через скорочення обсягів звітності і недостатньо висо­ку якість статистичного матеріалу, що здається підприємцями в органи державної статистики. Основна увага підприємцями звертається на бухгалтерську звітність, чисельність якої зростає відповідно до вимог податкової інспекції. По-друге, формування повного банку даних про підприємницьку діяльність обмежується через комерційну таємницю, що ускладнює одержання інформації із основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств. По-третє, враховуючи, що для багатьох підприємницьких утворень є цілий ряд спільних проблем, то виникає необхідність у формуванні банку проблемних знань, що дозво­лить послідовно розширювати і нарощувати можливості інформаційної системи і забезпечить високу оперативність і якість прийняття менеджерами рішень.

Переважна частина інформації, що використовується в вивченні конкурентоспроможності регіону повинна фіксуватися відповідним чином, тоді вона набуває форми документа. Документи, оформлені відповідно до певних правил, називають управлінськими, а їх сукупність - управлінською документацією. Всі документи, що використовуються на підприємстві, повинні відповідати таким вимогам за своєю формою та змістом:

1.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров