Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аналіз макропоказників як результату узагальнюючої оцінки конкурентоспроможності регіональної економіки

 

Україна є країною із значними регіональними відмінностями, тому перехід  її економіки до  етапу  стабілізації і економічного зростання пов’язаний зі значними структурними перебудовами і неможливий без формування  конкурентоспроможності її регіонів. Вирішення даної проблеми привертає  увагу до природи макроекономічних явищ та їх впливу на механізм формування конкурентоспроможності  регіонів. Аналізуючи  економіку України, необхідно відзначити, що  сьогодні  вона  знаходиться  на  стадії  підйому  економічного  циклу,  про що свідчить нарощування ВВП  (валового внутрішнього продукту) протягом 1996-2007 рр.  (з 81,5 до 679,8 млрд. грн.). Відкритість ринкової економіки стимулювала приплив інвестицій у промисловість, тому що саме в цьому секторі, в першу чергу, почала розроблятися відповідна нормативна база і відбулися структурні перебудови, а в сільськогосподарському секторі  економіки  продовжувала існувати державна монополія, що спричинило значний розрив у фазах підйому циклів промисловості і сільського господарства і, відповідно,  значний відрив у темпах економічного розвитку промислових і сільськогосподарських регіонів.  Проте у відповідності з економічними циклами розвитку у країнах з наявним агропромисловим комплексом промисловий цикл за певних умов може змінитись сільськогосподарським циклом розвитку економіки [40, с.113], тому конкурентоспроможність  промислово розвинутих і аграрних  регіонів  має  перехідний  (об’єктивний) характер,  що  пояснюється  незбігом  характеру  економічних циклів в окремих регіонах і в країні взагалі. 

У цьому контексті виникає  запитання:  чи  зможуть  лише  промислові  регіони  забезпечити  подальше  довгострокове  зростання  економіки  країни? Для відповіді на це запитання  необхідно  звернути увагу на причини виникнення криз економічних циклів – світовий досвід свідчить, що саме кризи спричиняють і сигналізують про завершеність того чи іншого циклу розвитку [41, с.78].

Отже, оцінююячи перспективи регіонального розвитку України, необхідно звернути увагу на дві кризи, які у подальшому можуть настати в економіці  України, якщо вона буде орієнтуватися лише на регіони з промислово-розвинутим потенціалом.

1.                  Вичерпаність ресурсів. Будь-які ресурси не є безмежними, рано чи  пізно  вони  закінчуються  і  якщо  пріоритетною  буде  лише  одна  галузь  економіки  (наприклад,  промисловість),  то  відбудеться  галузева монополізація регіону і переорієнтація на інші регіональні ресурси буде дуже важкою.

2.                   Екологічні  проблеми. Порівняльний  аналіз  свідчить, що за  основними  напрямками забруднення навколишнього середовища, такими, як викиди шкідливих речовин в атмосферу, скидання забруднених вод у природні резервуари,  наявність  промислових  токсичних  відходів  на  території промислових підприємств безперечними лідерами є саме промислові регіони країни  (Дніпропетровський,  Донецький,  Запорізький,  Харківський,  Одеський).

Тому,  враховуючи,  що  Україна  має  потужний  природоресурсний потенціал (23% європейських і 3% світових ресурсів чорноземів), конкурентні переваги щодо  економіко-географічного  та  геополітичного  розташування,  близькі  ринки  збуту  сільськогосподарської продукції,  зручні  транспортні комунікації, багатовіковий традиційний досвід землеробської праці, а також туристично-рекреаційні зони світового рівня (Карпати, Крим, Полісся), але досі залишається відсталою в аграрному розвитку країною, правомірно підкреслити необхідність перебудови і розвитку конкурентоспроможності її аграрних  депресивних  регіонів [52]. Цю перспективу необхідно враховувати про оцінці теперішнього рівня регіональних конкурентних позицій.

Для оцінки рівня економічного розвитку окремого регіону потрібно провести його макроекономічний аналіз, взявши за основу певний набір зіставлюваних показників, характерних також і для інших регіонів, і розглянути ці показники у динаміці за деякий період часу. Іншими словами, потрібно побудувати детерміновані багатофакторні макроекономічні моделі у наперед заданій системі координат і у межах країни зробити порівняльний аналіз моделей кожного регіону за кожним фактором зокрема і за усіма факторами в цілому. Таке порівняння забезпечить коректну оцінку (рейтинг) кожного регіону і дозволить провести їх ранжування у межах країни.

Недолік такого підходу полягає в усередненні значень макропоказників, що нівелює специфічні особливості кожного регіону зокрема. Перевага такого підходу полягає у його простоті і прозорості – у результаті такого макроекономічного моделювання ми отримаємо найбільш узагальнюючу оцінку економічної ситуації у державі з проектуванням цієї ситуації на окремі компоненти – регіони. У першому наближенні такий підхід забезпечує вирішення поставленої у роботі задачі – ранжування регіонів України за рейтингом їх конкурентоспроможності.

              Узагальнюючим макропоказником рівня економічного розвитку і конкурентоспроможності регіону виступають валовий регіональний продукт та валова додана вартість; проте ці показники у різко відмінних регіональних умовах України не можуть виступати як абсолютні показники, оскільки вони не враховують специфічних умов розвитку регіону і не розкривають його потенціал. [52, 53]. Наприклад, Львівський регіон і Крим, значно поступаючись Донецькому і Дніпропетровському регіонам за валовими промисловими макропоказниками, одночасно мають значно вищий у грошовому еквіваленті конкурентнтний потенціал у рекреаційній і туристичній галузях. Тому, аналізуючи сучасний економічний стан і конкурентну позицію того чи іншого регіону, необхідно мати коректну методику порівняння їх комплексного потенціалу з врахуванням усіх задіяних і незадіяних природніх, культурних і людських ресурсів регіону.

              Згідно з поставленим завданням статистичне дослідження і аналіз конкурентоспроможності регіону проводиться на базі економічних макропоказників Львівської області, які відображають поточний стан її економіки і найдлижчі перспективи його розвитку.

Як адміністративна одиниця Львівська область була утворена 4 грудня 1939 року. Адміністративним центром області є місто Львів - один із найбільших культурних, економічних, адміністративних та транспортних центрів України. Львівська область географічно межує з п’ятьма областями України (Волинською, Івано-Франківською, Тернопільською, Рівненською та Закарпатською). Також по її території проходить державний кордон з Республікою Польща завдовжки 278,2 км. В адміністративному плані область поділяється на 20 районів, у яких налічується 43 міста (зокрема 7 міст обласного підпорядкування), 35 селищ міського типу та 1852 сільських населених пункти. Найбільшими містами є Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград.

Площа області становить 21,8 тис. кв. км, тобто 3,6% території України, посідаючи за цим показником 17 місце серед областей України. Через територію області пролягає головний європейський вододіл між басейнами Балтійського і Чорного морів. Надра Львівщини багаті на кам’яне вугілля, сірку, торф, калійну та кухонну сіль, різні будівельні матеріали.

За чисельністю населення Львівська область посідає 4 місце серед областей України. Тут проживає 2626,5 млн. осіб (5,4% від загальної кількості населення України). За результатами всеукраїнського перепису 2001 року, частка міського населення складала на Львівщині 59,3%, сільського - 40,7%. У статевій структурі населення переважають жінки (52,6%), тоді як частка чоловіків складає 47,4%. Область належить до числа найбільш густозаселених у країні (друге місце серед областей): за даними всеукраїнського перепису, щільність населення в області склала 120 осіб на кв. км, тоді як загалом по країні цей показник дорівнює 80.

Львівську область слід визначати як промислово-аграрний регіон. Головними економічними центрами області сьогодні, крім Львова, є Дрогобич, Стрий, Борислав, Новий Розділ, Червоноград, Сокаль. Найважливіші галузі промисловості - машинобудування, лісова й деревообробна, хімічна, легка і харчова промисловість, індустрія будівельних матеріалів. Галузями спеціалізації сільського господарства є вирощування зернових культур, картоплі, цукрових буряків, овочів, льону. Розвинуте м’ясо-молочне скотарство, свинарство і птахівництво. Львівська область має одну з найбільш розвинутих у державі транспортних мереж (найважливіші залізничні, автомобільні, трубопровідні й електричні магістралі, що з’єднують Україну з країнами Європи).

За обсягом валової продукції станом на 01.01.2008 р. Львівська область перебувала на 9-му місці в Україні: її питома вага складала 4,2% (промисловість - 2,7%, сільське господарство - 6,1%, транспорт та зв’язок - 5,7%, галузі соціально-культурної сфери - 5,4%). У структурі економіки найбільшу питому вагу має сільське господарство (24,3%), промисловість (21,1%) та транспорт і зв’язок (21,5%). Переважна більшість промислової продукції була вироблена на підприємствах колективної форми власності, які переважали і за кількістю (76,9%), й за обсягом промислової продукції (78,7%). Економічні показники області в основному забезпечують великі підприємства: Дрогобицький НПК "Галичина" (близько 16% виробленої продукції), ВАТ "Світоч", Львівська пивоварня, кавова фабрика "Галка".

За кількісними показниками приватизації Львівська область посідає друге місце в Україні (після Донецької області), а за темпами приватизації комунальної власності – перше. Частка Львівської області складає близько 10% усього валу приватизаційних об’єктів України. За грошовими надходженнями від приватизації область постійно входить у першу п’ятірку областей України.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров