Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методологічні основи прийняття управлінських рішень на підприємстві

 

Сучасний етап розвитку нашої держави зумовлює високі вимоги до оцінки ефективності функціонування економічних систем різних рівнів. Але основна увага приділяється саме підприємству як пер­винній, основній, самостійній ланці народного господарства, що створює конкретні економічні блага, а отже, є першоосновою націо­нального багатства України.

Вивчення досвіду трансформаційних процесів у нашій державі свідчить передовсім про надто велику кількість економічно недоціль­них бізнес-проектів. Звичайно, не останню роль у невдачах вітчиз­няних і зарубіжних бізнесменів відіграє постійна нестабільність зов­нішнього середовища господарювання, але внутрішні чинники та­кож не слід ігнорувати. Якнайповніше уявлення про ситуацію на підприємстві можна отримати лише за допомогою аналізу його фі­нансового стану та результатів виробничо-господарської діяльності. Для подолання хоча б частини дестабілізуючих факторів доцільно підняти економічний аналіз підприємств та організацій на якісно новий рівень.

Основним завданням економічної діагностики є сис­темна оцінка результативності господарської діяльності за кілька періодів, виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на неї, а також визначення реальної фінансової стійкості підприємс­тва в цілому чи окремих аспектів його платоспроможності, кредито­спроможності, інвестиційної привабливості тощо.

Слід зазначити, що поняття «діагностика» раніше вживалося переважно в медицині та означало мистецтво розпізнавання хво­роби за її симптомами. При цьому керувалися певними правила­ми, що були розроблені на основі досвіду попередніх поколінь. В економічному значенні термін «діагностика» вживався зде­більшого як синонім дослідження, вивчення чинників впливу на підприємницьку діяльність. У підручнику «Антикризове управ­ління» за редакцією Е. М. Короткова подано визначення діагнос­тики, згідно з яким під діагностикою слід розуміти процес оцінки (на основі комплексу методичних прийомів) стану об'єкта, предмета, явища чи процесу управління, що дає змогу виявити в них слабкі ланки та «вузькі місця». Отже, діагностика — це процес розпізнавання й визначення негативних (кризових) явищ у діяльності підприємст­ва на основі помічених локальних змін, установлених залежнос­тей, а також особливо помітних явищ поточної підприємницької діяльності.

Джерелами інформації для проведення аналізу є:

-баланс підприємства, ф. № 1;

-звіт про фінансові результати, ф. № 2;

-звіт про рух грошових коштів, ф. № 3;

-звіт про власний капітал, ф. № 4;

-звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість, ф. № 1-Б;

-звіт із праці за попередній рік та за звітний період, ф. № 1-ПВ (строкова та заборгованість);

-звіт про використання робочого часу, ф. № 3-ПВ;

-чисельність окремих категорій працівників і підготовка кадрів, ф. № 6-ПВ;

-звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, ф. № 5-С;

-розрахунок нормативу власних оборотних коштів;

-розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості;

-наявність парку обчислювальної техніки, ф. № 2-ІНФ;

-звіт про залишки та витрати матеріалів, ф. № 3-МТП (за пів­року);

-звіт підприємства про продукцію, ф. № 1-П;

-звіт про рух коштів у іноземній валюті, ф. № 15-ЗЕЗ;

-звіт про товарооборот, ф. №1-торг;

-звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів, ф. № 2-Б;

-декларація про прибуток;

-декларація про ПДВ;

-бізнес-плани;

-матеріали маркетингових досліджень;

-висновки аудиторських перевірок;

-інша інформація.

Отримана із цих джерел первинна інформація опрацьовується, будуються аналітичні таблиці, розраховується система синтетичних та аналітичних показників тощо. На цій основі визначаються опти­мальні співвідношення розподілу капіталу підприємства, основні ре­зерви підвищення продуктивності праці, зниження собівартості про­дукції, найдешевші (найприйнятніші) джерела фінансування, резер­ви поліпшення ефективності використання основного та оборотного капіталу, оптимізується організаційна структура тощо. У кінцевому підсумку, на базі дослідження всіх сторін діяльності підприємства розробляються рекомендації з удосконалення господарського меха­нізму, підвищення ефективності його функціонування, створення та впровадження технологій контролю за фінансово-економічним ста­ном підприємств.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров