Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методологія дослідження принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень

 

Як було зазначено в  попередньому  розділі,  однією  з  найголовніших

функціональних задач управління  підвищення  продуктивності системи.

       Продуктивність має на увазі ефективне,  раціональне  використання  не тільки однієї праці, але  й успіх інших ресурсів-капіталу, землі,  сировини,

матеріалів,  енергії,  інформації.  Ось  чому  при  визначенні  стратегії  і

тактики   будь-якого   підприємства   аналіз   продуктивності    обов’язково

передбачає співставлення  результатів   виробництва  з  рівнем  використання

факторів виробництва. Разом з цим, якість більшості та  продуктивність  всіх

цих факторів безпосередньо залежить від якості трудових  ресурсів  та  рівня

використання їх потенціалу.

       Рівень продуктивності  праці  визначається  кількістю  продуктивності

(обсягом робіт чи послуг), що  виробляється  одним  працівником  за  одиницюробочого часу (годину, зміну, добу,  місяць,  квартал,  рік)  або  кількістю робочого  часу,   що   витрачається   на   виробництво   одиниці   продукції (використання   робіт   чи   послуг).У   практиці    реального    управління підприємством великого значення набуває необхідність кількісного  визначення впливу  окремих   факторів  на  рівень  продуктивності   праці.   Розрахункибазуються  на  виявлені  резервів  (невикористаних  можливостей)   зростання продуктивності праці, що виявляються  як  у  просторі  (за  всіма  ділянками підприємства),  так   у  часі  (за   календарним   графіком   їх   можливого використання).

       Для  аналізу впливу окремих факторів використовуються різні економіко-статистичні методи.  Найбільш  зручним  є  метод  елімінування.  Суть  цьогометоду  полягає  у  тому,  що  абстрагуючись  від   взаємовпливу   факторів, послідовно розглядається  вплив кожного фактора на  результативний  показник за незмінності інших факторів.

 

       Розглянемо метод ланцюгових підстановок. З метою визначення  факторів будують таблицю, в якій зверху перелічують всі необхідні фактори,  починаючи з кількісних і завершуючи якісними.  Потім  наводиться  “добуток  факторів”, або результативний показник і нарешті, графа для розрахунку величини  впливу факторів. В перший рядок таблиці (кульова підстановка)  записуються  планові (базові) показники. Для розрахунку впливу першого фактора  проводять  замінуйого величини  з планової (базової)  на  фактичні,  а  інші  дані  залишають незмінними. різниця між  одержаним розрахунковим показником (Д1) і  плановим (базовим) Дn становить величину  першого  фактора.  Для  розрахунку  другого фактора його величину у  другій  підстановці  також  замінюють  на  фактичну величину (перший при цьому  тут  і  далі  залишається  також  на  фактичному рівні), а величину впливу фактора, що аналізується,  визначають  як  різницю між першим, другим і розрахунковим  показниками.  така  процедура  заміщення вихідних планових показників на фактичну величину здійснюється доти, доки  в останньому рядку не будуть усі фактичні значення факторів, що вивчаються,  а їхня величина впливу не буде  визначена як відповідна різниця  розрахункових добутків факторів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров