Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Особливості порядку припинення діяльності фінансових установ

 

Припинення суб‘єкта господарювання - одне з юридич­них понять господарського права104. Загальні підстави і форми припинення діяль­ності суб‘єктів господарювання усіх видів визначені Гос­подарським кодексом України (ст. 59).  Господарський кодекс України в ст. 60 встановлює та­кож загальний процесуальний (процедурний) порядок ліквідації суб‘єкта господарювання. У разі банкрутства суб‘єкта підприємництва відносини припинення регулю­ються Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Цивільний кодекс України встановлює обов'язок учасників суб‘єкта господарювання або органу, що прийняв рішення про при­пинення негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію. Такий же обов‘язок встановлено ст. 105 Цивільного кодексу України3 та  ч. 1 ст. 34 Зако­ну України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”21. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціаль­ному додатку до газети “Урядовий кур'єр” та/або офіцій­ному друкованому виданні органу державної влади або орга­ну місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб‘єкта господарювання протягом десяти днів з дня припинення суб'єкта господарювання. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення фінансової установи є датою її припи­нення.

Добровільна реорганізація здійснюється на підставі:

рішення власника (власників) фінансової установи або уповноважених ним органів,

рішення інших осіб - засновників фінансової установи чи їхніх правонаступників.

Примусова реорганізація здійснюється на підставі судо­вого рішення за поданням компетентних органів.

Законодав­ство визначає чотири правових способи реорганізації суб‘єкта господарювання: злиття, приєднання, поділ та перетворення.

Злиття двох і більше суб'єктів господарювання в один означає перехід прав і обов'язків кожного з них до суб‘єкта господарювання, що виник внаслідок правового акта злиття. У цьому випадку виникає новий суб'єкт господарювання, а суб‘єкти господарювання, що злилися, припиняються.

Приєднання одного суб‘єкта господарювання до іншо­го означає, що до останнього переходять права і обов'язки приєднаного суб'єкта господарювання.

Поділ суб'єкта господарювання є створенням на базі одного існуючого суб'єкта господарювання двох і більше суб'єктів господарювання як суб'єктів права. За таких умов відбувається поділ усього майна суб'єкта господарювання, Такий спосіб реорганізації передбачає затвердження влас­ником (уповноваженим органом) роздільного акта (балан­су). Згідно з цим актом частини майна та відповідні права і обов'язки реорганізованого суб'єкта господарювання пе­реходять до суб'єктів господарювання, створених внаслідок поділу.

Перетворення суб'єкта господарювання, як спосіб ре­організації, означає перетворення однієї форми власності в іншу (наприклад, державної або комунальної в колектив­ну або приватну) і, відповідно, зміну організаційно-право­вої форми суб'єкта господарювання. Такий спосіб реорга­нізації масово застосовувався в процесах корпоратизації і приватизації майна державних підприємств. При перетво­ренні до суб'єкта господарювання, який щойно виник, переходять права і обов'язки колишнього суб'єкта госпо­дарювання.

Моментом переходу прав і обов'язків до суб'єктів господарювання - правонаступників у результаті реорганізації вважається дата підписання передаточного чи роздільного балансу, якщо інше не визначено законом або рішенням про реорганізацію.

Ліквідація означає такий спосіб припинення суб'єкта господарювання, при якому на майбутнє неможливі будь-яка його діяльність та існування і який пов'язаний з ліквідацією його справ і майна, відсутністю правонаступника.

Залежно від підстав ліквідації суб'єкта господарю­вання встановлено два види черговості:

якщо суб'єкт господарювання ліквідується у звичайному поряд­ку, діє черговість, встановлена ст. 112 Цивільного кодексу України;

якщо суб'єкт господарювання оголошений банкрутом, діє черговість, визначена статтею 31 Закону України “Про віднов­лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Припинення суб‘єктів господарювання може здійснюватися в добровільному і примусо­вому порядку відповідно до рішення власника або уповноважених ним осіб, засновників су­б'єкта господарювання або їхніх правонаступники, та за рішенням суду.

Юридичними підставами добровільного припинення фінансової установи є ініціатива власника цього суб'єкта чи уповноважених ним органів або передбачені законом чи установчими документами обставини (наприклад, у зв‘язку із закінченням строку, на який він створю­вався, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено). Припинення фінансової установи, як суб'єкта права, означає і припинення її діяльності з надання фінансових послуг та виключення її з Державного реєстру фінансових установ, в порядку встановленому законодавством.

Припинен­ня діяльності фінансової установи здійснюється шля­хом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, пере­творення) або ліквідації. Процедури реорганізації та ліквідації можуть здійснюватися як у добровільному, так і в примусовому прядку.

Примусова ліквідація фінансової установи провадиться:

а) у разі скасування державної реєстрації у випадках, передбачених законом.

Скасування державної реєстрації позбавляє фінансову установу статусу юридичної особи і є підставою для вилучення її з Державного реєстру фінансових установ.

Фінансова установа, як юридична особа, вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення його діяльності.

б) на підставі судового рішення щодо припинення фінансової установи, що не пов'язано з банкрутством фінансової установи, у випадках передбачених ч. 2 ст. 38 Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”:

·  визнання недійсним запису про проведення держав­ної реєстрації через порушення закону, допущені при ство­ренні юридичної особи, які не можна усунути;

·  провадження нею діяльності, що суперечить установ­чим документам, або такої, що заборонена законом;

·  невідповідність мінімального розміру статутного фон­ду юридичної особи вимогам закону;

·  неподання протягом року органам державної подат­кової служби податкових декларацій, документів фінансо­вої звітності відповідно до закону;

·  наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

в) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення плато­спроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Розглянемо процес реорганізації страховика. Реорганізація страхової організації (компанії), її злит­тя, приєднання, поділ, перетворення, проводиться з урахуванням особливостей із забезпечення правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених дер­жавним органом нагляду за страховою діяльністю (ст. 43 Закону України “Про страхування”), на підставі Положен­ня про особливості забезпечення правонаступництва за ук­ладеними договорами страхування у разі реорганізації стра­ховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня 2004 р. № 913 та Методичних рекомендацій щодо забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування при реорганізації страховиків шля­хом приєднання затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 вересня 2003 р. № 48357.

Положенням про особливості забезпечення правонаступ­ництва за укладеними договорами страхування у разі реор­ганізації страховиків передбачено, що реорганізація стра­ховиків здійснюється з дотриманням принципів:

·

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров