Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Передумови формування фермерських господарств

 

Надійність продовольчого забезпечення є визначальною передумовою не тільки ефективного соціально-економічного розвитку держави, а й її політичної незалежності. Тому прискорений розвиток сільського господарства належить до пріоритетних завдань розвитку України як з економічної, так і політичної точок зору. Серед причин, які зумовили сучасну продовольчу кризу, особливе місце посідає втрата у сільському господарстві дійсного господаря і власника.

            Щоб успішно виконувати свою місію хлібороба селянин повинен мати економічну свободу, господарювати відповідно до своїх уподобань, інтересів і можливостей під надійним захистом і при підтримці держави. При цьому визначальною повинна бути реальна власність на землю, інші засоби виробництва, результати праці та прибутки.

            Така ідея закладалася у колгоспи та радгоспи. Передбачалося, що вони розвиватимуться на засадах, при яких колективна праця не тільки не подавлятиме особистість кожного працівника, а й дозволятиме проявити його хист найповніше, і тому буде ефективнішою порівняльно з індивідуальною. Однак розбіжність між теорією і практикою виявилась настільки великою, що врешті-решт поставила під сумнів можливість вирішення продовольчої проблеми колективними господарствами.

            У зв’язку з цим виникла об’єктивна необхідність пошуку нетрадиційних шляхів, серед яких особливе місце займає розвиток сільськогосподарського виробництва на засадах багатоукладності, яка проголошена складовою частиною кардинальної реформи економіки. Щодо сільського господарства то найважливішою його рисою стала орієнтація на рівноправність індивідуального селянського господарства серед інших форм господарювання. Такий поворот в соціально-економічній політиці відкриває простір для відродження індивідуального селянського укладу господарювання, переоцінити значення якого неможливо.

            І справа не тільки в необхідності нарощування продовольчого потенціалу, проблема охоплює також соціальний і політичний аспекти. Із соціальної точки зору повернення до індивідуальних господарств означає, насамперед, відродження реального господаря і власника на землі. Теоретично такими господарями вважалися колгоспи і працівники радгоспів. Однак, як свідчить практика, у колективному господарстві риси господаря у багатьох випадках втрачаються. Щоб переконатися у цьому досить порівняти господарський хист однієї і тієї ж людини в колгоспі і особистому господарстві. Головне полягає в тому, що обставини примушують індивідуального товаровиробника розвивати у собі господарський хист та підприємливість. Без них він не зможе ефективно господарювати і стане перед загрозою банкрутства. Якщо у колективному господарстві недостатній господарський хист одного працівника перекривається кращим його розвитком іншим, то при самостійному господарюванні слід покладатися тільки на себе [47, c. 284].

            Ще один важливий соціальний аспект у створенні чинним законодавством, насамперед, законом “Про селянське господарство”, можливостей для формування власника у найширшому його розумінні. Великий вибір землеволодіння, вільний вибір спеціалізації, партнерів, каналів та місць збуту продукції, встановлення цін на неї, використання прибутку покликані зробити селянина незалежним від будь-яких адміністративно-управлінських структур, вільним у своїх діях і відповідальним лише перед законом. На першому етапі скористатися усією повнотою виробничо-господарської незалежності досить важко. Однак у міру опанування особливостей господарювання у конкретних умовах, дії законодавчих актів будуть формувати селянина як реального власника [4, c.4].

            Соціальна роль формування фермерства полягає також у тому, що вона сприяє відродженню селянських династій. Передача досвіду із покоління в покоління має важливе значення скрізь, але найбільше у сільському господарстві. Тут виховання наступного покоління грунтується не тільки на виробничому досвіді, а й на особливостях розміщення земельних ділянок, характері господарювання батьків. Реальний статус господаря і власника сприятиме більшій турботі батьків про те, щоб діти не покидали село, щоб у них появлявся інтерес до господарювання на землі, щоб вони ставали справжніми господарями. На першому етапі цей процес іде повільно, але з часом, насамперед у міру зростання переконаності селян у незворотності державної політики, спрямованої на розвиток селянських господарств, фермерства, він набуватиме більших темпів і стабільності.

            Як свідчить світова практика, фермеру недостатньо знати суто прикладні питання виробництва сільськогосподарської продукції. Він повинен володіти рисами менеджера, знати ринкову кон’юнктуру, що спонукає його до розширення знань. Останні йому потрібні також у зв’язку з розширенням партнерських зв’язків. Серед інших рис, важливого значення набуває його освіченість, ділові якості, надійність у виконанні взятого зобов’язання, даного слова [30, c.25].

            Заслуговують на увагу також політичні аспекти розвитку фермерства. Один із них полягає в тому, що стабілізація і поліпшення соціально-економічної ситуації на селі і в суспільстві в цілому зумовить стабілізація політичної обстановки в Україні і в основному за рахунок покращення забезпечення продовольством.

            Виняткове політичне значення має також міжнародний аспект розвитку фермерських господарств. Їх становлення – важливий крок на шляху до більш ефективного входження України у процеси, які здійснюють довіру між народами і країнами, а також розвитку міжнародних зв’язків селян, заінтересованих у швидкому і ефективному освоєнні світового надбання у сільському господарстві.

Верховна Рада України прийнявши 20.12.1991 року закон “Про фермерське господарство” офіційно, на найвищому державному рівні поклала початок реальному розвитку індивідуально-селянського укладу.

            Фермерське господарство розглядається як форма підприємництва громадян України, які виявили бажання переважно особистою працею членів цього господарства виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою і реалізацією. Найважливіше тут – глибока соціально-економічна суть такого господарства. Тому доцільно детальніше розглянути характеристики, покладені в основу розуміння суті фермерського господарства [29, c. 35].

            Перша з них полягає в тому, що в Україні право на створення такого господарства мають лише її громадяни. Громадяни інших країн можуть створити фермерське господарство в Україні лише прийнявши її громадянство. Це положення запобігає протизаконним діям офіційних осіб щодо надання землі тим, хто немає на неї права. Але законом визначає і певні обмеження.

            Переважним правом створення таких господарств користуються громадяни, які проживають у сільській місцевості і мають необхідну кваліфікацію або досвід роботи у сільському господарстві.

            Винятково важливим є визнання фермерського господарства як форми підприємництва, яке господарює на землі і є рівноправною з державними, кооперативними, господарськими товариствами, орендними та іншими підприємствами і зрівнюється з ними у частині підприємства.

            По-друге, законодавче закріплення господарювання на засадах підприємництва орієнтує на те, що в умовах самостійного господарювання зможе вижити лише той, хто володіє рисами підприємця і здатний їх розвивати. Адже підприємництво – необхідна вимога ринкової економіки. Без нього власник або не сформується або господарюватиме без успіху, або збанкротує. Справа ця добровільна і ніхто не може примусити громадянина займатися нею, без особистого бажання.

            Вимоги добровільності і підприємництва набувають особливого значення, бо селянське господарство повинно вестися переважно особистою працею його членів. Законом передбачається можливість наймання на роботу додаткових робітників на договірних засадах. Тому, що на відміну від особистих господарств, які вирощують сільськогосподарську продукцію повністю або переважно для себе, фермерські – орієнтуються на високотоварний характер виробництва. їх основне завдання – якомога більше виробляти продукції, щоб створити власний ринок збуту і надійно утримувати його.

            Важливе значення має також договірний характер виробничо-економічних відносин фермерського господарства з державними, кооперативними та іншими підприємствами і окремими громадянами.

            Особливе значення має багатоваріантність форм надання землі селянам: довічне успадковане володіння, приватна власність і оренда. Винятково важливим є узаконення приватної власності на землю. Ставлення до цього ще й зараз неоднозначне, у багатьох випадках критичне в зв’язку з багаторічним залякуванням експлуататорської суті приватної власності. Але відсутність такого права була однією з причин надто обережного ставлення селянства до фермерства.

            Все це, а також необхідність детального відпрацювання механізму реалізації приватної власності, особливе недопущення спекуляції та перепродування землі у корисних цілях, змусили передбачити у законі, що право приватної власності на землю може набуватися лише через шість років її одержання у довічне успадковагне володіння. Отже, спочатку дуже близька до приватної власності форма землеволодіння – довічна успадкованість, а вже потім сама приватна власність. Це стосується тільки площ землі, які надаються у вигляді середньої частки (паю, 3-6 га).

            Для ведення фермерського господарства, як відомо, розмір земельної ділянки може бути збільшений до 50 га сільгоспугідь або 100 га усіх земель за рахунок оренди земель запасу.

            Причин обмеження площ земельних ділянок, що надаються для ведення фермерського господарства кілька.

            По – перше, визначено з досвіду, що вказана вище площа 50 га оптимальна. По - друге, треба обережо становитись до надання великих ділянок громадянам, які не проявили себе досвідченими господярями і невідомо чи стануть такими. По - третє, обмеження слід розглядати з точки зору антимонопольної суті, щоб несконцентрувати землю в одних руках і не знизити можливості одержання таких же площ іншими претендентами [47, c. 15].

            У аспекті земельних відносин важливим є плата за землю. Фермер щорічно вносить земельний податок або орендну плату, розмір яких залежить від якості і місцезнаходження земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки. Якість землі, виділеної фермеру повинна бути на рівні середньої по господарству. Якщо вона нижча, в дію вступає положення закону, згідно якого установлюються пільги часткового або повного звільнення від плати.

            При цьому ставляться вимоги щодо обов’язків фермерського господарства по ефективному використанню земель та їх охорони, підвищенню родючості. Сільське господарство – од

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров