Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Дискусійні питання формування і використання коштів місцевих бюджетів

 

Об’єктивність існування бюджету вимагає серйозного обгрунтування напрямків його використання, перш за все, для створення сприятливих умов функціонування економіки і досягнення високого рівня добробуту. Держава своїми законодавчими актами завжди жорстко регламентує межі використання бюджетних коштів, але це є лише результатом усвідомлення об’єктивної ролі даної важливої економічної категорії.

Місцеві бюджети, як складовий елемент бюджетної системи, присутні у федеративних та унітарних державах. На їх функціонування значний вплив має не лише державний устрій країни, але й особливості організації місцевого управління, які сформувались в результаті тривалого історичного періоду. Закономірно, що поява та розвиток місцевих бюджетів відбувалися у безпосередньому і нерозривному зв’язку із становленням інституту місцевого самоврядування.

Характерною ознакою минулого століття стало неухильне збільшення масштабів державного сектора, а, отже, державних видатків. Слід відзначити і глобальну тенденцію перманентного збільшення обсягів місцевих бюджетів. Дана тенденція зумовлена: децентралізацією влади і регіоналізацією економічних та соціальних процесів, розширенням кола завдань органів місцевого самоврядування та підвищенням їх ролі у відтворенні робочої сили, здійсненні соціальних та економічних програм, вирішенні екологічних проблем тощо. Вказані процеси мають вплив як на зростання обсягів фінансових ресурсів, акумульованих у місцевих бюджетів, так і на пріоритети у витрачанні бюджетних коштів. Відзначена вище тенденція зростання обсягів місцевих бюджетів знайшла прояв у збільшенні їх частки у валовому внутрішньому продукті більшості європейських країн, а також у посиленні ролі місцевих бюджетів у фінансуванні державних видатків.

Доходи місцевих бюджетів розвинутих ринкових країн формуються головним чином за рахунок податкових та неподаткових надходжень і грантів. Серед податкових надходжень переважають місцеві податки, до складу яких у більшості країн віднесено майнові, місцеві прибуткові, промислові, податки на професію, а також велику кількість різноманітних податків, що відображають політику місцевих властей. Переважання тих чи інших податків, їх фіскальне значення в доходах місцевих бюджетів виключно зумовлено національними особливостями та процесом становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування. Вказані чинники також визначають роль грантів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Загалом слід відзначити значне зростання обсягів грантів, які надаються центральним урядом органам місцевого самоврядування, що відповідає загальному розповсюдженню принципу субсидіарності в Європі і світі. При цьому перевага надається не цільовому субвенуванню, а незв’язаним субсидіям, які не обмежують самостійність місцевої влади. Серед неподаткових надходжень місцевих бюджетів ринкових країн найбільш характерними є доходи від підприємницької діяльності та майна, орендна плата, штрафи, кошти від продажу майна, яке належить місцевим органам влади та від випуску місцевих позик.

На витрачання коштів місцевих бюджетів ринкових країн визначний вплив мають розподіл повноважень між центральним урядом і місцевим самоврядуванням, загальнонаціональні цілі і пріоритети суспільного розвитку, бюджетна політика центрального уряду і місцевої влади. Аналіз складу і динаміки видатків місцевих бюджетів розвинутих європейських країн та США засвідчує їх яскраво окреслену соціальну спрямованість, домінування видатків на утримання закладів освіти, охорони здоров’я, виплату допомог по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення. Окрім цього достатньо значними є видатки, пов’язані з наданням локальних послуг, витрати на житлове будівництво та створення комунальних зручностей, утримання муніципального транспорту і зв’язку, охороною громадського правопорядку тощо.

Виникнення місцевих бюджетів на теренах сучасної України пов’язано із становленням інституту місцевого самоврядування, яке остаточно організаційно сформувалось наприкінці ХІХ століття. У процесі еволюції місцевих бюджетів України від другої половини ХІХ до початку ХХІ століття можна виділити наступні етапи.

На першому етапі (від кріпосної реформи 1864 р. до жовтневого перевороту 1917 р.) відбувалося організаційне оформлення і зміцнення позицій перших органів місцевого самоврядування - земств, окреслення кола їх повноважень, що, в свою чергу, зумовило напрямки витрачання коштів земських бюджетів. Одночасно проходив процес визначення їх доходних джерел, вдосконалення місцевого оподаткування.

Другий етап у розвитку місцевих бюджетів України розпочався в 1918 р. і тривав до 1930 р. В цей час відбулося відновлення інституту місцевих фінансів і місцевих бюджетів, ліквідованих у процесі соціалістичного перевороту. Найважливішими здобутками даного періоду стали: законодавче оформлення місцевих бюджетів та визначення засад їх функціонування; регламентація формування та витрачання коштів місцевих рад; впорядкування місцевого оподаткування; оформлення системи місцевих бюджетів, процедур бюджетного процесу та механізму надання субсидій місцевим; подальше вдосконалення структури доходів і видатків місцевих бюджетів, забезпечення їх бездефіцитності, визначення засад організації і механізму міжбюджетних відносин та бюджетного регулювання.

Третій етап у розвитку місцевих бюджетів (1930-1950 рр.) проходив під впливом зміцнення адміністративно-командних методів управління, що закономірно відзначилося і на бюджетних відносинах. Бюджетна система характеризувалася суворою централізацією; така риса була притаманна і місцевим бюджетам. Органи місцевої влади мали обмежені права в галузі використання коштів місцевих бюджетів, пошуку додаткових доходних джерел, справлянні місцевих податків і зборів тощо. Ті незначні можливості, якими вони володіли, не могли суттєво вплинути на стан місцевих бюджетів. В цілому, у відзначений період система місцевих бюджетів і не могла бути іншою, вона відповідала сформованій на той час бюджетній системі країни.

Відбулися зміни у складі доходної бази місцевих бюджетів у результаті проведеної у 1930 р. податкової реформи. В 1942 р. був визначений перелік місцевих податків і зборів, який залишався незмінним до початку 1990 років; у бюджетному регулюванні домінуючим став метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних доходів. Основними ознаками даного періоду стали: зростання обсягів місцевих бюджетів відповідно до поглиблення процесів централізації, збільшення залежності місцевих бюджетів від державного бюджету, включення з 1938 р. місцевих бюджетів до Державного бюджету СРСР.

Четвертий етап у розвитку місцевих бюджетів України охоплює 1960-1990 роки, які відзначались деяким послабленням централізованого управління країною, поступовим зміцненням демократичних засад. Економічна реформа 1965 року спричинила значні зрушення в структурі доходів місцевих бюджетів, сприяла зміцненню їх доходної бази і піднесенню ролі платежів з прибутку у порівнянні з податком з обороту, зумовила зміни у бюджетному процесі, бюджетних взаємовідносинах. У другій половині 1980-х років відбувалося подальше розширення прав місцевих рад, вдосконалення їхньої взаємодії з підприємствами і організаціями, що діяли на їх території; була зроблена спроба використання елементів госпрозрахунку та нормативних методів у сфері бюджетного планування. Нові підходи у функціонуванні місцевих бюджетів вимагали вдосконалення бюджетного права. Низка прийнятих у 1990 р. загальносоюзних та республіканських законів створили необхідне підгрунтя для відновлення у наступні роки місцевого самоврядування і місцевих фінансів в умовах незалежної Української держави.

П’ятий етап у розвитку місцевих бюджетів України розпочався в 1990 р. і триває до цього часу. Головною його ознакою є неухильне зміцнення позицій органів місцевого самоврядування як однієї з найважливіших передумов для побудови демократичного суспільства. Основним надбанням даного етапу стали: законодавча регламентація функціонування бюджетної системи України,  місцевих бюджетів, системи оподаткування і, зокрема, місцевих податків і зборів,  бюджетного регулювання і порядку надання бюджетних трансфертів; формування механізму зацікавленості органів місцевої влади у збільшенні доходів як державного, так і місцевих бюджетів.

 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров