Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (1)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Управління розвитком потенціалу послуг туристичної фірми

 

Зміст

 

Вступ. 3

1. Теоретичні аспекти ринку туристичних послуг. 7

1.1 Характеристика та структура ринку туристичних послуг. 7

1.2 Стан туристичного ринку України. 18

1.3 Світовий ринок туристичних послуг. 25

2. Аналіз потенціалу послуг туристичної фірми "Тревел Січ". 36

2.1 Організаційно-економічна характеристика туристичної фірми "Тревел Січ". 36

2.2 Характеристика системи управління розвитком потенціалу послуг туристичної фірми "Тревел Січ"  57

2.3 Шляхи удосконалення системи управління розвитком потенціалу послуг туристичної фірми "Тревел Січ". 74

Висновки. 83

Список використаної літератури. 86

 


Вступ

Актуальність теми. У період переходу до ринкової економіки туризм є одним із перспективних напрямків зовнішньоекономічної діяльності країни і її регіонів.

Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7 відсотків загальносвітового експорту товарів і послуг, що в абсолютному вираженні поступається тільки прибуткам від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілебудування.

Для економіки України з її найбільш розвиненими туристсько-рекреаційними центрами: Чорноморським узбережжям, Карпатами, Слов’яногір’ям, Азовським узбережжям і унікальними містами, які поєднують прикмети старовини і сучасності, значення міжнародного туризму полягає в тому, що, по-перше, це сфера швидкого обігу капіталу, при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-друге, це ефективний засіб модернізації інфраструктури і, по-третє, можливість створення нових робочих місць як у державній, так і в регіональній економіці.

З прийняттям в Україні Закону "Про туризм" були створені сприятливі умови для підприємництва і розвитку туристсько-рекреаційних регіонів, удосконалення і пропаганди національної культури.

Розвиток туристичного бізнесу буде сприяти створенню спеціальних малих і середніх підприємств, а також активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей народного господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання, транспорту і зв'язку, формуванню сучасної кадрової політики в регіоні і поетапному виходу регіонального туристичного бізнесу як на загальнодержавний, так і на світовий рівень туристичних послуг.

У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Організаційні форми управління також визначаються підприємством. Воно вільне у виборі видів господарської діяльності та реалізує останню в межах чинного законодавства. В економічній науці є кілька основних теорій (концепцій) підприємства, в яких розкриваються питання їх виникнення, діяльності та ліквідації. У кожній із них підприємство розглядається під певним кутом зору, з акцентом на ті або інші особливості об'єкта дослідження.

В економічній науці є кілька основних теорій (концепцій) підприємства, в яких розкриваються питання їх виникнення, діяльності та ліквідації. У кожній із них підприємство розглядається під певним кутом зору, з акцентом на ті або інші особливості об'єкта дослідження.

В економічній науці та управлінні до цього часу не має однозначного підходу до вирішення сутності та змісту поняття «потенціал», його структури. Однак саме за рахунок нарощування потенціалу підприємство утримує свої позиції на ринку. Особливо актуально для тематики постає зараз.

Питаннями висвітлення сутності категорії „потенціал послуги”, її складових займалися ряд вчених: С.А.Авакян, Л.М. Карапетян, Д.Н.Козак, А.Н.Кокотов, Б.М.Лазарев, В.М.Манюхин, А.А.Уваров, К.Ф.Шеремет та інші. Проте, теоретичні та практичні питання розкриття сутності категорії „потенціал послуги”, побудови ефективної системи управління потенціалом послуг туристичного підприємства не знайшло широкого відображення в сучасних наукових працях, що потребує подальших досліджень і обумовило вибір теми роботи.

Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних, методологічних і методичних положень управління потенціалом туристичної фірми.

Для досягнення загальної мети в роботі були поставлені та вирішені такі задачі:

визначити теоретико-методологічну базу туризму і розробити рекомендації щодо її систематизації й удосконалення;

дослідити туристський ринок Украиїни та міжнародний ринок туристських послуг;

проаналізовати двяльність туристичного підприємства та постулг, що їм надаються;

обгрунтовати пропозиції щодо удосконалення туристських послуг на підприємстві.

Предметом дослідження дипломної роботи є організаційно-економічні й управлінські форми розвитку потенціалу туристської фірми.

Об'єктом дослідження є фірма «Тревел Січ».

Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є вивчення природи туризму, наукові розробки зарубіжних і вітчизняних вчених у сфері туристичних послуг і управління нею, що розкривають соціально-економічні функції туризму і його роль у розвитку світового господарства.

Теоретичне значення роботи полягає в подальшому розвитку теорії управління операціями на підприємствах туристичного бізнесу як складової частини економіки країни, фактора подальшої інтернаціоналізації; концептуальному і практичному об'єднанні попиту і пропозиції на конкретному і специфічному сегменті ринку послуг.

Під час написання роботи використовувались наступні методи дослідження: логічного, системного та комплексного підходів для формування компетенцій стратегії в розвитку підприємств і підвищення її ефективності. У процесі дослідження застосовано методи економіко-статистичного аналізу, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації об'єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові; порівняння – для зіставлення фактичних даних звітного року з даними за попередні роки; рядів динаміки – для характеристики зміни у часі показників досліджуваного питання; монографічний – для вивчення стану діяльності на підприємстві; економіко-математичні – для побудови моделі розрахунку ефективності діяльності підприємства.

Інформаційною базою роботи виступають законодавчі акти, наукові праці, в яких висвітлюється проблема формування потенціалу туристичних послуг підприємства, та звітність ТОВ «Тревел Січ».

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, а також списку використаних джерел.

 

 

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров