Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управління активними операціями комерційного банку

 

 

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи управління активними операціями банків. 7

1.1 Сутність підходів управління активними операціями банків. 7

1.2 Організація процесу управління банківськими активами. 15

1.3 Інструменти та методи управління активами. 25

Розділ 2. Аналіз управління портфелем активів банку (на прикладі АКБ „Форум”) 42

2.1 Економічна характеристика та напрями формування портфеля активів АКБ „Форум”. 42

2.2 Аналіз показників дохідності за активними операціями банку. 49

2.3 Методи оцінювання та оптимізації кредитно-інвестиційних ризиків банку. 63

2.4.Вплив зовнішньої кризи на активні операції банку АКБ"Форум". 73

Розділ 3. Удосконалення управління активними операціями банку. 78

3.1 Формування стратегії оптимізації портфеля активів (прогнозування та планування) 78

3.2 Використання зарубіжного досвіду з управління банківськими активами. 83

Висновки та пропозиції 101

Список використаних джерел. 105

Додатки. 109

 

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи. Комерційні банки відіграють важливу роль в економічних перетвореннях, які відбуваються в нашій країні. Як регулятори грошового обігу і центри акумуляції грошових ресурсів і їх перерозподілу, комерційні банки володіють важливими важелями впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу і інші сфери економіки, а також на розвиток економічних і суспільних відносин.

У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою залежить від ступеня надійності розміщення банком коштів в активні операції.

Активні банківські операції є різнорідними за своїм економічним змістом, доходністю, якістю. При цьому основні види розміщення є високодохідними, але передбачають високі ризики. Частину активів банку на безальтернативній основі вкладається в обов'язкове резервування, на кореспондентські рахунки банку, що дозволяє йому стабільно працювати, хоча й не приносить доходу.

Останніми роками спостерігається активне нарощування обсягу активних операцій у діяльності комерційних банків України.

За останні два роки однією з найпоширеніших банківських операцій стало кредитування під придбання або будівництво житла фізичних осіб.  Крім того, зростання споживчого кредитування привело до зниження темпів приросту вкладів фізичних осіб, оскільки населення, впевнене у рівні майбутніх доходів, активно використовувало депозитні збереження як первинні внески за кредитами.

В сучасних умовах господарювання питання про активні операції українських комерційних банків набуває особливого значення. Їх обґрунтоване проведення, з одного боку, і необхідність розширення інвестицій в економіку, з другого боку, загострюють цю проблему, перетворюють її в одне з актуальних теоретичних і практичних питань національної економіки.

Перш ніж прогнозувати можливі наслідки для банківської системи України та економіки країни вцілому світової фінансової кризи, необхідно дати відповідь на запитання: чи вже існує вплив? Адже національна економічна система, що досить інтегрована у світове господарство, не могла залишитися осторонь світових процесів. І порушення макростабільності на зовнішніх ринках мало знайти відгук у внутрішніх процесах в Україні. Світова фінансова криза 2007—2008 років, як і будь-яка інша, проходить кілька хвиль у своєму розвитку. Дві попередні ми пережили досить упевнено, хоча й не без помилок. Наслідками третьої хвилі світової фінансової кризи стала серія банкрутств провідних світових фінансових компаній та поширення фінансової кризи на реальний сектор світового господарства, падіння попиту на світових ринках та, як результат, обвал цін на сировинних ринках, стагнація провідних економічних систем.

На сьогодні досить високою є частка присутності іноземного капіталу у фінансових установах. Фінансовий сектор України — один із лідерів у залученні прямих іноземних інвестицій (19% усього накопиченого іноземного капіталу). У банківському секторі частка іноземного капіталу в загальному обсязі капіталу становить 37,2% і перевищує порогове значення межі економічної безпеки на рівні 30%, у страховому — наближається до цієї межі і становить 28,1%. З огляду на велику частку транснаціональних фінансових корпорацій у банківському секторі України, негативний вплив світової фінансової кризи може поширюватись опосередковано — якщо материнські компанії зазнаватимуть збитків та матимуть проблеми з ліквідністю. У цьому аспекті слід зазначити, що процеси інвестування та розвитку вітчизняних виробництв — більше залежні від кредитування, ніж від фондового ринку. 16% інвестицій в основний капітал фінансується за рахунок кредитів. І найбільш залежними секторами є сільське господарство, будівництво, переробна промисловість, зокрема хімічна та нафтохімічна, харчова промисловість, виробництво коксу і продуктів нафтопереробки. Все це свідчить про актуальність оцінки впливу зовнішньої фінансової кризи на активні операції комерційних банків.

Теоретичною основою дослідження стали концепції банківської справи та менеджменту, моделі оцінки і регулювання операційної діяльності комерційного банку, які викладені в наукових працях вітчизняних та іноземних дослідників цієї проблеми.

Під час роботи над дипломною роботою автор спирався на дослідження українських і зарубіжних вчених і спеціалістів в галузі діяльності комерційних банків, рейтингових систем оцінки ризиків, ліквідності і фінансової стійкості банків, зокрема: Герасимовича А.М., Кромонова В.В., Мамонової І.Д., Масленченкова Ю.С., Мороза А.М., Пересади А.А., Савлука М.І., Терешкової Г.Е., Фетісова Є.В., Халяви С.П., Ширінської Є.Б., Джонсона Ф., Коттера Р., Сінкі Дж.Ф., Дослана Ер віна Дж., Пітера Роуза та інших.

Аналізуючи існуючі методичні матеріали комерційних банків, а також публікації українських і зарубіжних вчених щодо активних операцій комерційних банків, ми прийшли до висновку, що ця проблема, маючи важливе значення для успішної структурної перебудови і розвитку банківської системи, недостатньо розроблена в теоретичному і методичному планах, а відповідні інструменти поки що залишаються недостатньо розвиненими. Саме це і обумовило вибір теми даної дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є розробка методичних і теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо активних операцій комерційних банків при оцінці і регулюванні їх фінансової діяльності.

Поставлена мета визначила задачі дослідження:

визначити суть активних операцій комерційного банку;

дослідити основні напрямки та особливості здійснення акціонерним комерційним банком активних операцій в сучасних умовах;

проаналізувати структуру активних операцій комерційного банку;

здійснити аналіз кредитної та інвестиційної діяльності банку;

розглянути шляхи вдосконалення кредитної діяльності комерційного банку;

дослідити отримані результати і розробити рекомендації по ефективному управлінню активними операціями комерційного банку і зміцненню його стійкості.

Об`єктом дипломної роботи є АКБ „Форум”.

Предметом дослідження є механізм здійснення активних операцій комерційного банку, методи і інструменти оцінки їх ефективності.

В процесі дослідження застосовувались: метод пізнання від абстрактного до конкретного, системно-факторний підхід до дослідження фінансової діяльності комерційного банку, методи математичної статистики.

Інформаційною базою дослідження були дані бухгалтерських балансів комерційного банку, статистичні матеріали і публікації вітчизняних інформаційно-аналітичних періодичних видань.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

 

 

 

* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров